2010–2019
Ang Ngano sa Priesthood nga Pagserbisyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Ngano sa Priesthood nga Pagserbisyo

Ang pagsabut sa ngano sa ebanghelyo ug sa ngano sa priesthood makatabang nato nga makakita sa balaan nga katuyoan niining tanan.

Akong gihangup kining oportunidad nga mahimamat ang kaigsoonan sa priesthood ug maglipay uban ninyo sa kanindot sa ebanghelyo ni Jesukristo. Gidayeg nako kamo sa inyong pagtuo, maayong binuhatan, ug padayon nga pagkamatarung.

Kitang tanan nakadawat sa ordinasyon sa priesthood sa Dios gikan niadtong gisaligan sa balaan nga awtoridad sa priesthood. Dili kini gamay nga panalangin. Sagrado kini nga responsibilidad.

Ang Gahum sa Ngano

Naghunahuna ko bag-o lang sa duha ka importante nga calling nga akong nadawat isip naghupot sa priesthood diha sa Simbahan.

Ang una niini nga mga calling miabut nako dihang usa pa ako ka deacon. Mitambong ko uban sa akong pamilya sa branch sa Simbahan sa Frankfurt, Germany. Daghan kami og mga tawo nga buotan sa among gamay nga branch. Usa nila mao ang among branch president, si Brother Landschulz. Dako kaayo ang akong pagdayeg niya, bisag seryoso siya kanunay, pormal kaayo, ug kasagaran nagsul-ob og itom nga amerikana. Nahinumdom ko isip batan-ong lalaki nga nagkomedyahay uban sa akong mga amigo sa pagkakaraang tawo sa among branch president.

Magkatawa ko nga maghunahuna niini karon tungod kay posible kaayo nga ang mga batan-on sa Simbahan karon mahimong mao usab ang ilang pagtan-aw nako.

Usa ka Dominggo, si Presidente Landschulz mihangyo nga makigsulti nako. Naghunahuna dayon ko nga, “Unsa may nahimo nakong sayop?” Akong gihinumduman ang akong mga nabuhat nga basin maoy nakaagni niining branch president sa pagpakigsulti nako nga usa ka deacon.

Gidala ko ni Presidente Landschulz sa gamay nga kwarto—ang among chapel walay opisina alang sa branch president—ug didto gitawag ko niya nga mahimong deacons quorum president.

“Importante kini nga katungdanan,” miingon siya, ug dayon misulti siya kon ngano. Iyang gipasabut unsay gipaabut niya ug sa Ginoo gikan nako ug sa unsang paagi ako makadawat og tabang.

Wala ko kahinumdom sa tanan niyang gisulti, pero nakahinumdom gyud ko sa akong gibati. Gibati nako ang sagrado, balaan nga Espiritu nga misulod sa akong kasingkasing samtang siya nagsulti. Akong gibati nga kini ang Simbahan sa Manluluwas. Ug gibati nako nga ang calling nga iyang gihatag dinasig sa Espiritu Santo. Nahinumdom ko nga migawas nianang gamayng kwarto nga daw mitaas ko og gamay kay sa kaniadto.

Dul-an sa 60 ka tuig na sukad nianang adlawa, ug gihambin gihapon nako kining mga pagbati sa pagsalig ug gugma.

Sa paghinumdom nako niini nga kasinatian, gisulayan nako sa paghinumdom pila ka mga deacon ang diha sa among branch nianang higayuna. Sa ako lang mahinumduman, adunay duha. Hinoon, basin gipalab-anan ra nako.

Wala nako igsapayan kon usa ra ka deacon o usa ka dosena. Gibati nako nga pinasidunggan, ug gusto kong moserbisyo kutob sa akong mahimo ug dili pakyason ang akong branch president o ang Ginoo.

Nakaamgo ko karon nga mahimo ra nga sultihan ko og diretso sa branch president sa dihang iya kong gitawag niana nga katungdanan. Mahimong sultihan ra ko niya diha sa hallway o sa miting sa priesthood nga ako ang bag-ong deacons quorum president.

Hinoon, migahin siya og panahon ug mitabang nako nga makasabut dili lamang kon unsa ang akong buluhaton ug bag-ong responsibilidad apan, labaw sa tanan, kon ngano.

Butang kana nga dili gyud nako makalimtan.

Ang punto niini nga istorya dili lang sa paghulagway unsaon paghatag og calling sa Simbahan (bisan og nindot kini nga ehemplo sa eksakto nga paagi sa pagbuhat niini). Usa kini ka ehemplo sa makadasig nga gahum sa pagpangulo sa priesthood nga makapaawhag sa espiritu ug makapaagni og aksyon.

Kinahanglan kitang pahinumduman kanunay sa mahangturong mga rason luyo sa mga butang nga gisugo nga atong buhaton. Ang sukaranang mga baruganan sa ebanghelyo kinahanglang kabahin sa pundasyon sa atong kinabuhi, bisan nangahulugan kini nga kinahanglang balik-balikon nato kini sa pagkat-on. Wala kana magpasabut nga kini nga proseso makalaay. Hinoon, kon motudlo kita sa sukaranang mga baruganan sa atong panimalay o sa simbahan, himoa nga ang kadasig sa ebanghelyo ug ang kalayo sa pagpamatuod mohatag og kahayag, kainit, ug kalipay niadtong atong gitudloan.

Gikan sa pinakabag-ong naordinahan nga deacon ngadto sa pinaka-senior nga high priest, kita dunay mga lista kon unsa ang atong buhaton diha sa atong mga responsibilidad sa priesthood. Ang unsa importante sa atong trabaho, ug kinahanglang buhaton nato. Apan anaa sa ngano sa priesthood nga pagserbisyo nga atong madiskobrehan ang kainit, kadasig, ug gahum sa priesthood.

Ang unsa sa priesthood nga pagserbisyo nagtudlo kanato kon unsay buhaton. Ang ngano modasig sa atong kalag.

Ang unsa mopahibalo, apan ang ngano makapausab.

Ang Kadaghan sa “Maayong” mga Butang nga Buhaton

Laing calling sa priesthood nga akong gihunahuna gihatag kanako paglabay sa daghang katuigan, sa dihang duna na koy kaugalingong pamilya. Mibalik kami ngadto sa Frankfurt, Germany, ug bag-o lang ko nga nakadawat og promosyon sa trabaho nga nagkinahanglan og daghang mga oras ug pagtagad. Atol niining busy nga panahon sa akong kinabuhi, si Elder Joseph B. Wirthlin mitawag nako nga moserbisyo isip stake president.

Sa pag-interbyu niya nako, daghan ang misulod sa akong hunahuna, nga ang usa mao ang kabalaka nga basin wala koy panahon nga gikinahanglan niini nga calling. Bisan og giganahan ko sa calling, naghunahuna ko kon dawaton ba nako. Apan kadiyot ra kadto nga hunahuna tungod kay ako nasayud nga si Elder Wirthlin gitawag sa Dios ug nga siya naghimo sa buhat sa Ginoo. May mahimo ba ko gawas sa pagdawat?

Dunay mga panahon nga kita mosulod sa kangitngit uban sa pagtuo, masaligon nga ang Dios mobutang og lig-on nga tumbanan sa atong tiil kon atong himoon. Ug mao nga malipayon nakong gidawat, nakahibalo nga ang Dios motabang.

Sa sayong bahin niini nga calling, isip usa ka stake nakadawat kami og pagbansay gikan sa pipila sa labing bantugan nga mga magtutudlo ug mga lider sa Simbahan—sama nila ni Elder Russell M. Nelson ug Presidente Thomas S. Monson nga miadto sa among dapit. Ang ilang pagtudlo sama sa yamog sa langit ug inspirasyon alang namo. Ania gihapon nako ang akong mga notes niini nga mga sesyon sa pagbansay. Kini nga mga Kaigsoonan naghatag kanamo og panan-awon kon unsay gipasabut sa pagtukod sa gingharian sa Dios pinaagi sa pagpalig-on sa mga pagpamatuod ug paglig-on sa mga pamilya. Nakatabang sila kanamo sa paggamit sa kamatuoran ug mga baruganan sa ebanghelyo sa among kahimtang ug sa among panahon. Sa laing pagkasulti, ang dinasig nga mga lider mitabang namo nga makita ang ngano sa ebanghelyo, ug dayon kinahanglan kaming motrabaho.

Wala madugay nakaamgo kami nga dunay daghang maayo nga mahimo isip stake presidency—daghan kaayo, gani, kon dili kami mohimo og dinasig nga mga prayoridad, dili unta namo mahimo ang importante nga mga butang. Hilabihang kadaghan nga mga prayoridad nagsugod sa pag-abut, nakapawala sa among focus gikan sa panan-awon nga gihatag sa Kaigsoonan. Dunay daghang “maayong” mga butang nga buhaton, apan dili tanan importante.

Nakat-on kami og importante nga leksyon: nga bisan kana nga butang maayo dili kanunay igo nga rason nga gahinan sa atong panahon ug mga kapanguhaan. Ang atong mga kalihokan, inisyatibo, ug plano kinahanglang nadasig ug natumong sa ngano sa atong priesthood nga pagserbisyo ug dili sa bisan unsa nga kalihokan o interes nianang gutloa. Kon dili, kini makabalda sa atong mga paningkamot, makahurot sa atong kusog, ug kita magumon sa atong kaugalingong mga lingaw, espirituhanon o temporal, nga dili sentro sa pagkadisipulo.

Mga kaigsoonan, nasayud kita nga nagkinahanglan og disiplina sa kaugalingon aron magpabilin nga naka-focus sa mga butang nga dunay gahum sa pagpadugang sa atong gugma sa Dios ug sa isigkatawo, pagpadasig sa kaminyoon, paglig-on sa mga pamilya, ug pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Sama sa mamunga nga kahoy nga daghan og mga sanga ug mga dahon, ang atong kinabuhi kinahanglang pung-ulan usahay aron atong magamit ang atong kusog ug panahon sa pagtuman sa atong tinuod nga katuyoan—sa “pagdala og maayong bunga”!1

Wala Kamo Mag-inusara

Unsaon man nato sa pagkahibalo unsa ang pilion? Matag usa nato adunay responsibilidad sa pagtino niini sa atong kaugalingon. Hinoon, gisugo kita nga makugihong magtuon sa kasulatan, mopatalinghug sa mga pulong sa mga propeta, ug mohimo niini nga puno sa pagtuo, seryoso, mapahinunguron nga pag-ampo.

Mga kaigsoonan, ang Dios matinud-anon. Pinaagi sa Balaan nga Espiritu, Siya mamulong sa atong hunahuna ug kasingkasing kalabut sa dalan nga atong subayon sa matag bahin sa atong kinabuhi.

Kon putli ang atong kasingkasing—kon dili kita magtinguha sa atong himaya apan sa himaya sa Labawng Makagagahum nga Dios, kon kita magtinguha sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on, kon kita magtinguha sa pagpanalangin sa kinabuhi sa atong pamilya ug isigkatawo—dili kita maglakaw nga mag-inusara. Sama sa kanunayng gipahinumdom nato ni Presidente Monson, “Kon kita nagbuhat sa sugo sa Ginoo, duna kitay tabang sa Ginoo.”2

Ang inyong Langitnong Amahan “molakaw sa inyong atubangan. [Siya] anaa sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong wala, ug ang [Iyang] Espiritu mahimo nga anaa sa inyong kasingkasing, ug ang [Iyang] mga anghel anaa libut kaninyo, aron sa pagtabang kaninyo.”3

Ang Gahum sa Pagbuhat

Minahal nga kaigsoonan, balaan nga mga panalangin sa priesthood nga pagserbisyo moabut tungod sa atong makugihong mga paningkamot, kaandam sa pagsakripisyo, ug tinguha sa pagbuhat unsay matarung. Kinahanglang molihok kita sa atong kaugalingon ug nga dili pagaaghaton. Ang pagsangyaw maayo, apan ang mga sermon nga dili mosangpot sa lihok sama sa kalayo nga walay kainit o tubig nga dili makatagbaw sa kauhaw.

Anaa sa paggamit sa doktrina nga ang makapabalaan nga kasiga sa ebanghelyo motubo ug ang gahum sa priesthood makadasig sa atong kalag.

Si Thomas Edison, ang tawo nga mihatag sa kalibutan sa mahayag nga suga, miingon nga “ang bili sa ideya anaa sa paggamit niini.”4 Sa samang paagi, ang doktrina sa ebanghelyo mahimong mas bililhon kon kini gamiton.

Dili nato itugot nga ang mga doktrina sa priesthood magpabilin lang sa atong kasingkasing ug wala gamita sa atong kinabuhi. Kon may kaminyoon o pamilya nga kinahanglang luwason—tingali ang atoa mismo—dili lang kita maghulat ug manghinan-aw. Hinoon, pasalamatan nato ang Dios alang sa plano sa kalipay nga naglakip sa hugot nga pagtuo, paghinulsol, pagpasaylo, ug bag-ong sinugdanan. Ang paggamit sa doktrina sa priesthood mopahimo natong kwalipikado isip mga bana, mga amahan, ug mga anak kinsa nakasabut sa ngano sa priesthood ug sa gahum niini sa pagpabalik ug pagsiguro sa kaanindot ug kabalaan sa mahangturong mga pamilya.

Ang kinatibuk-ang komperensya usa ka maayong panahon sa pagpaminaw ug pagbuhat. Busa atong “… tuman[on] ang pulong, ug dili kay magpaminaw ra niini.”5 Mga kaigsoonan, imbitaron ko kamo sa paghunahuna sa mga pulong sa mga sulugoon sa Dios karong Sabado ug Dominggo. Dayon luhod. Hangyoa ang Dios, atong Langitnong Amahan, sa paglamdag sa inyong hunahuna ug pagtandog sa inyong kasingkasing. Pangamuyo sa Dios nga giyahan ang inyong kinabuhi, ug inyong mga responsibilidad sa Simbahan, ug inyong piho nga mga hagit niining higayuna. Sunda ang mga pag-aghat sa Espiritu—ayaw paglangan. Kon buhaton ninyo kining tanan, mosaad ko nga ang Ginoo dili mobiya kaninyo.

Padayon sa Pagpailub

Nasayud kita nga bisan sa atong pinakamaayong intensyon, dili kanunay matuman ang plano. Masayop kita sa atong kinabuhi ug sa atong priesthood nga pagserbisyo. Usahay madagma kita ug mapakyas.

Kon ang Ginoo motambag nato sa “[pag]padayon diha sa pagpailub hangtud [kita] mahingpit,”6 nakahibalo Siya nga nagkinahanglan kini og panahon ug determinasyon. Ang pagsabut sa ngano sa ebanghelyo ug sa ngano sa priesthood makatabang nato nga makakita sa balaan nga katuyoan niining tanan. Makahatag kini nato og kadasig ug kalig-on sa pagbuhat sa matarung nga mga butang, bisan og lisud. Ang pag-focus sa sukaranang mga baruganan sa pagsunod sa ebanghelyo mopanalangin nato og kahayag, kaalam, ug direksyon.

“Dili ba kita mopadayon sa ingon ka mahinungdanon nga katuyoan?”7 Oo, mga kaigsoonan, mopadayon kita!

Giniyahan sa Balaan nga Espiritu, makat-on kita sa atong mga sayop. Kon kita madagma, mobangon kita. Kon kita magduhaduha, mopadayon kita. Dili gayud kita magduhaduha; dili gayud kita mohunong.

Isip mga igsoon sa walay katapusan nga priesthood sa Dios, maghiusa kitang magbarug, sa pag-focus sa mga baruganan sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo ug mapasalamatong moserbisyo sa atong Dios ug sa isigkatawo nga may dedikasyon ug gugma.

Ang Dios Buhi!

Minahal kong kaigsoonan, ako mopamatuod ninyo karon nga ang Dios nga Amahan ug ang Iyang Anak, nga si Jesukristo, buhi. Sila tinuod! Sila anaa!

Wala kamo mag-inusara. Ang inyong Amahan sa Langit nagmahal ninyo ug nagtinguha sa pagpanalangin ug sa pagtuboy ninyo sa pagkamatarung.

Hibaloi nga ang Dios nakigsulti sa katawhan sa atong panahon. Siya makigsulti kaninyo!

Si Propeta Joseph Smith nakakita sa unsay iyang gisulti nga iyang nakita. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gipahiuli sa yuta pinaagi sa gahum ug awtoridad sa Labawng Makagagahum nga Dios.

Akong pag-ampo nga isip naghupot sa Iyang priesthood, kita kanunayng molihok nga nahiuyon sa ngano sa priesthood nga pagserbisyo ug sa paggamit sa mga baruganan sa gipahiuli nga ebanghelyo sa pag-usab sa atong kinabuhi ug sa kinabuhi niadtong atong gialagaran.

Sa atong pagbuhat, ang mahangturong gahum sa Pag-ula moputli, molimpyo, ug mohashas sa atong espiritu ug kinaiya hangtud mahimo kitang tawo nga maoy angay nato. Niini ako mopamatuod sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.