2003
Læresetninger for vår tid, 2004

Læresetninger for vår tid, 2004

Møtene for Det melkisedekske prestedømme og Hjelpeforeningen den 4. søndagen i måneden skal vies «Læresetninger for vår tid». Det første presidentskap fastsetter hvert år 10 emner med tilhørende kildemateriale som skal brukes på disse møtene. Her følger emnene og det fastsatte kildematerialet for år 2004. Ytterligere to emner skal velges av stavs- eller distriktspresidentskapet.

Diskusjonene for møtene den 4. søndagen baseres på én eller kanskje to av de oppgitte kildene som best dekker quorumets eller klassemedlemmenes behov og omstendigheter. Lærerne behøver ikke bruke alle de oppgitte kildene. Ledere og lærere oppfordres til å gjøre disse møtene til drøftinger og ikke forelesninger eller presentasjoner. De skulle tenke over hvordan de kan anspore quorums- og klassemedlemmene til å anvende de prinsippene diskusjonen omhandler. Forslag til forberedelse og til hvordan man kan lede quorums- og klassediskusjoner finnes i Undervisning, intet større kall og Veiledning i undervisningen.

1. Familien står sentralt i Skaperens plan

2. Mosebok 20:12; Malaki 4:6; Mosiah 27:14; L&P 93:36-40; Moses 5:4-5, 9-12.

Gordon B. Hinckley: «Familiens hjemmeaften», Liahona, mars 2003, 2-5.

James E. Faust: «Vi beriker vårt liv ved familiens hjemmeaften», Liahona, juni 2003, 2-6.

Boyd K. Packer: «De gylne år», Liahona, mai 2003, 82-84.

L. Tom Perry: «Betydningen av familien», Liahona, mai 2003, 40-43.

«Familien kan være evig», kapittel 36 i Evangeliets prinsipper.

2. Gi takk

Lukas 17:11-19; Mosiah 26:38-39; Alma 37:37; L&P 78:19; 98:1-3.

David B. Haight: «Var det ikke ti som ble renset?» Liahona, nov. 2002, 24-26.

Dallin H. Oaks: «Takk for alle ting», Liahona, mai 2003, 95-98.

«Takknemlighet», i Til styrke for ungdom.

«Å utvikle takknemlighet», leksjon 35 i Den siste-dagers-hellige kvinne, del B.

3. Arbeid i Herrens vingård

Matteus 16:24-26; Johannes 12:26; 1. Nephi 3:7; Mosiah 2:17; 4:27; L&P 123:17.

Thomas S. Monson: «Stå fast i det embede jeg har utpekt deg til», Liahona, mai 2003, 54-57.

Jeffrey R. Holland: «Vi er kalt», Liahona, nov. 2002, 36-38.

Henry B. Eyring: «Vær på høyde med ditt kall», Liahona, nov. 2002, 75-78.

«Offer», kapittel 26 og «Tjeneste», kapittel 28 i Evangeliets prinsipper.

4. Åndelig og timelig selvhjulpenhet

Malaki 3:8-10; Matteus 6:5-13; Alma 37:37; L&P 88:119.

Gordon B. Hinckley: «Til menn i prestedømmet», Liahona, nov. 2002, 56-59.

Russell M. Nelson: «Bønnens milde kraft», Liahona, mai 2003, 7-9.

Robert D. Hales: «Tiende: En prøve på tro med evige velsignelser», Liahona, nov. 2002, 26-29.

«Arbeid og personlig ansvar», kapittel 27 i Evangeliets prinsipper.

5. Velsignelser gjennom prestedømmet

L&P 13; 27:12; 107:39; 110:11-16; 128:20; Joseph Smith – Historie 1:68-74.

Boyd K. Packer: «Stavspatriarken», Liahona, nov. 2002, 42-45.

L. Tom Perry: «Kalt av Gud», Liahona, nov. 2002, 7-10.

David B. Haight: «Voks inn i prestedømmet», Liahona, mai 2003, 43-45.

«Prestedømmet» og «Prestedømmets organisasjon», kapittel 13 og 14 i Evangeliets prinsipper.

6. Utøv tro i tider med uvisshet

Hebreerne 11; Jakobs brev 1:3-6; Helaman 12:1; Ether 12:6; L&P 6:20; 59:21.

Gordon B. Hinckley: «Krig og fred», Liahona, mai 2003, 78-81.

Joseph B. Wirthlin: «Mon han vil finne troen på jorden?» Liahona, nov. 2002, 82-85.

Richard G. Scott: «Troens oppholdende kraft i tider med usikkerhet og prøvelser», Liahona, mai 2003, 75-78.

Robert D. Hales: «Tro gjennom prøvelser gir fred og glede», Liahona, mai 2003, 15-18.

«Tro på Jesus Kristus», kapittel 18, og «Lydighet», kapittel 35 i Evangeliets prinsipper.

7. Undervis barna

Jeremia 31:15-16; Lukas 15:11-32; Johannes 1:43; 3. Nephi 17:11-24; L&P 68:25, 28.

Thomas S. Monson: «Eksempler til etterfølgelse», Liahona, nov. 2002, 60-67.

James E. Faust: «Elsket er også den som har vandret inn på en syndefull sti», Liahona, mai 2003, 61-68.

Jeffrey R. Holland: «En bønn for barna», Liahona, mai 2003, 85-87.

«Ansvar i familien», kapittel 37 i Evangeliets prinsipper.

8. Hvordan gjøre en misjon vellykket

Johannes 21:15-17; 1. Johannes 4:18-19; Mosiah 28:3; L&P 4:5; 88:81.

Dallin H. Oaks: «Jeg går hvor du sender meg hen», Liahona, nov. 2002, 67-70.

M. Russell Ballard: «Medlem-misjonærarbeidets viktige rolle», Liahona, mai 2003, 37-40.

M. Russell Ballard: «Den beste generasjon misjonærer», Liahona, nov. 2002, 46-49.

Henry B. Eyring: «Et barn og en disippel», Liahona, mai 2003, 29-32.

«Misjonærarbeide», kapittel 33 i Evangeliets prinsipper.

9. Nadverden og nadverdsmøtet

Det anbefales at dette emnet behandles på en fjerde søndag i løpet av årets tre siste måneder.

Matteus 26:26-29; 3. Nephi 18:1-12; Moroni 4, 5; L&P 59:9-14.

Gordon B. Hinckley: «Til menn i prestedømmet», Liahona, nov. 2002, 56-59.

Russell M. Nelson: «Tilbedelse på nadverdsmøtet», Liahona, aug. 2004.

Dallin H. Oaks: «Evangeliet i vårt liv», Liahona, juli 2002, 36-39.

Dallin H. Oaks i «Spesielle vitner om Kristus», Liahona, apr. 2001, 14.

«Nadverden», kapittel 23 i Evangeliets prinsipper.

10. Vær en Kristi disippel

Matteus 11:28-30; Galaterne 6:8; Alma 38:8-9; L&P 64:34; 101:36-38.

Thomas S. Monson: «Ti, vær stille!», Liahona, nov. 2002, 53-56.

James E. Faust: «Styrk ditt indre», Liahona, feb. 2003, 2-7.

Neal A. Maxwell: «Bekymre eder for sjelen og dens liv», Liahona, mai 2003, 68-70.

Richard G. Scott: «Hvordan befri seg for tunge byrder», Liahona, nov. 2002, 86-88.

«Omvendelse», kapittel 19, og «Utvikle våre talenter», kapittel 34 i Evangeliets prinsipper.