2013
Cuộc Phỏng Vấn Riêng của Các Anh Chị Em với Thượng Đế
Tháng Tư năm 2013


Giới Trẻ

Cuộc Phỏng Vấn Riêng của Các Em với Thượng Đế

Chủ Tịch Eyring dạy rằng khi lắng nghe những lời cầu nguyện Tiệc Thánh, thì chúng ta có thể cảm thấy như mình đang có một cuộc phỏng vấn riêng với Thượng Đế. Chủ Tịch Eyring nghĩ về ba lãnh vực sau đây. Hãy cân nhắc việc viết những câu trả lời này vào nhật ký của các em và suy ngẫm về những câu trả lời này mỗi ngày Chủ Nhật trong tháng này. Khi suy ngẫm và nhận được những ấn tượng từ Đức Thánh Linh, các em cũng có thể viết những ấn tượng này vào nhật ký của mình.

  • Tôi đã làm điều gì mà đã làm hài lòng Thượng Đế?

  • Tôi cần phải hối cải về điều gì hoặc cầu xin được tha thứ cho điều gì?

  • Thượng Đế muốn tôi phục vụ ai?

In