2010–2019
Ang mga Gahum sa Langit
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang mga Gahum sa Langit

Ang mga naghupot sa priesthood nga mga batan-on ug mga tigulang parehong nagkinahanglan sa awtoridad ug gahum—ang gikinahanglan nga pagtugot ug ang espirituhanong kapasidad sa pagrepresentar sa Dios diha sa buhat sa kaluwasan.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, mapasalamaton ko nga makasimba kita og dungan isip dakong pundok sa mga naghupot sa priesthood. Gimahal ug gidayeg nako kamo alang sa inyong katakus ug sa impluwensya sa kaayo sa tibuok kalibutan.

Ako nagdapit sa matag usa kaninyo sa pagkonsiderar unsaon ninyo pagtubag ang mosunod nga pangutana nga gihatag ngadto sa mga miyembro sa Simbahan daghang katuigan na ang milabay ni Presidente David O. McKay: “Kon niining gutloa matag usa kaninyo hangyoon sa pagpamahayag sa usa ka sentence o hugpong sa mga pulong sa labing maila nga kalahian sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, unsay inyong tubag?” (“The Mission of the Church and Its Members,” Improvement Era, Nob. 1956, 781).

Ang tubag nga gihatag ni Presidente McKay sa iyang kaugalingong pangutana mao ang “balaanong awtoridad” sa priesthood. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagbarug nga lahi sa ubang simbahan nga nangangkon nga ang ilang awtoridad nagagikan sa makasaysayanong pagpuli, sa mga kasulatan, o sa teyolohikanhong pagbansay. Lahi ang atong pamahayag nga ang awtoridad sa priesthood gihatag pinaagi sa pagpandong sa mga kamot direkta gikan sa langitnong mga mensahero ngadto kang Propeta Joseph Smith.

Ang akong mensahe nag-focus niining balaanong priesthood ug sa mga gahum sa langit. Nag-ampo ko og maayo sa tabang sa Espiritu sa Ginoo samtang dungan kitang magkat-on niining importanting mga kamatuoran.

Awtoridad ug Gahum sa Priesthood

Ang priesthood mao ang awtoridad sa Dios nga gihatag ngadto sa kalalakin-an dinhi sa yuta aron sa paglihok sa tanang mga butang alang sa kaluwasan sa katawhan (tan-awa sa Spencer W. Kimball, “The Example of Abraham,” Ensign, Hunyo 1975, 3). Ang priesthood mao ang paagi diin ang Ginoo molihok pinaagi sa kalalakin-an aron sa pagluwas sa mga kalag. Usa sa maila nga kalainan sa Simbahan ni Jesukristo, sa karaan ug sa karon, mao ang Iyang awtoridad. Walay mahimong tinuod nga Simbahan kon wala ang balaanong awtoridad.

Ang ordinaryo nga kalalakin-an gihatagan sa awtoridad sa priesthood. Ang katakus ug kaandam—dili kasinatian, kabatid, o edukasyon—ang mga kwalipikasyon sa ordinasyon sa priesthood.

Ang sundanan sa pag-angkon sa awtoridad sa priesthood gihulagway sa ikalimang artikulo sa hugot nga pagtuo: “Kami nagtuo nga ang usa ka tawo kinahanglan gayud pagatawgon sa Dios, pinaagi sa pagpanagna, ug pinaagi sa pagpandong sa mga kamot niadtong kinsa adunay pagtugot sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ug sa pagpangalagad sa mga ordinansa niini.” Busa, ang lalaki makadawat sa awtoridad sa priesthood ug ordinahan sa piho nga katungdanan pinaagi sa usa ka tawo nga may priesthood na ug gitugutan sa usa ka lider nga may mga yawe sa priesthood.

Ang naghupot sa priesthood gilauman nga mogamit niining sagrado nga awtoridad sumala sa balaang hunahuna, kabubut-on, ug mga katuyoan sa Dios. Walay butang kalabut sa priesthood nga nakasentro sa kaugalingon. Ang priesthood kanunayng gigamit sa pagserbisyo, pagpanalangin, ug sa pagpalig-on sa ubang mga tawo.

Ang mas labaw nga priesthood madawat pinaagi sa balaanong pakigsaad nga naglakip og obligasyon sa paglihok diha sa awtoridad (tan-awa sa D&P 68:8) ug sa katungdanan (tan-awa sa D&P 107:99) nga nadawat. Isip mga naghupot sa balaang awtoridad sa Dios, kita mga sulugoon sa paglihok ug dili mga butang nga pagaaghaton (tan-awa sa 2 Nephi 2:26). Ang priesthood kanunayng maglihok imbis mag-urong lang.

Si Presidente Ezra Taft Benson mitudlo:

“Dili lang igo nga modawat sa priesthood ug dayon mag-urong lang ug maghulat hangtud ang usa ka tawo mopugos nato sa paglihok. Sa atong pagdawat sa priesthood, kita adunay obligasyon nga aktibo ug madasigon nga moapil sa pag-awhag sa kawsa sa pagkamatarung dinhi sa yuta, kay ang Ginoo nag-ingon:

“‘…Siya nga dili mobuhat sa bisan unsa nga butang hangtud nga siya mandoan, ug modawat sa mando uban sa maduha-duhaon nga kasingkasing, ug mosunod niini uban ang pagkatapulan, ang mao panghimarauton’ [D&P 58:29]” (So Shall Ye Reap [1960], 21).

Si Presidente Spencer W. Kimball mipasabut usab og maayo sa aktibong kahimtang sa priesthood: “Ang usa ka tawo makalapas sa pakigsaad sa priesthood pinaagi sa paglapas sa mga sugo—ug pinaagi usab sa dili pagbuhat sa iyang mga katungdanan. Sa maong paagi, sa paglapas niini nga pakigsaad ang usa ka tawo nagkinahanglan lamang nga walay buhaton” (The Miracle of Forgiveness [1969], 96).

Sa pagbuhat nato sa atong pinakamaayo sa pagtuman sa atong mga responsibilidad sa priesthood, mapanalanginan kita og gahum sa priesthood. Ang gahum sa priesthood mao ang gahum sa Dios nga naglihok pinaagi sa kalalakin-an sama nato ug nagkinahanglan og personal nga pagkamatarung, kamatinud-anon, kamasulundon, ug kakugi. Ang usa ka lalaki mahimong modawat sa awtoridad sa priesthood pinaagi sa pagpandong sa mga kamot apan walay gahum sa priesthood kon siya masinupakon, dili takus, o dili andam nga moserbisyo.

“Ang katungod sa pagkapari dili mabulag gikan sa mga gahum sa langit, ug … ang mga gahum sa langit dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarung.

“Aron kini ikatugyan ngari kanato, tinuod kini; apan kon kita mosulay sa pagtabon sa atong mga sala, o sa pagtagbaw sa atong garbo, sa atong walay kapuslanan nga pangandoy, o sa paggamit sa gahum o kamandoan o pagpugos sa mga pagbati sa mga katawhan, bisan unsa nga matang sa pagkadili matarung, tan-awa, ang langit sa ilang mga kaugalingon mobiya; ang Espiritu sa Ginoo maguol; ug kon kini mobiya, Amen sa pagkapari o sa pagtugot niana nga tawo” (D&P 121:36–37; emphasis gidugang).

Mga kaigsoonan, sa usa ka lalaki nga modawat sa awtoridad sa priesthood apan mobaliwala sa pagbuhat sa unsay gikinahanglan aron mahimong sarang sa gahum sa priesthood dili kini madawat sa Ginoo. Ang mga naghupot sa priesthood nga mga batan-on ug mga tigulang parehong nagkinahanglan sa awtoridad ug gahum—ang gikinahanglan nga pagtugot ug ang espirituhanong kapasidad sa pagrepresentar sa Dios diha sa buhat sa kaluwasan.

Usa ka Leksyon gikan sa Akong Amahan

Gipadako ko sa panimalay nga adunay matinud-anon nga inahan ug buotan nga amahan. Ang akong mama kaliwat sa mga pioneer nga misakripisyo sa tanan alang sa Simbahan ug gingharian sa Dios. Ang akong papa dili miyembro sa atong Simbahan ug, sa batan-on pa, nagtinguha nga mahimong pari nga Katoliko. Sa katapusan, gipili niya nga dili moeskwela sa teyolohikanhong seminaryo ug mipadayon hinoon og trabaho isip tighimo og himan ug tina.

Sa iyang kinabuhi isip minyo, ang akong amahan mitambong sa mga miting sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw uban sa among pamilya. Gani, kadaghanan sa mga tawo sa among ward walay ideya nga ang akong papa dili miyembro sa Simbahan. Midula ug mitudlo siya sa among softball team sa ward, mitabang sa mga kalihokan sa Scouting, ug misuporta sa akong inahan sa iyang nagkalainlaing mga calling ug mga responsibilidad. Ganahan kong mosulti kaninyo kalabut sa usa sa mahinungdanong mga leksyon nga akong nakat-unan sa akong amahan kalabut sa awtoridad ug gahum sa priesthood.

Sa bata pa akong gipangutana ang akong papa sa makadaghan matag semana kon kanus-a siya magpabunyag. Mitubag siya sa mapinanggaon apan pintok sa matag higayon nga ako siyang samokon: “David, dili ko mopasakop sa Simbahan alang sa imong inahan, alang nimo, o alang ni bisan kinsa. Mopasakop ko sa Simbahan kon masayud ko nga kini ang hustong butang nga angayng buhaton.”

Bag-o kong natin-edyer dihang ang mosunod nga panagsultihanay nahitabo uban sa akong amahan. Mao pay pag-uli namo gikan sa dungan nga pagtambong sa among mga miting sa Dominggo, ug akong gipangutana ang akong papa kon kanus-a siya magpabunyag. Mipahiyum siya ug miingon, “Ikaw ang kanunayng mangutana nako bahin sa pagpabunyag. Karon duna koy ipangutana nimo.” Dali ug madasigon kong nakaingon nga karon duna kami nahimong kalamboan!

Ang akong papa mipadayon, “David, ang inyong simbahan nagtudlo nga ang priesthood gikuha gikan sa yuta sa karaang panahon ug gipahiuli pinaagi sa langitnong mga mensahero ngadto kang Propeta Joseph Smith, di ba?” Mitubag ko nga ang iyang pamahayag husto. Dayon miingon siya, “Nia ang akong pangutana. Matag semana sa miting sa priesthood naminaw ko sa bishop ug sa ubang mga lider sa priesthood nga mopahinumdom, nagpakilooy, ug nangamuyo nga ang mga lalaki mobuhat sa ilang home teaching ug mopahigayon sa ilang mga katungdanan sa priesthood. Kon ang inyong simbahan tinuod nga adunay gipahiuli nga priesthood sa Dios, nganong daghan man kaayo sa mga lalaki sa inyong simbahan nga walay kalainan ang gibuhat kalabut sa ilang relihiyusong katungdanan kay sa mga lalaki sa akong simbahan?” Ang akong batan-ong hunahuna daling nablangko sa hingpit. Wala koy igong tubag alang sa akong papa.

Ako nagtuo nga ang akong amahan nasayop sa paghukom sa kabalido sa pag-angkon sa atong Simbahan sa balaanong awtoridad tungod sa mga sipyat sa mga lalaki nga iyang nakauban sa among ward. Apan natisok diha sa iyang pangutana ngari nako ang husto nga pangagpas nga ang mga lalaki nga naghupot sa balaang priesthood sa Dios kinahanglan nga lahi kay sa ubang mga lalaki. Ang mga lalaki nga naghupot sa priesthood dili ingon nga mas maayo na kay sa ubang mga lalaki, apan kinahanglan silang molihok nga lahi. Ang mga lalaki nga naghupot sa priesthood dili lamang modawat sa awtoridad sa priesthood apan magmahimong takus ug matinud-anon usab nga mga instrumento sa gahum sa Dios. “Paglimpyo kamo nga nagdala sa mga butang sa Ginoo” (D&P 38:42).

Wala gayud nako makalimti ang mga leksyon kalabut sa awtoridad ug gahum sa priesthood nga akong nakat-unan sa akong amahan, usa ka buotang tawo nga dili nato pareho og pagtuo, nga nagdahum og maayo sa mga lalaki nga nangangkon nga naghupot sa priesthood sa Dios. Nianang panagsultihanay sa Dominggo sa hapon uban sa akong papa daghang katuigan na ang milabay nakapagawas kanako og tinguha nga mahimong usa ka “buotan nga bata.” Dili ko gustong mahimo nga bati nga ehemplo ug babag sa pag-uswag sa akong amahan sa pagkat-on sa gipahiuli nga ebanghelyo. Gusto lang ko nga mahimong buotan nga bata. Ang Ginoo nagkinahanglan natong tanan isip mga naghupot sa Iyang awtoridad nga mahimong madungganon, mahiyason, ug buotan nga mga bata sa tanang mga panahon ug sa tanang mga dapit.

Tingali interesado kamong masayud nga pipila ka tuig ang milabay, ang akong amahan nabunyagan. Ug sa tukma nga mga panahon, ako adunay oportunidad sa paghatag ngadto kaniya sa Aaronic ug sa Melchizedek Priesthood. Usa sa mahinungdanong mga kasinatian sa akong kinabuhi mao ang pagkakita nga ang akong papa makadawat sa awtoridad ug, sa katapusan, sa gahum sa priesthood.

Akong gipakigbahin kaninyo kining leksyon nga akong nakat-unan sa akong amahan aron ipasabut og maayo ang usa ka yano nga kamatuoran. Ang pagdawat sa awtoridad sa priesthood pinaagi sa pagpandong sa mga kamot usa ka importante nga sinugdanan, apan dili kini igo. Ang ordinasyon makahatag og awtoridad, apan ang pagkamatarung gikinahanglan sa paglihok uban sa gahum samtang naningkamot kita sa pagdasig sa mga kalag, sa pagtudlo ug pagpamatuod, sa pagpanalangin ug pagtambag, ug sa pagpadayon sa buhat sa kaluwasan.

Niining mahinungdanon kaayo nga panahon sa kasaysayan sa yuta, kamo ug ako isip mga naghupot sa priesthood kinahanglan nga mahimong matarung nga mga lalaki ug epektibo nga mga instrumento sa mga kamot sa Dios. Kinahanglan kitang mobarug isip kalalakin-an sa Dios. Kamo ug ako makahimo og maayo sa pagkat-on ug sa pagpatalinghug sa ehemplo ni Nephi, ang apo ni Helaman ug una sa napulog duha ka mga disipulo nga gitawag sa Manluluwas sa pagsugod sa Iyang pangalagad taliwala sa mga Nephite. “Ug [si Nephi] nangalagad sa daghan nga mga butang ngadto kanila. … Ug si Nephi nangalagad uban ang gahum ug uban ang dako nga pagtugot” (3 Nephi 7:17).

“Palihug Tabangi ang Akong Bana nga Makasabut”

Sa pagtapos sa mga interbyu alang sa temple recommend nga akong gipahigayon isip bishop ug stake president, kasagaran mangutana ko sa minyo nga mga sister kon sa unsang paagi ko makaserbisyo og maayo kanila ug sa ilang mga pamilya. Ang pirmeng mga tubag nga akong nadawat gikan niadtong matinud-anong mga babaye makahatag og panudlo ug makapaalarma. Ang mga sister panagsa ra moreklamo o mosaway, apan kanunay silang motubag sama sa mosunod: “Palihug tabangi ang akong bana nga makasabut sa iyang responsibilidad isip lider sa priesthood sa among panimalay. Malipayon ko nga mangulo sa pagtuon sa kasulatan, pag-ampo sa pamilya, ug family home evening, ug magpadayon ko sa pagbuhat sa ingon. Apan nanghinaut ko nga ang akong bana motambayayong ug mohatag og lig-on nga pagpangulo sa priesthood nga siya lamang ang makahatag. Palihug tabangi ang akong bana nga makakat-on kon unsaon nga mahimong patriarch ug lider sa priesthood sa among panimalay kinsa mangulo ug manalipod.”

Namalandong ko kanunay sa kasinsero niadtong mga sister ug sa ilang hangyo. Ang mga lider sa priesthood nakadungog sa susama nga mga problema karon. Daghang mga asawa ang nangamuyo alang sa mga bana kinsa wala lamang sa awtoridad sa priesthood apan sa gahum sa priesthood usab. Nangandoy sila nga makigtambayayong sa matinud-anong bana ug kauban nga priesthood sa buhat sa paghimo og panimalay nga nakasentro kang Kristo ug naka-focus sa ebanghelyo.

Mga kaigsoonan, akong isaad nga kon kamo ug ako mainampoong mamalandong sa mga pangamuyo niining mga sister, ang Espiritu Santo motabang kanato nga makita ang atong kaugalingon kon si kinsa gayud kita (tan-awa sa D&P 93:24) ug motabang kanato nga makaila sa mga butang nga kinahanglan natong usbon ug palamboon. Ug ang panahon sa paglihok mao karon!

Mahimong mga Ehemplo sa Pagkamatarung

Karong gabhiona akong sublion ang mga pagtulun-an ni Presidente Thomas S. Monson, kinsa midapit kanato isip mga naghupot sa priesthood nga mahimong “mga ehemplo sa pagkamatarung.” Kanunay siyang nagpahinumdom kanato nga anaa kita sa buhat sa Ginoo ug makadawat sa Iyang panabang nga mosunod tungod sa atong pagkahimong takus (tan-awa sa “Mga Ehemplo sa Pagkamatarung,” Liahona, Mayo 2008, 65–68). Kamo ug ako naghupot sa awtoridad sa priesthood nga gibalik nganhi sa yuta niini nga dispensasyon pinaagi sa langitnong mga mensahero, nga mao sila si Juan Bautista ug Pedro, Santiago, ug Juan. Ug busa ang matag lalaki nga nakadawat sa Melchizedek Priesthood makasubay sa iyang personal nga linya sa awtoridad direkta ngadto kang Ginoong Jesukristo. Nanghinaut ko nga mapasalamaton kita alang niining talagsaon nga panalangin. Ako nag-ampo nga kita limpyo ug takus sa pagrepresentar sa Ginoo samtang atong gigamit ang Iyang sagradong awtoridad. Unta ang matag usa kanato sarang sa gahum sa priesthood.

Ako mopamatuod nga ang balaang priesthood gipahiuli gayud sa yuta niining ulahing mga adlaw ug makita diha sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ako mosaksi usab nga si Presidente Thomas S. Monson mao ang tigdumala nga halangdon nga pari sa halangdon nga pagkapari diha sa Simbahan (tan-awa sa D&P 107:9, 22, 65–66, 91–92) ug ang bugtong tawo dinhi sa yuta kinsa naghupot ug gitugutan sa paggamit sa tanang mga yawe sa priesthood. Niining mga butanga ako balaanong mopamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.