2013
Một Người Bạn Trung Thành Là Gì?
Tháng Tư năm 2013


Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ

Một Người Bạn Trung Thành Là Gì?

Hình Ảnh
Elaine S. Dalton

Định nghĩa về một người bạn đã thay đổi trong một thế giới kết nối bằng công nghệ ngày nay. Ngày nay chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có nhiều “bạn.” Đó là sự thật: chúng ta vui hưởng khả năng được cung cấp tin tức và được biết điều đang xảy ra trong cuộc sống của nhiều người quen biết của mình cũng như của bạn bè hiện tại và bạn bè cũ, thậm chí cả những người chúng ta chưa gặp mặt mà chúng ta gọi là bạn bè của mình.

Trong bối cảnh của phương tiện truyền thông xã hội, thuật ngữ “bạn” thường được sử dụng để mô tả mối liên lạc thay vì mối quan hệ. Các em có khả năng để gửi tin nhắn cho “những người bạn” của mình, nhưng điều này không giống như việc có một mối quan hệ với riêng một người.

Đôi khi mối bận tâm của chúng ta là về việc bạn bè. Có lẽ chúng ta nên tập trung vào việc làm một người bạn.

Có nhiều định nghĩa về ý nghĩa làm một người bạn. Tôi sẽ không bao giờ quên rằng mình đã nghe Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói về ý nghĩa của việc làm một người bạn và ảnh hưởng mạnh mẽ của những người bạn trong cuộc sống của chúng ta. Định nghĩa của ông đã có một ảnh hưởng lâu dài trong cuộc sống của tôi. Ông nói: “Bạn bè là những người làm cho việc sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô được dễ dàng hơn.”1 Trong ý nghĩa này, việc tìm kiếm hạnh phúc của một người khác là điều thiết yếu của tình bạn chân thật Đó là đặt một người khác lên trước hết. Đó là hoàn toàn chân thật, trung thành, và trong sạch trong mọi hành động. Có lẽ đó là từ cam kết mà đã giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa thật sự của tình bạn.

Khi con gái tôi là Emi 15 tuổi, nó quyết định sẽ chọn loại bạn nào. Một sáng nọ, tôi thấy quyển Sách Mặc Môn của nó mở ra ở An Ma 48. Nó đã đánh dấu các câu mô tả Lãnh Binh Mô Rô Ni: “Mô Rô Ni là một người tráng kiện và hùng mạnh; ông là một người có kiến thức hoàn hảo. … Phải, ông là một người có đức tin vững chắc nơi Đấng Ky Tô” (các câu 11, 13). Ở bên lề trang, nó viết: “Tôi muốn đi chơi hẹn hò và kết hôn với một người như Mô Rô Ni.” Trong khi nhìn Emi và các thanh niên mà nó kết giao và về sau nó hẹn hò đi chơi sau khi đã bước sang 16 tuổi, tôi có thể thấy rằng nó đã tự mình nêu cao các đức tính đó và giúp những người khác sống theo vai trò của họ là các con trai của Thượng Đế, những người nắm giữ chức tư tế và những người cha và những người lãnh đạo tương lai.

Những người bạn trung thành ảnh hưởng đến những người mà họ kết giao để “vươn lên một chút cao hơn [và] một chút tốt hơn.”2 Các em có thể giúp nhau, nhất là các thiếu niên, để chuẩn bị và phục vụ truyền giáo một cách vinh dự. Các em có thể giúp nhau luôn luôn sống trong sạch về mặt đạo đức. Ảnh hưởng ngay chính và tình bạn của các em có thể có một ảnh hưởng vĩnh cửu không chỉ trong cuộc sống của những người mà các em giao thiệp mà còn cho các thế hệ mai sau nữa.

Đấng Cứu Rỗi gọi các môn đồ của Ngài là những người bạn của Ngài. Ngài phán:

“Điều răn của ta đây này: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.

“Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình”

“Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.”

“Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta” (Giăng 15:12–15; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Khi sống theo và chia sẻ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, các em sẽ thu hút những người khác đến với mình là những người sẽ muốn là bạn của các em không phải chỉ là một mối liên lạc trên trang mạng truyền thông xã hội mà là loại bạn mà Đấng Cứu Rỗi đã nêu gương bằng lời nói và tấm gương của Ngài. Khi các em cố gắng để làm bạn với những người khác và để cho ánh sáng của mình chiếu sáng, thì ảnh hưởng của các em sẽ ban phước cho cuộc sống của nhiều người mà các em kết giao. Tôi biết rằng khi các em tập trung vào việc làm bạn với những người khác, như đã được các vị tiên tri và các tấm gương trong thánh thư định nghĩa, thì các em sẽ được hạnh phúc và các em sẽ là một ảnh hưởng tốt đẹp trên thế giới và một ngày nào đó sẽ nhận được lời hứa vinh quang đã được đề cập trong thánh thư về tình bạn chân thật: “Và cùng cái xã hội tính mà tồn tại ở giữa chúng ta ở đây sẽ tồn tại ở giữa chúng ta ở trên đó, nhưng nó sẽ đi kèm với vinh quang vĩnh cửu” (GLGƯ 130:2).

Hình Ảnh

Hinh minh họa © iStockphoto.com/Fonikum và do Les Nilsson đảm trách

Ghi Chú

  1. Robert D. Hales, “This Is the Way; and There Is None Other Way,” trong Brigham Young University Speeches of the Year, 1981–82 (1982), 67.

  2. Gordon B. Hinckley, “The Quest for Excellence,” Liahona, tháng Chín năm 1999, 8.

In