2013
Am Hiểu Phép Báp Têm
Tháng Tư năm 2013


Con cái

Am Hiểu Phép Báp Têm

Ai sẽ làm phép báp têm cho tôi?

Bất cứ ai làm phép báp têm cho em cũng cần phải nắm giữ chức tư tế—quyền năng để hành động trong danh của Thượng Đế. Khi Chúa Giê Su muốn chịu phép báp têm, Ngài đã đi đến Giăng Báp Tít, là người đã có chức tư tế (xin xem Ma Thi Ơ 3:13).

Người làm phép báp têm cho em sẽ nhận được sự cho phép từ vị giám trợ hay chủ tịch chi nhánh của em.

Tôi có phải đi xuống dưới nước để chịu phép báp têm không?

Chúa Giê Su chịu phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước, có nghĩa là Ngài hoàn toàn xuống dưới nước và nhanh chóng trở lên lại (xin xem Ma Thi Ơ 3:16). Đây là cách em sẽ chịu phép báp têm. Việc chịu phép báp têm theo cách này nhắc chúng ta nhớ rằng mình đang bỏ lại cuộc sống cũ và bắt đầu một cuộc sống mới để tận tâm phục vụ Thượng Đế và con cái của Ngài.

Tôi lập những lời hứa nào khi chịu phép báp têm?

Khi chịu phép báp têm, em lập một giao ước, hoặc lời hứa hai chiều, với Cha Thiên Thượng. Em hứa với Ngài rằng em sẽ làm một số điều nào đó, và Ngài hứa ban phước cho em. Giao ước này được mô tả trong những lời cầu nguyện Tiệc Thánh đã được dâng lên mỗi Chủ Nhật (xin xem GLGƯ 20:77–79). Em hứa sẽ:

  • Tưởng nhớ tới Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Tuân giữ các lệnh truyền của Ngài.

  • Mang lấy danh của Đấng Ky Tô tức là đặt công việc của Ngài lên trên hết trong cuộc sống của em và làm điều Ngài muốn thay vì điều mà thế gian muốn.

Khi em tuân giữ lời hứa này, Cha Thiên Thượng hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ ở với em và rằng các tội lỗi của em sẽ được tha thứ.

Đức Thánh Linh là gì?

Ân tứ Đức Thánh Linh là một trong các ân tứ quý báu nhất của Cha Thiên Thượng. Phép báp têm bằng nước của em không trọn vẹn cho đến khi những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc ban cho em một phước lành để tiếp nhận Đức Thánh Linh (xin xem  Giăng 3:5).

Đức Thánh Linh là một Đấng trong Thiên Chủ Đoàn. Ngài làm chứng về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô và giúp chúng ta biết điều gì là đúng. Ngài giúp chúng ta được vững mạnh về phần thuộc linh. Ngài cảnh báo chúng ta về điều nguy hiểm. Ngài giúp chúng ta học hỏi. Đức Thánh Linh có thể giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế.

Khi em được xác nhận là tín hữu của Giáo Hội, thì Đức Thánh Linh luôn luôn có thể ở cùng với em nếu em chọn điều đúng.

Tại sao tôi phải được ít nhất là tám tuổi để chịu phép báp têm?

Chúa dạy rằng trẻ em không nên chịu phép báp têm cho đến khi chúng đủ tuổi hiểu biết sự khác biệt giữa điều đúng và điều sai, và tuổi này thánh thư nói là tám tuổi (xin xem Mô Rô Ni 8:11–12; GLGƯ 29:46–47; 68:27).

Hình ảnh © Dynamic Graphics; hình ảnh do David Stoker, Matthew Reier, và Sarah Jenson minh họa

In