2003
Realiser dine fulle muligheter

Realiser dine fulle muligheter

Av all min kraft oppfordrer jeg deg til å oppdage hvem du egentlig er… Jeg ber deg innstendig om å oppdage gjennom Ånden dine gudgitte evner.

Jeg iakttok nylig mer enn 20 000 unge siste-dagers-hellige menn og kvinner som lyttet til et åndelig budskap. De skrev notater og konsentrerte seg om taleren, tydelig ivrige etter å lære. Det strålte en sterk ånd av renhet, rettferdighet og hengivenhet fra dem. Ingen hadde tvunget dem til å komme. De ønsket å være der.

Senere hadde jeg et møte med mer enn 2 000 heltidsmisjonærer som forberedte seg til å reise ut. Rommet var fylt av Ånden. Jeg stilte dem vanskelige spørsmål. De svarte svært godt og siterte ofte skriftsteder som underbygget svarene. Da jeg håndhilste på misjonærene og så dem inn i øynene, følte jeg renhet og en ånd av hengivenhet. Det var en inspirerende erfaring. Alle hadde lagt til side personlige interesser og akseptert et kall til å slutte seg til det som kan bli vår største generasjon misjonærer.

Jeg har hatt lignende erfaringer med ungdom over hele jorden. Lærerstaben ved våre tre universiteter har lagt merke til en betydelig vekst i studentenes åndelige følsomhet. Det skjer noe utenom det vanlige. Merker dere det? Etter hvert som lydighet og moral svekkes i verden, sender Herren virkelig flere enestående ånder til jorden. Som gruppe overgår de gjennomsnittskapasiteten til sine forgjengere. Deres muligheter til personlig vekst og positive bidrag er enorme. Som foreldre og ledere, hvordan foredler dere dette potensialet? Som ung mann eller kvinne i denne generasjon, hva gjør du for å realisere dine enestående muligheter? Vil du arbeide med dem, nå eksepsjonelle høyder og oppnå store resultater og stor lykke? Hvordan vil du unngå Satans anstrengelser for å underminere dine muligheter gjennom overtredelse? Bare du kan besvare disse svært viktige spørsmålene.

Av all min kraft oppfordrer jeg deg til å oppdage hvem du virkelig er. Jeg ber deg se utover livets daglige rutine. Jeg ber deg innstendig om å oppdage gjennom Ånden dine gudgitte evner. Jeg formaner deg til ydmykt å treffe verdige valg som vil lede deg til å realisere dine enestående muligheter.

Jeg vil gi deg en sikker måte du kan begynne på for å oppnå en slik vekst. Jeg har sett tapre misjonærer trosse bitende vind, utholde styrtregn, slaps og glatt føre, sølete gater og overvinne frykt. Ofte bærer de et mektig vitnesbyrd bare for å bli avvist og grundig kritisert. Jeg har sett dem streve med å formidle sannheten på et nytt språk. Noen ganger stirrer lytterne forvirret i taushet. Så går den knusende kjensgjerning opp for misjonæren at budskapet ikke blir forstått. Men jeg ville ikke forandre noe, ikke engang om jeg kunne, for det finnes gylne øyeblikk med suksess som gjør at det er verdt alle vanskeligheter. Slik belønning finner sted når Ånden for evig rører ved et hjerte til det gode, fordi en som du var der. Å forkynne sannheten under vanskelige forhold fører til at man verdsetter den høyere. Når du går utover grensene for din erfaring og inn i det ukjente dunkle lys, vil Herren styrke deg. Din evige sjels skjønnhet vil begynne å folde seg ut.

Utfordringene er større nå enn noensinne. Det er grunnen til at Herren trenger dyktigere, bedre forberedte misjonærer. Han trenger de som er rene, slik at de kan ledes av Ånden og kan vitne med overbevisende kraft. Kvalifiser deg til å bli en av disse enestående misjonærene. Det vil ikke være lett. Men når var noe virkelig verdifullt lett?

Det første presidentskap har forklart hvilke høye normer for moralsk verdighet og fysisk, mental og følelsesmessig stabilitet misjonærtjeneste nå krever. Normene er strenge, men du kan overholde dem. Du vil fryde deg over den fred og trygghet som kommer ved å etterleve dem. Normene ble hevet ikke for å gjøre det vanskeligere, men fordi misjonærene nå virker i omgivelser der åndelig veiledning er absolutt nødvendig. Det er også gjort tilpasninger i presentasjonen av diskusjonene. Nå læres de ikke utenat. I stedet lærer man seg hovedinnholdet og presenterer det slik Ånden veileder en. Personlig verdighet er nødvendig for å gjøre det (se «Prinsipperklæring om misjonærarbeid», vedlegg til brev fra Det førstepresidentskap 11. des. 2002).

Du hører til en unik generasjon med eksepsjonelle muligheter. Det er ikke til å undres over at Satan ønsker å svekke disse mulighetene ved å friste deg til å bryte Guds lover. Han vet at han ikke har makt over en rettferdig person. Men han er mester i å få synd til å virke forlokkende for den ubesluttsomme.

Forberedelse til misjon og et meningsfylt liv begynner best i hjemmet. Som foreldre er en av de største gaver dere kan gi en sønn eller datter, alltid å gi næring til et voksende vitnesbyrd om sannheten. Gi tålmodig næring til hvert barns åndelige kapasitet. Forklar omhyggelig Kirkens læresetninger og den styrke de gir når man virkelig etterlever dem. Dette grunnlaget vil gjøre et barn i stand til å stå imot ondskapen i verden. Oppmuntre enhver sønn som er fysisk og følelsesmessig i stand til det, til å forberede seg til en verdig heltidsmisjon.

Biskoper og stavspresidenter, sammen med ledere i prestedømmet og hjelpeorganisasjonene, styrk deres unges åndelige kapasitet. Gjør dette ved å oppfordre dem til å delta i aktiviteter i Kirken som befester foreldrenes undervisning.

Som ung mann må du delta aktivt i ditt prestedømsquorum. Som ung kvinne må du delta i klasseaktiviteter og nå dine mål innen personlig fremgang. Begge må ta aktivt del i Søndagsskole-diskusjoner for å huske det som det undervises om. Delta i Seminar og Institutt for å få en viktig forståelse av sannheten. Lytt ikke bare for å bestå en prøve. Innlem det du studerer i ditt liv.

Studer Joseph Smiths første syn slik det er nedskrevet som Joseph Smith – Historie i Den kostelige perle. Lær om hendelsene som fulgte og som førte til full gjengivelse av sannheten, med prestedømmets myndighet og ordinanser som er nødvendige for opphøyelse. Få selv et vitnesbyrd om disse ting. La dem feste seg i ditt sinn og hjerte.

Prøv å lese Mormons bok fordi du ønsker det, ikke fordi du må. Oppdag selv at den er sann. For hver side du leser, spør du: «Kunne hvem som helst ha skrevet denne boken, eller skjedde det slik Joseph Smith vitnet om?» Anvend læresetningene du lærer. De vil styrke deg mot Satans ondskap. Følg Moronis råd. Spør oppriktig Gud Faderen, i Jesu Kristi navn, med ærlig hensikt, om læresetningene i Mormons bok er sanne (se Moroni 10:3-5). Spør med et ønske om å motta en personlig bekreftelse, uten å tvile. Det må være en forklaring på den boken du kan holde i hånden. Jeg vet at du kan motta en åndelig bekreftelse på at den er sann. Da vil du vite at Jesus Kristus lever, at Joseph Smith var en profet, og at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er Herrens kirke (se Innledning til Mormons bok, spesielt siste avsnitt). Du vil bekrefte at Frelseren leder sin kirke gjennom en levende profet. Disse sannheter vil bli et grunnlag for et produktivt liv for deg.

Man kan si: «Jeg har ikke alle velsignelser i forbindelse med en ideell familie og all erfaring i kirken.» Heller ikke jeg nøt godt av alle disse fordelene, det gjorde heller ikke andre av medlemmene i De tolvs quorum. Kompenser for dette ved selv å få et urokkelig vitnesbyrd om sannheten. Få en personlig overbevisning om at Jesu Kristi Kirke er gjenopprettet på jorden, og at hans læresetninger er sanne. Det er forskjellige veier til denne verdifulle gaven. De begynner med ditt oppriktige ønske om å vite. Den blafrende troens flamme kan dø hvis du ikke gir den næring. Men den ørlille flammen kan utvikle seg til en strålende, uutslukkelig ild ved oppriktig bønn, regelmessig studium av Mormons bok og annen hellig skrift. En slik tro vil støttes ved at du anvender de prinsippene du lærer.

Hold deg verdig. Når du virkelig forstår hvem du er, er det ikke vanskelig å stå imot Satans fristelser. Da kan han ikke hindre deg i å utvikle ditt sanne potensial.

Som ung mann er en verdig heltidsmisjon uten unntak den største vekst og beste opplevelse du kan ha på dette tidspunkt. Selv om en misjon ikke utelukkende er ment å gi deg personlige fordeler, velsigner Herren rikelig dem som virker tappert. Vær én i hæren av enestående, godt forberedte, hengivne misjonærer som kvalifiserer seg til de høye normene for verdighet. Slutt deg til dem som har valgt å tjene Herren, hvor du enn kalles, hvor utfordrende det enn kan være.

Misjonærarbeid er ytterst krevende. Hvis du har følelsesmessige utfordringer som kan stabiliseres så du kan klare det strabasiøse livet som heltidsmisjonær, kan du kalles. Det er viktig at du fortsetter å bruke medisinene dine mens du er på misjon, eller til autorisert helsepersonell bestemmer noe annet. Forstå at følelsesmessige og fysiske utfordringer er de samme. Man må gjøre alt det som er mulig for å forbedre situasjonen, og så lære å leve innenfor de grenser som gjenstår. Gud bruker utfordringer for at vi kan vokse ved å overvinne dem.

Din fysiske eller følelsesmessige situasjon kan være slik at Kirkens president holder deg unnskyldt fra å utføre en heltidsmisjon (se «Prinsipperklæring om misjonærarbeid», vedlegg til brev fra Det første presidentskap av 11. des. 2002). For deg finnes det andre måter å utføre meningsfylt tjeneste på som passer for din situasjon. Biskopen eller stavspresidenten kan hjelpe deg å finne slik tjeneste der du bor. Det kan være i et slektshistorisk senter, tempel, velferdsprosjekt, arbeidskontor eller i et lokalt sykehus, pleiehjem, herberge eller et annet sted. Det fins mange steder hvor man trenger hjelp. Du kan bo hjemme og utføre betydelig tjeneste. Et slikt kall kan være for noen måneder eller lenger. Stavspresidenten din kommer til å vite hvor du skulle tjene og hvor lenge. Han vil så utstede et formelt kall. Uansett hvilket kall du får, så studer gjenopprettelsens budskap ved hjelp av det materiell som heltidsmisjonærene kan skaffe. Se deretter etter anledninger til å dele budskapet med andre. Når du gjør dette samvittighetsfullt, vil du bli ledet til personer som vil ønske å lære mer.

Når jeg har talt om misjonærtjeneste, kan du ha tenkt: «Dette er ikke noe for meg.» Jeg trygler deg om ydmykt og i bønn å overveie det på nytt. Alt jeg verdsetter høyest i livet, begynte å modnes på misjonsmarken. Du kan også få slike velsignelser.

Hvis du har truffet dårlige valg, må du omvende deg nå. Fjern ethvert slikt hinder for din fremgang og lykke.

Du er en dyrebar ung mann eller kvinne. Realiser alle dine muligheter. Vær den leder og det eksempel Herren forventer at du skal være. Unge mann, vær en del av den største generasjon misjonærer. Du som er ung og verdig, forbered deg til å motta tempelordinansene og stifte din evige familie. Gud elsker deg. Jeg vitner om at når du søker hans hjelp, vil han veilede deg så du kan oppfylle dine verdige drømmer, i Jesu Kristi navn, amen.