2010–2019
Pagkasakop diha sa Pakigsaad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagkasakop diha sa Pakigsaad

Aron mahiuban sa Dios ug sa paglakaw uban sa usag usa diha sa Iyang dalan sa mga pakigsaad mao ang mapanalanginan pinaagi sa pagkasakop diha sa pakigsaad.

Minahal nga kaigsoonan, ang istorya nga gisaysay sa usa ka bata sa Primary nga nagkat-on sa pag-ampo. “Salamat sa letra nga A, sa letra nga B, … sa letra nga G.” Ang pag-ampo sa bata nagpadayon, “Salamat sa mga letra nga X, Y, Z. Minahal nga Langitnong Amahan, salamat sa numero 1, sa numero 2.” Ang magtutudlo sa Primary nabalaka apan maalamong naghulat. Ang bata miingon, “Salamat sa numero 5, sa numero 6—ug salamat sa akong magtutudlo sa Primary. Siya ang bugtong tawo nga mitugot nako nga humanon ang akong pag-ampo.”

Ang Langitnong Amahan maminaw sa pag-ampo sa matag bata. Uban sa walay kinutuban nga gugma, nag-awhag Siya kanato sa pagtuo ug pagkasakop diha sa pakigsaad.

Kini nga kalibutan puno sa mga butang nga makapailad. Daghan kaayo nga temporaryo, ug artipisyal. Kon atong ibaliwala ang makailad nga mga dagway, ang pagpakaaron-ingnon, ang mga like ug dislike sa uban nga mga tawo diha social media o internet, kita maghandom og labaw pa kaysa madanihong panagway, ang relasyon nga daklit ug temporaryo, o sa katapusan walay katumanan nga pangandoy sa kalibutanong tinguha. Maayo gani, adunay paagi sa pagbuntog niining mga butanga.

Kon kita mosunod sa dagko nga mga sugo sa Dios sa paghigugma Kaniya ug niadtong naglibut kanato pinaagi sa pakigsaad, kita mobuhat sa ingon dili isip usa ka langyaw o bisita apan isip Iyang anak diha sa panimalay.1 Ang karaang paradoha [paradox] nagpabilin pa gihapon nga tinuod. Sa pagkawala sa atong kalibutanong kaugalingon pinaagi sa pagkasakop sa pakigsaad, makaplagan nato ug mahimong labing maayo ang atong mahangturong kaugalingon2—gawasnon, buhi, tinuod—ug naghulagway sa atong labing importante nga mga relasyon. Ang pagkasakop diha sa pakigsaad mao ang paghimo ug pagtuman sa ligdong nga mga saad ngadto sa Dios ug sa usag usa, pinaagi sa sagrado nga mga ordinansa, nga nagdapit sa gahum sa pagkadios nga makita sa atong mga kinabuhi.3 Kon kita makigsaad sa atong tibuok pagkatawo, kita mahimong mas labaw pa kay sa karon. Pagkasakop diha sa pakigsaad makahatag nato og dapit, kasaysayan, kapasidad nga mamahimo. Kini makapalambo og pagtuo ngadto sa kinabuhi ug kaluwasan.4

Balaan nga mga pakigsaad mahimong tinubdan sa gugma alang ug gikan sa Dios ug sa ingon alang ug uban sa usag usa. Ang Dios, ang atong Langitnong Amahan, mas labaw nga nahigugma kanato ug nakaila kanato labaw pa kay sa atong paghigugma o pagkaila sa atong kaugalingon. Ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug ang personal nga kausaban (paghinulsol) makahatag og kalooy, grasya, kapasayloan. Kini mohupay sa nasakitan, nag-inusara, inhustisya nga atong masinati sa pagkamortal. Tungod kay siya Dios, ang atong Langitnong Amahan gusto nga kita modawat sa labing mahinungdanong gasa—Iyang hingpit nga kalipay, Iyang kinabuhing dayon.5

Ang Atong Dios mao ang Dios sa pakigsaad. Pinaagi sa Iyang kinaiyahan, Siya “naghupot sa pakigsaad ug nagpakita og kalooy.”6 Ang Iyang mga pakigsaad molahutay, “samtang ang panahon mohangtud, o ang yuta mobarug, o adunay usa ka tawo diha sa nawong niini nga pagaluwason.”7 Wala kita dinhi aron maglatagaw sa atong mortal nga pagpakabuhi nga walay kasiguroan ug pagduha-duha, apan sa pagmaya sa gimahal nga mga relasyon sa pakigsaad “nga malig-on kay sa mga higot sa kamatayon.”8

Ang mga ordinansa ug mga pakigsaad sa Dios alang sa tanang tawo sa gikinahanglan niini ug matuman diha sa tagsa-tagsa. Sa kaangayan sa Dios, ang matag indibidwal sa matag dapit ug panahon makadawat sa makaluwas nga mga ordinansa. Ang kabubut-on magamit—ang mga indibidwal mopili kon modawat ba sa gitanyag nga mga ordinansa. Ang mga ordinansa sa Dios naghatag og mga giya sa Iyang dalan sa mga pakigsaad. Gitawag nato ang plano sa Dios sa pagpauli sa Iyang mga anak ang plano sa katubsanan, ang plano sa kaluwasan, ang plano sa kalipay. Ang katubsanan, kaluwasan, celestial nga kalipay posible tungod ni Jesukristo nga “nagbuhat niini nga hingpit nga pag-ula.”9

Aron mahiuban sa Dios ug sa paglakaw uban sa usag usa diha sa Iyang dalan sa mga pakigsaad mao ang mapanalanginan pinaagi sa pagkasakop diha sa pakigsaad.

Una, ang pagkasakop diha sa pakigsaad nagsentro diha ni Jesukristo isip “tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaad.”10 Ang tanang butang maglihok alang sa atong kaayohan kon kita “pagasantoson diha ni Kristo … nga anaa sa pakigsaad sa Amahan.”11 Ang matag maayo ug gisaad nga panalangin moabut niadtong kinsa magpabilin nga matinud-anon hangtud sa katapusan. Ang “malipayon nga kahimtang niadto nga naghupot sa mga sugo sa Dios” nga “bulahan sa tanan nga mga butang, sa temporal ug sa espirituhanon,” ug “mopuyo uban sa Dios diha sa … walay katapusan ang kalipay.”12

Samtang atong tumanon ang atong mga pakigsaad, kita usahay mobati nga kita nakig-uban sa mga anghel. Ug kita makig-uban sa mga anghel—niadtong atong gimahal ug kinsa mopanalangin nato sa niini nga bahin sa tabil, ug niadtong kinsa nagmahal ug nanalangin kanato gikan sa pikas bahin sa tabil.

Karong bag-o si Sister Gong ug ako nakakita sa pagkasakop diha sa pakigsaad sa pinakamaayong ehemplo diha sa usa ka kwarto sa ospital. Usa ka batan-ong amahan nagkinahanglan kaayo nga mailisan ang rinyon [kidney]. Ang iyang pamilya nagbakho, nagpuasa, ug nag-ampo nga siya makadawat og rinyon. Sa dihang ang balita miabut nga ang rinyon nga makaluwas sa kinabuhi anaa na, ang iyang asawa hilom nga miingon, “Manghinaut ko nga ang laing pamilya OK ra.” Aron mahisakop pinaagi sa pakigsaad, anaa sa mga pulong ni Apostol Pablo, “aron magkadinasigay kita pinaagi sa pagtuo nato nga matag usa, sa inyo ug sa ako.”13

Subay sa dalan sa kinabuhi, kita mahimong mawad-an og pagtuo sa Dios, apan Siya dili gayud mawad-an og pagtuo kanato. Sa laing pagkasulti, ang suga sa Iyang ganghaan kanunay nga nagsiga. Siya nagdapit kanato sa pagduol o pagbalik ngadto sa mga pakigsaad nga nagtimaan sa Iyang dalan. Siya naghulat sa paggakus kanato, bisan kon kita “didto pa sa halayo.”14 Kon kita motan-aw uban ang mata sa hugot nga pagtuo alang sa mga sundanan, sa importante nga bahin sa kinabuhi, o sa nagsumpay-sumpay nga tuldok sa atong kasinatian, kita makakita sa Iyang malumo nga mga kalooy ug pag-awhag, ilabi na sa atong mga pagsulay, ug mga hagit, ingon man sa atong mga kalipay. Hinoon sa kasagaran kita mapandol o matumba, kon kita mopadayon padulong Kaniya, Siya motabang kanato, matag lakang matag higayon.

Ikaduha, ang Basahon ni Mormon mao ang ebidensya nga atong mahuptan ang pagkasakop diha sa pakigsaad. Ang Basahon ni Mormon mao ang gisaad nga instrumento sa pagpundok sa mga anak sa Dios nga gipanagna isip bag-ong pakigsaad.15 Samtang magbasa kita sa Basahon ni Mormon, sa atong kaugalingon ug sa uban, hilom man o kusog, kita makapangutana sa Dios “sa kinasingkasing, “uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo,” ug madawat pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo sa kasiguroan sa Dios nga ang Basahon ni Mormon tinuod.16 Kini naglakip sa kasiguroan nga si Jesukristo mao ang atong Manluluwas, si Joseph Smith mao ang propeta sa Pagpahiuli, ug ang Simbahan sa Ginoo gitawag pinaagi sa Iyang ngalan—Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.17

Ang Basahon ni Mormon namulong pinaagi sa karaan ug moderno nga pakigsaad nganha kaninyo kinsa mga anak ni Lehi, “mga kaliwatan sa mga propeta.”18 Ang inyong mga katigulangan nakadawat sa saad nga pakigsaad nga kamo, ilang mga kaliwat, makaila sa tingog ingon nga gikan sa abug diha sa Basahon ni Mormon.19 Kana nga tingog nga mabati ninyo samtang kamo magbasa nagpamatuod nga kamo “mga anak sa pakigsaad”20 ug si Jesus mao ang inyong Maayong Magbalantay.

Ang Basahon ni Mormon nagdapit sa matag usa kanato, sa mga pulong ni Alma, mosulod “ngadto sa usa ka pakigsaad uban [sa Ginoo], nga [kita] mag-alagad kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo, nga siya unta mobu-bu sa kabuhong sa iyang Espiritu diha [kanato].”21 Kon kita gusto nga mag-usab alang sa mas maayo—sama sa gisulti sa usa ka tawo, “nga mohunong nga magmasulub-on ug magmalipayon nga nalipay”—kita makadawat og direksyon, tabang, ug kalig-on. Makaduol kita pinaagi sa pakigsaad aron mahisakop uban sa Dios ug sa komunidad sa matinud-anong mga tumutuo ug makadawat sa panalangin nga gisaad sa doktrina ni Kristo22—karon.

Ang gipahiuli nga awtoridad sa pagkapari sa pagpanalangin sa Iyang mga anak mao ang ikatulo nga dimensyon sa pagkasakop diha sa pakigsaad. Niini nga dispensayon, si Juan ang Bautista ug ang mga Apostoles nga sila si Pedro, Santiago, ug Juan miabut isip nahimaya nga mga mensahero gikan sa Dios aron ipahiuli ang Iyang awtoridad sa pagkapari.23 Ang pagkapari sa Dios ug ang Iyang mga ordinansa nakahatag og bili sa mga relasyon dinhi sa yuta ug makasilyo sa mga relasyon sa pakigsaad sa langit.24

Ang pagkapari tinuod nga makapanalangin gikan sa pagkatawo ngadto sa kamatayon—gikan sa ngalan sa usa ka masuso ug panalangin sa pagpahinungod sa lubnganan. Ang mga panalangin sa pagkapari moayo, mohupay, motambag. Ang usa ka amahan nasuko sa iyang anak, hangtud ang pagpasaylo miabut sa dihang ang amahan mihatag sa iyang anak og malumo nga panalangin sa pagkapari. Ang bugtong sakop sa iyang pamilya sa Simbahan, usa ka minahal nga batan-ong babaye wala makasiguro sa gugma sa Dios alang kaniya hangtud siya nakadawat og dinasig nga panalangin sa pagkapari. Sa tibuok kalibutan, ang halangdong mga patriyarka espiritwal nga mag-andam sa paghatag og patriyarkal nga mga panalangin. Samtang ang patriyarka mopandong sa iyang mga kamot sa inyong ulo, siya mobati ug mopadayag sa gugma sa Dios alang kaninyo. Iyang isulti ang inyong gigikanan sa balay ni Israel. Siya mosulti og mga panalangin gikan sa Ginoo. Natural nga manggihunahunaon, ang asawa sa usa ka patriyarka misulti nako sa unsa nga paagi nga siya ug ang iyang pamilya nagdapit sa Espiritu, ilabi na sa mga adlaw nga ang ilang Papa mohatag og patriyarkal nga mga panalangin.

Sa katapusan, ang mga panalangin sa pagkasakop diha sa pakigsaad moabut kon kita mosunod sa propeta sa Ginoo ug magmaya sa pagsunod sa pakigsaad, lakip sa kaminyoon. Ang pakigsaad sa kaminyoon nahimong balaan ug mahangturon samtang matag adlaw kita mopili sa kalipay sa atong kapikas ug pamilya sa dili pa ang atong kaugalingong kalipay. Samtang ang “kanako” mahimong “kita,” magdungan kita sa pag-uswag. Magdungan kita sa pagkatigulang, magdungan kita sa pagkabata. Samtang mopanalangin kita sa usag usa sa tibuok kinabuhi sa pagkalimot sa atong kaugalingon, makaplagan nato ang atong paglaum ug kalipay nga gibalaan karon ug sa kahangturan.

Samtang magkalahi ang mga sitwasyon, kon mobuhat kita kutob sa atong mahimo, ug sinserong mangayo ug magtinguha sa Iyang panabang, ang Ginoo mogiya kanato, sa Iyang panahon ug pamaagi, pinaagi sa Espiritu Santo.25 Ang mga pakigsaad sa kaminyoon nabugkos pinaagi sa giambitan nga pagpili niadtong naghimo niini—usa ka pahinumdom sa Dios ug sa atong pagtahud sa kabubut-on ug sa panalangin sa Iyang tabang kon kita maghiusa sa pagtinguha niini.

Ang mga bunga sa pagkasakop diha sa pakigsaad sa tibuok henerasyon sa pamilya gibati diha sa atong mga panimalay ug mga kasingkasing. Palihug tuguti ako sa paghulagway sa personal nga mga ehemplo.

Sa dihang si Sister Gong ug ako nagkahigugmaay ngadto sa kaminyoon, ako nakakat-on mahitungod sa kabubut-on ug mga desisyon. Sa pipila ka higayon, kami nag-eskwela sa duha ka lain-laing mga nasud sa duha ka lain-laing mga kontinente. Mao nga makasulti ko sa tinuoray nga nakadawat ko og PhD sa internasyonal nga pakigrelasyon.

Sa dihang nangutana ko, “Langitnong Amahan, ako bang minyoan si Susan?” Mibati ko og kalinaw. Apan sa diha nga nakat-on na ko sa pag-ampo uban sa tinuod nga katuyoan, “Langitnong Amahan, gimahal nako si Susan ug gustong makigminyo kaniya. Mosaad ko nga mahimo ko nga labing maayong bana ug amahan nga akong mahimo”—sa dihang milihok ko ug mihimo sa akong labing maayong mga desisyon, niana dayon nadawat ang labing lig-on nga espiritwal nga kumpirmasyon.

Karon ang among FamilySearch family trees, mga istorya, ug mga litrato sa Gong ug Lindsay nakatabang namo sa pagdiskobre ug pagkonektar pinaagi sa buhi nga kasinatian sa pagkasakop sa henerasyon sa pakigsaad.26 Alang kanamo, ang gitahud nga mga katigulangan naglakip ni:

Alice Blauer Bangerter

Si Lola Alice Blauer Bangerter, kinsa may tulo ka tanyag sa kaminyoon sa usa ka adlaw, mihangyo sa iyang bana nga ikonektar ang pedal sa iyang mantikilyahan aron makahimo siyag mantikilya, makagansilyo, ug makabasa sa samang higayon.

Grandpa Loy

Si Lolo Loy Kuei Char miba-ba sa iyang mga anak sa iyang luyo ug sa iyang pipila ka mga butang sa iyang pamilya sa usa ka asno samtang sila mitabok sa yuta nga puno sa lava sa Dakong Isla sa Hawaii. Mga henerasyon sa pasalig ug sakripisyo sa pamilyang Char nakapanalangin sa among pamilya karon.

Mary Alice Powell

Si Gram Mary Alice Powell Lindsay gibiyaan uban sa lima ka gagmayng mga anak sa dihang ang iyang bana ug kinamagulangang lalaki kalit nga namatay mga adlaw lang ang gintang. Usa ka biyuda sulod sa 47 ka tuig, gipadako ni Lola ang iyang pamilya uban ang abag nga gugma gikan sa lokal nga mga lider ug mga miyembro. Sulod niadtong daghang katuigan, misaad si Lola sa Ginoo nga kon motabang Siya kaniya, dili gayud siya moreklamo. Ang Ginoo mitabang kaniya. Wala gayud siya moreklamo.

Minahal nga kaigsoonan, gisaksihan sa Espiritu Santo, ang tanang maayo ug mahangturon nakasentro diha sa buhi nga pagkatinuod sa Dios, atong Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug sa Iyang Pag-ula. Ang atong Ginoo, nga si Jesukristo, mao ang Tigpataliwala sa bag-ong pakigsaad. Ang pagpamatuod ni Jesukristo usa ka katuyoan sa pakigsaad sa Basahon ni Mormon.27 Pinaagi sa panumpa ug pakigsaad, ang gipahiuli nga awtoridad sa pagkapari gitumong sa pagpanalangin sa tanang mga anak sa Dios, lakip ang pinaagi sa pakigsaad nga kaminyoon, mga henerasyon sa pamilya, ug indibidwal nga mga panalangin.

Ang atong Manluluwas namahayag, “Ako ang Alpha ug Omega, si Kristo ang Ginoo; oo, gani Ako mao siya, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang Manunubos sa kalibutan.”28

Uban kanato sa sinugdanan, Siya ania uban kanato, sa atong tanang pagkasakop diha sa pakigsaad, hangtud sa katapusan. Ako mopamatuod pinaagi sa sagrado ug balaang ngalan ni Jesukristo, amen.