2010–2019
Samtang Kita Nagkatigum Pag-usab
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Samtang Kita Nagkatigum Pag-usab

Ang atong Langitnong Amahan naghunahuna kanato ug sa atong panginahanglan. Unta mapuno kita sa Iyang Espiritu sa atong pag-apil niining komperensya.

Akong mga kaigsoonan, samtang kita nagkatigum pag-usab sa kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan, gi-welcome ko kamo ug ipadayag ang akong gugma kaninyo. Magkita kita matag unom ka bulan aron sa paglig-on sa usag usa, pagdasig, paghupay, paglig-on sa pagtuo. Ania kita aron makat-on. Pipila kaninyo tingali nangita og tubag sa pangutana ug hagit nga inyong nasinati sa inyong kinabuhi. Ang uban nanlimbasug sa kasagmuyo o kapakyasan. Matag usa malamdagan ug madasig ug mahupay kon ang Espiritu sa Ginoo mabati.

Kon may kausaban nga angayng himoon sa inyong kinabuhi, unta makit-an ninyo ang rason ug kadasig sa paghimo niini samtang maminaw kamo sa dinasig nga mga pulong nga ipamulong. Bag-ohon nato ang atong determinasyon aron kita angayan nga mga anak sa atong Langitnong Amahan. Ipadayon nato ang pakigbatok sa dautan bisan asa kini.

Pagkabulahan nato nga makaanhi sa yuta niining panahona—talagsaong panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Kitang tanan dili magkapundok og tingub, apan karon duna na kitay kahigayunan nga makaapil niining komperensya pinaagi sa telebisyon, radyo, cable, satellite, ug Internet—bisan sa mga mobile device. Nagkahiusa kita, lain-lain og pinulongan, nagpuyo sa lain-laing lugar, apan tanan usa ra ang pagtuo ug doktrina ug katuyoan.

Nagsugod nga gamay, mga 182 na ka tuig ang milabay, ang atong presensya mabati na sa tibuok kalibutan. Kining importanting kawsa nga atong giapilan magpadayon, mag-usab ug magpanalangin sa mga kinabuhi. Walay kawsa, pwersa sa kalibutan nga makapugong sa buhat sa Dios. Bisan unsay mahitabo, kining importanting kawsa magpadayon. Hinumdumi ang mapanagnaong pulong ni Propeta Joseph Smith: “Walay dili balaan nga kamot ang makapugong sa buhat sa paglambo; mga pagpanggukod mahimong magkakusog, ang mga manggugubot mahimong maghiusa, mga kasundaluhan magpundok, mga pasangil mahimong modaot sa kadungganan, apan ang kamatuoran sa Dios magpadayon nga maisugon, halangdon, ug gawasnon, hangtud nga kini makasulod sa matag yuta, makabisita sa matag dapit, molukop sa matag nasud, ug makasulti sa matag dunggan, hangtud ang mga katuyoan sa Dios matuman, ug ang Halangdong Jehova moingon nga ang buhat nahuman na.”1

Daghang butang nga lisud ug mahagiton sa kalibutan karon, akong kaigsoonan, apan daghan usab ang maayo ug makadasig. Sama sa atong gipahayag sa ika-trese nga artikulo sa hugot nga pagtuo, “Kon adunay mga butang nga mahiyason, matahum, o maayo og dungog o dalaygon, kami naninguha sa pagpangita niining mga butanga.” Unta padayon kita sa paghimo niana.

Salamat sa inyong pagtuo ug debosyon sa ebanghelyo. Salamat sa gugma ug pagpakabana nga inyong gipakita sa usag usa. Salamat sa serbisyo nga inyong gihatag sa inyong ward ug branch ug sa inyong stake ug district. Kini ang matang sa serbisyo nga matuman sa Ginoo ang daghan Niyang katuyoan dinhi sa yuta.

Akong ipahayag ang akong pasalamat sa inyong kamabination ngari kanako bisan asa ko moadto. Salamat sa inyong pag-ampo alang kanako. Gibati ko kini nga pag-ampo ug mapasalamaton kaayo niini.

Karon, akong kaigsoonan, mianhi kita aron matudloan ug madasig. Daghang mensahe ang ipakigbahin sulod sa duha ka adlaw. Ipaniguro nako kaninyo nga kining mga lalaki ug babaye nga mamulong kaninyo nangayo og tabang ug giya sa langit samtang nangandam sa ilang mensahe. Gidasig sila kalabut nianang ilang ipakigbahin kanato.

Ang atong Langitnong Amahan naghunahuna kanato ug sa atong panginahanglan. Unta mapuno kita sa Iyang Espiritu sa atong pag-apil niining komperensya. Kini ang akong pag-ampo sa pangalan sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo, amen.