2010–2019
Ang Gahum sa Pagluwas
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Gahum sa Pagluwas

Maluwas kita gikan sa pamaagi sa dautan pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa balaang kasulatan.

May buotan kong higala nga mohatag og necktie nga akong isul-ob sa sesyon diin ako mamulong sa matag kinatibuk-ang komperensya. Nindot kaayo siya’g style, mouyon mo?

Ang batan-on nakong higala may lisud nga mga hagit. Naglimit kini kaniya sa pipila ka paagi, apan sa ubang paagi, siya maayo kaayo. Pananglitan, ang iyang kaisug isip misyonaryo ikatandi sa mga anak ni Mosiah. Ang kayano sa iyang gituohan naghimo sa iyang kombiksyon nga labihan kalig-on. Nagtuo ko nga si Scott dili katuo nganong ang tanan dili miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug wala makabasa sa Basahon ni Mormon ug walay pagpamatuod sa katinuod niini.

Mosulti ko og usa ka hitabo sa kinabuhi ni Scott sa una niyang pagsakay og eroplano sa pagbisita sa iyang igsoon. Ang silingan nga naglingkod sa duol nakadungog sa pagpakigsulti ni Scott sa iyang katapad:

“Hello, ako si Scott. Ang imo unsa?”

Mitug-an sab ang iyang katapad.

“Unsay imong trabaho?”

“Engineer ko.”

“Nindot kana. Asa ka nagpuyo?”

“Sa Las Vegas.”

“Duna mi templo didto. Kahibalo ka og asa ang templo sa Mormon didto?”

“Oo. Nindot nga building.”

“Mormon ka ba?”

“Dili.”

“Nan, magpamiyembro ka. Nindot kana nga relihiyon. Ang Basahon ni Mormon nabasa nimo?”

“Wala.”

“Nan, basaha. Nindot kana nga basahon.”

Mouyon gyud ko kang Scott—ang Basahon ni Mormon nindot nga libro. Ang mga pulong ni Propeta Joseph Smith nga naa sa pasiunang pahina sa Basahon ni Mormon espesyal gayud kanako: “Ako misulti sa mga kaigsoonan nga ang Basahon ni Mormon mao ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, ug sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain nga basahon.”

Ning tuiga sa mga klase sa Sunday School, nagtuon kita sa Basahon ni Mormon. Samtang mangandam kita ug moapil, unta madasig kita sa pagsunod sa ehemplo ni Scott sa pakigbahin sa mga dili miyembro niining espesyal nga kasulatan.

Ang nag-una nga tema sa Basahon ni Mormon anaa sa katapusang bersikulo sa unang kapitulo sa 1 Nephi. Misulat si Nephi, “Apan tan-awa, ako, si Nephi, mopakita kaninyo nga ang malumo nga mga kalooy sa Ginoo anaa ibabaw sa tanan kinsa siya mipili, tungod sa ilang hugot nga pagtuo, aron mahimo sila nga malig-on maingon ngadto sa gahum sa kaluwasan” (1 Nephi 1:20).

Gusto nakong hisgutan ang Basahon ni Mormon, nga mao ang malumong kalooy sa Ginoo nga giandam alang sa ulahing adlaw, makaluwas kanato pinaagi sa pagtudlo kanato sa tiunay nga doktrina ug “labing tukma” nga doktrina ni Kristo.

Daghang istorya sa Basahon ni Mormon mga istorya sa pagkaluwas. Ang pag-adto ni Lehi sa kamingawan uban sa iyang pamilya naghisgot sa pagkaluwas gikan sa kalaglagan sa Jerusalem. Ang istorya sa mga Jaredite usa ka istorya sa pagkaluwas, sama sa istorya sa Mulekites. Si Alma nga Batan-on naluwas gikan sa sala. Ang batan-ong manggugubat ni Helaman naluwas sa gubat. Si Nephi ug Lehi naluwas gikan sa prisohan. Ang tema kabahin sa pagkaluwas makita sa tibuok Basahon ni Mormon.

Dunay duha ka istorya sa Basahon ni Mormon nga magkaparehas ug nagtudlo og importanting leksyon. Ang una naa sa Basahon ni Mosiah, nagsugod sa ika-20 nga kapitulo. Dinhi atong makat-unan si Haring Limhi nga nagpuyo sa yuta sa Nephi. Ang mga Lamanites nakiggubat sa mga tawo ni Limhi. Ang resulta sa gubat mao nga ang Lamanites mitugot ni Haring Limhi nga modumala sa iyang katawhan, apan sila ilang ulipon. Dili gayud kadto sayon nga kalinaw. (Tan-awa sa Mosiah 19–20.)

Dihang ang katawhan ni Limhi napul-an sa pang-abuso sa mga Lamanite, ilang gikombinser ang hari nga gubaton sila. Tulo ka higayon silang napildi. Bug-at nga palas-anon gisangon kanila. Sa katapusan nagpaubos sila ug nag-ampo pag-ayo ngadto sa Ginoo nga Siya moluwas kanila. (Tan-awa sa Mosiah 21:1–14.) Ang bersikulo 15 sa kapitulo 21 nagsulti kanato sa tubag sa Ginoo: “Ug karon ang Ginoo dugay mitubag sa ilang pangamuyo tungod sa ilang mga kadautan; bisan pa niana ang Ginoo mitubag sa ilang mga pangamuyo, ug misugod sa pagpahumok sa kasingkasing sa mga Lamanite nga sila misugod sa pagpagaan sa ilang mga palas-anon; apan ang Ginoo wala makakita nga angay ang pagluwas kanila gikan sa pagkaulipon.”

Unya sa pagpangabut ni Ammon ug sa gamayng pundok sa katawhan gikan sa Zarahemla, ug uban ni Gideon—usa sa mga lider sa katawhan ni Limhi—nagmalampuson sa ilang giplano, ug nakaeskapo sa pang-abuso sa Lamanites. Ang Ginoo dugay mitubag sa ilang pangamuyo. Ngano? Tungod sa ilang kadautan.

Ang ikaduhang istorya pareho sa ubang bahin apan lahi usab. Ang asoy narekord sa Mosiah 24.

Si Alma ug iyang katawhan namuyo sa yuta sa Helam, dihang nangadto ang kasundaluhan sa mga Lamanite sa utlanan sa yuta. Nag-abut sila ug naghimo og malinawon nga solusyon. (Tan-awa sa Mosiah 23:25–29.) Unya ang mga lider sa Lamanites milisud-lisod sa mga tawo ni Alma ug gihatagan sila og bug-at nga mga buluhaton (tan-awa sa Mosiah 24:8). Sa bersikulo 13 atong mabasa, “Ug nahinabo nga ang tingog sa Ginoo miabut ngadto kanila sa ilang mga kasakit, nag-ingon: Ihangad ang inyong mga ulo ug pagmadasigon, kay Ako nasayud sa pakigsaad diin kamo mihimo ngari kanako; ug Ako makigsaad uban sa akong mga katawhan ug moluwas kanila gikan sa pagkaulipon.”

Ang mga tawo ni Alma naluwas gikan sa mga kamot sa Lamanites ug luwas nga namauli aron ikauban ang mga tawo sa Zarahemla.

Unsay kalainan tali sa mga tawo ni Alma ug sa mga tawo ni Haring Limhi? Klaro nga, naay daghang kalainan: ang mga tawo ni Alma malinawon ug mas matarung; nabunyagan na sila ug misulod sa pakigsaad sa Ginoo; mipaubos sa kaugalingon atubangan sa Ginoo bisan sa wala pa magsugod ang ilang mga kasakit. Ang tanan niini nga kalainan tukma ug patas nga sila milagrusong giluwas dayon sa Ginoo gikan sa mga kamot nga miulipon kanila. Kini nga mga kasulatan nagtudlo sa gahum sa Ginoo sa pagluwas.

Ang mga panagna kabahin sa kinabuhi ug misyon ni Jesukristo nagsaad nga Iyang ihatag kanato ang kaluwasan. Ang Iyang Pag-ula ug Pagkabanhaw nagpalingkawas kanato sa pisikal nga kamatayon ug, kon maghinulsol, makalingkawas kita sa espirituhanong kamatayon, ngadto sa kinabuhing dayon. Ang mga saad sa Pag-ula ug Pagkabanhaw, ang saad sa pagluwas gikan sa pisikal ug espirituhanong kamatayon, gisulti sa Dios kang Moises dihang miingon Siya, “Kay tan-awa, mao kini ang akong buhat ug ang akong himaya—ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo” (Moises 1:39).

Sukwahi sa nindot nga plano sa mga gituohan alang nato diha sa balaang kasulatan, atong makita ang magkaatbang nga gahum sa pagkakalibutanon nga supak sa dugay nang gituohan diha sa balaang mga sinulat—mga sinulat nga naggiya kanato sulod sa daghang katuigan sa mahangturong mga mithi ug sumbanan sa atong pagpakabuhi. Nag-ingon kini nga sayop ang pagtulun-an diha sa Biblia ug ang pagtulun-an sa Agalon kinaraan na. Nagsinggit kini nga ang matag tawo kinahanglang dunay kagawasan sa paghimo og sumbanan; gisulayan nila pag-usab ang katungod sa magtutuo, sukwahi sa gitudlo sa kasulatan ug sa pulong sa mga propeta.

Dakong panalangin ang pagkahibalo sa misyon sa atong Ginoo ug Manluluwas diha sa Basahon ni Mormon nga ikaduhang saksi sa doktrina nga gipahayag sa Biblia. Nganong importante sa kalibutan nga magbaton og Biblia ug Basahon ni Mormon? Nagtuo ko nga ang tubag naa sa ika-13 nga kapitulo sa 1 Nephi. Girekord ni Nephi: “Ug nahinabo nga ang anghel namulong kanako, nag-ingon: Kini nga katapusan nga mga talaan, diin ikaw nakakita taliwala sa mga Hentil [ang Basahon ni Mormon], moestablisar sa kamatuoran sa nahauna [ang Biblia], nga ila sa napulog duha ka mga apostoles sa Kordero, ug motug-an sa yano ug bililhon nga mga butang nga gikuha gikan kanila; ug motug-an ngadto sa tanan nga mga kaliwatan, mga pinulongan, ug mga katawhan, nga ang Kordero sa Dios mao ang Anak sa Amahan sa Kahangturan, ug ang Manluluwas sa kalibutan; ug nga ang tanan nga mga tawo kinahanglan gayud nga moduol ngadto kaniya, o sila dili maluwas” (bersikulo 40).

Kon ang Biblia ra o Basahon ni Mormon ra nga dili magkauban dili paigo. Ang duha gikinahanglan aron kita makatudlo ug makakat-on sa hingpit nga doktrina ni Kristo. Ang panginahanglan sa duha wala magpaminus sa bisan asa niini. Ang Biblia ug ang Basahon ni Mormon gikinahanglan sa atong kaluwasan ug kahimayaan. Sumala sa kusganong gipanudlo ni Presidente Ezra Taft Benson, “Kon gamiton ang duha, ang Biblia ug ang Basahon ni Mormon makasanta sa sayop nga doktrina” (“A New Witness for Christ,” Ensign, Nob. 1984, 8).

Gusto nakong tapuson pinaagi sa duha ka istorya—usa gikan sa Daang Tugon, ang lain gikan sa Basahon ni Mormon—kon giunsa sa pagtambayayong sa duha.

Ang istorya ni Abraham nagsugod sa pagkaluwas sa nagsimba og dios-dios nga mga Caldehanon (tan-awa sa Genesis 11:27–31; Abraham 2:1–4). Siya ug ang iyang asawa, si Sarah, naluwas ra gikan sa kasub-anan ug misaad nga pinaagi sa ilang kaliwatan ang tanang nasud sa yuta mapanalanginan (tan-awa sa Genesis 18:18).

Ang Daang Tugon naglangkob sa asoy ni Abraham nga midala ni Lot, iyang pag-umangkon, paggawas sa Ehipto. Gipapili og una sa yuta, gipili ni Lot ang patag sa Jordan, ug gipaatubang ang iyang tolda sa Sodom, usa ka siyudad sa grabing kadautan. (Tan-awa sa Genesis 13:1–12.) Kadaghanan sa nasugatang problema ni Lot, ug daghan pa kini, makita diha sa nag-una niyang desisyon nga iatubang ang pultahan sa iyang tolda aron makasud-ong sa Sodom.

Si Abraham, ang amahan sa matinud-anon, lahi og nasinati sa kinabuhi. Tataw lang nga dunay daghang hagit, apan bulahan kadto nga kinabuhi. Wala kita mahibalo asa nag-atubang ang tolda ni Abraham, apan dunay lig-ong timaan sa katapusang bersikulo sa ika-13 nga kapitulo sa Genesis. Nag-ingon kini, “Ug gibalhin ni Abram [o Abraham] ang iyang balongbalong, ug miadto ug gipahimutang kini sa kakahoyan sa Mamre, nga atua sa Hebron, ug mitukod siya didto og usa ka halaran alang sa Ginoo” (Genesis 13:18).

Bisan wala ko masayud, nagtuo ko nga ang tolda ni Abraham nag-atubang sa altar nga iyang gitukod alang sa Ginoo. Nganong nakaingon ko niini? Tungod kay nahibalo ko sa istorya sa Basahon ni Mormon sa instruksyon ni Haring Benjamin sa katawhan dihang nagpundok sila sa katapusan niyang pagpamulong. Gisugo sila ni Haring Benjamin nga iatubang ang ilang mga tolda ngadto sa templo (tan-awa sa Mosiah 2:1–6).

Maluwas kita gikan sa pamaagi sa dautan pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa balaang kasulatan. Ang Manluluwas mao ang Talagsaong Tigluwas, kay Iya kitang giluwas gikan sa kamatayon ug sa sala (tan-awa sa Mga Taga-Roma 11:26; 2 Nephi 9:12).

Akong ipahayag nga si Jesus mao ang Kristo ug maduol kita Kaniya pinaagi sa pagbasa sa Basahon ni Mormon. Ang Basahon ni Mormon lain nga tugon ni Jesukristo. Ang unang mga tugon ni Jesukristo mao ang Daan ug Bag-ong Tugon—o ang Biblia.

Pag-usab, atong hinumduman ang paghulagway ni Scott sa Basahon ni Mormon: “Nindot kana nga basahon.” Ug akong ipamatuod kaninyo nga kadaghanan sa nindot diha sa Basahon ni Mormon mao ang panag-uyon niini sa Biblia, sa pangalan ni Jesukristo, amen.