2013
Lời Phê Bình Góp Ý
Tháng Tư năm 2013


Lời Phê Bình Góp Ý

Đức Thánh Linh Giảng Dạy cho Tôi

Kể từ khi gia đình tôi gia nhập Giáo Hội, tôi đã thấy quyền năng đến từ việc đọc tạp chí Liahona. Tôi đã được soi dẫn để phục vụ truyền giáo chính là nhờ những lời sâu sắc này. Nhiều đề tài đã được thảo luận trong tạp chí, nhưng điều quan trọng đối với tôi là điều Đức Thánh Linh giảng dạy cho tôi mỗi lần tôi đọc tạp chí đó. Quả thật, chúng ta sẽ được tự do—ngay cả đang ở trong “lãnh thổ của kẻ thù” (xin xem Boyd K. Packer, “Làm Thế Nào để Sống Còn trong Lãnh Thổ của Kẻ Thù,” Liahona, tháng Mười năm 2012, 24)—khi chúng ta học, đọc và áp dụng các nguyên tắc được giảng dạy. Đấng Cứu Rỗi hằng sống, chức tư tế hiện diện trên thế gian, và Thượng Đế ở trên thiên thượng.

Newton T. Senyange, Uganda

Những chỗ sửa

Tạp chí Liahona số tháng Mười năm 2012 đã chú thích sai các tấm hình trong câu chuyện “Giáo Khu Đầu Tiên ở Ấn Độ Được Tổ Chức” ở các trang 76–77. Hình do Chị Gladys Wigg chụp. Chúng tôi xin cáo lỗi về sự nhầm lẫn này.

Trong tạp chí Liahona, số tháng Mười Hai năm 2012, gia đình Vigil, được đề cập đến trong bài viết “Những Biến Đổi Thiêng Liêng” ở trang 36, chịu phép báp têm vào tháng Bảy năm 2010, chứ không phải tháng Sáu năm 2011. Ngoài ra, Andrea Vigil sinh vào tháng Bảy chứ không phải tháng Tám năm 2012.

Trong sách Teachings of Presidents of the Church: Lorenzo Snow, hình ảnh ở trang 2 có ghi chú sai. Đó là ảnh của con trai Chủ Tịch Snow là Oliver Goddard Snow. Ngoài ra, trong phần chú thích ở trang 28, hai tên Brigham Young Jr. và Francis M. Lyman cần phải đảo ngược lại.

In