2013
Mục Lục
Tháng Tư năm 2013


Liahona, tháng Tư năm 2013

Xem các em có thể tìm ra cái la bàn Liahona đã được giấu trong số báo này không. Lời mách nước: Sử dụng siêu thị lực của các em.

Ngoài bìa

Trước: Hình do Tim Taggart minh họa © IRI. Sau: Hình do Matthew Reier minh họa. Bên trong bìa trước: Hình do Kristine Šumska chụp.

In