2010–2019
Ang Daku ug Ikaduhang Sugo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Daku ug Ikaduhang Sugo

Ang atong kinadak-ang kalipay moabut kon motabang kita sa atong mga kaigsoonan.

Minahal kong mga kaigsoonan, salamat sa tanan ninyong gihimo sa pagtabang og pundok sa Israel sa duha ka bahin sa tabil, sa paglig-on sa inyong mga pamilya, ug pagpanalangin sa kinabuhi niadtong nanginahanglan. Salamat sa pagpakabuhi isip tinuod nga mga sumusunod ni Jesukristo.1 Nasayud kamo ug ganahan nga mosunod sa Iyang duha ka dagkong sugo, sa paghigugma sa Dios ug paghigugma sa inyong mga silingan.2

Atol sa milabayng unom ka bulan, si Sister Nelson ug ako nakatagbo og liboan ka mga Santos samtang nagbiyahe kami sa Central ug South America, sa mga isla sa Pasipiko, ug managlahing mga siyudad sa Estados Unidos. Sa among pagbiyahe, pangandoy namo ang paglig-on sa inyong pagtuo. Apan kanunay kaming mouli nga ang among pagtuo ang nalig-on sa mga miyembro ug mga higala nga among nakatagbo. Pweding mopaambit ko og tulo ka makahuluganong mga gutlo sa bag-o lang namong mga kasinatian?

Russell M. Nelson: Ministry Tours
Russell M. Nelson: Ministry Tours

Pagka-Mayo, si Sister Nelson ug ako mibiyahe uban ni Elder Gerrit W. ug Sister Susan Gong ngadto sa South Pacific. Samtang didto sa Auckland, New Zealand, among dungog nga gikatagbo ang mga imams gikan sa duha ka mosque sa Christchurch, New Zealand, diin duha ka bulan ang milabay, mga inosenting mga tigsimba gipusil sa usa ka akto nga hilabihan ka makalisang.

Gihatag namo ang atong simpatiya niining mga igsoon sa laing pagtuo ug gipamatud-an pag-usab ang atong gikasabutang komitment sa relihiyusong kagawasan.

Mitanyag usab kami og boluntaryong serbisyo ug igo-igong pinansyal nga tabang aron matukod og balik ang ilang mosque. Ang among panagtagbo niini nga mga lider sa Muslim puno sa malumong mga ekpresyon sa panag-igsoonay.

Russell M. Nelson: Ministry Tours
Russell M. Nelson: Ministry Tours

Niadtong Agosto, kauban ni Elder Quentin L. ug Sister Mary Cook, si Sister Nelson ug ako nakigtagbo sa mga tawo sa Buenos Aires, Argentina—kadaghanan kanila dili sa atong tinuohan—kansang mga kinabuhi nausab tungod sa mga wheelchair nga gihatag ngadto nila pinaagi sa atong Latter-day Saint Charities. Nadasig kami dihang gipahayag nila ang puno sa kalipay nga pasalamat sa bag-ong nakaplagang paagi sa ilang paglihok.

Ang ikatulong bililhon nga gutlo nahitabo mga pipila lang ka semanang milabay dinhi sa Siyudad sa Salt Lake. Naggikan kini sa linahi nga sulat nga akong nadawat sa akong adlawng natawhan gikan sa usa ka batan-ong babaye nga tawagon nako og Mary—14 ang edad.

Misulat si Mary bahin sa mga butang nga komon namong duha: “Duna moy 10 ka bata. Kami adunay 10 ka bata. Makasulti ka og Mandarin. Pito sa mga bata sa akong pamilya, lakip nako, gisagop gikan sa China, mao nga Mandarin ang una namong pinulongan. Ikaw doktor sa kasingkasing. Ang akong igsoong babaye kaduha gioperahan sa kasingkasing. Ganahan ka og duha ka oras nga pagsimba. Ganahan mi og duha ka oras nga pagsimba. Duna kay perpekto nga tuno. Ang akong igsoong lalaki duna pud perpekto nga tuno. Buta siya sama nako.”

Ang mga pulong ni Mary mitandog nako sa hilabihan, nagpadayag dili lang sa iyang talagsaong espiritu apan sa kamapahinunguron sa iyang inahan ug amahan.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kauban sa ubang mga sumusunod ni Jesukristo, kanunayng naglantaw og mga paagi sa pagtabang, sa pagbayaw, ug paghigugma sa uban. Sila kinsa andam nga tawagon nga katawhan sa Ginoo “andam sa pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, … sa pagbangutan uban niadto nga nagbangutan; … ug [sa] paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan.”3

Tinuoray silang nagtinguhang mosunod sa una ug ikaduhang daku nga sugo. Kon higugmaon nato ang Dios uban sa tibuok natong kasingkasing, Iyang ipaling ang atong mga kasingkasing ngadto sa kaayohan sa uban diha sa matahum, mahiyason nga paagi.

Imposibling mabana-bana ang gidaghanon sa serbisyo nga gihimo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan matag adlaw sa kada tuig, apan posible nga mabana-bana ang mga maayo nga gihimo sa Simbahan isip organisasyon sa pagpanalangin sa kalalakin-an ug kababayen-an—sa mga batang lalaki ug mga batang babaye—kinsa nagkinahanglan sa matinabangong kamot.

Ang humanitarian nga tabang sa Simbahan gisubhan niadtong 1984. Dayon usa ka Tibuok Simbahan nga puasa gihimo aron makalikom og pundo nga itabang sa mga tawong apektado sa grabing hulaw sa sidlakang Africa. Ang mga miyembro sa Simbahan midonar og $6.4 ka milyon gikan nianang mao lang nga pagpuasa.

M. Russell Ballard

Dayon si Elder M. Russell Ballard ug Brother Glenn L. Pace gipaadto sa Ethiopia sa pagtino kon sa unsang paagi ang gipahinungod nga pundo magamit sa pinakamaayong paagi. Kini nga paningkamot nahimong sinugdanan sa nailhan sa kadugayan nga Latter-day Saint Charities.

Sukad niana, ang Latter-day Saint Charities nakahatag og kapin sa duha ka bilyon ka dolyar nga tabang para sa mga nanginahanglan sa tibuok kalibutan. Kini nga tabang gihalad ngadto sa mga nagkinahanglan bisan unsay ilang relihiyon, nasyonalidad, kaliwat, sekswal nga oryentasyon, gender o politikanhong opinyon.

Dili kay kana lang. Aron makatabang sa mga miyembro sa Simbahan sa Ginoo nga anaa sa kalisud, gihigugma nato ug gisunod ang karaang balaod sa pagpuasa.4 Nagpagutom kita aron makatabang sa uban nga gigutom. Usa ka adlaw matag bulan, dili kita mokaon ug idonar ang kantidad niana nga pagkaon (ug sobra pa) aron itabang sa nanginahanglan.

Di gyud ko kalimot sa una nakong pagbisita sa Kasadpang Africa niadtong 1986. Daghan kaayong mga Santos ang nangadto sa among miting. Bisan kadaghanan nila adunay diyutay ra nga kabtangan, kadaghanan miadto nga nagsul-ob og walay mantsa nga sininang puti.

Gipangutana nako ang presidente sa stake giunsa niya sa pag-atiman ang mga miyembrong dunay diyutay ra. Mitubag siya nga ang ilang mga bishop nakaila kaayo kanila. Kon ang mga miyembro makakaon og kaduha sa usa ka adlaw, walay tabang nga gikinahanglan. Apan kon makakaon lang sila og kausa o ubos pa—bisan sa tabang sa pamilya—ang bishop mohatag og pagkaon, tabang gikan sa mga halad sa puasa. Dayon gidugang niya kining talagsaong kamatuoran: ang ilang mga kontribusyon sa halad sa puasa sa kasagaran labaw kay sa ilang gasto. Ang mga sobra sa mga halad sa puasa ipadala ngadto sa mga tawo bisan asa kansang panginahanglan milabaw sa ilaha. Kining mga lig-on nga Santos sa Africa mitudlo kanako og talagsaong leksyon bahin sa gahum sa balaod ug sa espiritu sa puasa.

Isip mga miyembro sa Simbahan, may pagbati kita niadtong mga nag-antus sa bisan unsang paagi.5 Isip mga anak sa Dios, tanan kita managsoon. Patalinghugan nato ang pahimangno sa Daang Tugon: “Pagabuklaron mo ang imong kamot sa imong igsoon, sa nagkinahanglan kanimo.”6

Kita usab naningkamot sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni Ginoong Jesukristo sigun sa narekord sa Mateo 25:

“Kay gigutom ako, ug inyo ako nga gipakaon: Giuhaw ako ug inyo ako nga gipainom: Nadumuluong ako ug gihinangop ninyo ang pagpasaka kanako:

““Hubo ako, ug inyo ako nga gibistihan: Nagmasakiton ako ug inyo ako nga giduaw. …

“… Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako.”7

Tugoti kong mohisgot og pipila ka ehemplo kon sa unsang paagi ang Simbahan misunod niining mga pagtulun-an sa Manluluwas.

Mexico. Mexico City. Bishops' Storehouse

Sa pagtabang nga mahupay ang kagutom, ang Simbahan may gipadagan nga 124 ka bishops’ storehouse sa tibuok kalibutan. Pinaagi niini, gibana-bana nga 400,000 ka order sa pagkaon matag tuig mahatag ngadto sa mga nanginahanglan. Sa mga dapit diin walay mga storehouse, ang mga bishop ug mga presidente sa branch mokuha gikan sa pundo sa halad sa puasa sa Simbahan aron makahatag og pagkaon ug mga suplay alang sa ilang mga miyembro nga nagkinahanglan.

Apan, ang hagit sa kagutom milapas sa mga utlanan sa Simbahan. Nagkadaghan kini sa tibuok kalibutan. Usa ka bag-ong report sa United Nations nagpakita nga ang gidaghanon sa mga tawong kulang sa sustansyadong pagkaon [undernourished] sa tibuok kalibutan milabaw sa 820 ka milyon—o hapit usa sa kada siyam ka lumulupyo sa yuta.8

Makasubo kaayo nga rekord! Mapasalamaton kaayo kami sa inyong kontribusyon. Salamat sa kinasingkasing ninyo nga paghatag, milyon sa tibuok kalibutan makadawat sa gikinahanglan kaayong pagkaon, saput, temporaryong kasilongan, mga wheelchair, mga medisina, limpyong tubig, ug daghan pa.

Daghan ang nangasakit sa tibuok kalibutan tungod sa dili limpyo nga tubig. Sa pagkakaron, ang inisyatibo sa humanitarian sa Simbahan nakatabang nga mahatagan og limpyong tubig ang gatusan ka komunidad sa 76 ka nasud.

Ang proyekto sa Luputa, sa Democratic Republic sa Congo, maayo kaayo nga ehemplo. Sa populasyon nga mokapin sa 100,000, ang lungsod walay mag-agas nga tubig. Ang mga tawo molakaw pa og lagyo aron makakuha og limpyong tubig. Usa ka tubod sa bukid nadiskubrihan 18 ka milyas (29 km) ang gilay-on, apan ang mga lumulupyo dili makakuha kanunay niana nga tubig.

DR Congo Welfare Media Trip

Dihang nahibaloan sa atong mga humanitarian missionaries kini nga hagit, nakigtambayayong sila sa mga lider sa Luputa pinaagi sa pagsuplay og mga materyal ug pagbansay aron matubohan ang tubig padulong sa siyudad. Ang mga tawo sa Luputa migahin og tulo ka tuig sa pagkalot og usa ka metro nga gilawmon nga kanal lapus sa kabatoan ug kakahoyan. Pinaagi sa pagtinabangay, miabut ra ang malipayong adlaw dihang ang presko, limpyo nga tubig magamit na sa tanan niana nga lungsod.

DR Congo Welfare Media Trip

Ang Simbahan mitabang usab sa mga refugee, bisan gikan sa sibil nga away, sa pagkaguba sa kinaiyahan, o pagpanglutos sa relihiyon. Kapin sa 70 ka milyon ka tawo karon wala na sa ilang mga balay.9

Refugees

Sa tuig 2018 lamang, ang Simbahan mihatag og mga suplay sa emerhensiya ngadto sa mga refugee sa 56 ka mga nasud. Agig dugang, daghang miyembro sa Simbahan miboluntaryo sa ilang panahon sa pagtabang nga ang mga refugee maipon ngadto sa bag-ong mga komunidad. Magpasalamat kami sa matag usa kaninyo nga mitabang niadtong naningkamot nga makaestablisar og bag-ong mga panimalay.

Dominican Republic: Humanitarian Initiatives

Pinaagi sa igong mga donasyon sa mga tindahan sa Deseret Industries sa Estados Unidos, minilyon ka kinilong mga saput ang makolekta ug bahigon matag tuig. Samtang ang lokal nga mga bishop migamit niining halapad nga imbentaryo sa pagtabang sa mga miyembrong nagkinahanglan, ang kinadak-ang porsyon idonar ngadto sa mga charitable nga organisasyon kinsa moapud-apod sa mga aytem sa tibuok kalibutan.

Ug sa milabayng tuig lang, ang Simbahan mihimo og usa ka pag-atiman sa panan-aw [vision care] sa kapin sa 300,000 ka mga tawo sa 35 ka nasud, pag-atiman sa bag-ong mga natawo sa liboan ka mga inahan ug mga masuso sa 39 ka nasud, ug mga wheelchair para sa kapin sa 50,000 ka tawo nga nagpuyo sa daghang mga nasud.

Ang Simbahan nailhan kaayo nga usa sa unang mosanong sa mga trahedyang moabut. Gani sa wala pa moigo ang kusog nga bagyo, ang mga lider sa Simbahan ug mga kawani sa maapektuhang mga lokasyon mihimo na daan og mga plano kon unsaon nila sa paghatud ang mga suplay nga tabang ug mga boluntaryong tabang ngadto sa posibling maapektohan.

Building temporary shelters project after Typhoon Haiyan.

Sa milabayng tuig lang, ang Simbahan midala og kapin sa 100 ka mga disaster-relief nga mga proyekto sa tibuok kalibutan, nagtabang sa mga biktima sa mga kusog nga bagyo, mga sunog, mga baha, mga linog, ug ubang kalamidad. Bisan kanus-a kon mahimo, daghan sa atong mga miyembro sa Simbahan nga nakasul-ob og yellow nga Helping Hands nga mga vest milihok sa pagtabang sa mga naigo sa katalagman. Kini nga matang sa pagserbisyo, nga daghan kaninyo ang mihimo, mao gayud ang tuyo sa pagpangalagad.

Minahal kong mga kaigsoonan, ang mga kalihokan nga akong gihulagway gamay ra nga bahin sa nagtubo nga welfare ug tawhanong tabang sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.10 Ug kamo ang naghimo niini nga posible. Tungod sa inyong ehemplo nga kinabuhi, sa inyong mabination nga mga kasingkasing, ug sa matinabangon ninyong mga kamot, dili ikatingala nga daghang komunidad ug mga lider sa gobyerno ang midayeg sa inyong mga paningkamot.11

Sukad nahimong Presidente sa Simbahan, natingala ako sa kadaghan nga presidente, mga primero ministro, ug mga amabasador ang matinuorong mipasalamat kanako sa atong makatawhanong tabang ngadto sa ilang katawhan. Ug gipasalamatan usab nila ang kalig-on nga gidala sa atong matinud-anong mga miyembro ngadto sa ilang nasud isip maunungon, masalmuton nga mga lumulupyo.

Natingala usab ako dihang ang mga lider sa kalibutan mibisita sa Unang Kapangulohan nga mipahayag sa ilang panghinaot nga maestablisar ang Simbahan sa ilang mga dapit. Ngano? Tungod kay nasayud sila nga ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw motabang sa pagtukod og lig-ong mga pamilya ug komunidad, maghimo sa kinabuhi nga mas maayo para sa uban bisan asa sila magpuyo.

Bisan asa kita nagpuyo, ang mga miyembro sa Simbahan dako kaayo og pagbati mahitungod sa Pagkaamahan sa Dios ug sa panag-igsoonay sa katawhan. Sa ingon niana, ang atong kinadak-ang kalipay moabut kon motabang kita sa atong mga kaigsoonan, bisan asa kita nagpuyo niiining matahum nga kalibutan.

Ang pagtabang sa uban—ang paghimo og makahuluganong paningkamot sa daghan o labaw pa kay sa pag-atiman sa atong kaugalingon—maoy atong kalipay. Modugang ko, ilabi na kon dili sayon ug kon gikinahanglan nga mobuhat kita og dili kasagarang butang. Ang pagsunod nianang daku nga ikaduhang sugo mao ang yawe sa pagkahimong tinuod nga disipulo ni Jesukristo.

Minahal kong mga kaigsoonan, kamo ang buhing mga ehemplo sa mga bunga gumikan sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesukristo. Salamat kaninyo! Gimahal ko kamo!

Nasayud ako nga ang Dios buhi. Si Jesus mao ang Kristo. Ang Iyang Simbahan gipahiuli niining ulahing mga adlaw aron sa pagtuman sa balaang mga katuyoan niini. Niini ako mopamatuod sa ngalan ni Jesukristo, amen.