2003
Et varig vitnesbyrd om profeten Josephs misjon

Et varig vitnesbyrd om profeten Josephs misjon

Profeten Joseph er en lærer og et forbilde når det gjelder å holde ut i tro… Jeg takker og elsker ham som Herrens profet i gjenopprettelsen.

Kvelden før han led martyrdøden i Carthage, bar profeten Joseph Smith vitnesbyrd for sine voktere. Han vitnet om Mormons boks guddommelige ekthet. Han bar vitnesbyrd om englers betjening og at Guds rike igjen var etablert på jorden.

Jeg lurer på om noen av disse vokterne ba den kvelden. Den hellige ånd var rede til å fortelle dem at det bemerkelsesverdige budskapet var sant. Med Åndens vitnesbyrd ville de ha visst at de burde be om å bli døpt. Da kunne de ha mottatt Den hellige ånds ubetalelige gave. Med denne gaven kunne de ha visst sannheten i alle ting. Jeg lurer på om noen av dem ante denne kvelden hvor nær de var å ta fatt på den eneste vei som ville føre dem til Frelseren i den neste verden, å se hans ansikt med glede og høre ordene: «Kom til meg, du velsignede, det er en plass beredt for deg i min Faders boliger»1.

Vi har alle noen vi er glad i. Tenk på dem nå. Det kan være våre barn eller våre barnebarn. Kanskje tenker du på din mann eller din hustru. Det kan være noen du underviser som misjonær. Det kan være en venn. Du ønsker av hele ditt hjerte at de en gang skal få høre disse ordene fra Mesteren. Og for at de skal få denne velsignelsen, vil det vitnesbyrdet profeten bar i Carthage måtte brenne i deres hjerter gjennom alle livets prøvelser, slik det gjorde i hans.

Til å begynne med kan vi gi dem øyenvitners vitnesbyrd. Herren ga andre i oppgave å stå sammen med Joseph om å bekrefte det Herren hadde gjort. De var sammen med profeten da himlene ble åpnet.

Oliver Cowdery holdt den første misjonærprekenen den første søndagen etter at Kirken ble organisert. Han gikk ut på misjonsmarken for å forkynne det han visste ifølge det han så, hørte og følte. Sammen med to andre skrev han under på et vitnesbyrd som de aldri fornektet. Deres vitnesbyrd er trykt foran i Mormons bok:

«Det bekjentgjøres for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk som dette verk skal komme til, at vi, ved Gud Faderens og ved vår Herre Jesu Kristi nåde, har sett platene som inneholder denne opptegnelsen, som er en opptegnelse om Nephis folk og også om lamanittene, deres brødre, og også om Jareds folk som kom fra tårnet som er omtalt. Og vi vet også at de er blitt oversatt ved Guds gave og kraft, for hans røst har fortalt oss det. Derfor vet vi med sikkerhet at verket er sant. Vi bevitner også at vi har sett graveringene på platene, og de er blitt vist oss ved Guds og ikke ved menneskers kraft. Og vi erklærer høytidelig at en Guds engel kom ned fra himmelen, at han hadde med seg platene, og at han la dem foran oss så vi kunne se og betrakte platene og det som var gravert på dem. Og vi vet at det er ved Gud Faderens og vår Herre Jesu Kristi nåde at vi så, og vi bærer vitnesbyrd om at alt dette er sant. Og i våre øyne er det forunderlig. Likevel befalte Herrens røst oss at vi skulle bære vitnesbyrd om det, og for å være lydige til Guds befalinger bærer vi derfor vitnesbyrd om det. Og vi vet at hvis vi er trofaste i Kristus, skal vi rense våre klær for alle menneskers blod, bli funnet plettfrie for Kristi domstol og skal bo med ham i himlene i all evighet. Og la æren tilfalle Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som er én Gud. Amen.

Oliver Cowdery

David Whitmer

Martin Harris»2

De du er glad i, kan få mer enn det fysiske beviset som ble gitt disse vitnene ved det de så og hørte. Disse tre vitnene hadde noe mer, noe vi alle trenger. Den hellige ånd vitnet for deres sinn og hjerter at det de så og hørte, var sant. Ånden fortalte dem at engelen kom fra Gud og at det var den Herre Jesu Kristi stemme de hørte. Dette Åndens vitnesbyrd ble gitt dem og mange som ikke var der. Det er et vitnesbyrd som kan bli vårt og bli hos oss for alltid, hvis vi er verdige til Den hellige ånds veiledning.

De tre vitnene fornektet aldri sitt vitnesbyrd om Mormons bok. Det kunne de ikke, for de visste at den var sann. De ofret og møtte større vanskeligheter enn de fleste kan forestille seg. Oliver Cowdery bar det samme vitnesbyrd om Mormons boks guddommelige opprinnelse på sitt dødsleie. Men i prøvelsens time vaklet de i sin tro på at Joseph fremdeles var Guds profet og at den eneste muligheten til å komme til Frelseren, var gjennom hans gjenopprettede kirke. At de likevel fortsatte å hevde det de så og hørte i denne fantastiske opplevelsen under lange perioder med adskillelse fra Kirken og fra Joseph, gjør deres vitnesbyrd enda sterkere.

Herren ga Åndens vitnesbyrd uten de samme fysiske bevisene til andre som ble alvorlig prøvet av motstand og trengsel. Brigham Young, John Taylor, Heber C. Kimball og mange andre holdt fast ved sitt vitnesbyrd. De holdt ut i tro fordi de betalte prisen for å holde på Den hellige ånds veiledning og det brennende vitnesbyrd bare han kan gi.

På grunn av dette hadde de mer enn minnet om det øyeblikk da Ånden hvisket til deres sinn og hjerter at Gud lever, at Jesus er Kristus og at Joseph var deres profet. De hadde mer enn minnet om den følelsen av fred og glede som dette vitnesbyrdet ga. Fordi de var verdige til Den hellige ånds veiledning, kunne de i hvert tilfelle si, uansett hvor vanskelig det var: «Jeg visste det den gangen. Jeg følte at det var sant den gangen. Jeg føler det samme nå.»

De gjorde noen enkle ting for å holde vitnesbyrdet sterkt og levende. Vi kan lære dem vi er glad i å gjøre de samme tingene. Når disse tingene gjøres trofast, vil Den hellige ånd være en konstant ledsager. Og vi kan love dem vi er glad i at de vil føle glede og fred når Ånden bekrefter sannheten, dersom de ber om denne velsignelsen i tro.

Det som hører Ånden til, undervises best med både eksempel og vitnesbyrd. Jeg husker ikke stort av det foreldrene mine sa om Den hellige ånd, men jeg husker hva jeg følte når jeg så dem gjøre de tingene som bragte Den hellige ånd inn i vårt hjem. Her er noe du kan lære dem du er glad i, ved ditt eksempel og vitnesbyrd, med tillit til at Herren vil sende Ånden for å bekrefte sannheten for deres sinn og hjerter.

Lær dem å be til Faderen i tro og i Jesu Kristi navn. Det finnes et løfte i Omnis bok angående dette.

«Og nå, mine elskede brødre, vil jeg dere skal komme til Kristus, som er Israels hellige, og ta del i hans frelse og hans forløsnings kraft. Ja, kom til ham, ofre hele deres sjel som et offer til ham og vedbli i faste og bønn og hold ut til enden, og så sant Herren lever, vil dere bli frelst»3.

Den unge Joseph Smith viste oss hvordan vi skulle be på denne måten. Han trodde på det løftet han leste i Jakobs brev4. Han gikk til lunden i tro på at hans bønn ville bli besvart. Han ønsket å vite hvilken kirke han skulle slutte seg til. Han var ydmyk nok til å være klar til å gjøre hva enn han ble bedt om. Så han ba, slik også vi må gjøre, allerede innstilt på å adlyde.

Det han ble bedt om å gjøre, krevde hele hans sjel og til slutt hans liv. Han holdt ut gjennom de 24 årene som fulgte, ved å fortsette å be med denne barnlige tro og ydmykhet. Vi kan lære dem vi er glad i å be i den hensikt å adlyde. Vi kan love dem at de vil få Den hellige ånds veiledning. Ånden vil vitne om sannheten i deres hjerter hver gang de leser i de Skriftene som kom til oss gjennom profeten Joseph Smith. Ånden vil igjen bekrefte at Gud talte gjennom sin profet.

Lær dem å grunne over Skriftene hver dag, med tro på at de vil bli undervist av Ånden. Lytt så til disse ordene fra Skriftene som ble oversatt av Joseph Smith. Forvent å bli fortalt hva du skal gjøre. Du vil få tilskyndelser om hvordan du skal bruke Skriftene og hvordan du kan lære dem du er glad i det samme:

«Derfor må dere streve fremover med standhaftighet i Kristus og ha et fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker. Hvis dere derfor strever fremover, nyter Kristi ord og holder ut til enden, se, så sier Faderen: Dere skal få evig liv»5.

Profeten Joseph lærte oss hva det vil si å fryde oss over Skriftene. Han sa at Mormons bok ville føre et menneske «nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok»6. Du vil komme nærmere Herren og elske ham høyere. Det er løftet i Jakob 3:2:

«Alle dere som er rene av hjertet, løft deres hoder og motta Guds behagelige ord, og nyt av hans kjærlighet, for det kan dere evig og alltid gjøre hvis deres sinn er urokkelig».

Du og de du er glad i, vil motta Guds ord ved å adlyde det. Dette vil gjøre dem i stand til å føle hans kjærlighet. Det er en av Den hellige ånds store velsignelser. Når vi føler denne kjærligheten, kan vi vite at vår kurs i livet er godkjent av Gud. Det er å nyte den ønskverdige frukt som beskrives i Mormons bok.7

Lær dem å ofre for å bygge opp Guds rike. Offer bringer Åndens vitnesbyrd. Profeten Joseph oversatte et storartet løfte skrevet av en profet for lenge siden, for vår tid:

«Og velsignet er de som søker å frembringe mitt Sion på den dag, for de skal ha Den Hellige Ånds gave og kraft, og hvis de holder ut til enden, skal de bli løftet opp på den siste dag og bli frelst i Lammets evige rike, og hvor fagre på fjellene skal ikke de være som forkynner fred, ja, budskap om stor glede»8.

Alle kan gjøre krav på dette løftet. Det yngste og det nyeste medlemmet kan søke å bygge opp Guds rike. Sion består av enkeltpersoner og familier. Når deres tro vokser, blir riket fastere etablert. Vi kan prøve å hjelpe til med dette hver dag. Selv den minste handling for å bygge opp troen i en annen eller i en familie, kvalifiserer oss for Den hellige ånds gave og kraft. Den hellige ånd vitner om sannheten. I tjeneste øker vi derfor vår tro på at Jesus er Kristus, at vår himmelske Fader lever og elsker oss, og at Joseph var deres profet. Du kan forvente det hver gang du kommer til et hjem som er bygget på tro, som hjemmelærer, besøkende lærerinne eller venn.

Enkelte føler kanskje ikke denne velsignelsen i sin kirketjeneste. Det er i tilfelle fordi de har fokusert på mekanikken og ikke den strålende anledningen til å «[forkynne] fred, ja budskap om stor glede» til Guds barn i hans rike. Når vi betrakter vår tjeneste på denne måten, vil vi ikke bare bli oppløftet på den siste dag, men også fornyet og oppmuntret underveis. Ånden vil vitne om at dette er Herrens rike som er gjenopprettet i de siste dager.

Lær dem å elske andre ved å tjene dem. Det innbyr Ånden. Profeten Joseph både forkynte og etterlevde dette. Blant de mange eksemplene som er nedtegnet om hans kjærlige natur, fant det som rører meg mest, sted i Carthage fengsel kvelden før hans død. En av mennene som gikk dit sammen med ham, var Dan Jones. Profeten fornemmet hvor farlig mobben var. Han hadde god grunn til å vende seg innover og tenke på seg selv og sin egen fare. I stedet gjorde han alt for å trøste en annen.

«Da alle tilsynelatende sov, hvisket Joseph til Dan Jones: “Er du redd for å dø?” Dan svarte: “Tror du den tiden er kommet? Så lenge man er engasjert i en slik sak, tror jeg ikke døden kan være særlig skremmende”» Joseph svarte: “Du skal ennå få se Wales og fullføre den misjon du er blitt tildelt før du dør9.”»

Dan Jones overlevde og utførte flere misjoner til Wales. Tusener av walisiske konvertitter kom til Sion. Noen var begavede sangere. De var blant de første medlemmene av det som ble Tabernakelkoret. Når vi hører koret synge, håper jeg vi minnes Dan Jones, profeten Josephs trofaste venn. Lær dem du er glad i å minnes den trøst Joseph ga da han selv trengte trøst. Når vi trøster andre ved vår tro på Herren, sender han Trøsteren til oss. Trøsteren, Den hellige ånd, ga Joseph kraft til å gi profetisk og kjærlig oppmuntring.

Joseph viste med sin kjærlige vennlighet sannheten i ordene fra Mormons bok: «… Derfor, hold fast ved kjærligheten som er det største av alt, for alle ting skal svikte.

Men kjærligheten er Kristi rene kjærlighet, og den varer evig, og den som er i besittelse av den på den siste dag, ham skal det bli vel med».10

Profeten Joseph er en lærer og et forbilde for meg når det gjelder å holde ut i tro. Jeg tilber ham ikke, men jeg takker og elsker ham som Herrens profet i gjenopprettelsen. Han har hjulpet meg å be i den hensikt at jeg skal være lydig. Jeg er blitt bedre i stand til å nyte ordet og Guds kjærlighet. På grunn av ham føler jeg oftere Den hellige ånd i de stundene jeg prøver å bygge opp troen til en person i Herrens rike. På grunn av det jeg vet om profeten Joseph og Skriftene som ble åpenbart gjennom ham, føler jeg oftere Guds kjærlighet til sine barn og hans kjærlighet gjennom meg når jeg strekker ut hånden for å løfte en annen.

Min bønn er at vi og de vi er glad i, vil holde ut i tro på Jesu Kristi gjengitte evangelium og på hans rike. Jeg ber om at vi vil holde løftet når vi tar del i nadverden, om å alltid minnes ham, slik at hans Ånd alltid kan være hos oss. Jeg ber om at vi i våre familiens hjemmeaftener, misjonærdiskusjoner og når som helst vi tilber sammen, vil innby Den hellige ånd ved det vi gjør, det vi sier og det vi er.

Jeg vitner om at Gud lever. Jeg vet at Jesus Kristus lever, og at han er vår Frelser. Dette er hans kirke. Joseph var hans profet. President Gordon B. Hinckley er hans profet i dag. Jeg vet dette fordi Ånden forteller meg at det er sant. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn, amen.