2013
Các Ý Kiến cho Buổi Họp Tối Gia Đình
Tháng Tư năm 2013


Các Ý Kiến cho Buổi Họp Tối Gia Đình

Số báo này chứa đựng các bài viết và sinh hoạt mà có thể được sử dụng cho buổi họp tối gia đình. Sau đây là một vài ví dụ.

“Sứ Mệnh và Giáo Vụ của Chúa Giê Su Ky Tô,” trang 18: Anh Cả Russell M. Nelson chia sẻ năm khía cạnh cuộc sống của Đấng Cứu Rỗi mà chúng ta có thể noi theo. Hãy cân nhắc việc thảo luận và cách áp dụng những khía cạnh này vào cuộc sống của các anh chị em. Các anh chị em có thể muốn đọc một câu chuyện thánh thư từ cuộc sống của Đấng Cứu Rỗi và xem một video về Kinh Thánh (biblevideos.lds.org) trong đó có mô tả một trong những khía cạnh đó. Các anh chị em có thể kết thúc bằng cách chia sẻ chứng ngôn về cuộc sống và giáo vụ của Ngài và hát bài “More Holiness Give Me” (Hymns, số 131).

“Một Người Bạn Trung Thành Là Gì?” trang 52: Các em có thể muốn bắt đầu bằng cách hỏi, một người bạn trung thành là gì? Đọc định nghĩa của Anh Cả Robert D. Hales và thảo luận chúng ta nên là loại bạn nào. Cân nhắc việc thuật lại một kinh nghiệm về lúc mà một người nào đó hành động giống như một người bạn trung thành đối với các em, và nói về những thuộc tính có thể giúp những người trong gia đình trở thành bạn bè tốt hơn đối với những người khác.

“Ăn Mừng Có Được Đền Thờ!” trang 62: Với gia đình các em, hãy nhìn những tấm hình về các cách ăn mừng khác nhau của các trẻ em vì có được đền thờ. Hãy cân nhắc việc cho xem hình đền thờ gần các em nhất và nói về lý do tại sao đền thờ là quan trọng. Nhấn mạnh rằng chỉ trong đền thờ gia đình mới có thể được làm lễ gắn bó. Các em có thể muốn kết thúc bằng cách hát “Gia Đình Có Thể Sống với Nhau Vĩnh Viễn” (trang 65]).

Bằng Ngôn Ngữ của Các Em

Tạp chí Liahona và các tài liệu khác của Giáo Hội có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại languages.lds.org.

Hình do Cody Bell © IRI minh họa

In