2013
Tại Sao Giáo Hội Có một Cái Tên Dài Như Vậy?
Tháng Tư năm 2013


Nhân Chứng Đặc Biệt

Tại Sao Giáo Hội Có một Cái Tên Dài Như Vậy?

Từ bài “Tầm Quan Trọng của Cái Tên,” Liahona, tháng Mười Một năm 2011, 79–82.

Hình Ảnh
Anh Cả M. Russell Ballard

Các thành viên thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là nhân chứng đặc biệt của Chúa Giê Su Ky Tô

Chính Chúa Giê Su Ky Tô đặt tên cho Giáo Hội (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 115:4).

Cụm từ Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô cho biết rằng đây là Giáo Hội của Ngài.

Cụm từ Các Thánh Hữu Ngày Sau giải thích rằng Giáo Hội này là cùng một Giáo Hội mà Chúa Giê Su Ky Tô đã thiết lập trong thời gian giáo vụ trần thế của Ngài nhưng được phục hồi trong những ngày sau này.

Từ Các Thánh Hữu có nghĩa rằng chúng ta noi theo Ngài và cố gắng làm theo ý Ngài.

Các tín hữu của chúng ta được gọi là người Mặc Môn vì chúng ta tin vào Sách Mặc Môn, nhưng chúng ta cần phải sử dụng danh xưng đầy đủ của Giáo Hội bất cứ lúc nào có thể được.

Tranh ảnh do Brad Teare minh họa

In