2010–2019
Aaronic Priesthood: Tindog ug Gamita ang Gahum sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Aaronic Priesthood: Tindog ug Gamita ang Gahum sa Dios

Ang priesthood kinahanglan nga gamiton aron matuman ang kaayohan. Gitawag kamo sa “[pag]tindog ug pakita,” dili sa pagtago sa inyong kahayag.

Bag-o lang didto ko sa South Africa mibisita og panimalay uban ni Thabiso, ang first assistant sa priests quorum sa Kagiso Ward. Si Thabiso ug ang iyang bishop, nga maoy nangulo ug naghupot sa mga yawe sa korum, nag-ampo alang sa dili kaayo aktibong mga sakop sa korum, nagtinguha og inspirasyon kon kinsa ang bisitahan ug unsaon sa pagtabang kanila. Naaghat sila nga bisitahon ang panimalay ni Tebello, ug ila kong gidapit sa pagkuyog.

Human kami nakalatas sa himaak nga gwardiyang iro, miabut gyud kami sa ilang sala ni Tebello, ang kalmahon nga batan-ong miundang sa pagsimba tungod kay na-busy sa ubang mga butang sa adlawng Dominggo. Nakulbaan siya apan malipayong midawat kanamo ug gani midapit sa iyang pamilya sa pag-apil. Mipahayag ang bishop sa iyang gugma alang sa pamilya ug sa iyang tinguha nga mamahimo silang mahangturong pamilya pinaagi sa pagka-sealed sa templo. Natandog sila, ug tanan kami mibati sa kusog nga presensya sa Espiritu Santo nga migiya sa matag pulong ug pagbati.

Apan ang mga pulong ni Thabiso maoy nakahimo og kalainan sa pagbisita. Ingon og kining batan-ong priest namulong sa pinulongan sa mga anghel—mapinanggaong pulong nga kaming tanan nakasabut gayud nga mitandog ilabi na sa iyang higala. “Malingaw kaayo kong makig-istorya nimo didto sa simbahan,” miingon siya. “Maayo kanunay ang imong ipanulti kanako. Ug kahibalo ka, ang atong team sa soccer nawala na karong wala ka na didto. Maayo kaayo ka niini.”

“Pasensya na,” mitubag si Tebello. “Mobalik ra unya ko ninyo.”

“Nindot kana,” miingon si Thabiso. “Ug nahinumdom ka ba kon giunsa nato sa pagpangandam nga magmisyonaryo? Masubli ba nato kadto?”

“Oo,” tubag ni Tebello, “gusto kong mobalik.”

Tingali ang pinakamalipayon nakong kasinatian isip magtatambag sa kinatibuk-ang kapangulohan sa Young Men mao ang pagkakita sa mga naghupot sa Aaronic Priesthood sa tibuok kalibutan nga mogamit sa gahum sa Aaronic Priesthood. Apan usahay akong masaksihan, nga adunay kasubo, nga daghan kaayong batan-ong mga lalaki ang wala makasabut sa dakong kaayohan nga ilang mahimo sa gahum nga anaa nila.

Ang priesthood mao ang gahum ug awtoridad sa Dios Mismo sa paglihok alang sa pag-alagad sa Iyang mga anak. Unta ang matag batan-ong lalaki, matag naghupot sa Aaronic Priesthood, hingpit nga makasabut nga ang iyang priesthood nagbaton sa mga yawe sa pagpangalagad sa mga anghel. Unta sila makasabut nga duna silay sagradong katungdanan sa pagtabang sa ilang mga higala nga makakita sa agianan padulong sa Manluluwas. Unta sila mahibalo nga ang Langitnong Amahan mohatag kanila og gahum sa pagpasabut sa kamatuoran sa gipahiuling ebanghelyo sa ingon kaklaro ug kasinsero aron mobati ang uban sa dili ikalimud nga kamatuoran sa mga pulong ni Kristo.

Minahal kong batan-ong mga lalaki sa Simbahan, may ipangutana ko ninyo sa panghinaut nga magpabilin kini sa inyong kasingkasing sa hangtud. Unsang gahum nga mas dako ang inyong maangkon dinhi sa yuta kay sa priesthood sa Dios? Unsang gahum nga posibling mas dako kay sa pag-abag sa atong Langitnong Amahan sa pag-usab sa kinabuhi sa inyong isigkatawo, aron magiyahan sila ngadto sa mahangturong kalipay nga malimpyohan sa sala ug kasaypanan?

Sama sa ubang gahum, ang priesthood kinahanglan nga gamiton aron matuman ang kaayohan. Gitawag kamo sa “[pag]tindog ug pakita” (D&P 115:5), dili sa pagtago sa inyong kahayag. Kadtong mga maisug lamang ang maihap diha sa mga pinili. Samtang gamiton ninyo ang gahum sa sagradong priesthood, ang inyong kaisug ug kamasaligon molambo. Batan-ong mga lalaki, nahibalo mo nga kamo ang pinakamaayo kon anaa kamo sa pagserbisyo sa Dios. Nahibalo mo nga kamo ang pinakamalipayon kon moapil kamo sa maayong buhat. Palamboa ang gahum sa inyong priesthood pinaagi sa kalimpyo ug katakus.

Mosuporta ko sa gisulti ni Elder Jeffrey R. Holland alang ninyo may unom ka bulan na dinhi sa pulpito. “Nangita ko,” miingon siya, “sa mga lalaki nga batan-on ug tigulang kinsa naghunahuna gayud kabahin niini nga gubat tali sa maayo ug sa dautan sa pag-apil ug sa pagtingog. Ania kita sa gubat.” Mipadayon siya, “… mohangyo ako og mas lig-on ug mas mapahinunguron nga tingog, usa ka tingog nga dili lamang batok sa dautan … , apan usa ka tingog sa kamaayo, tingog alang sa ebanghelyo, tingog alang sa Dios” (“Apil Kitang Tanan,” Liahona, Nob. 2011, 44, 47).

Oo, mga naghupot sa Aaronic Priesthood, ania kita sa gubat. Ug niini nga gubat, ang pinakamaayong depensa batok sa dautan mao ang aktibong pagpasiugda sa katarung. Dili mahimong maminaw kamo og mga hilas ug magpakaaron-ingnong wala kadungog. Dili mahimong magtan-aw kamo og mga law-ay ug magpakaaron-ingnong wala kakita. Dili mahimong mohikap kamo og mga hugaw ug magpakaaron-ingnong kini walay bale. Dili mahimong magpakabaliwala kamo kon si Satanas magtinguha sa pagdaut sa mga maayo ug putli. Hinoon, barugi uban sa kaisug ang nahibaloan ninyong matuod! Kon makabati kamo o makakita og butang nga supak sa sumbanan sa Ginoo, hinumdumi kinsa kamo—usa ka sundalo sa Dios Mismo, gitugyanan sa Iyang balaan nga priesthood. Walay mas maayong hinagiban batok sa kaaway, sa amahan sa bakak, kondili ang kamatuoran nga ipamulong kon gamiton ninyo ang gahum sa priesthood. Kadaghanan sa inyong mga higala motahud kaninyo sa inyong kaisug ug integridad. Ang uban dili. Apan dili kana igsapayan. Maangkon ninyo ang pagtahud ug pagsalig sa Langitnong Amahan tungod kay migamit kamo sa Iyang gahum sa pagtuman sa Iyang katuyoan.

Tawagon nako ang matag kapangulohan sa korum sa Aaronic Priesthood nga ipataas ang bandila sa kalingkawasan ug han-ayon ug pangulohan ang inyong batalyon. Gamita ang inyong gahum sa priesthood pinaagi sa pagdapit sa naglibut kaninyo sa pagduol kang Kristo pinaagi sa paghinulsol ug sa bunyag. Kamo adunay katungod ug gahum sa Langitnong Amahan sa paghimo niini.

Duha ka tuig ang milabay, sa pagbisita sa Santiago, Chile, nakadayeg kaayo ko ni Daniel Olate, usa ka batan-on nga kanunayng mokuyog sa mga misyonaryo. Gihangyo nako siya nga mosulat kanako, ug sa iyang pagtugot basahon nako ang porsyon sa bag-o niyang e-mail: “Bag-o pa kong nag-16, ug pagka-Dominggo gi-ordinahan ko sa pagka-priest. Sa samang adlaw nagbunyag ko og higala; ang ngalan si Carolina. Gitudloan nako siya sa ebanghelyo, ug magsimbahan na siya ug nakadawat sa ganti sa iyang Personal nga Kauswagan, apan gidid-an sa iyang mga ginikanan nga magpabunyag hangtud nga sila nakaila ug misalig kanako. Gusto niyang ako ang mobunyag niya, mao nga nagpaabut pa kami og usa ka bulan hangtud pagka-Dominggo, nga nag-16 ko. Kaanindot nga makatabang og buotan nga tawo aron mabunyagan, ug nalipay ko nga nakabunyag kaniya.”

Si Daniel usa lang sa daghang batan-ong mga lalaki sa tibuok kalibutan nga migamit sa gahum sa Dios nga gisalig kanila. Lain usab mao si Luis Fernando, taga-Honduras, kinsa nakakita sa iyang higala nga anaa sa makuyaw nga dalan ug mipakigbahin sa iyang pagpamatuod kaniya, tinuoray nga miluwas sa iyang kinabuhi (tan-awa sa “A Change of Heart,” lds.org/youth/video). Si Olavo, taga-Brazil, lain usab nga ehemplo. Usa ka matuod nga tigpangalagad sa iyang panimalay (tan-awa sa D&P 84:111), giawhag ni Olavo ang iyang mama nga mag-aktibo og balik sa Simbahan (tan-awa sa “Reunited by Faith,” lds.org/youth/video). Makita ninyo ang pipila niining mga istorya ug daghang sama niini diha sa website sa kabatan-onan sa Simbahan, youth.lds.org. Ang Internet, social media, ug ubang teknolohiya maoy mga himan nga gihatag sa Ginoo aron mabuhat ang inyong mga katungdanan sa priesthood ug mahimong impluwensya sa kamatuoran ug hiyas.

Minahal kong batan-ong mga lalaki, kon gamiton ninyo ang Aaronic Priesthood sa paagi nga akong giingon, nangandam kamo alang sa mga responsibilidad sa umaabut. Apan mas daghan pa kamo og gihimo kay sa niana. Sama ni Juan Bautista, kanang sulundon nga naghupot sa Aaronic Priesthood, kamo usab nag-andam sa agianan sa Ginoo ug naghimo sa Iyang mga dalan nga tul-id. Kon maisugon ninyong ipahayag ang ebanghelyo sa paghinulsol ug pagbunyag, sama kang Juan, kamo nag-andam sa katawhan sa pag-abut sa Ginoo (tan-awa sa Mateo 3:3; D&P 65:1–3; 84:26–28). Gisultihan kamo kanunay sa dako ninyong potensyal. Nan, karon ang panahon sa pagpalihok sa inyong potensyal, sa paggamit sa mga abilidad nga gihatag sa Dios kaninyo sa pagpanalangin sa uban, ipagawas sila sa kangitngit ug ngadto sa kahayag, ug andama ang agianan sa Ginoo.

Gihatagan kamo og booklet nga Katungdanan ngadto sa Dios isip kapanguhaan aron pagkat-on ug pagtuman sa inyong katungdanan. Tun-i kini sa kanunay. Luhod, nga layo sa teknolohiya, ug pangitaa ang giya sa Ginoo. Ug dayon tindog ug gamita ang gahum sa Dios. Mosaad ko nga inyong madawat ang tubag sa Langitnong Amahan kon unsaon sa pagpakabuhi ug pagtabang sa uban.

Kutloon nako ang gipamulong ni Presidente Thomas S. Monson: “Ayaw gayud ibaliwala ang dakong impluwensya sa inyong pagpamatuod. … Aduna kamoy kapasidad sa pagtagad sa wala tagda sa uban. Kon kamo adunay mga mata nga makakita, mga dalunggan nga maminaw, ug mga kasingkasing nga mobati, inyong matabangan ug maluwas ang uban” (“Pagpuyo Ingon nga Panig-ingnan,” Liahona, Mayo 2005, 115).

Mopamatuod ko nga ang gahum sa priesthood tinuod gayud. Nakabaton ko og pagsaksi sa akong paggamit sa priesthood. Nakakita ko og padayon nga milagro nga nahitabo pinaagi niadtong dunay gahum sa Aaronic Priesthood. Akong nasaksihan ang gahum sa pagpangalagad sa mga anghel dihang ang matinud-anong mga naghupot sa Aaronic Priesthood namulong og mga pulong nga puno sa paglaum pinaagi sa Espiritu, miabli sa kasingkasing sa nanginahanglan sa kahayag ug gugma. Sa pangalan ni Jesukristo, atong Ginoo, atong lider, ug atong Manluluwas, amen.