2010–2019
Sakripisyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Sakripisyo

Ang atong serbisyo ug sakripisyo ang tukmang pahayag sa atong pasalig nga moserbisyo sa Agalon ug sa atong isigkatawo.

Ang maulaong sakripisyo ni Jesukristo gitawag nga ang “labing talagsaon sa tanang panghitabo sukad sa paglalang hangtud sa kahangturan.”1 Kana nga sakripisyo mao ang sentrong mensahe sa tanang propeta. Gipakita kini pinaagi sa pagsakripisyo og hayop diha sa balaod ni Moises. Usa ka propeta namahayag “[nag]tudlo niana nga mahinungdanon ug katapusan nga sakripisyo [sa] … Anak sa Dios, oo, walay kinutuban ug walay katapusan” (Alma 34:14). Nag-antus pag-ayo si Jesukristo aron isakripisyo ang Iyang kaugalingon alang sa sala sa tanan. Kana nga sakripisyo nagtanyag og kaayo—ang putli nga Kordero—alang sa hilabihang kadautan—ang sala sa tibuok kalibutan. Sa dili malimtang mga pulong ni Eliza R. Snow:

Iyang bililhong dugo gipaagas;

Iyang kinabuhi gihalad,

Ang sakripisyo alang sa sala,

Aron ang kalibutan maluwas.2

Kanang sakripisyo—ang Pag-ula ni Jesukristo—anaa sa sentro sa plano sa kaluwasan.

Ang grabe nga pag-antus ni Jesukristo mitapos sa sakripisyo sa pagpaagas sa dugo, apan ang kaimportante niini wala matapos diha sa plano sa ebanghelyo. Ang Manluluwas padayon sa pagpasakripisyo nato, apan Siya mimando nga kita “mohalad og sakripisyo ngadto [Kaniya] og usa ka masulub-on nga kasingkasing ug usa ka mahinulsulon nga espiritu” (3 Nephi 9:20). Siya usab nagsugo kanato sa paghigugma ug pagserbisyo sa usag usa—nga mao ang, pagsunod Kaniya sa pagsakripisyo sa atong panahon ug mga prayoridad. Sa dinasig nga himno, kita nagkanta, “Sakripisyo nagdala og panalangin sa langit.”3

Maghisgot ko niining mga sakripisyo nga gusto sa Manluluwas nga atong buhaton. Wala kini maglakip sa mga sakripisyo nga kita napugos sa paghimo o mga buhat sa pamintaha imbis serbisyo o sakripisyo (tan-awa sa 2 Nephi 26:29).

I.

Ang tinuohang Kristiyano dunay kaagi sa sakripisyo, lakip na sa katapusang sakripisyo. Sa unang katuigan sa Kristiyanismo, liboan ang gipatay sa Roma kay mituo kang Jesukristo. Sa misunod nga mga siglo, mga kontrobersiya sa doktrina mibahin sa mga Kristiyano, ang uban migukod ug gani mipatay sa laing grupo. Ang pag-unay sa mga Kristiyano ang grabeng trahedya sa tinuohang Kristiyano.

Daghang Kristiyano ang boluntaryong misakripisyo tungod sa pagtuo kang Kristo ug gustong moserbisyo Kaniya. Migahin ang uban sa ilang kinabuhi sa pagserbisyo sa Manluluwas. Kining buotang grupo naglakip sa relihiyusong mga pundok sa Simbahang Katoliko ug niadtong miserbisyo sa tibuok kinabuhi isip Kristohanong mga misyonaryo sa tinuohang Protestante. Ang ilang ehemplo mahagiton ug makadasig, apan kasagaran sa tumutuo ni Kristo wala laumi nga mogahin sa ilang tibuok kinabuhi sa relihiyusong pagserbisyo.

II.

Sagad sa mga sumusunod ni Kristo, ang atong sakripisyo naglakip sa unsay atong mahimo matag adlaw sa atong kinabuhi. Nianang dapita wala koy nahibaloan nga pundok nga nagsakripisyo labaw pa kay sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang ila ug inyong sakripisyo—mga kaigsoonan—lahi sa kalibutanong paningkamot alang sa personal nga katumanan.

Ang una nakong ehemplo mao ang mga Mormon pioneer. Ang ilang sakripisyo sa kinabuhi, relasyon sa pamilya, panimalay, ug kaharuhay ang pundasyon sa gipahiuli nga ebanghelyo. Si Sarah Rich naghisgut unsay nakapadasig niining mga pioneer dihang gihulagway niya ang iyang bana, si Charles, nga gitawag aron magmisyon: “Lisud gyud kining panahona alang namo; apan kinahanglan kaming maglagyo og kadali ug nasayud nga nagtuman [kami] sa kabubut-on sa Ginoo, misakripisyo kami aron makatabang nga maestablisar ang buhat … sa pagtabang og tukod sa Gingharian sa Dios dinhi sa yuta.”4

Ang kalig-on sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang dili hinakog nga serbisyo ug sakripisyo sa mga miyembro. Sa wala pa ipahinungod og usab ang usa sa atong templo, ang Kristohanong ministro nangutana ni Presidente Gordon B. Hinckley nganong wala kini krus, ang komon kaayo nga simbolo sa tinuohang Kristiyano. Si Presidente Hinckley mitubag nga ang atong simbolo sa atong Kristiyanong pagtuo mao “ang kinabuhi sa atong katawhan.”5 Sa pagkatinuod, ang atong serbisyo ug sakripisyo ang tukmang pahayag sa atong pasalig nga moserbisyo sa Agalon ug sa atong isigkatawo.

III.

Wala kitay propesyonal nga gibansay ug gisweldohan nga clergy sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Mao nga, ang gitawag nga mangulo ug moserbisyo sa atong kongregasyon magdala sa tanang trabahoon sa daghan natong mga miting, programa, ug kalihokan sa Simbahan. Ila kining gibuhat sa sobra sa 14,000 ka kongregasyon sa Estados Unidos ug Canada pa lang. Siyempre, dili kita ra ang nangulo sa atong kongregasyon nga moserbisyo isip magtutudlo ug lider. Apan ang oras nga gigahin sa atong mga miyembro sa pagbansay ug pagpangalagad sa usag usa talagsaon gayud. Ang atong paningkamot nga ang matag pamilya duawon sa mga home teacher kada bulan ug ang mga babaye maduaw sa mga visiting teacher sa Relief Society matag bulan mao ang ehemplo niini. Wala kitay ikatandi pa nga serbisyo sa bisan unsang organisayon sa tibuok kalibutan.

Ang labing inila nga maayong ehemplo sa talagsaong serbisyo ug sakripisyo sa LDS mao ang buhat sa atong mga misyonaryo. Bag-ohay lang sobra sila sa 50,000 ka batan-ong mga lalaki ug mga babaye ug sobra sa 5,000 ka mga hamtong. Mogahin sila og unom ka bulan hangtud duha ka tuig sa ilang kinabuhi sa pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo ug sa pagserbisyo sa mga 160 ka nasud sa kalibutan. Ang ilang buhat naglakip og sakripisyo, apil ang katuigan nga ilang gihatag sa buhat sa Ginoo ug sa sakripisyong gihimo sa paggasto aron pagsuporta nila.

Kadtong anaa sa balay—ginikanan ug ubang sakop sa pamilya—nagsakripisyo usab nga dili ikauban ug maserbisyohan sa mga misyonaryo nga ilang gipadala. Pananglitan, ang batan-ong Brazilian nakadawat og tawag sa pag-misyon samtang nagsuporta sa iyang mga igsoon human namatay ang iyang amahan ug inahan. Usa ka General Authority mihulagway sa pakigsabut niining mga bata ug paghinumdom nga ang ilang ginikanan mitudlo nila sa pag-andam kanunay sa pagserbisyo sa Ginoo. Gidawat sa batan-ong lalaki ang iyang tawag, ug ang manghud nga 16 anyos mipuli sa pagtrabaho aron suportahan ang pamilya.6 Daghan nato nahibalo og laing ehemplo sa sakripisyo sa pagserbisyo og misyon o pagsuporta og misyonaryo. Wala kitay nahibaloan nga boluntaryong serbisyo ug sakripisyo nga sama niini sa laing organisasyon sa kalibutan.

Kanunay kitang gipangutana, “Giunsa ninyo pagdani ang mga batan-on ug mga tigulang nga mga miyembro sa pagbiya sa ilang pag-eskwela o retirement aron mosakripisyo?” Daghan ko og nadunggan nga mipasabut: “Nasayud sa gihimo sa Manluluwas alang kanako—Iyang grasya sa pag-antus alang sa akong mga sala ug pagbuntog sa kamatayon aron mabuhi ko pag-usab—bulahan ko nga mohimo og gamayng sakripisyo sa pagserbisyo Kaniya. Akong ipakigbahin ang akong panabut nga Iyang gihatag nako.” Giunsa nato pagdani kana nga mga sumusunod ni Kristo aron moserbisyo? Sama sa gipasabut sa usa ka propeta, “Gihangyo [lang] namo sila.”7

Ubang sakripisyo nga resulta sa misyonaryo nga serbisyo mao ang sakripisyo niadtong misunod sa gitudlo sa mga misyonaryo ug namiyembro sa Simbahan. Sa daghang kinabig, kining sakripisyo mahinungdanon kaayo, lakip ang pagkawala sa mga higala ug kasuod sa pamilya.

Kaniadto nadunggan dinhi ang bahin sa batan-ong lalaki nga nakakaplag sa gipahiuling ebanghelyo samtang nag-eskwela sa Estados Unidos. Sa hapit na siya mouli sa iyang nasud, si Presidente Gordon B. Hinckley nangutana niya unsay mahitabo niya kon mopauli na siya isip Kristiyano. “Masagmuyo ang akong pamilya,” mitubag ang batan-ong lalaki. “Mahimong palayason ko nila ug isipon nga patay na. Sa akong kaugmaon ug panginabuhi, tanang oportunidad mahimong mawala.”

“Andam ka ba nga mobayad og dakong bili alang sa ebanghelyo?” Nangutana si Presidente Hinckley.

Nagluha-luha ang batan-ong lalaki nga mitubag, “Tinuod kini, dili ba?” Sa dihang namatud-an, mitubag siya, “Busa unsa pay angay nga kabalak-an?”8 Kana ang diwa sa sakripisyo sa atong bag-ong mga miyembro.

Laing ehemplo sa serbisyo ug sakripisyo makita sa kinabuhi sa matinud-anong mga miyembro nga nagserbisyo sa atong mga templo. Ang serbisyo sa templo talagsaon sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, apan ang kaimportante niana nga sakripisyo masabtan sa tanang Kristiyano. Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw walay tradisyon nga moserbisyo sa monasteryo, apan nakasabut ug mitahud kita niadtong kansang tinuohang Kristiyano nag-awhag kanila nianang relihiyusong kalihokan.

Sa miaging tuig, si Presidente Thomas S. Monson mipakigbahin og ehemplo sa sakripisyo kalabut sa serbisyo sa templo. Usa ka matinud-anong amahan nga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa hilit nga isla sa Pasipiko mitrabaho sa layong dapit og unom ka tuig para makakwarta aron madala niya ang iyang asawa ug 10 ka anak aron makasal ug mabugkos didto sa Templo sa New Zealand. Si Presidente Monson mipasabut, “Kadtong nakasabut sa mahangturong mga panalangin nga magagikan sa templo nasayud nga walay sakripisyo nga dako kaayo, walay kantidad nga bug-at kaayo, walay paningkamot nga lisud kaayo aron makadawat niana nga mga panalangin.”9

Mapasalamaton ko sa nindot nga ehemplo sa Kristohanong gugma, serbisyo, ug sakripisyo nga akong nakita sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Nakita ko kamo nga naghimo sa inyong calling sa Simbahan, kasagaran sa dagkong sakripisyo sa panahon ug salapi. Nakita ko kamo nga nagmisyon nga inyong kaugalingong gasto. Nakita ko kamo nga malipayong mipakigbahin sa inyong kahanas aron pagserbisyo sa inyong isigkatawo. Nakita ko kamo nga miatiman sa mga kabus sa inyong kaugalingong paningkamot ug misuporta sa welfare sa Simbahan ug sa kontribusyon sa humanitarian.10 Kining tanan gipamatud-an sa usa ka pagtuon sa tibuok nasud nga ang aktibong mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw “moboluntaryo ug modonar og sobra kay sa kasagaran sa mga Amerikano ug mas mohatag og panahon ug salapi kay sa [20 porsyento] sa relihiyosong mga tawo sa Amerika.”11

Kanang ehemplo sa paghatag sa uban nakapalig-on natong tanan. Nakapahinumdom kini sa pagtulun-an sa Manluluwas:

“Kon adunay buot mosunod kanako, kinahanglang magdumili siya sa iyang kaugalingon. …

“Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi mawagtangan hinoon siya niini: ug bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag siya niini” (Mateo 16:24–25).

IV.

Tingali ang labing pamilyar ug importanting ehemplo sa dili hinakog nga serbisyo ug sakripisyo gihimo diha sa atong pamilya. Ang mga inahan migahin sa pagmatuto ug pag-atiman sa ilang mga anak. Ang mga bana misuporta sa ilang mga asawa ug mga anak. Ang mga sakripisyo nga naapil sa importante nga pagserbisyo sa atong pamilya daghan ug pamilyar ra kaayo para hisgutan.

Nakakita usab ako og dili hakog nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nanagop, lakip niadtong may espesyal nga panginahanglan, ug nagtinguha sa paghatag og paglaum ug oportunidad nga wala nila matagamtam; Nakakita ako kaninyo nga nag-atiman sa mga sakop sa pamilya ug mga silingan nga may kakulangan, mental ug pisikal nga sakit, ug epekto sa katigulangon. Ang Ginoo nakakita usab kaninyo, ug gisugo Niya ang mga propeta sa pagpahayag “sa inyong pagsakripisyo sa usag usa ug sa inyong mga anak, ang Ginoo mopanalangin kaninyo.”12

Ako nagtuo nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga naghatag og dili hinakog nga serbisyo ug sakripisyo sa pagsunod sa atong Manluluwas mas mihatag og bili sa hiyas kay sa uban. Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagsakripisyo isip bahin sa ilang pagkat-on ug pagpangandam sa kahangturan. Kini nga kamatuoran gipadayag diha sa Lectures on Faith, nga nagtudlo nga “ang relihiyon nga wala magkinahanglan og sakripisyo sa tanang butang wala gayuy igong gahum sa pag-ugmad og pagtuo nga kinahanglan sa kinabuhi ug kaluwasan. … Pinaagi [kini] niining sakripisyo, nga gitakda sa Dios nga ang tawo makaangkon og kinabuhing dayon.”13

Ingon nga ang maulaong sakripisyo ni Jesukristo anaa sa sentro sa plano sa kaluwasan, kitang sumusunod ni Kristo mosakripisyo gayud aron makab-ot ang padulngan niana nga plano.

Nasayud ko nga si Jesukristo mao ang Bugtong Anak sa Dios Amahan. Nasayud ko nga tungod sa Iyang maulaong sakripisyo, makaangkon kita og imortalidad ug oportunidad sa kinabuhing dayon. Siya ang atong Ginoo, Manluluwas, ug Manunubos, ug ako nagpamatuod Kaniya sa pangalan ni Jesukristo, amen.