2013
Đức Thánh Linh An Ủi, Soi Dẫn và Làm Chứng
Tháng Tư năm 2013


Điều Chúng Ta Tin

Đức Thánh Linh An Ủi, Soi Dẫn và Làm Chứng

Ân tứ Đức Thánh Linh là một trong số các phước lành lớn nhất chúng ta có thể nhận được trong cuộc sống này, vì Đức Thánh Linh an ủi, soi dẫn, cảnh cáo, thanh tẩy và hướng dẫn chúng ta. Ngài có thể làm cho chúng ta tràn đầy “niềm hy vọng và tình thương yêu trọn vẹn” (Mô Rô Ni 8:26). Ngài dạy “lẽ thật của tất cả mọi điều” (Mô Rô Ni 10:5). Chúng ta nhận được sự mặc khải và các ân tứ thuộc linh từ Thượng Đế qua Đức Thánh Linh. Quan trọng hơn hết, chúng ta nhận được chứng ngôn của mình về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô qua Đức Thánh Linh.

Trước khi chịu phép báp têm, thỉnh thoảng các anh chị em có thể cảm nhận được Đức Thánh Linh. Nhưng chỉ qua việc nhận được ân tứ Đức Thánh Linh sau khi chịu phép báp têm, các anh chị em mới có thể vui hưởng sự đồng hành thường xuyên của Đức Thánh Linh, với điều kiện là các anh chị em phải xứng đáng. Ân tứ này được một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc ban cho bằng phép đặt tay lên đầu (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 19:6; GLGƯ 33:15). Mỗi ngày Sa Bát sau đó, các anh chị em có thể tái lập giao ước báp têm của mình khi dự phần Tiệc Thánh và do đó nhận được phước lành của Chúa rằng các anh chị em có thể “luôn có Thánh Linh của Ngài” ở cùng với mình (GLGƯ 20:77).

Đức Thánh Linh, thường được nói tới là Thánh Linh, là Đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn. Tiên Tri Joseph Smith dạy: “Đức Chúa Cha có một thể xác bằng xương và thịt hữu hình như loài người; và luôn cả Đức Chúa Con cũng vậy; nhưng Đức Thánh Linh thì không có thể xác bằng xương và thịt, nhưng là một Đấng Linh Hồn. Nếu không phải như vậy thì Đức Thánh Linh không thể ở trong chúng ta được” (GLGƯ 130:22).

“Vì Thánh Linh của Chúa không ngự trong những ngôi đền không thánh thiện” (Hê La Man 4:24), nên chúng ta cần phải xứng đáng với sự đồng hành của Ngài. Chúng ta làm như vậy bằng cách có ý nghĩ đức hạnh, sống với tính liêm khiết và tìm cách tuân giữ các lệnh truyền trong số những điều khác.

Sau khi nhận được ân tứ Đức Thánh Linh, chúng ta có thể làm nhiều điều để mời gọi ảnh hưởng của Ngài vào cuộc sống của mình:

  • Cầu nguyện.

  • Hãy học thánh thư.

  • Dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng.

  • Thờ phượng trong đền thờ.

  • Xem các chương trình truyền thông lành mạnh, dùng lời lẽ trong sạch và có ý nghĩ đức hạnh.

Hình ảnh do Christina Smith, Eve Tuft, Cody Bell, và Matthew Reier chụp

In