2007
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen
edellinen seuraava


Kirkon virkailijoiden hyväksyminen

Esitän nyt hyväksyttäviksenne kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja kirkon apujärjestöjen ylimmät johtokunnat. Ennen sitä haluaisin mainita presidentti James E. Faustin, toisen neuvonantajan ensimmäisessä presidenttikunnassa, hiljattain tapahtuneesta poismenosta. Hän oli äärimmäisen taitava mies, suuren uskon ja kyvykkyyden mies, joka antoi paljon kokouksillemme. Me kaipaamme häntä suuresti. Esitämme surunvalittelumme hänen rakkaalle kumppanilleen Ruthille ja heidän lapsilleen.

Ehdotetaan, että hyväksymme Gordon Bitner Hinckleyn profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi sekä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi; Thomas Spencer Monsonin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Henry Bennion Eyringin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka ovat puolesta, voivat osoittaa sen.

Jos joku on vastaan, hän voi tehdä niin.

Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin kahdentoista apostolin koorumin presidentiksi, Boyd Kenneth Packerin kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi ja seuraavat tuon koorumin jäseniksi: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf , David A. Bednar ja Quentin L. Cook.

Niitä, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se.

Mahdollisesti vastaan olevat.

Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kaksitoista apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, samoin.

Vapautamme tänä aamuna vanhimmat Charles Didier, Merrill J. Bateman, Robert C. Oaks ja Quentin L. Cook seitsemänkymmenen koorumien johtokunnan jäsenyydestä. Ehdotetaan edelleen, että vapautamme vanhimmat Merrill J. Bateman, Monte J. Brough, Gene R. Cook, Robert K. Dellenbach ja W. Rolfe Kerr seitsemänkymmenen ensimmäisestä koorumin jäsenyydestä ja nimitämme heidät täysinpalvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi.

Kaikkia, jotka haluavat kanssamme tehdä niin, pyydetään osittamaan se.

Vanhin Kerr jatkaa palveluaan kirkon koululaitoksen kouluasiamiehenä.

Vapautamme vanhimmat D. Rex Gerratt, Robert F. Orton, Wayne S. Peterson, R. Conrad Schultz ja H. Ross Workman seitsemänkymmenen toisen koorumin jäsenyydestä.

Niitä, jotka haluavat kanssamme ilmaista kiitollisuutensa näille veljille, pyydetään osoittamaan se.

Ehdotetaan, että hyväksymme vanhimmat Claudio R. M. Costa, Steven E. Snow ja Walter F. González seitsemänkymmenen koorumien johtokunnan jäseniksi.

Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se.

Mahdolliset vastaan olevat.

Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossa.

Ne, jotka ovat puolesta, voivat osoittaa sen.

Ja vastaan olevat voivat ilmaista sen.

Näyttää siltä, että esitykset on hyväksytty yksimielisesti. Kiitos, veljet ja sisaret, jatkuvasta vahvistavasta uskostanne ja rukouksistanne. Pyydämme nyt presidentti Eyringiä ja vanhimpia Cook ja González tulemaan paikoilleen.