2013
Chân Dung Vị Tiên Tri
Tháng Tư năm 2013


Chân Dung Vị Tiên Tri

Wilford Woodruff

Wilford Woodruff đã phục vụ truyền giáo ở nước Anh vào thập niên 1840. Nhờ vào sự phục vụ của ông, mà có hơn 1.000 người đã chịu phép báp têm. Về sau, Wilford Woodruff đã phục vụ với tư cách là chủ tịch của Đền Thờ St. George Utah. Là Chủ Tịch của Giáo Hội, ông đã hết lòng ủng hộ để Utah trở thành một tiểu bang. Ông cũng đã nhận được sự mặc khải và công bố Tuyên Ngôn Chính Thức 1 chỉ thị cho Các Thánh Hữu phải ngừng thực hành tục đa hôn.

Hình Ảnh
Wilford Woodruff

Tuyên Ngôn Chính Thức

Tranh ảnh do Robert T. Barrett minh họa

In