2010–2019
Hugot nga Pagtuo, Kalig-on, Katumanan: Mensahe alang sa Nag-inusarang mga Ginikanan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Hugot nga Pagtuo, Kalig-on, Katumanan: Mensahe alang sa Nag-inusara nga mga Ginikanan

Naningkamot kamo sa pagpadako sa inyong mga anak diha sa pagkamatarung ug kamatuoran, nahibalo nga samtang dili kamo makausab sa nangagi, inyong mahulma ang umaabut.

Ang akong mensahe alang sa nag-inusarang mga ginikanan sa Simbahan, nga kadaghanan nag-inusara nga mga inahan—kamong maisug nga mga babaye kinsa, pinaagi sa lain-laing kahimtang sa kinabuhi, nagpadako og mga anak ug nagdumala sa panimalay nga kamo ra. Tingali biyuda kamo o nadiborsyo. Tingali nagsagubang kamo sa mga hagit sa nag-inusara nga pagkaginikanan tungod sa sayop nga nahimo nga wala sa kaminyoon, apan karon nagsunod sa pamaagi sa ebanghelyo, nga nag-usab sa inyong kinabuhi. Maayo gani kay nalikay kamo sa matang sa pakig-uban nga makaapekto unta sa hiyas ug pagkadisipulo. Dako unta kaayo ang bugti niana.

Bisan og usahay makapangutana kamo, nganong ako man? pinaagi sa kalisud sa kinabuhi kita motubo sa pagkadios kay ang atong kinaiya pormahon pinaagi sa lisud nga pag-antus, samtang ang panghitabo sa kinabuhi mahitabo samtang gitahud sa Dios ang kabubut-on sa tawo. Sigun sa komentaryo ni Elder Neal A. Maxwell, dili kita makasumada sa tanang butang tungod kay “kita walay panabut sa tanan niini.”1

Bisan unsa ang inyong kahimtang o mga rason tungod niini, kamo talagsaon gayud. Matag adlaw nanlimbasug kamo sa kinabuhi, naghimo sa buluhaton nga alang unta sa duha apan nagbuhat niini nga nag-inusara. Kamo ang amahan ug ingon man inahan. Gidumala ninyo ang inyong panimalay, nag-atiman sa inyong pamilya, usahay naglisud sa mga galastuhan, ug sa dakong milagro makaserbisyo pa kamo sa Simbahan sa makahuluganong mga paagi. Nag-alima kamo sa inyong mga anak. Mohilak kamo ug mag-ampo uban nila ug alang nila. Gusto ninyo ang pinakamaayo alang nila apan matag gabii nabalaka nga ang inyong gihimo dili pa gayud igo.

Samtang nagpanuko ako nga mapersonal ra kaayo, produkto ko sa ingon niana nga panimalay. Hapit sa tibuok nakong pagkabata ug kabatan-on, gipadako kami sa among inahan sa kakabus. Ang kwarta gidaginot pag-ayo. Giatubang niya ang kasubo sa kahiladman, walay suporta ug kauban atol sa panginahanglan. Bisan pa niining tanan, anaa ang kaligdong sa akong inahan, usa ka katingalahang tinubdan sa determinasyon ug lig-ong kinaiya.

Salamat na lang, ang ulahi niyang katuigan mas bulahan kay sa sinugdanan. Naminyo siya og bag-ong kinabig, usa ka biyudo; nabugkos sila sa Templo sa London England ug wala madugay nagserbisyo isip mga ordinance worker. Nag-uban sila hapit 25 ka tuig—malipayon, kontento, ug may katagbawan hangtud natapos ang ilang pagka-mortal.

Adunay daghan kaninyo buotang mga babaye sa Simbahan sa tibuok kalibutan nga nag-atubang sa samang mga kahimtang ug nagpakita sa samang kamaya sa tanang panahon.

Dili gayud kini ang inyong gipangandoy o giplano, giampo o gilauman, dihang nagsugod kamo kaniadto. Ang inyong biyahe sa kinabuhi may mga babag, kalisdanan, ug kausaban, kasagaran resulta sa kinabuhi dinhi sa napukan nga kalibutan nga maoy dapit sa pagsulay.

Sa karon, naningkamot kamo sa pagpadako sa inyong mga anak diha sa pagkamatarung ug kamatuoran, nahibalo nga samtang dili kamo makausab sa nangagi, inyong mahulma ang umaabut. Sa ngadto-ngadto inyong maangkon ang igo nga mga panalangin, bisan og dili dayon kini mamatngunan.

Uban sa tabang sa Dios, dili ninyo angayang kahadlokan ang umaabut. Magdako ang inyong mga anak ug tawagon kamong bulahan, ug matag usa sa daghan nilang kalampusan mobarug isip pasidungog kaninyo.

Palihug ayaw gayud batia nga mas ubos ang inyong pagkamiyembro sa Simbahan, nga mas minus ang inyong katungod sa mga panalangin sa Ginoo kay sa uban. Sa gingharian sa Dios walay second-class nga mga lumulupyo.

Manghinaut kami nga kon motambong kamo og mga miting ug makakita og pamilya nga daw kompleto ug malipayon o makabati og mamulong kabahin sa mga sumbanan sa pamilya, malipay kamo nga nahimong bahin sa simbahan nga nag-focus sa pamilya ug nagtudlo sa katuyoan niini sa plano sa Langitnong Amahan alang sa kalipay sa Iyang mga anak; nga taliwala sa kalamidad sa kalibutan ug pagkabungkag sa pamilya, duna kitay doktrina, awtoridad, mga ordinansa, ug mga pakigsaad nga nagtanyag sa kinamaayohang paglaum sa kalibutan, lakip ang umaabut nga kalipay sa inyong mga anak ug sa ila unyang mga pamilya.

Sa kinatibuk-ang miting sa Relief Society niadtong Septyembre 2006, si Presidente Gordon B. Hinckley miasoy og kasinatian nga gipakigbahin sa nadiborsyo nga nag-inusarang inahan sa pito ka anak nga nanag-edad og 7 hangtud 16. Mitabok siya sa kadalanan kay dunay ihatud sa silingan. Miingon siya:

“Sa akong pagpauli, makita nako ang akong balay nga nagsiga ang suga. Madungog nako ang tingog sa akong mga anak sa paggawas nako sa pultahan pila ka gutlo sa sayo pa. Nanag-ingon sila: ‘Ma, unsay atong pagkaon sa panihapon?’ ‘Pwede ko nimong ubanan sa library?’ ‘Kinahanglan kong mokuha og poster paper karong gabhiona.’ Naluya ug gikapoy, mitan-aw ko sa balay ug nakita nga siga ang suga sa kada kwarto. Naghunahuna ko sa tanang bata nga anaa sa balay nga naghulat nako nga moabut ug motubag sa ilang mga panginahanglan. Misamot kabug-at ang akong pamati labaw pa sa akong mapas-an.

“Mahinumdom ko nga naghilak nga naghangad sa langit, ug miingon, ‘Minahal nga Amahan, dili na gyud nako madaug pa karon. Kapoy na kaayo ko. Dili na gyud mahimo. Dili ko makapauli ug moatiman sa tanang mga bata nga ako ra. Mahimo bang moanha ko Nimo ug mouban Nimo bisag sa usa ka gabii lang? …’

“Wala gyud nako madungog ang tubag, apan nadungog ko kini diha sa akong hunahuna. Ang tubag mao: ‘Dili, anak ko, dili ka makaanhi nako karon. … Apan mahimo kong moanha nimo.’”2

Salamat, mga sister, sa tanan ninyong gihimo sa pagpadako sa inyong pamilya ug paghimo og matahum nga panimalay diin anaa ang kamaayo, kalinaw, ug oportunidad.

Bisan og sagad mobati kamo nga nag-inusara, sa tinuod dili gayud hingpit nga kamo nag-inusara. Samtang nagpadayon kamo uban sa pailub ug pagtuo, ang Ginoo magauban kaninyo; ang langit mobu-bu sa gikinahanglang mga panalangin.

Ang inyong panglantaw ug panan-aw sa kinabuhi mausab kon, sa higayon sa kasubo, mohangad kamo.

Daghan kaninyo ang nakadiskobre na sa talagsaon, makausab nga kamatuoran nga kon magkinabuhi kamo sa pag-alsa sa palas-anon sa uban, ang inyong palas-anon mogaan. Bisan og ang mga kahimtang dili mausab, ang inyong kinaiya nausab. Maatubang ninyo ang inyong mga pagsulay uban sa pagkamadawaton, mas masinabutong kasingkasing, ug mas mapasalamaton sa unsay anaa kaninyo, imbis magsige og pangandoy sa unsay wala kaninyo.

Inyong nadiskobrehan nga kon atong buhaton ang paghupay sa nanagsubo, atong madawat ang kahupayan mismo sa atong kaugalingon; ang atong kopa “nagaawas” gayud (Salmo 23:5).

Pinaagi sa matarung nga pagpakabuhi, kamo ug ang inyong mga anak ugma damlag panalanginan nga mahimong bahin sa kompleto, mahangturong pamilya.

Mga miyembro ug mga lider, pwede ba ninyong suportahan ang nag-inusarang ginikanan sa mga pamilya nga dili maghukom o manaway? Pwede ba ninyong giyahan ang mga batan-on niini nga mga pamilya, ilabi na sa paghatag og ehemplo ngadto sa batan-ong mga lalaki unsay gibuhat ug giunsa pagpakabuhi sa maayong mga tawo? Kay wala ang mga amahan, mga ehemplo ba kamo nga angayang sundon?

Karon, siyempre, dunay mga nag-inusarang pamilya diin ang amahan ang nag-inusarang ginikanan. Mga igsoon, kami nag-ampo usab alang kaninyo ug mipasidungog kaninyo. Kini nga mensahe alang usab kaninyo.

Mga nag-inusarang ginikanan, mopamatuod ko nga kon buhaton ninyo ang tanan atol sa pinakalisud sa tawhanong mga hagit, ang langit mopahiyom kaninyo. Sa tinuod wala kamo mag-inusara. Tugoti nga ang matubsanon, mahigugmaong gahum ni Jesukristo modan-ag sa inyong kinabuhi karon ug mopuno sa paglaum sa mahangturong saad. Pagmaisugon. Batuni ang pagtuo ug paglaum. Ikonsiderar ang karon uban sa kalig-on ug tan-awa ang ugma uban sa kamasaligon. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.