2003
«Sannhetens banner er reist»

«Sannhetens banner er reist»

Uansett hvor ute av takt vi kan synes, uansett hvor mye normene blir latterliggjort, uansett hvor mye andre gir etter, vil vi ikke gi etter, vi kan ikke gi etter.

Jeg har til hensikt å forklare de unge og unge voksne og deres foreldre hvorfor vi holder så strengt på høye moralnormer – hvorfor vi unngår avhengighetsskapende stoffer og te, kaffe, alkohol og tobakk, og hvorfor vi underviser om normer for anstendig påkledning, opptreden og tale.1 Du trenger å vite hvor våre normer har kommet fra, og hvorfor vi ikke kan fire litt og følge det verden gjør.

Du har handlefrihet – «moralsk handlefrihet».2 Du er fri til å velge dine normer.

Du vil forstå bedre hvis jeg taler om skriftsteder og læresetninger istedenfor om oppførsel.

Kirken du tilhører, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er den gjenopprettede kirke.3 Når du vet hva gjenopprettet betyr, vil du forstå hvorfor normene for adferd er slik de er.

Etter Kristi korsfestelse fant det sted et frafall. Ledere begynte å «forfekte en lære som er menneskebud»4. De tapte myndighetsnøklene og avskar forbindelsen til åpenbaringens kanaler. Denne tapte myndighet kunne ikke ganske enkelt tas tilbake. Den måtte gjengis av personer som hadde myndighetsnøklene i oldtiden.5

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er ikke en omformet versjon av en annen kirke. Den er ikke en tilpasning eller justering eller protest mot alle andre kirker. De har sitt «skinn av gudsfrykt»6 og sin godhet og verdi.

Døperen Johannes kom tilbake gjennom sløret for å overdra Det aronske prestedømme «som har nøklene til englers betjening, omvendelsens evangelium og dåp ved nedsenkning til syndenes forlatelse».7 En ledsagende ordinans, bekreftelse og overdragelse av Den hellige ånds gave, krevde en høyere myndighet.8

Like etterpå gjenga Peter, Jakob og Johannes, Herrens apostler og ledsagere, det høyere eller Det melkisedekske prestedømme-9«Det hellige prestedømme etter Guds Sønns orden».10

Gjenopprettelsen skjedde ikke straks. Ved en rekke besøk kom andre profeter for å gjengi prestedømmets nøkler.11

Da myndigheten var gjengitt, ble organisasjonen åpenbart. Apostler ble ordinert og De tolv apostlers quorum og Det første presidentskap ble organisert slik de hadde vært i oldtiden.12 Ordinansene ble åpenbart og myndighet til å utføre dem gitt.

Mormons bok – Et annet testamente om Jesus Kristus ble oversatt og utgitt. I den finnes «fylden av [det] evige evangelium».13

Andre åpenbaringer ble utgitt – Lære og pakter og Den kostelige perle. Fra disse bøkene med hellig skrift lærte vi hvorfor jorden ble skapt og hvem som skapte den.14 De tidlige ledere i Kirken fikk lære om Jesu Kristi evangeliums fylde og de normer han krever av sine disipler.

Vi lærte om forløsningsplanen – «den store planen for lykke».15 Vi kom til jorden for å bli prøvet og få erfaring, med et løfte om at «hele menneskeheten kan bli frelst gjennom Kristi forsoning ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser».16

Før vi kom til jorden, levde vi som vår himmelske Faders åndebarn.17 «Alle mennesker – menn og kvinner – er skapt i Guds bilde. Hver [av dere] er en elsket ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig natur og et guddommelig potensial. Kjønn [mann og kvinne] er en grunnleggende del av enkeltmenneskets førjordiske, jordiske og evige identitet og hensikt.»18

Den store planen for lykke gjør det mulig for familieforhold å bestå på den andre siden av graven. Hellige ordinanser og pakter, som kun er tilgjengelige i templet, gjør det mulig for enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet og for familier å bli evig forenet. Ekteskap, familien og hjemmet er Kirkens fundament.19 Ingenting er viktigere for Kirken og for selve sivilisasjonen enn familien!

For noen er ikke jordelivet fullstendig, for de har ikke fått anledning til ekteskap og egen familie. Men den store planen for lykke og lovene som styrer den, fortsetter etter døden. De blir våket over av en vennlig og kjærlig himmelsk Fader og vil ikke, i et evig perspektiv, nektes velsignelser som er nødvendige for deres opphøyelse, inkludert ekteskap og familie. Og dette vil være en enda større velsignelse fordi de har ventet og lengtet.

Vi har lært av åpenbaringene at vi ikke trenger å fortelle dere unge hva som er riktig og hva som er galt med hensyn til moral og ekteskap. Profeten Lehi sa til sine barn at «menneskene er tilstrekkelig undervist til å kjenne godt fra ondt».20

Fordi kraften til å skape et jordisk legeme er nødvendig for vår lykke og opphøyelse, har Herren forordnet streng straff for umoralsk bruk av denne formeringsevnen.21

Satan vet at hvis han kan forderve forplantningsprosessen og få menn og kvinner til å forsimple den i umoralske handlinger, vil han i den grad det er mulig, ødelegge lykkens plan for dem.

Paulus forkynte: «[Gud]… skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.»22

Jeg ønsker ikke å såre de ømme følelser dere strålende unge har, men i deres verden full av synd og last, må dere være på vakt.

Det finnes ord vi helst ikke vil si. De beskriver ting vi helst ikke vil tenke på. Men dere kan ikke unngå å bli utsatt for fristelser i forbindelse med hor i og utenfor ekteskapet, pornografi, prostitusjon, perversitet, uanstendig begjær, overgrep, det unaturlige og alt som er et resultat av dette.

Det er vanskelig for dere å unnslippe den fornedrende spottingen, grove vitser og grov humor som følger med. Alt blir stilt til skue for dere i simpel underholdning – musikk, på trykk, i skuespill, på film, fjernsyn og naturligvis internett.

Husk Det første syn da den unge Joseph knelte ned i lunden. Straks hyllet et tykt mørke seg om ham. Han ble grepet av fiendens makt, et virkelig vesen fra den usynlige verden. Han gjorde det dere alle kan gjøre. Han påkalte Gud, og den onde makt forlot ham.23

Det er stor kraft i bønn. Som Guds sønn eller datter kan du, i likhet med Joseph, be til Gud i Jesu Kristi navn om styrke.24

Satan og hans engler vil prøve å fange deres tanker og styre dere. Hvis han kan, vil han forderve alt som er godt.25 For ham er internett nettopp dette – et nett til å gjøre deg til fange av pornografi. Det vil resultere i sorg.26

Noen arbeider gjennom politiske, sosiale og lovlige kanaler for å forandre moral og ekteskap til noe hemningsløst, unaturlig og forbudt. Men de kan aldri forandre planen som har styrt menneskenes liv og lykke fra begynnelsen av. Bedrageren angriper en lidenskap eller tendens eller svakhet. Han overbeviser dem om at tilstanden ikke kan forandres, og rekrutterer dem til aktiviteter som de aldri frivillig ville gått med på.

Men før eller senere vil den guddommelige gnist i dem antennes. De kan benytte seg av sin handlefrihet som sønner og døtre skapt i Guds bilde27 og trekke seg unna ødeleggeren. Det som de var blitt narret til å tro ikke kunne forandres, vil forandres, og de vil føle kraften i Kristi forløsning.28 Deres byrde vil bli fjernet og smerten helbredet.29 Det er dette Kristi forsoning dreier seg om.

De kan gjøre krav på sin arv som barn av himmelske foreldre og til tross for jordelivets sterkt belastende, pinefulle prøve, vite at de ikke er fortapt.

I Kirken dømmes man ikke for tendenser eller fristelser. Man holdes ansvarlig for overtredelse.30 Hvis du ikke gir etter for uverdige tilskyndelser, vil du hverken bli fordømt eller underlagt Kirkens disiplin.

Vi bestemmer ikke normene, men vi er befalt å undervise om dem og holde fast ved dem. Normen er fortsatt avholdenhet før ekteskapet og fullstendig troskap i ekteskapet. Uansett hvor ute av takt vi kan synes, uansett hvor mye normene blir latterliggjort, uansett hvor mye andre gir etter, vil vi ikke gi etter, vi kan ikke gi etter. Lydighet mot moralnormen og etterlevelse av Visdomsordet vil fortsatt kreves for å bli ordinert til prestedømmet, for å reise på misjon og for å få tempelanbefaling.

Dere har blitt meddelt Den hellige ånds gave. Du vil merke en bifallets hvisken eller bli advart når du må treffe avgjørelser.31 Den hellige ånd kan lede deg bort fra det onde og bringe deg tilbake hvis du har vandret bort fra stien. Glem aldri at dere er Guds sønner og døtre. Satan kan ikke holde deg fanget for alltid. Du har alltid nøkkelen til omvendelse som kan låse opp fengselsdøren.

Hvis dere, våre unge, føler dere alene, så husk at det er millioner av dere i Kirken nå. Titusener av dere er i dette øyeblikk på misjon. Dere er et synlig forbilde, et vitnesbyrd om gjenopprettelsen, selv for dem som ikke vil lytte til deres budskap. Hvor du enn er – på skolen, på arbeid eller i lek, i det militære – du er aldri alene.

Men ord kan brukes som våpen mot deg. Hvis de slynger ordet annerledes mot deg, kan du gripe det og si: «Jeg er allerede annerledes og har til hensikt å bli værende annerledes.» Hvis ordet er toleranse, grip tak i det også og si: «Jeg venter at dere skal være tolerante overfor min livsstil – lydighet, integritet, avholdenhet, omvendelse.» Hvis ordet er valg, forteller du dem at du velger god, gammeldags moral. Du velger å være en verdig ektemann eller hustru, en verdig mor eller far.

Hele Kirken kan stå alene om å forsvare disse normene. Men vi er ikke de første. Moroni, som var den siste av sitt folk, sa: «Jeg er helt alene tilbake…, og jeg utfører min fars befaling.»32 Frykt ikke.33

Da jeg var ung og svært ny i mitt kall, ble jeg sendt østover for å møte mektige, fremtredende embedsmenn som hindret vårt arbeid. Da jeg skulle reise til flyplassen, gikk jeg for å snakke med president Harold B. Lee, og spurte: «Har du noe råd før vi skilles?»

«Ja,» sa han, «bare husk at dette ikke er 1830 og at det ikke bare er seks av oss.»

Det jaget bort frykten. Jeg forsvarte vår sak. Problemet ble løst.

Samfunnet holder en kurs som har ført til sivilisasjoners tilintetgjørelse og modnes nå i synd. Selve sivilisasjonen står på spill. Dere, våre strålende unge, er et eksempel for mange millioner gode mennesker i hele verden.

Jeg tenker på den glede og lykke som venter dere i dette livet, og det arbeid dere skal gjøre, og jeg kan ikke bli motløs.

Peter, apostelen som sto ved Herrens side, sa om dere: «Dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.»34

Husk denne store profeti:

«Sannhetens banner er heist, ingen vanhellig hånd kan hindre verket i å rulle frem… Guds sannhet vil gå frem, djervt, edelt og uavhengig, inntil det har gjennomsyret ethvert kontinent, gjestet ethvert himmelstrøk, feiet over alle land og lydt i hvert øre, inntil Jehova skal si at arbeidet er utført.»35

Da vi var unge, pleide vi ofte å synge disse ordene:

Skal det unge Sion glemme

å forsvare tro og rett?

Og mens fienden makten øver,

skal vi bli av kampen trett? Nei!

Tro til den pakt våre fedre har elsket,

tro til den pakt våre martyrer verget!

Vi gir vår Gud hjerte og hånd,

aldri vi bryte vil paktens bånd.

Når vi vet at mørkets makter

stanse vil det store verk,

skal vi glemme våre pakter

og ei bruke åndens sverd? Nei!

Vi vil strebe mot vår frelse,

holde fast ved sannhets bud.

Vi vil våke, be og kjempe

med vår ungdoms tro på Gud. Ja!

Vi vil ønske å bli verdig

så på Herrens store dag

vi kan stå blant de forløste

som har stridd for sannhets sak! Ja!

Tro til den pakt våre fedre har elsket,

tro til den pakt våre martyrer verget!

Vi gir vår Gud hjerte og hånd,

aldri vi bryte vil paktens bånd.36

Gud velsigne dere millioner unge i vår Kirke som verdige følger evangeliets mønster og har et rotfestet vitnesbyrd – et vitnesbyrd vi alle deler og bærer for andre, i Jesu Kristi navn, amen.