2013
Tầm Quan Trọng của Bạn Bè Tốt
Tháng Tư năm 2013


Giảng Dạy Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ

Tầm Quan Trọng của Bạn Bè Tốt

Bạn bè có một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với hành động của chúng ta, nhất là đối với giới trẻ của chúng ta. “Họ sẽ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ và hành động của các em, và ngay cả giúp xác định con người mà các em sẽ trở thành.”1 Và khi các em chọn bạn tốt mà chơi, “thì họ sẽ là một sức mạnh và phước lành lớn lao đối với các em. … Họ sẽ giúp các em làm một người tốt hơn và sẽ giúp cho các em sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô một cách dễ dàng hơn.”2

Ở các trang 52–53 của số báo này, Elaine S. Dalton, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ, dạy về tầm quan trọng của việc tìm bạn tốt và làm một người bạn tốt. Bà nói: “Việc tìm kiếm điều tốt nhất nơi một người khác là điều thiết yếu để có tình bạn chân thật.”

Việc xây đắp tình bạn trên những nguyên tắc này sẽ giúp giới trẻ tạo ra những mối quan hệ lâu dài và những kỹ năng xã giao là những điều có giá trị nhiều hơn việc chỉ trở thành “bạn bè” trên các trang mạng xã hội. Là cha hay mẹ, các anh chị em có thể giúp con cái của mình hiểu về tầm quan trọng của việc làm một người bạn tốt và chọn bạn bè mà sẽ khuyến khích chúng sống theo phúc âm. Những đề nghị sau đây có thể hữu ích.

Đề Nghị Cách Giảng Dạy Giới Trẻ

 • Cùng với gia đình tra cứu thánh thư để đọc về những tấm gương của bạn bè tốt. Thảo luận về những đức tính nào làm cho tình bạn được vững mạnh. Hãy xem Đa Vít và Giô Na Than (xin xem 1 Sa Mu Ên 18–23), Ru Tơ và Na Ô Mi (xin xem Ru Tơ 1–2), và An Ma và các con trai của Mô Si A (xin xem Mô Si A 27–28; An Ma 17–20).3

 • Ôn lại phần về bạn bè trong sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ. Chia sẻ với con cái tuổi niên thiếu của các anh chị em việc tình bạn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của các anh chị em như thế nào. Mời con cái chia sẻ cách chúng đã ảnh hưởng và được ảnh hưởng bởi bạn bè của chúng như thế nào.

 • Đọc bài của Chị Dalton trong số báo này. Nói về mục tiêu mà con gái của chị là Emi đã đặt ra để tìm kiếm bạn bè tốt. Giúp con cái của các anh chị em đặt ra mục tiêu về loại bạn bè mà chúng muốn tìm kiếm và muốn trở thành.

 • Hãy cân nhắc việc tổ chức buổi họp tối gia đình để chia sẻ những ý kiến về việc xây đắp tình bạn, chẳng hạn như: “Muốn có bạn bè tốt, hãy là một người bạn tốt. Hãy cho thấy mối quan tâm thật sự của mình đối với những người khác; hãy tươi cười và cho họ biết rằng các em quan tâm đến họ. Hãy đối xử với mọi người một cách tử tế và kính trọng, đừng phê phán và chỉ trích những người xung quanh các em.”4

Đề Nghị Cách Giảng Dạy Con Cái

 • Việc làm một người bạn gồm có việc giúp đỡ những người khác. Đọc bài “Standing Up for Caleb” (“Ủng Hộ Caleb”) trong tạp chí Liahona tháng Ba năm 2009 và nói chuyện với con cái của các anh chị em về cách chúng có thể tử tế với mọi người mà chúng gặp như thế nào.

 • Trong tất cả mọi tình huống, chúng ta phải quyết định mình sẽ là loại bạn nào. Cùng hát với nhau bài “I’m Trying to Be Like Jesus”5 và rồi nói chuyện với con cái các anh chị em về cách chúng có thể chọn làm một người bạn tốt như thế nào, giống như Đấng Cứu Rỗi trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Ghi Chú

 1. Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ (cuốn sách nhỏ, 2011), 16.

 2. Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, 16.

 3. Xin xem Jeffrey R. Holland, “Real Friendship,” New Era, tháng Sáu năm 1998, 62–66.

 4. Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, 16.

 5. “I’m Trying to Be Like Jesus,” Children’s Songbook, 78–79.

Tranh do Taia Morley họa

In