2010–2019
Ang Pagluwas alang sa Tinuod nga Pagtubo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagluwas alang sa Tinuod nga Pagtubo

Ang pagluwas sa mga kalag mao ang buhat nga gipahimo sa Manluluwas kanatong tanan.

Sa ulahing mga bulan gipasabut og maayo ang kabahin sa pag-establisar og “tinuod nga pagtubo” sa Simbahan, sa pagdala sa tanan nga gustong modawat ug motuman sa mga pakigsaad ug sa makaluwas nga mga ordinansa ug magpakabuhi nga may dakong kausaban nga gihulagway ni Alma (tan-awa sa Alma 5:14). Usa sa labing nindot ug importanting paagi sa pag-establisar og tinuod nga pagtubo sa Simbahan mao ang pagtabang ug pagluwas sa nabunyagan na apan anaa sa kahimtang nga dili kaayo aktibo, wala makadawat sa mga panalangin ug makaluwas nga mga ordinansa. Bisan unsa pa ang atong tagsa-tagsa ka calling—home o visiting teacher, magtutudlo sa Sunday School, bishop, amahan, inahan, o General Authority—tanan makaapil sa paningkamot sa pagluwas sa makahuluganong paagi. Hinoon, ang pagdala sa tanan—atong pamilya, dili mga miyembro, dili kaayo aktibo, mga makasasala—ngadto kang Kristo sa pagdawat sa makaluwas nga mga ordinansa mao ang balaanong calling nga gisaw-an natong tanan.

Usa ka Dominggo sa buntag mga 30 ka tuig na ang milabay, samtang nagserbisyo ko sa stake presidency, nakadawat kami og tawag sa telepono gikan sa usa sa among buotang mga bishop. Siya mipasabut nga ang iyang ward paspas kaayo nga mitubo nga dili na siya makahatag og makahuluganong calling sa tanang takus nga mga miyembro. Ang iyang gihangyo namo mao nga among tungaon ang ward. Samtang naghulat sa pagtugot, nakahukom kami isip stake presidency nga among bisitahan ang ward ug tawagon kining mga buotan, takus nga mga brother ug mga sister nga mahimong mga stake missionary.

Ang ikatulong tawo nga akong gibisitahan usa ka batan-ong babaye nga estudyante sa lokal nga unibersidad. Human sa mubong panagsultihanay, akong gihatag ang tawag nga moserbisyo isip misyonaryo. Dunay mubong kahilum. Dayon miingon siya, “Presidente, wala ka ba mahibalo nga dili ko aktibo sa Simbahan?”

Human sa akong mubong kahilum, miingon ko, “Wala, wala ko kahibalo nga dili ka aktibo.”

Mitubag siya, “Dili ko aktibo sa Simbahan sulod sa mga katuigan.” Dayon miingon siya, “Wala ka ba mahibalo nga kon dili na ka aktibo, dili ingon niana ka sayon ang pagbalik?”

Mitubag ko, “Wala. Ang inyong ward magsugod og alas 9. Adto sa chapel, ug ikaw kauban namo.”

Miingon siya, “Dili, dili kini ingon niana ka sayon. Daghan kaayo ka og gikabalak-an. Nabalaka ka kon may motagad ba nimo o maglingkod ra ka nga mag-inusara ug walay motagad atol sa mga miting. Ug nabalaka ka kon dawaton ka ba ug kinsa ang imong mahimong bag-ong mga higala.”

Mipadayon siya nga naghilak, “Nasayud ko nga ang akong inahan ug amahan nag-ampo alang nako sulod sa daghang katuigan nga mabalik ko sa Simbahan.” Dayon human sa laing mubo nga kahilum, miingon siya, “Sa ulahing tulo ka bulan nag-ampo ko nga makabaton og kaisug, kalig-on, ug paagi nga mabalik sa pagkaaktibo.” Dayon nangutana siya, “President, sa imong hunahuna kini nga tawag mao ba kaha ang tubag niadtong mga pag-ampo?”

Ang akong mga mata nagluha sa akong pagtubag, “Nagtuo ko nga ang Ginoo mitubag sa imong mga pag-ampo.”

Wala lamang siya modawat sa tawag; nahimo siyang maayo nga misyonaryo. Ug sigurado ko nga nakahatag siya og dakong kalipay dili lamang sa iyang kaugalingon apan sa iyang mga ginikanan usab ug tingali sa ubang mga sakop sa pamilya.

Adunay pipila ka mga butang nga nakat-unan o nakapahinumdom kanako niini ug sa susamang mga interbyu:

  • Akong nakat-unan nga daghang dili kaayo aktibong mga miyembro adunay mga minahal nga nangamuyo matag adlaw sa Ginoo alang sa panabang sa pagluwas sa ilang minahal.

  • Akong nakat-unan nga dili ingon niana ka sayon o kakomportable sa dili kaayo aktibo nga miyembro nga mobalik sa Simbahan. Nagkinahanglan sila og tabang. Nagkinahanglan sila og suporta. Nagkinahanglan sila og fellowship.

  • Apan akong nakat-unan nga aduna kitay dili kaayo aktibo nga mga miyembro nga andam ug naningkamot nga maaktibo og balik.

  • Akong nakat-unan nga daghang dili kaayo aktibo nga mga miyembro ang modawat og mga calling kon hangyoon.

  • Akong nakat-unan nga ang dili kaayo aktibo nga miyembro angayng ipatas ang pagtagad ug tan-awon isip anak sa mahigugmaong Dios.

Sa daghang katuigan naghunahuna ko kon unsa kahay nahitabo niining interbyu kon ang akong pagtagad niya usa ka dili kaayo aktibo nga miyembro sa Simbahan. Kamo na lang ang mohukom.

Ang pagpaaktibo og usab sa kanunay importante nga bahin sa buhat sa Ginoo. Samtang ang pagluwas responsibilidad sa matag miyembro, ang mga naghupot sa Aaronic ug Melchizedek Priesthood adunay responsibilidad sa pagdumala niini nga buhat. Hinoon, kana ang kahulugan sa pagserbisyo sa priesthood—pagdala sa tanang katawhan sa makahimaya nga mga pakigsaad; paghatag og kalinaw, kalipay, ug bili sa kaugalingon.

Gikan sa Basahon ni Mormon inyong mahinumduman dihang si Alma ang Batan-on nakamatikod nga ang mga Zoramite nawala sa Simbahan, mi-organisar siya og grupo sa pagpaaktibo og balik aron pagluwas niining mga tawo. Sa ilang paghimo sa ilang buluhaton, nangamuyo si Alma sa Ginoo niining mga pulong:

“O Ginoo, ikaw mohatag ba ngari kanamo nga kami mahimo nga makaangkon og kalampusan sa pagdala kanila pagbalik nganha kanimo diha kang Kristo.

“Tan-awa, O Ginoo, ang ilang mga kalag mga bililhon, ug daghan kanila among mga kaigsoonan; busa, ihatag ngari kanamo, O Ginoo, gahum ug kaalam nga kami mahimo nga modala niini, among mga kaigsoonan, pagbalik nganha kanimo” (Alma 31:34–35; emphasis gidugang).

Pipila ka bulan ang milabay human sa miting uban sa bag-ong mga kinabig ug dili kaayo aktibo nga mga miyembro, usa ka nahibalik sa pagkaaktibo nga lalaki nga kaedad nako ang miduol kanako ug miingon, “Usa ko sa nahimong dili kaayo aktibo hapit tibuok nakong kinabuhi. Nawala ko sa Simbahan sa batan-on pa ko. Apan karon mibalik na ko, ug nagtrabaho ko sa templo kauban ang akong asawa.”

Aron ipahibalo niya nga OK ra ang tanan, ang akong tubag mao kini: “Maayo ang tanan nga natapos sa maayo.”

Mitubag siya, “Dili, dili maayo ang tanan. Nahibalik ko sa Simbahan, apan nawala ang akong tanang mga anak ug akong mga apo. Ug karon nagtan-aw ko sa pagkawala sa akong mga apo sa tuhod—tanan wala sa Simbahan. Dili maayo ang tanan.”

Sa among pamilya kami adunay katigulangan nga mipasakop sa Simbahan sa Europe sa bag-o pa ang Simbahan. Usa ka anak nga lalaki nahimong dili aktibo. Si Sister Edgley ug ako misulay sa pagsubay sa dili aktibo nga mga kaliwatan niini nga katigulangan.

Sayon ra sa akong asawa ug nako ang pag-ingon nga panahon sa mosunod nga unom ka henerasyon ug ubos sa praktikal nga pagbana-bana, adunay nawala nga moabut og 3,000 ka mga sakop sa pamilya. Karon tag-ana unsay nahitabo sa laing duha pa ka henerasyon. Ang nangawala mabana-bana nga moabut sa 20,000 ngadto sa 30,000 ka mga anak sa atong Langitnong Amahan.

Ang mando sa pagluwas gibase sa usa sa labing mahinungdanon nga mga doktrina sa Simbahan.

“Hinumdumi ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa panan-aw sa Dios;

“Kay, tan-awa, ang Ginoo nga imong Manunubos nag-antus sa kamatayon diha sa lawas; busa siya nag-antus sa kasakit sa tanan nga mga tawo, nga unta ang tanan nga mga tawo maghinulsol ug moduol ngadto kaniya. …

“Ug kon kini mahimo nga ikaw manlimbasog sa tanan nimo nga mga adlaw sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto niini nga mga katawhan, ug magdala, bisan usa ka kalag ngari kanako, unsa ka dako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong Amahan!” (D&P 18:10–11, 15; emphasis gidugang).

Duna koy pribilehiyo nga makaluwas og pipila ka dili kaayo aktibo nga mga miyembro sa tibuok nakong kinabuhi. Karon kon motabang ko sa usa ka tawo sa pagpabalik og aktibo sa Simbahan, dili ko magtan-aw og usa ka kalag; akong tan-awon unom, pito, o mas daghang henerasyon—liboan ka mga kalag. Ug dayon maghunahuna ko sa kasulatan: “Magdala, bisan usa ka kalag ngari kanako, unsa ka dako ang imong hingpit nga kalipay” (D&P 18:15).

Sa Iyang mga Apostoles, ang Ginoo miingon, “Daghan unta ang anihon, apan diyutay ra ang mga mamumuo” (Mateo 9:37). Kinahanglang dili diyutay ang mga mamumuo. Aduna kitay liboan nga makahimo, takus nga mga naghupot sa priesthood ug minilyon ka mapasaligon nga mga miyembro sa Simbahan sa tanang bahin sa kalibutan. Aduna kitay naglihok nga mga ward council, mga korum sa priesthood, mga Relief Society, ug uban nga mga organisasyon tanan gimandoan sa pagluwas. Ang pagluwas sa mga kalag mao ang buhat nga gipahimo sa Manluluwas kanatong tanan.

Sa akong gisulti ganiha akong gikutlo ang pag-ampo ni Alma ug sa iyang mga kauban sa ilang pagbiya aron pagluwas sa mga Zoramite. Panahon sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan mga 500 ka mga sundalo sa U.S. ug mga lumulupyo nga misuporta kanila ang nadakpan. Tungod sa pag-antus ug kabalaka sa ilang kaluwasan, usa ka grupo sa boluntaryo nga mga 100 ka mga sundalo sa U.S. gipili aron pagluwas niining mga binilanggo. Human magkapundok ang mga boluntaryo, ang commanding officer mitudlo kanila sama niini: “Karong gabii makigkita kamo sa mga lider sa inyong relihiyon, moluhod kamo, ug mosaad kamo sa Dios nga kutob nga kamo buhi pa, dili kamo motugot nga ang usa niini nga mga tawo mag-antus og lain pa nga gutlo.” (Tan-awa sa Hampton Sides, Ghost Soldiers: The Forgotten Epic Story of World War II’s Most Dramatic Mission [2001], 28–29.) Kining malampuson nga pagluwas usa ka pagluwas sa pisikal ug temporal nga pag-antus. Dili ba kaayo kita magmaisugon sa atong mga paningkamot sa pagluwas niadtong mahimong mag-antus sa espirituhanon ug mahangturong mga silot? Dili ba kaayo kita mohimo og pasalig sa Ginoo?

Agig panapos, ang atong pasalig isip mga miyembro sa tinuod nga Simbahan ni Kristo nagagikan sa kamatuoran nga ang Ginoo nag-antus alang sa matag usa kanato—sa dili miyembro, sa dili kaayo aktibo nga miyembro, bisan sa makasasala, ug sa matag sakop sa atong kaugalingong pamilya. Nagtuo ko nga makadala kita og liboan ngadto sa kalipay, kalinaw, ug kanindot sa ebanghelyo, ug gatusan ka libo, gani minilyon, sa ilang sunod nga henerasyon. Nagtuo ko nga magmalampuson kita kay kini ang Simbahan sa Ginoo, ug tungod sa atong priesthood ug atong pagkamiyembro, gitawag kita aron molampus. Ako mosaksi niana kaninyo sa pangalan ni Jesukristo, amen.