2003
Oppholdelse av Kirkens embedsmenn og funksjonærer

Oppholdelse av Kirkens embedsmenn og funksjonærer

Mine brødre og søstre, president Hinckley har bedt meg fremlegge for dere Kirkens generalautoriteter, områdeautoritet-syttier og presidentskaper for hjelpeorganisasjonene for oppholdelse.

Det er foreslått at vi oppholder Gordon Bitner Hinckley som profet, seer, åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Thomas Spencer Monson som førsterådgiver i Det første presidentskap, og James Esdras Faust som annenrådgiver i Det første presidentskap.

De som er enige, viser det.

Hvis noen er imot, kan de vise det.

Det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som president for De tolv apostlers quorum, Boyd Kenneth Packer som fungerende president for De tolv apostlers quorum, og følgende som medlemmer av dette quorumet: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland og Henry B. Eyring.

De som er enige, bes vise det.

Noen imot.

Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i Det første presidentskap og De tolv apostler som profeter, seere og åpenbarere.

Alle som er enige, bes vise det.

Hvis noen er imot, viser de det ved det samme tegn.

I takknemlighet for deres tjeneste som medlemmer av De syttis første quorum vil vi avløse eldstene Angel Abrea, William R. Bradford og Cree-L Kofford med ære og utnevne dem til emeritus generalautoriteter.

Alle som ønsker å være med oss i dette, bes vennligst vise det.

Vi avløser eldstene Duane B. Gerrard, J. Kent Jolley og D. Lee Tobler med ære som medlemmer av De syttis annet quorum, og følgende som områdeautoritet-syttier: Henry F. Acebedo, Blair S. Bennett, Craig A. Bullock, Raimondo Castellani, Christopher N. Chukwurah, Lawrence R. Fuller, Rubén G. Gápiz, Harvey L. Gardner, Francisco G. Giménez, John A. Grinceri, Shih An Liang, Emmanuel O. Opare Sr., Alain A. Petion, Claudio D. Signorelli, R. Lloyd Smith, Tomás Valdés, Chung Hei (Patrick) Wong.

De som ønsker å være med å takke disse, bes gjøre det med oppløftet hånd.

Det er foreslått at vi avløser med takk eldstene Glenn L. Pace og Spencer J. Condie som rådgivere i Unge menns generalpresidentskap.

Alle som er enig, bes vise det med oppløftet hånd.

Det er foreslått at vi oppholder José A. Castro, William K. Jackson, Paul V. Johnson og Jay L. Sitterud som områdeautoritet-syttier.

Alle som er enige, bes vise det. Noen imot.

Det er foreslått at vi oppholder eldstene Lynn G. Robbins og Donald L. Hallstrom som rådgivere i Unge menns generalpresidentskap.

Alle som er enige, bes vise det.

Noen imot.

Det er foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdeautoritet-syttier og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå er innsatt.

De som er enige, bes vise det.

De som er imot, kan vise det.

Det ser ut til at oppholdelsen har vært enstemmig bekreftende.

Takk, brødre og søstre, for deres tro og bønner.