2010–2019
Report sa Departamento sa Pag-audit sa Simbahan, 2011
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Report sa Departamento sa Pag-audit sa Simbahan, 2011

Ngadto sa Unang Kapangulohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Minahal nga mga Kaigsoonan: Sigun sa gilatid sa pinadayag diha sa Seksyon 120 sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang Konseho sa Paggasto sa mga Ikapulo mao ang magtugot sa paggasto sa mga pundo sa Simbahan. Kini nga konseho gilangkoban sa Unang Kapangulohan, sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, ug sa Presiding Bishopric.

Kini nga konseho moaprobar sa mga badyet alang sa mga departamento sa Simbahan, sa mga operasyon, ug sa paggahin og badyet ngadto sa eklesiastikanhong mga unit. Ang mga departamento sa Simbahan mogasto sa mga pundo pinasubay sa giaprubahan nga mga badyet ug sumala sa mga palisiya ug mga pamaagi sa Simbahan.

Ang Departamento sa Pag-audit sa Simbahan gihatagan og katungod sa pag-abli sa tanang mga rekord ug mga sistema nga gikinahanglan aron sa pagtimbang-timbang sa kahusto sa pagkontrol kalabut sa mga resibo ug paggasto sa mga pundo, ug pagbantay sa mga kabtangan sa Simbahan. Ang Departamento sa Pag-audit sa Simbahan gawasnon sa tanang ubang mga departamento ug mga kalihokan sa Simbahan, ug ang mga kawani naglangkob sa mga certified public accountant, mga certified internal auditor, mga certified information system auditor, ug uban pang kwalipikadong mga propesyonal.

Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang Departamento sa Pag-audit sa Simbahan nagtuo nga ang tanang mga materyal nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga nahimo, ug mga kapanguhaan sa Simbahan alang sa tuig 2011 narekord ug nadumala sumala sa tukmang mga pamaagi sa pagsubay, gitugutan nga mga badyet, ug mga palisiya ug mga pamaagi sa Simbahan.

Matinahurong gisumiter,

Departamento sa Pag-audit sa Simbahan

Robert W. Cantwell

Tigdumalang Direktor