2013
Phần Đất của Chúng Ta
Tháng Tư năm 2013


Phần Đất của Chúng Ta

Hình ảnh do nhã ý của Alex Ortiz; chi tiết từ Đấng Ky Tô và Người Cai Trị Trẻ Tuổi Giàu Có, tranh do Heinrich Hofmann họa, với nhã ý của C. Harrison Conroy Co.; do Scott Greer minh họa

In