2010–2019
Nahiangay sa Musika sa Pagtuo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Nahiangay sa Musika sa Pagtuo

Ang Dios nahigugma sa tanan Niyang mga anak. Gusto Niya nga silang tanan makabalik Kaniya. Iyang tinguha nga ang tanan mahiangay sa sagradong musika sa pagtuo.

Samtang ang mga General Authority sa Simbahan makighimamat sa tanang miyembro sa tibuok kalibutan, kami makasaksi sa unsang paagi nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw usa ka pwersa alang sa kaayo. Kami nagpasalamat sa tanan ninyong gibuhat sa pagpanalangin sa kinabuhi sa tanang tawo.

Kami nga anaa sa public affairs nahibalo pag-ayo nga daghang impluwensyadong mga lider ug mga journalist sa Estados Unidos ug sa tibuok kalibutan naghisgut sa publiko kabahin sa Simbahan ug sa mga miyembro. Usa ka talagsaong paghiusa sa mga hinungdan ang mas nagpaila sa Simbahan.1

Daghang nagsulat kabahin sa Simbahan ang matinuorong naningkamot sa pagsabut sa atong katawhan ug doktrina. Sila maayong motagad ug may tumong, nga angay natong pasalamatan.

Nakita usab nato nga daghang indibidwal ang wala mahiangay sa sagradong mga butang. Si Chief Rabbi Lord Sacks sa England, nga namulong sa mga lider sa Roman Catholic niadtong Disyembre sa Pontifical Gregorian University, naghulagway sa pagkakalibutanon sa ubang mga dapit sa yuta. Siya miingon nga ang hinungdan mao “ang paspas nga siyensya nga nagpabungol-bungol sa musika sa pagtuo.”2

Ang talagsaong pasiuna sa panan-awon diha sa Basahon ni Mormon mao ang damgo ni Lehi kalabut sa kahoy sa kinabuhi.3 Kini naghulagway sa mga hagit sa pagtuo sa atong panahon ug sa kalainan niadtong nahigugma, nagsimba, ug mibati nga may tulubagon sa Dios ug niadtong wala. Si Lehi mipasabut sa mga batasan nga makaguba sa pagtuo. Ang uban mapahitas-on, mahilayon, ug buang-buang. Sila may interes lang sa kaalam sa kalibutan.4 Ang uban may interes sa Dios apan nawala sa kalibutanong gabon sa kangitngit ug nakasala.5 Ang uban nakatilaw sa gugma ug pulong sa Dios apan naulaw kay gibiay-biay ug nahulog sa “gidili nga mga dalan.”6

Sa katapusan, may nahiangay sa tuno sa musika sa pagtuo. Nasayud mo kon si kinsa kamo. Kamo nahigugma sa Ginoo ug sa Iyang ebanghelyo ug padayon sa pagsunod ug pakigbahin sa Iyang mensahe, ilabi na sa inyong pamilya.7 Kamo nahiuyon sa mga pag-aghat sa Espiritu, nadasig sa gahum sa pulong sa Dios, nagsunod sa relihiyon diha sa inyong panimalay, ug makugihong naningkamot pagpuyo og Kristohanong kinabuhi sama sa Iyang mga disipulo.

Nasayud kami nga kamo busy gayud. Kay walay sweldo, ang responsibilidad sa pagdumala sa Simbahan nag-agad kaninyo nga mapahinungurong mga miyembro. Kami nasayud nga kasagaran ang mga sakop sa bishopric ug stake presidency ug ang uban mogahin og taas nga oras sa pagserbisyo. Ang mga auxiliary ug quorum presidency mga sulundon sa ilang dili hinakog nga pagserbisyo. Kini nga serbisyo ug sakripisyo ihatag sa tanang miyembro, niadtong naghupot sa mga rekord, sa matinud-anong mga home ug visiting teacher, ug niadtong nagtudlo sa mga klase. Kami mapasalamaton niadtong nagserbisyo isip mga Scoutmaster ug mga lider sa nursery. Nahigugma ug nakadayeg kami kaninyo sa inyong gibuhat ug sa inyong pagkatawo!

Kami nahibalo nga may mga miyembro nga dili kaayo interesado ug dili kaayo matinud-anon sa mga pagtulun-an sa Manluluwas. Ang atong tinguha mao nga kining mga miyembro madasig sa pagtuo ug molambo ang ilang kaaktibo ug pasalig. Ang Dios nahigugma sa tanan Niyang mga anak. Gusto Niya nga silang tanan makabalik Kaniya. Iyang tinguha nga ang tanan mahiangay sa sagradong musika sa pagtuo. Ang Pag-ula sa Manluluwas gasa alang sa tanan.

Angay kining matudlo ug masabtan nga kita nahigugma ug nagtahud sa tanang tawo nga gihulagway ni Lehi.8 Hinumdumi, dili ato ang paghukom. Ang paghukom iya sa Ginoo.9 Si Presidente Thomas S. Monson mihangyo kanato nga magbaton sa “kaisug sa paglikay sa paghukom sa uban.”10 Siya usab mihangyo sa mga miyembro sa pagluwas niadtong midawat sa ebanghelyo ug unya nawala, ingon man niadtong wala pa makakita sa pig-ot ug higpit nga dalan. Kami nag-ampo nga sila mokupot sa gunitanan ug moambit sa gugma sa Dios, nga mopuno sa ilang “[mga] kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay.”11

Ang panan-awon ni Lehi naglakip sa tanang tawo, ang mahinungdanong doktrina mao ang mahangturong kaimportante sa pamilya. “Ang pamilya gi-orden sa Dios. Kini ang labing importanting yunit karon ug sa kahangturan.”12 Sa pag-ambit ni Lehi sa bunga sa kahoy sa kinabuhi (ang gugma sa Dios), siya nagtinguha nga ang iyang “banay mokaon usab niini.”13

Ang atong tinguha mao ang pagpadako sa atong mga anak diha sa kamatuoran ug pagkamatarung. Usa ka baruganan nga makatabang kanato nga mahimo kini mao ang paglikay sa sobra nga paghukom sa kinaiya nga binuang apan dili sala. Daghang tuig ang milabay, dihang ang akong asawa ug ako may mga anak pa sa panimalay, si Elder Dallin H. Oaks nagtudlo nga importanting maila ang mga sayop sa pagkabatan-on nga kinahanglang korihian ug mga sala nga angayang pantonon ug hinulsulan.14 Kon may kakulang sa kaalam, ang atong mga anak kinahanglan og instruksyon. Kon may sala, angay ang paghinulsol.15 Kini nakatabang gayud sa among pamilya.

Ang pagsunod sa rehiliyon diha sa panimalay makapanalangin sa atong pamilya. Ang ehemplo labing importante. Kon unsa kita mas makaimpluwensya gayud sa atong mga anak kay sa atong isulti. Sa hapit na ko mag-singko anyos, nahibaloan sa akong inahan nga ang iyang manghud nga lalaki namatay sa dihang gibombahan ang gisakyang barko nga panggubat dapit sa Japan sa hapit na matapos ang Ikaduhang Gubat sa Kalibutan.16 Kini nga balita nakapaguol gayud niya. Siya emosyonal kaayo ug misulod sa kwarto. Pagkataud-taud mili-li ko sa kwarto aron sutaon kon OK ra siya. Siya nagluhod duol sa higdaanan nga nag-ampo. Dakong kalinaw ang akong gibati kay iya kong natudloan sa pag-ampo ug paghigugma sa Manluluwas. Kini ehemplo nga kanunay niyang gipakita kanako. Ang mga inahan ug mga amahan nga nag-ampo uban sa mga anak mas importante nga ehemplo.

Ang mensahe, pangalagad, ug Pag-ula ni Jesukristo, atong Manluluwas, importante nga matudlo sa atong pamilya. Walay laing kasulatan nga makahulagway sa atong pagtuo kay sa 2 Nephi 25:26: “Ug kami naghisgot kang Kristo, kami nalipay diha kang Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo, kami nanagna kang Kristo, ug kami nagsulat sumala sa among mga panagna, nga ang among mga anak mahimo nga masayud sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala.”

Usa sa importanting baruganan sa panan-awon ni Lehi mao nga ang matinud-anong mga miyembro mokupot gayud sa gunitanang puthaw aron magpabilin sa pig-ot ug higpit nga dalan paingon sa kahoy sa kinabuhi. Importante sa mga miyembro nga mobasa, mamalandong, ug magtuon sa kasulatan.17

Ang Basahon ni Mormon mahinungdanon kaayo.18 Siyempre, adunay mga mopaubos o gani mosaway sa kaimportante niining sagrado nga basahon. Ang uban migamit og pasiaw. Sa wala pa ko magmisyon, usa ka propesor ang mikutlo sa pamahayag ni Mark Twain nga kon inyong tangtangon ang “Ug nahinabo” gikan sa Basahon ni Mormon, kini “usa na lang ka pamphlet.”19

Pipila ka bulan ang milabay, samtang nagmisyon ko sa London, England, usa ka inila nga propesor sa Oxford sa University of London, eksperto sa Ehiptohanong Semitic nga pinulongan, nagbasa sa Basahon ni Mormon, misulat ni Presidente David O. McKay, ug nakigkita sa mga misyonaryo. Siya mipahibalo kanila nga siya nakombinser nga ang Basahon ni Mormon sa tinuod usa ka hubad sa pinulongan sa mga Judeo ug sa mga Ehiptohanon sa panahon nga gihulagway sa Basahon ni Mormon.20 Usa sa mga ehemplo nga iyang gibasehan mao ang “Ug nahinabo,” nga nagpakita kon unsaon niya paghubad ang phraseology nga gigamit sa kaarang sinulat nga Semitic.21 Ang propesor giingnan nga bisan tuod nga ang iyang kahibalo base sa iyang propesyon nakatabang niya, importante gihapon nga may espiritwal nga pagpamatuod. Pinaagi sa pagtuon ug pag-ampo siya nakaangkon og espiritwal nga pagsaksi ug nabunyagan. Busa ang gihimong kataw-anan sa usa ka iladong tigpakatawa, giila sa eskolar nga lig-ong ebidensya sa katinuod sa Basahon ni Mormon, nga gipamatuod kaniya sa Espiritu.

Ang mahinungdanong doktrina sa kabubut-on nagkinahanglan nga ang pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo ibase gayud sa pagtuo kay sa siyensya. Ang sobrang pag-focus sa mga butang nga wala pa mapadayag, sama sa unsang pagkahitaboa nga ang birhen nanganak o ang Pagkabanhaw sa Manluluwas o giunsa gayud paghubad ni Joseph Smith ang atong kasulatan, dili epektibo o makapalambo sa espiritwal. Kini nagkinahanglan og pagtuo. Sa katapusan, ang tambag ni Moroni sa pagbasa ug pamalandong ug kinasingkasing nga mangutana sa Dios, uban sa tinuod nga katuyoan, sa pagsiguro sa kamatuoran sa kasulatan pinaagi sa pagsaksi sa Espiritu mao ang tubag.22 Dugang pa, kon ilakip sa atong kinabuhi ang kaimportante sa kasulatan ug mosunod sa ebanghelyo, kita mapanalanginan sa Espiritu ug makatilaw sa Iyang kaayo nga mobati sa hingpit nga kalipay ug ilabi na ang kalinaw.23

Klaro, nga ang timailhan niadtong naminaw sa musika sa pagtuo ug sa nagpabungol-bungol mao ang aktibong pagtuon sa kasulatan. Natandog gayud ako nga usa ka pinalanggang propeta sa milabayng mga tuig, si Spencer W. Kimball, mihatag og gibug-aton sa kanunay nga pagbasa ug pagtuon sa kasulatan. Siya miingon: “Akong nakita nga kon dili nako kaayo hatagan og bili ang akong pakigrelasyon uban sa Dios ug sa dihang mora og walay diosnong dalunggan nga naminaw ug walay diosnong tingog nga namulong, nga ako layo ra gyud kaayo. Kon akong isubsob ang akong kaugalingon sa mga kasulatan ang gilay-on magkaduol ug ang pagkaespirituhanon mobalik.”24

Naglaum ko nga kita mobasa kanunay sa Basahon ni Mormon uban sa atong mga anak. Gihisgutan ko na kini uban sa akong mga anak. Sila nakigbahin nako og duha ka obserbasyon. Una, ang kanunayng pagbasa sa kasulatan matag adlaw uban sa pamilya mao ang yawe. Ang akong anak nga babaye malumong naghulagway sa ilang matag buntag nga pagbasa uban sa batan-ong mga anak. Siya ug ang iyang bana momata og sayo ug moagi sa dili maklaro nga puthawng ali sa ilang hagdanan aron moadto sa dapit asa sila magpundok aron magbasa sa pulong sa Dios. Ang pagkamakanunayon mao ang tubag, ug ang pasiaw makatabang. Kini nagkinahanglan og paningkamot sa matag sakop sa pamilya matag adlaw, apan kini angay lang. Ang mga babag mabuntog ra sa pagkamakanunayon.

Ang ikaduha mao kon giunsa sa among kinamanghurang anak nga lalaki ug sa iyang asawa pagbasa sa kasulatan uban sa ilang bag-ong nagsugod nga pamilya. Duha sa ilang upat ka anak dili pa kahibalo mobasa. Sa singko anyos, sila naggamit sa sinyas ginamit ang lima ka tudlo diin siya motubag aron makaapil sa pamilya nga pagbasa sa kasulatan. Ang sinyas sa tudlo 1 mao nga iyang litukon pag-usab ang, “Ug nahinabo” kon kini makita sa Basahon ni Mormon. Ganahan kaayo ko nga nagbalik-balik kini og kadaghan. Alang sa interes sa bag-ong nagsugod nga pamilya, ang sinyas sa tudlo 2 mao ang “Ug atong makita”; mga tudlo 3, 4, ug 5 pilion sa mga ginikanan base sa mga pulong diha sa kapitulo nga gibasa.

Kami nasayud nga ang pamilya nga pagtuon sa kasulatan ug family home evening dili kanunayng perpekto. Bisan pa man sa mga hagit nga inyong giatubang, ayaw pagpakawala sa kadasig.

Palihug sabta nga ang pagtuo ngadto ni Ginoong Jesukristo ug pagsunod sa Iyang mga sugo mao ang kanunayng pagsulay sa mortalidad. Labaw sa tanan, kita kinahanglang makaamgo nga kon ang tawo magpabungol-bungol sa musika sa pagtuo, siya dili mahiangay sa Espiritu. Sama sa gitudlo ni propetang Nephi, “Kamo nakadungog sa iyang tingog … ; ug siya nakapamulong nganha kaninyo sa usa ka hinay nga hinagawhaw nga tingog, apan kamo ingon sa walay pagbati, mao nga kamo dili makabati sa iyang mga pulong.”25

Ang atong doktrina klaro; kita kinahanglang positibo ug magmaya. Atong ipakita ang atong pagtuo, dili ang kahadlok. Kita nagmaya sa pasalig sa Ginoo nga dili kita Niya pasagdan ug mohatag kanato og giya ug direksyon.26 Ang Espiritu Santo mopamatuod sa atong kasingkasing nga kita may mahigugmaong Amahan sa Langit, kansang maloloy-ong plano sa pagtubos matuman tungod sa maulaong sakripisyo ni Jesukristo.

Sama sa gisulat ni Naomi W. Randall, nagsulat sa “Ako Anak sa Dios,” misulat siya, “Mogiya ang Espiritu; iyang gugma mopaniguro kon molahutayng pagtuo.”27

Busa, kon asa man kita sa dalan sa pagkadisipulo sa panan-awon ni Lehi, mohukom kita nga kita ug ang atong pamilya mas magtinguha sa talagsaong gasa sa Manluluwas nga kinabuhing dayon. Nag-ampo ko nga kita mahiangay sa tuno sa musika sa pagtuo. Mopamatuod ko sa kabalaan ni Jesukristo ug sa katinuod sa Iyang Pag-ula sa pangalan ni Jesukristo, amen.