2007
Pienillä ja yksinkertaisilla asioilla
edellinen seuraava


Pienillä ja yksinkertaisilla asioilla

Löytäkäämme uudelleen päivittäisen rukouksen jumalallinen voima, Mormonin kirjan vakuuttava vaikutus ja todellinen omistautuminen nauttiessamme sakramentin.

Jokainen, joka elää päivittäin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan ja kestää loppuun asti, saa iankaikkisen elämän – tämä on Herran lupaus.1 Pääkohdiltaan evankeliumi on yksinkertainen ja helppo ymmärtää, ja se on sovitettu heikoimpienkin kyvyn mukaan.2 Mormonin kirjan profeetta Alma huomautti osuvasti: ”Nyt sinä saatat luulla, että tämä on minun järjettömyyttäni; mutta – – pienillä ja yksinkertaisilla asioilla saadaan aikaan suuria, – – ja hyvin pienin keinoin Herra saattaa viisaat ymmälle ja toteuttaa monien sielujen pelastuksen.”3

Aivan äskettäin minulla oli etuoikeus seurata tätä prosessia erään Stan-nimisen veljen elämässä. Hän oli ollut vähemmän aktiivinen noin 45 vuoden ajan. Hän oli elänyt hyvää elämää ja tukenut sekä vaimoaan että poikaansa näiden toimiessa aktiivisesti kirkon uskollisina jäseninä. Henkilökohtaisista syistä hän kuitenkin päätti pysyä kirkon toiminnan ulkopuolella. Tästä huolimatta hän toivotti kotiopettajat joka kuukausi tervetulleiksi.

Helmikuussa 2006 Stan sai uudet kotiopettajat. Heidän ensimmäinen käyntinsä oli oikein miellyttävä, vaikkei Stan osoittanutkaan todellista kiinnostusta evankeliumia tai mitään sellaista kohtaan, mikä vähänkin liittyi hengellisiin asioihin. Heidän seuraava vierailunsa ei paljon muuttanut heidän ensivaikutelmiaan, vaikkakin Stan oli hieman sydämellisempi ja ystävällisempi. Heidän kolmannella käynnillään Stanin kasvoissa ja käytöksessä näkyi kuitenkin selvä muutos. Heidän äärimmäiseksi yllätyksekseen, ja jo ennen kuin he ehtivät esittää sanomaansa, Stan keskeytti heidät joukolla syvällisiä kysymyksiä. Senjälkeisessä keskustelussa hän myös kertoi kokemuksistaan edeltävän kuukauden aikana, jolloin hän ja hänen vaimonsa olivat alkaneet lukea Mormonin kirjaa yhden luvun päivässä.

Vanhin Bruce R. McConkie kuvaili kaunopuheisesti sitä uudelleen heräämisen mallia, jonka Stan koki: ”Tässä on mies, joka saa tämän siunatun kirjan, alkaa lukea sitä ja jatkaa – – kunnes kun hän on lukenut sen kokonaan, hänen nälkiintynyt sielunsa täyttyy elämän leivällä. Hän ei pysty laskemaan kirjaa syrjään tai olemaan välittämättä sen opetuksista. On aivan kuin elämän vedet virtaisivat hänen sielunsa karuihin erämaihin, tyynnyttäen sen tyhjän kulottuneen tunteen, joka siihen saakka on erottanut hänet hänen Jumalastaan.”4

Kotiopettajia muistutettiin Mormonin kirjan merkittävästä voimasta ja siitä, kuinka hyvin todellista Herran Hengen vaikutus on, kun me käännymme tämän kirjan pyhien sivujen puoleen. He ymmärsivät myös perusteellisemmin profeetta Joseph Smithin julistuksen, jonka mukaan ”Mormonin kirja on virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja – – ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla”.5

Stanin jano saada oppia ja löytää palautettu evankeliumi uudelleen sai hänet pian lukemaan enemmänkin kuin yhden luvun päivässä, ja siihen liittyi syvällinen sielua tutkiskeleva ja harras rukous. Niille meistä, jotka toisinaan kantavat huolta siitä, kuuleeko Herra todella heidän rukouksensa, Vapahtaja muistuttaa:

”Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen [kiven], kun poika pyytää [leipää? Tai jos poika pyytää kalaa, antaako hän kalan sijaan hänelle käärmeen]? – –

Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta [hyvää] Pyhän Hengen [kautta] niille, jotka sitä häneltä pyytävät.”6

Rakas profeettamme presidentti Gordon B. Hinckley on myös neuvonut: ”Te ette pysty siihen yksin. – – Te tarvitsette Herran apua, – – ja ihmeellistä on, että teillä on mahdollisuus rukoilla odottaen, että rukouksenne kuullaan ja niihin vastataan. – – Hän on valmis auttamaan.”7

Elokuussa 2006 Stan uskaltautui aina uskollisen vaimonsa rinnalla seurakuntansa sakramenttikokoukseen – ensimmäiseensä 45 vuoteen. Nöyrin ja rukoilevin sydämin hän kuunteli siellä nuorten pappien lausumat yksinkertaiset sakramenttirukoukset. Tuntien oman kelvottomuutensa ja ymmärtäen hiukan tämän mitä pyhimmän toimituksen syvyyttä ja merkitystä hän hartaasti ja tuskaa tuntien pohdiskeli eikä nauttinut leipää tai vettä useaan viikkoon.

Presidentti Joseph Fielding Smith lausui lempeän todistuksen monia vuosia sitten: ”Mielestäni sakramenttikokous on kaikkein pyhin kaikista kirkon kokouksista. Kun ajattelen Vapahtajan ja Hänen apostoliensa kokoontumista tuona ikimuistoisena iltana, jolloin Hän asetti sakramentin, – – sydämeni on täynnä ihmetystä ja tunteeni liikuttuvat. Pidän tuota kokoontumista yhtenä kaikkein juhlallisimmista ja ihmeellisimmistä aina aikojen alusta lähtien.”8

Stan jatkoi tutkimista, rukoilemista ja kirkossa käymistä, ja hän sai edelleen tarpeen mukaan neuvoja ja kannustusta kotiopettajiltaan. Sitten koitti päivä, jolloin hän iloiten tunsi olevansa valmis ojentamaan kätensä nauttiakseen kallisarvoisen sakramentin. Kun me nautimme pyhän sakramentin kelvollisina, pohdiskellen ja kunnioittavasti, me voimme Kristuksen sovituksen ansiosta ja Pyhän Hengen voimasta tulla osallisiksi ”jumalallisesta luonnosta”.9

Kun Stanista tuli taas aktiivinen kirkossa, hän sai tehtävän, ja joitakin kuukausia myöhemmin hänet asetettiin vanhimmaksi. Heinäkuussa 2007 Stan ja hänen vaimonsa polvistuivat alttarin ääreen Herran huoneessa ja Jumalan valtuuden ja iankaikkisen lain nojalla he solmivat avioliiton ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi.10

Veljet ja sisaret, löytäkäämme uudelleen päivittäisen rukouksen jumalallinen voima ja Mormonin kirjan sekä pyhien kirjoitusten vakuuttava vaikutus. Kun sunnuntaisin nautimme sakramentin, tehkäämme se todellisen omistautumisen hengessä – omistautuen Hänelle, joka on kaiken antaja.11

Parhaiden ja hyvin rajallisten ponnistelujemme seurauksena ja Herran äärettömän hyvyyden ansiosta ”pienillä ja yksinkertaisilla asioilla saadaan aikaan suuria”.

Lopuksi, mitä tulee näihin pyhiin asioihin, saanen lisätä henkilökohtaisen todistukseni ja vakaumukseni. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. Ks. 3. Nefi 27:13–18; OL 14:7.

 2. Ks. Matt. 11:28–30; MK Jaak. 4:14; Alma 37:44; OL 133:57–58.

 3. Alma 37:6–7.

 4. A New Witness for the Articles of Faith, 1985, s. 414.

 5. History of the Church, 7 osaa, osa 4, s. 461; ks. myös Profeetta Joseph Smithin opetuksia, toim. Joseph Fielding Smith, 1985, s. 192.

 6. Luuk. 11:11, 13; ks. Joseph Smithin käännös englanninkielisen kuningas Jaakon raamatunkäännöksen alaviitteessä 13a.

 7. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, s. 468.

 8. Ks. Pelastuksen oppeja, 1980, 3 osaa, osa 2, s. 317.

 9. 2. Piet. 1:4; ks. myös 3. Nefi 18:1–14.

 10. Ks. Matt. 19:3–6; OL 131:1–4.

 11. Ks. Moroni 6.