2013
Trang Tô Màu
Tháng Tư năm 2013


Trang Tô Màu

Tranh do Jared Beckstrand minh họa

Chúa Giê Su Bước Đi trên Mặt Nước

“Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên.

“Nhưng Đức Chúa Giê Su liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ” (Ma Thi Ơ 14:26–27).

In