2013
Các Giao Ước Đền Thờ
Tháng Tư năm 2013


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ 

Các Giao Ước Đền Thờ

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này, và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống riêng của mình. Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Hình Ảnh
Biểu tượng của Hội Phụ Nữ

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Chủ Tịch Thomas S. Monson nói: “Các giáo lễ cứu rỗi nhận được trong đền thờ cho phép chúng ta trở về với Cha Thiên Thượng một ngày nào đó trong mối quan hệ gia đình vĩnh cửu, và được ban cho các phước lành và quyền năng từ trên cao, điều này rất đáng bõ công cho mọi hy sinh và mọi nỗ lực.”1 Nếu chưa vào đền thờ, các chị em có thể chuẩn bị tiếp nhận các giáo lễ đền thờ thiêng liêng bằng cách:

 • Tin tưởng nơi Cha Thiên Thượng, Chúa Giê Su Ky Tô và Đức Thánh Linh.

 • Nuôi dưỡng một chứng ngôn về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm phục hồi.

 • Tán trợ và tuân theo vị tiên tri tại thế.

 • Hội đủ điều kiện để có được một giấy giới thiệu đi đền thờ bằng cách đóng tiền thập phân, trong sạch về mặt đạo đức, lương thiện, tuân giữ Lời Thông Sáng, và sống phù hợp với những lời giảng dạy của Giáo Hội.

 • Dâng hiến thời giờ, tài năng và phương tiện để xây đắp vương quốc của Chúa.

 • Tham gia vào công việc lịch sử gia đình.2

Chủ Tịch Monson dạy tiếp: “Khi nhớ tới các giao ước chúng ta lập ở bên trong [đền thờ], chúng ta sẽ có khả năng hơn để chịu đựng mọi thử thách và khắc phục mọi cám dỗ.”3

Từ Thánh Thư

Giáo Lý và Giao Ước 14:7; 25:13; 109:22

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

“Có hơn 5.000 Thánh Hữu kéo đến chật ních Đền Thờ Nauvoo sau lễ cung hiến đền thờ. …

“Sức mạnh, quyền năng, và các phước lành của các giao ước đền thờ [hỗ trợ] Các Thánh Hữu Ngày Sau trong cuộc hành trình của họ [miền tây], khi họ [chịu đựng] thời tiết lạnh lẽo, nóng bức, cái đói, cảnh thiếu thốn, bệnh tật, tai nạn và cái chết.”4

Giống như nhiều chị em trong Hội Phụ Nữ, Sarah Rich phục vụ với tư cách là người làm việc trong đền thờ. Chị nói về kinh nghiệm của mình: “Nếu không nhờ vào đức tin và sự hiểu biết đã được Thánh Linh của Chúa ban cho chúng tôi trong ngôi đền thờ đó, thì cuộc hành trình của chúng ta có lẽ là một hành động liều lĩnh mạo hiểm. … Nhưng chúng tôi có đức tin nơi Cha Thiên Thượng, … cảm thấy rằng chúng tôi là dân được chọn của Ngài … , và thay vì nỗi buồn phiền, chúng tôi đã cảm thấy hân hoan rằng ngày giải thoát của chúng tôi đã đến.5

Cuộc di cư không phải là “một hành động liều lĩnh mạo hiểm” đối với các phụ nữ Thánh Hữu Ngày Sau trung tín. Họ đã được các giao ước đền thờ của họ hỗ trợ.

Ghi Chú

 1. Thomas S. Monson, “Đền Thờ Thánh—Ngọn Hải Đăng cho Thế Gian,” Liahona, tháng Năm năm 2011, 92.

 2. Xin xem Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 21.

 3. Thomas S. Monson, Liahona, tháng Năm năm 2011, 93.

 4. Daughters in My Kingdom, 29–30.

 5. Sarah Rich, trong Daughters in My Kingdom, 30.

The End of Parley Street, do Glen S. Hopkinson họa, cấm sao chụp lại

In