2010–2019
Ang Panan-awon sa mga Propeta kalabut sa Relief Society: Hugot nga Pagtuo, Pamilya, Kahupayan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Panan-awon sa mga Propeta kalabut sa Relief Society: Hugot nga Pagtuo, Pamilya, Kahupayan

Hugot nga pagtuo, pamilya, ug kahupayan—kining tulo ka yanong mga pulong nakapahayag sa panan-awon sa mga propeta alang sa mga sister sa Simbahan.

Sa bag-ohay nga katuigan nadani ko sa pagpamulong kanunay bahin sa Relief Society—ang mga katuyoan ug kalidad niini,1 bili sa kasaysayan,2 buluhaton, ug pakig-uban sa mga bishop ug mga korum sa Melchizedek Priesthood.3 Daw importante karon ang pagtutok sa panan-awon sa mga propeta kalabut sa Relief Society.4

Ingon nga ang mga propeta sa Ginoo nagpadayon sa pagtudlo sa mga elder ug high priest sa ilang mga katuyoan ug katungdanan, gipakigbahin nila ang ilang panan-awon alang sa mga sister sa Relief Society. Sa ilang tambag, tataw nga ang mga katuyoan sa Relief Society mao ang pagpalambo sa pagtuo ug personal nga katarung, paglig-on sa mga pamilya ug mga panimalay, ug pagpangita ug pagtabang sa nanginahanglan. Hugot nga pagtuo, pamilya, ug kahupayan—kining tulo ka yanong mga pulong nakapahayag sa panan-awon sa mga propeta alang sa mga sister sa Simbahan.

Sukad sa sinugdanan sa Pagpahiuli, ang mga propeta mipakigbahin sa ilang panan-awon sa lig-on, matinud-anon, matinguhaong mga babaye kinsa nakasabut sa ilang mahangturong bili ug katuyoan. Sa dihang si Propeta Joseph Smith mi-establisar sa Relief Society, iyang gisugo ang unang presidente nga “modumala niini nga kapunongan, sa pag-atiman sa mga kabus—pagpangalagad sa ilang panginahanglan, ug sa pagtambong sa lain-laing mga kalihokan niini nga institusyon.”5 Iyang gilantaw ang organisasyon isip “pinili nga kapunongan, nga bulag sa tanang kadautan sa kalibutan.”6

Si Brigham Young, ang ikaduhang Presidente sa Simbahan, mitudlo sa iyang mga magtatambag ug sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles sa pagdumala sa mga bishop sa “pagsugo [sa mga sister] sa pagtukod og mga Relief Society sa Babaye sa nagkalain-laing ward.” Midugang siya, “Ang uban maghunahuna nga kini usa ka butang nga walay pulos, apan kini dili.”7

Sa kaulahian, si Presidente Joseph F. Smith miingon nga lahi sa kalibutanong mga organisasyon, nga “hinimo sa mga kalalakin-an, o hinimo sa mga kababayen-an,” ang Relief Society “balaanong gihimo, balaanong gitugutan, balaanong gitukod, balaanong gi-orden sa Dios.”8 Si Presidente Joseph Fielding Smith misulti sa mga sister nga sila “gihatagan og gahum ug awtoridad sa paghimo og daghang dagkong mga butang.”9 Miingon siya, “Mga sakop kamo sa pinakatalagsaong organisasyon sa mga babaye sa kalibutan, usa ka organisasyon nga mahinungdanong bahin sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta ug diin gidesinyo gayud ug gipalihok nga kini makatabang sa matinud-anong mga miyembro aron makabaton og kinabuhing dayon sa gingharian sa atong Amahan.”10

Dakong Lugway sa Impluwensya

Kada tuig, gatusan ka libo ka mga sister ug batan-ong mga babaye mahimong miyembro niining nagkadakong “sirkulo sa mga sister.”11 Human niana, bisan asa nagpuyo o nagserbisyo ang usa ka sister, nagpabilin ang iyang pagkasakop ug pakig-uban sa Relief Society.12 Tungod sa importansya niini, ang Unang Kapangulohan mipahayag sa ilang tinguha nga ang batan-ong mga babaye mosugod sa ilang pagpangandam alang sa Relief Society sa dili pa sila mag-18 anyos.13

Ang Relief Society dili programa. Kini opisyal nga bahin sa Simbahan sa Ginoo nga “balaang gi-orden sa Dios” sa pagtudlo, paglig-on, ug pagdasig sa mga sister sa ilang katuyoan kalabut sa hugot nga pagtuo, pamilya ug kahupayan. Ang Relief Society mao ang paagi sa kinabuhi sa mga babaye nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ang impluwensya niini moabut lapas sa klase sa Dominggo o sosyal nga panagpundok. Kini nagsunod sa sumbanan sa mga babaye nga disipulo kinsa miserbisyo uban ni Ginoong Jesukristo ug sa Iyang mga Apostoles sa Iyang Simbahan kaniadto.14 Kita gitudloan nga “obligasyon sa usa ka babaye ang pag-angkon og mga hiyas nga gipasiugdahan sa Relief Society sama nga kini usa ka obligasyon alang sa mga lalaki nga makatukod diha sa ilang kinabuhi og mga sumbanan sa kinaiya nga gipasiugdahan sa priesthood.”15

Sa dihang gitukod ni Joseph Smith ang Relief Society, gitudloan niya ang mga sister sa “paghupay sa kabus” ug “pagluwas sa mga kalag.”16 Sa ilang sugo sa “pagluwas sa mga kalag” ang mga sister gihatagan og awtoridad sa pagtukod ug pag-apil sa dakong lugway sa impluwensya. Ang unang presidente sa Relief Society gi-set apart sa pagpasabut sa kasulatan, ug ang Relief Society nagpadayon gihapon sa pagdala sa importante nga responsibilidad sa pagtudlo diha sa Simbahan sa Ginoo. Dihang gisultihan ni Joseph Smith ang mga sister nga ang organisasyon sa Relief Society moandam kanila alang sa “mga pribilehiyo, mga panalangin ug mga gasa sa Priesthood,”17 ang buhat sa Ginoo sa kaluwasan bukas ngadto kanila. Ang pagluwas og mga kalag naglakip sa pakigbahin sa ebanghelyo ug sa pag-apil sa misyonaryo nga buhat. Kini naglakip sa pag-apil sa buhat sa templo ug family history. Kini naglakip sa pagbuhat sa tanang posible aron mahimong espiritwal ug temporal nga makabarug sa kaugalingon.

Si Elder John A. Widstoe namahayag nga ang Relief Society nagtanyag og “kahupayan gikan sa kakabus, kahupayan gikan sa sakit; kahupayan gikan sa pagduha-duha, kahupayan gikan sa pagka-ignorante—kahupayan gikan sa tanang babag sa kalipay ug kalamboan sa babaye. Pagkatalagsaon nga sugo!”18

Si Presidente Boyd K. Packer mipakigsama sa Relief Society ngadto sa “nagpanalipod nga bongbong.”19 Ang responsibilidad sa pagpanalipod sa mga sister ug sa ilang mga pamilya nagdugang sa importansya sa pagbantay ug pagpangalagad sa mga visiting teacher, ug pagpakita sa atong pagkaandam sa paghinumdom sa atong mga pakigsaad uban sa Ginoo. Isip “tigpangalagad sa mga nanginahanglan ug sa masakiton,” kita nakigtambayayong uban sa bishop aron sa pag-atiman sa temporal ug espiritwal nga mga panginahanglan sa mga Santos.20

Si Presidente Spencer W. Kimball miingon: “Adunay daghang sister nga nagkagidlay lang—nagkagidlay sa pagka-espirituhanon. May katungod sila sa matahum nga mga kupo, espirituhanong mga kupo. … Inyong pribilehiyo ang pag-adto sa mga panimalay ug ilisan ang nagkagidlay nga mga kupo.”21 Si Presidente Harold B. Lee mipakigbahin niini nga panan-awon. Siya miingon: “Wala ba kamo mahibalo nganong gibutang kini sa Ginoo diha sa … Relief Society sa pagbisita niini nga mga panimalay? Tungod kay sunod sa Agalon mismo, walay bisan usa sa Simbahan kinsa adunay mas maayong pagbati, mas hingpit nga pagsabut sa mga kasingkasing ug kinabuhi niini nga mga tawo.”22

Si Presidente Joseph F. Smith mipahimangno sa mga Relief Society sister ug sa ilang mga lider, nag-ingon nga dili siya gusto “nga makita ang panahon nga ang atong mga Relief Society mosunod, o makigtipon ug mawad-an sa ilang kaugalingong pangalan pinaagi sa pakigsagol niini nga … mga organisasyon sa kababayen-an.” Siya nagpaabut sa mga sister “nga modumala sa kalibutan ug … labi na ngadto sa mga babaye sa kalibutan, diha sa tanan nga dalaygon, sa tanan nga sama sa Dios, sa tanan nga makapadasig ug makapaputli ngadto sa mga anak sa tawo.”23 Ang iyang tambag nagpatigbabaw sa panginahanglan nga kuhaon ang bisan unsang mga tradisyon, tema, ug nabatasan ug i-apil ang mga nabatasan nga nahiuyon sa mga katuyoan sa Relief Society.

Ang mga lider nga nagtinguha og pagpadayag makapaniguro nga kada miting, leksyon, klase, kalihokan, ug paningkamot sa Relief Society nakatuman sa mga katuyoan diin kini natukod. Ang pagkatilingbanon, panaghigalaay, ug panaghiusa nga atong gitinguha mao ang tam-is nga mga bunga sa pagserbisyo og dungan uban sa Ginoo diha sa Iyang buhat.

Pagtuman sa Panan-awon sa mga Propeta

Si Presidente Thomas S. Monson ug ang iyang mga magtatambag bag-ohay nga mipamatuod “nga ang Ginoo mipahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo pinaagi ni Propeta Joseph Smith ug nga ang Relief Society usa ka importanting bahin niana nga pagpahiuli.” Isip ebidensya sa ilang tinguha nga ang “mahimayaong panulundon” sa Relief Society mapatunhay, ang Unang Kapangulohan bag-ohay nga mimantala ug miapud-apod sa tibuok kalibutan sa Anak nga mga Babaye sa Gingharian: Ang Kasaysayan ug Buhat sa Relief Society. Sa mga pahina niini nga basahon, atong makita ang mga sumbanan ug ehemplo sa mga sister ug brother nga nag-uban sa pagtrabaho sa mga pamilya ug sa Simbahan, ug makakat-on kita og mga baruganan mahitungod kon si kinsa kita, unsay atong gituohan, ug unsay kinahanglan natong panalipdan. Kita giawhag sa Unang Kapangulohan sa pagtuon niining importanting basahon ug “sa pagtugot nga ang walay sukod nga mga kamatuoran ug ang dinasig nga mga ehemplo niini moimpluwensya sa [atong] kinabuhi.”24

Samtang ang mga sister mas moabin sa mga katuyoan sa Relief Society, ang panan-awon sa mga propeta matuman. Si Presidente Kimball miingon, “Adunay gahum niiini nga organisasyon [sa Relief Society] nga wala pa magamit sa hingpit sa paglig-on sa mga panimalay sa Zion ug pagtukod sa Gingharian sa Dios—gani kini dili magamit sa hingpit hangtud ang mga sister ug ang priesthood makakuha sa panan-awon sa Relief Society.”25 Iyang gipanagna nga “kadaghanan sa dagkong kalamboan nga nagsingabut sa Simbahan sa katapusang mga adlaw moabut tungod sa daghang mga babaye sa kalibutan (kinsa anaa ang kanunay nga … pagbati sa pagka-espirituhanon) nga madala ngadto sa Simbahan nga dinaghan. Mahitabo kini sumala sa matang nga gipakita nga ang mga babaye sa Simbahan … nakita nga talagsaon ug lahi—malipayong mga paagi—kay sa mga babaye sa kalibutan.”26

Mapasalamaton ko sa panan-awon sa mga propeta kalabut sa Relief Society. Ako, sama ni Presidente Gordon B. Hinckley, “nakombinsir nga walay laing organisasyon bisan asa nga makatupong sa Relief Society niini nga Simbahan.”27 Kini atong responsibilidad karon sa pakig-abin sa atong kaugalingon uban sa panan-awon sa mga propeta kalabut sa Relief Society samtang kita nagpalambo sa atong pagtuo, naglig-on sa atong mga pamilya, ug naghatag og kahupayan.

Motapos ako uban sa mga pulong ni Presidente Lorenzo Snow: “Ang kaugmaon sa [Relief] Society puno sa saad. Samtang naglambo ang Simbahan, ang ikatabang niini magkadako usab, ug gani mas maayo pa ang mahimo nga kaayohan niini kay sa kaniadto.”28 Ngadto sa mga sister kinsa nagtabang sa pagpauswag sa gingharian sa Dios, miingon siya, “Kay kamo mipakigbahin niini nga mga paghago, mao nga kamo labing siguro makigbahin sa kadaugan sa mao nga buhat ug sa kahimayaan ug himaya nga ihatag sa Ginoo ngadto sa matinud-anon Niya nga mga anak.”29 Niini nga panan-awon mopamatuod usab ako diha sa pangalan ni Jesukristo, amen.