2013
Luôn Luôn Tưởng Nhớ tới Chúa Giê Su Ky Tô
Tháng Tư năm 2013


Thiếu Nhi

Luôn Luôn Tưởng Nhớ tới Chúa Giê Su Ky Tô

Gia Cốp cố gắng “luôn luôn tưởng nhớ tới” Đấng Cứu Rỗi (GLGƯ 20:77). Hãy nhìn quanh phòng ngủ của nó. Các em thấy điều gì mà có thể giúp nó luôn luôn tưởng nhớ tới Chúa Giê Su?

Tiền Thập Phân

Tranh do Adam Koford minh họa

In