2007
Älkää sammuttako Henkeä, joka tekee eläväksi sisäisen ihmisen
edellinen seuraava


Älkää sammuttako Henkeä, joka tekee eläväksi sisäisen ihmisen

Kun me kutsumme Pyhän Hengen täyttämään mielemme valolla ja tiedolla, Hän ”tekee meidät eläviksi”, eli Hän valistaa ja elävöittää sisäisen ihmisen.

Ensimmäisessä kirjeessään tessalonikalaisille luvussa 5 Paavali kehotti jäseniä toimimaan tavalla, joka sopii pyhille. Hän jatkoi luettelemalla sopivia ominaisuuksia ja käyttäytymistapoja. Jakeessa 19 Paavali antoi neuvoksi nämä kolme yksinkertaista sanaa: ”Älkää sammuttako Henkeä.”

Mielenkiintoista sinänsä on, että noin 500 vuotta ennen Paavalin kirjoituksia eräs Mormonin kirjan profeetta nimeltä Jaakob pyrki opettamaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumia vastahakoiselle kansalle. Hän kysyi heiltä rohkeasti seuraavaan tapaan: ”Hylkäättekö profeettojen sanat, – – ja kiellättekö Kristuksen hyvän sanan – – ja Pyhän Hengen lahjan, ja sammutatteko Jumalan Hengen?”1

Omana aikanamme, niin monia vuosisatoja sekä Paavalin että Jaakobin jälkeen, meidänkin täytyy varoa, että emme estä, jätä huomiotta tai sammuta Henkeä elämässämme.

Maailman viittovat houkutukset yrittävät kääntää huomiomme pois kaidalta ja kapealta polulta. Vastustaja tekee työtä turruttaakseen herkkyytemme Hengen kuiskauksille, olimmepa teini-ikäisiä, nuoria aikuisia tai aikuisia miehiä tai naisia. Pyhän Hengen rooli on jokaisessa kuolevaisen elämämme vaiheessa välttämätön.

Alusta asti Isä on luvannut jokaiselle henkipojalleen ja -tyttärelleen, että Hänen rakkaan Poikansa sovituksen ja ylösnousemuksen kautta me kaikki voisimme palata Jumalan kasvojen eteen ja periä iankaikkisen elämän siunaukset selestisen valtakunnan korkeimmassa asteessa.

Meistä jokainen tiesi, että matka korotukseen tulisi olemaan pitkä, vaativa ja toisinaan yksinäinen, mutta me tiesimme myös, ettemme kulkisi yksin. Kaikille, jotka täyttävät uskon, parannuksen ja kasteen edellytykset, taivaallinen Isä tarjoaa oppaan ja kumppanin, Pyhän Hengen.

Polku iankaikkiseen elämään ei kulje tasangolla. Pikemminkin se kulkee rinteellä, aina eteenpäin ja ylöspäin. Tästä syystä päämääräämme pääseminen edellyttää yhä kasvavaa hengellistä ymmärrystä ja voimaa. Koska Saatanan tuhoisa vastustus jatkuu, Pyhän Hengen jatkuva valistunut opastus on ehdottoman välttämätöntä. Emme uskalla estää, jättää huomiotta tai sammuttaa Pyhän Hengen kuiskauksia. Kuitenkin mitä tulee niiden kuiskausten ja siunausten hyödyntämiseen, joita tulee Pyhältä Hengeltä, me usein ”jätämme paljon etuoikeuksiamme käyttämättä”2.

Kallisarvoisessa helmessä Mooses kirjoitti muistiin, että kun Aadam oli kastettu ja hän oli saanut Pyhän Hengen, ”hänen sisäinen ihmisensä tuli eläväksi”3.

Kun me kutsumme Pyhän Hengen täyttämään mielemme valolla ja tiedolla, Hän ”tekee meidät eläviksi” eli Hän valistaa ja elävöittää sisäisen ihmisen.4 Sen tuloksena huomaamme sielussamme merkittävän muutoksen. Tunnemme saavamme vahvistusta, täyttyvämme rauhalla ja ilolla. Meillä on hengellistä voimaa ja intoa, jotka kumpikin lisäävät luonnollisia kykyjämme. Pystymme saavuttamaan enemmän kuin muutoin pystyisimme omin voimin. Meillä on kaipuu tulla pyhemmäksi ihmiseksi.

Haluatteko tietää, mikä hinta on maksettava niistä etuoikeuksista, joita meille tarjotaan saatuamme Pyhän Hengen? Hinta ei ole kiinteä tai etukäteen määritelty; pikemminkin me jokainen määrittelemme sen itse omalla kohdallamme.

Jos asetatte maksunne eli henkilökohtaiset ponnistelunne kovin alhaisiksi, te ette ehkä pysty käyttämään hyväksenne kaikkea, mitä Henki voi tarjota. Saatatte jopa sammuttaa Hengen! Jos kuitenkin asetatte henkilökohtaisen osuutenne korkealle, saatte korjata runsasta Hengen satoa. Maksu, johon viittaan, ei tietenkään ole rahaa. Se on pikemminkin suurempaa sitoutumista ja osallistumista henkilökohtaisiin hengellisiin pyrkimyksiin ja toimintatapoihin.

Me määritämme tämänhetkisen henkilökohtaisen osuutemme tason tutkimalla nykyisiä valintojamme ja tärkeysjärjestystämme tämänkaltaisten kysymysten valossa:

 1. Käytänkö enemmän aikaa urheiluun kuin kirkossa käymiseen tai tehtävien hoitamiseen?

 2. Jos minulla on vapaa päivä, päätänkö mennä temppeliin vai ostoskeskukseen?

 3. Vietänkö ahkerasti aikaani tietokonepelien parissa tai Internetissä surffaillen sen sijaan että palvelisin merkityksellisellä tavalla muita kotona ja yhteiskunnassa?

 4. Luenko sanomalehden tunnontarkasti, mutta pidän pyhien kirjoitusten lukemista päivittäin vaikeana?

On muitakin kysymyksiä, joita voitte ehkä laatia ja jotka paljastavat tämänhetkisten valintojenne ja tärkeysjärjestyksenne soveliaisuuden.

Olipa hengellisen kehityksemme taso meidän jokaisen kohdalla tällä hetkellä mikä tahansa, niin ulottuvillamme on aina korkeampi taso. Aika on kallisarvoisin voimavaramme. Voisitteko ajatella sijoittavanne enemmän aikaanne iankaikkisuuden asioihin ansaitaksenne Pyhän Hengen jatkuvan toveruuden ja hyötyäksenne täydemmin Hänen vaikutuksestaan?

Jos vastauksenne on myöntävä, niin ensimmäisenä uhrauksena syvemmän hengellisyyden tavoittelussa on voimakkaampi halu saada suurempaa innoitusta, tulla pyhemmäksi. Kun nämä halut täyttävät sydämemme, olemme innokkaita maksamaan taivaan avusta enemmän.

Seuraavana askeleena tässä pyrkimyksessä on syventyä johdonmukaisemmin Kristuksen ja profeettojen sanoihin. Kun tutkimisponnistelumme laajenevat, niin Pyhän Hengen vaikutus elämässämme kasvaa. Tutkikaamme pyhiä kirjoituksia kynä kädessä tehden muistiinpanoja uusista oivalluksista ja merkiten muistiin hengellisiä innoituksia. Pyrkikäämme sen jälkeen soveltamaan oppimaamme henkilökohtaiseen elämäämme. Henki tekee eläväksi sisäisen ihmisemme. Uutta ymmärrystä tulee käsky käskyltä.

On olemassa toinenkin asia, jonka voimme tehdä varmistaaksemme, ettemme sammuta Henkeä vaan pikemminkin kutsumme Häntä luoksemme. Rukoilkaamme usein ja hartaasti. Oppiin ja liittoihin on kirjattu Vapahtajan lempeä ja kattava lupaus:

 • ”Lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä.”

 • ”Etsikää minua uutterasti, niin te löydätte minut.”

 • ”Pyytäkää, niin te saatte.”

 • ”Kolkuttakaa, niin teille avataan.”

 • ”Mitä sellaista pyydättekin Isältä minun nimessäni, mikä on teille tarpeen, se annetaan teille.”5

Huomatkaa tuo järjestys, veljet ja sisaret. Me pääsemme lähemmäksi Vapahtajaa, kun pidämme tarkoin Hänen käskynsä. Me pyydämme vilpittömästi Isältä Kristuksen nimessä. Sitten Pyhän Hengen kuiskausten kautta me saamme jumalallista ohjausta ja selkeää ymmärrystä.

Kun me paastoamme, uudistamme liittomme sakramentin aikana ja käymme temppelissä, niin me pääsemme lähemmäksi Henkeä. Näissä tilanteissa Pyhä Henki saattaa ilmaista vaikutuksensa hyvin voimallisesti.

Temppeli on loistava ympäristö henkilökohtaisen ilmoituksen tavoitteluun. Kun käymme siellä niin usein kuin mahdollista ja kuuntelemme ajatuksella, pohtien iankaikkisuuteen liittyviä loistavia lupauksia ja odotuksia, meillä on lähtiessämme yhä syvempi ymmärrys meidän taivaallisen Isämme suunnitelmasta meitä varten. Pyhä Henki laajentaa näkemystämme ja antaa tuon iankaikkisuuden näkökulman vaikuttaa niihin valintoihin, joita teemme päivittäin.

Jos otamme tämän pyrkimykseksemme emmekä sammuta Henkeä, meidän sisäinen olemuksemme tehdään eläväksi. Kun pysymme lujina, meitä odottaa iankaikkinen elämä. Niinpä me emme uskalla sammuttaa Henkeä olemalla tottelemattomia tai välinpitämättömiä. Eläkäämme sen sijaan ”Hengen varassa”6 lisäten Pyhän Hengen pyhää ja välttämätöntä osuutta meidän kunkin henkilökohtaisessa elämässämme. Minä todistan, että kun me vilpittömästi tavoittelemmme Hengen vaikutusta, me voimme täydemmin hyötyä Pyhän Hengen hiljaisesta mutta välttämättömästä voimasta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. MK Jaak. 6:8.

 2. Brigham Young, Discourses of Brigham Young, toim. John A. Widtsoe, 1954, s. 32.

 3. KH Moos. 6:65.

 4. Ks. Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology, 1965, s. 101: ”Pyhän Hengen lahja – – tekee eläväksi kaikki älylliset kyvyt, lisää, laajentaa, avartaa ja puhdistaa kaikki luonnolliset intohimot ja mieltymykset sekä sovittaa ne viisauden lahjan avulla niiden luvalliseen käyttöönsä.”

 5. OL 88:63–64.

 6. Gal. 5:25.