2010–2019
Dali, Sunod Kanako—Pang-alkontra nga mga Estratehiya ug Plano sa Ginoo sa Pagpangandam
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Dali, Sunod Kanako—Pang-alkontra nga mga Estratehiya ug Plano sa Dios sa Pagpangandam

Ang Ginoo miandam sa Iyang katawhan batok sa mga pag-ataki sa kaaway. Dali, Sunod Kanako mao ang pang-alkontra nga mga estratihiya ug plano sa Ginoo.

Magmaya kitang tanan niining maanindot nga kinatibuk-ang komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Usa kini ka panalangin nga modawat sa hunahuna ug kabubut-on sa Ginoo pinaagi sa mga pagtulun-an sa Iyang mga propeta ug mga apostoles. Si Presidente Russell M. Nelson mao ang buhi nga propeta sa Ginoo. Mapasalamaton kita sa iyang dinasig nga tambag ug direksyon nga nadawat karon.

Akong idugang ang akong saksi niadtong gipaambit sa una. Ako mopamatuod sa Dios, ang atong Mahangturong Amahan. Siya buhi ug nagmahal nato ug nagbantay nato. Ang Iyang plano sa kalipay naghatag sa mga panalangin niining mortal nga kinabuhi ug sa atong pagbalik unya ngadto sa Iyang atubangan.

Mopamatuod usab ako ni Jesukristo. Siya ang Bugtong Anak sa Dios. Siya miluwas kanato gikan sa kamatayon, ug Siya mitubos nato gikan sa sala kon kita magpakita og pagtuo Kaniya ug maghinulsol. Ang Iyang walay kinutuban nga maulaong sakripisyo alang kanato makahatag og panalangin sa pagka-imortal ug kinabuhing dayon. Sa pagkatinoud, “Pasalamatan ang Dios alang sa dili hitupngan nga gasa sa Iyang balaan nga anak” (“Ang Buhi nga Kristo: Ang Pagpamatuod sa mga Apostoles,” Liahona, Mayo 2017, atubangang hapin sa sulod).

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan gipanalanginan nga mosimba ni Jesukristo sa Iyang mga templo. Usa niadto nga mga templo padayon pang gitukod didto sa Winnipeg, Canada. Ang akong asawa, si Anne Marie, ug ako adunay oportunidad nga mobisita sa dapit nga gitukuran niadtong Agosto niining tuiga. Ang templo nindot kaayo pagkadesinyo ug tinuod nga talagsaon kon mahuman na. Hinoon, dili kamo makaangkon og talagsaong templo sa Winnipeg, o bisan asa, nga walay solido ug lig-on nga pundasyon.

Ang balik-balik nga pagbagtok ug paghilis ug paglapad ug pagkadasok sa yuta sa Winnipeg nakahimo niini nga mahagiton sa pag-andam sa pundasyon sa templo. Busa, natino nga ang pundasyon alang niini nga templo maglakip og 70 ka puthaw nga sablayan nga gisulod sa semento. Kini nga mga sablayan mga 60 ka pye (18m) ang gitas-on ug 12 hangtud 20 ka pulgada (30 hangtud 50 cm) ang gilinginon. Kini i-ugsok ngadto sa yuta hangtud nga moigo kini sa batoon nga bahin sa yuta, mga 50 ka pye (15m) sa ilawom. Niining paagiha, ang 70 ka puthaw nga sablayan maghatag og solido, lig-on nga pundasyon alang sa matahum nga templo sa Winnipeg.

Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mangita kita og susama nga lig-on ug sigurado nga pundasyon sa atong mga kinabuhi—usa ka espirituhanong pundasyon nga gikinahanglan sa atong panaw sa pagkamortal ug balik ngadto sa atong langitnong panimalay. Kana nga pundasyon naestablisar sa atong lig-on nga pagkakabig ngadto ni Ginoong Jesukristo.

Mahinumduman nato ang mga pagtulun-an ni Helaman gikan sa Basahon ni Mormon: “Ug karon, akong mga anak, hinumdumi, hinumdumi nga kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos, kinsa mao si Kristo, ang Anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan; nga sa panahon nga ang yawa mopadala sa iyang mapintas nga mga hangin, oo, ang iyang mga panâ diha sa alimpulos, … kini walay gahum ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo ngadto sa bung-aw sa pagkauyamot ug walay katapusan nga pagkaalaot, tungod sa lig-on nga sukaranan diin kamo natukod nga mao ang tinuod nga tukuranan, usa ka tukuranan diin kon ang mga tawo magtukod dili sila mapukan” (Helaman 5:12).

Mapasalamaton, kitang nagpuyo sa panahon sa dihang ang mga propeta ug mga apostoles nagtudlo nato sa Manluluwas nga si Jesukristo. Ang pagsunod sa ilang tambag makatabang nato nga makaestablisar og lig-on nga pundasyon ni Kristo.

Usa ka tuig na ang milabay, sa iyang pasiunang pakigpulong sa Oktubre 2018 nga kinatibuk-ang komperensya, si Presidente Russell M. Nelson mihatag niini nga deklarasyon ug pasidaan: “Ang dugay na nga katuyoan sa Simbahan mao ang pagtabang sa tanang mga miyembro nga molambo ang ilang hugot nga pagtuo sa atong Ginoong Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula, sa pagtabang kanila sa pagbuhat ug pagtuman sa ilang mga pakigsaad uban sa Dios, ug aron sa paglig-on ug pagbugkos [seal] sa ilang mga pamilya. Niining magubot nga kalibutan karon, dili kini sayon. Ang kaaway paspas kaayong mipalapad sa iyang pag-atake sa hugot nga pagtuo ug ngari kanato ug sa atong mga pamilya. Aron makasugakod sa espirituhanon nga paagi, nanginahanglan kita og pang-alkontra nga mga estratehiya ug mga plano” (“Pasiunang Pakigpulong,” Liahona, Nob. 2018, 7).

Human sa mensahe ni Presidente Nelson, si Elder Quentin L. Cook sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipaila sa Dali, Sunod Kanako nga kapanguhaan alang sa mga indibidwal ug mga pamilya. Ang iyang pakigpulong naglakip sa mosunod nga mga pamahayag:

Sugod sa Enero niining tuiga, ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan magsugod sa pagtuon sa Bag-ong tugon, uban sa Dali, Sunod Kanako nga kapanguhaan isip atong giya. Uban sa sinemana nga iskedyul, ang Dali, Sunod Kanako makatabang nato sa pagtuon sa mga kasulatan, sa doktrina sa ebanghelyo, ug sa mga pagtulun-an sa mga propeta ug mga apostoles. Talagsaon kini nga kapanguhaan alang natong tanan.

Human sa siyam ka bulan niining tibuok kalibutan nga paningkamot sa pagtuon sa kasulatan, unsay atong nakita? Makita nato ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw bisan asa nga nagkadako ang pagtuo ug debosyon ngadto ni Ginoong Jesukristo. Makita nato ang mga indibidwal ug mga pamilya nga naggahin og panahon sa tibuok semana sa pagtuon sa mga pulong sa atong Manluluwas. Makita nato nga nagkalambo ang pagtudlo sa ebanghelyo sa atong mga klase sa Dominggo samtang kita magtuon sa mga kasulatan diha sa panimalay ug mopakigbahin sa atong mga nasabtan diha sa simbahan. Makita nato ang mas dako nga kalipay ug panaghiusa sa pamilya samtang giusab nato ang pagbasa lang sa kasulatan ngadto sa pagtuon sa mga kasulatan sa makahuluganong paagi.

Pribilehiyo nako nga mobisita sa daghang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug personal nga nakadungog sa ilang mga kasinatin uban sa Dali, Sunod Kanako. Ang ilang mga pagpakita sa pagtuo mipuno sa akong kasingkasing og kalipay. Ania ang pipila sa mga komentaryo nga akong nadungog gikan sa lain-laing mga miyembro sa Simbahan sa lain-laing bahin sa kalibutan:

  • Usa ka amahan mipakigbahin, “Malingaw ko sa Dali, Sunod Kanako kini naghatag og oportunidad sa pagpamatuod sa Manluluwas ngadto sa akong mga anak.”

  • Sa laing panimalay, usa ka bata miingon, “Kini usa ka kahigayunan nga makadungog sa akong mga ginikanan nga mohatag sa ilang mga pagpamatuod.”

  • Usa ka inahan mipakigbahin: “Kami nadasig kon unsaon nga mahimong una ang Dios. Ang panahon nga [sa among hunahuna] ‘wala’ na [puno] sa paglaum, kalipay, kalinaw, ug kalampusan sa mga paagi nga wala namo mahibaloi nga posible.”

  • Usa ka magtiayon nakaobserbar: “Lahi na kaayo ang among pagbasa sa mga kasulatan kay sa among pagbasa kaniadto. Daghan na kaayo kamig nakat-unan labaw sa among nakat-unan kaniadto. Gusto ang Ginoo nga kami makakita sa mga butang sa lahi nga paagi. Ang Ginoo nag-andam kanamo.”

  • Ang usa ka inahan namahayag: “Ganahan ko nga kaming tanan nagkat-on og dungan sa samang butang. Sa una, nagbasa lang mi. Karon, kami nagkat-on na niini.”

  • Usa ka sister mipakigbahin niining salabtunong panglantaw: “Kaniadto, dunay mga leksyon ug ang kasulatan gidugang niini. Karon, naa ang mga kasulatan ug ang leksyon nagdugang niini.”

  • Laing sister mikomentaryo: “Gibati nako ang kalainan kon buhaton nako kini [itandi] kon dili ako mobuhat. Nakaplagan nako nga mas sayon ang pagpakigsulti sa uban mahitungod ni Jesukristo ug sa atong mga pagtuo.”

  • Usa ka lola miingon, “Tawagon nako ang akong mga anak ug mga apo ma-Dominggo, ug kami mopakigbahin og mga panabut gikan sa Dali, Sunod Kanako og dungan.”

  • Usa ka sister nakaobserbar: “Ang Dali, Sunod Kanako ingon og ang Manluluwas personal nga nangalagad kanako. Dinasig kini gikan sa langit.”

  • Usa ka amahan mikomentaryo, “Sa among paggamit sa Dali, Sunod Kanako, sama kami sa mga anak sa Israel, nagmarka sa mga haligi sa among pultahan, nanalipod sa among mga pamilya gikan sa impluwensya sa tiglaglag.”

Mga kaigsoonan, akong gikalipay ang pagpakigsulti kaninyo ug makadungog kon sa unsa nga paagi nga ang inyong paningkamot sa Dali, Sunod Kanako nakapanalangin sa inyong mga kinabuhi. Salamat sa inyong debosyon.

Ang pagtuon sa mga kasulatan uban sa Dali, Sunod Kanako isip usa ka giya nagpalig-on sa atong pagkakabig ngadto ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo. Wala lang nato ilisi ang usa ka oras sa simbahan inig Dominggo alang sa usa ka oras nga pagtuon sa kasulatan sa panimalay. Ang pagkat-on sa ebanghelyo usa ka makanunayon nga paningkamot sa tibuok semana. Sama sa usa ka sister nga mipakigbahin kanako, “Ang tumong dili ang pagpakunhod og usa ka oras sa simbahan; kini gihimo aron mapatas-an pa ang simbahan og unom ka adlaw!”

Karon, ikonsiderar ang pasidaan nga gihatag sa atong propeta, si Presidente Nelson, sa iyang pagbukas sa Oktubre 2018 nga kinatibuk-ang kopmperensya:

“Ang kaaway paspas kaayong mipalapad sa iyang pag-atake sa hugot nga pagtuo ug ngari kanato ug sa atong mga pamilya. Aron makasugakod sa espirituhanon nga paagi, nanginahanglan kita og pang-alkontra nga mga estratehiya ug plano” (Pasiuna nga Pakigpulong,” 7).

Dayon (mga 29 ka oras human niadto) sa hapon sa Dominggo, iyang gitapos ang komperensya uban niini nga saad: “Samtang makugihon kamo nga molihok aron sa pagbag-o sa inyong panimalay ngadto sa usa ka sentro sa pagkat-on sa ebanghelyo, … ang impluwensya sa kaaway sa inyong kinabuhi ug sa inyong panimalay makuhaan” (“Mahimong Labing Dalayegon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,” Liahona, Nob. 2018, 113).

Sa unsang paagi nga ang mga pang-ataki sa kaaway magkadaghan samtang sa samang higayon ang impluwensya sa kaaway nagkagamay? Kini mahitabo, ug kini nanghitabo sa tibuok Simbahan, tungod kay ang Ginoo miandam sa Iyang katawhan batok sa pang-ataki sa kaaway. Dali, Sunod Kanako mao ang pang-alkontra nga mga estratihiya ug plano sa Ginoo. Sama sa gitudlo ni Presidente Nelson, “Ang bag-ong nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga hiniusa nga kurikulum adunay potensyal sa pagpakita sa kalig-on sa mga pamilya.” Hinoon, kini nagkinahanglan sa atong labing maayong mga paningkamot; kinahanglan natong “[sundon] sa pagbuhat nga mahunahunaon ug mainampingon nga mousab sa [atong] panimalay ngadto sa usa ka santuwaryo sa hugot nga pagtuo” (“Mahimong Dalaygon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,” 113).

Human sa tanan, sama usab sa gisulti ni Presidente Nelson, “Matag usa kanato responsable alang sa atong indibidwal nga espiritwal nga paglambo” (“Pasiuna nga Pakigpulong,” 8).

Uban sa kapanguhaan sa Dali, Sunod Kanako ang Ginoo nag-andam nato “alang sa mga panahon nga malisud nga ato karong giatubang.” (Quentin L. Cook,“Lig-on ug Malungtarung Pagkakabig,” 10). Siya nagtabang nato sa pag-establisar sa “lig-on nga sukaranan diin kamo natukod nga mao ang tinuod nga tukuranan, usa ka tukuranan diin kon ang mga tawo magtukod dili sila mapukan” (Helaman 5:12)—ang pundasyon sa usa ka pagpamatuod nakahupot pag-ayo diha sa atong lig-on nga pagkakabig ngadto ni Ginoong Jesukristo.

Hinaut nga ang inadlaw nga mga paningkamot sa pagtuon sa mga kasulatan naglig-on nato ug makahimo nato nga takus niining gisaad nga mga panalangin. Ako nag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.