2013
Tấm Bích Chương: Sự Làm Việc Siêng Năng thật Đáng Bõ Công
Tháng Tư năm 2013


Poster

Sự Làm Việc Siêng Năng Thật Đáng Bõ Công

Các em sẽ ngạc nhiên thấy những gì mình có thể đạt được nếu các em tiếp tục cố gắng.

(Xin xem Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ [quyển sách nhỏ, 2011], 40–41.)

HÌNH ẢNH MINH HỌA DO DRAVOT & CARNEHAN ĐẢM TRÁCH; HÌNH NỀN DO © THINKSTOCK ĐẢM TRÁCH

In