2010–2019
Pagkasayud, Paghigugma, ug Paglambo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagkasayud, Paghigugma, ug Paglambo

Hinaut nga kitang tanan makasabut sa atong parte niining dakong buhat sa pagpangalagad aron mahimo kitang mas sama Kaniya.

Niadtong 2016 Ang Tabernacle Choir sa Temple Square mibisita sa Netherlands ug Belgium. Ug tungod kay apil ako nianang makapahinam nga hitabo, duna akoy oportunidad nga malingaw og kaduha sa ilang pasundayag.

Gong Player

Atol sa ilang pasundayag naghunahuna ko kon unsa ka dakong buluhaton ang pagpabiyahe og choir nga ingon niana og gidak-on. Gihunahuna nako ang dakong gong nga lisud ug tingali mahal ibiyahe kon itandi sa violin, sa trumpeta, o ubang instrumento nga sayon ra nimong masipitan sa bukton. Apan sa pagkonsiderar sa aktwal nga gamit niining gong, nakaamgo ko nga gihapak kini sa pipila lang ka higayon, samtang ang ubang mas gagmay nga mga instrumento mas gigamit og maayo sa konsyerto. Naghunahuna ko nga kon wala ang tingog sa gong, ang pasundayag lahi ra ug busa gipaningkamutan nga madala kining dako nga gong tabok sa kadagatan.

Orchestra

Usahay mobati tingali kita nga kita, sama niadtong gong, igo lang nga mohimo og gamay nga parte sa pasundayag. Apan sultihan ko kamo nga ang inyong tingog importante kaayo.

Gikinahanglan nato ang tanang instrumento. Ang uban kanato dali makat-on ug maayo kaayo sa eskwelahan, samtang ang uban adunay mga talento sa arte. Ang uban modesinyo ug mohimo og mga butang o moatiman, manalipod, o motudlo sa uban. Kitang tanan gikinahanglan aron makahatag og bulok ug kahulugan niini nga kalibutan.

Ngadto niadtong mibati nga wala silay bisan unsa nga matampo o nagtuo nga wala silay importansya o bili ngadto ni bisan kinsa, ngadto sa uban kinsa tingali mibati nga nindot kaayo ang ilang kinabuhi, ug ni bisan kinsa nga anaa sa tunga-tunga niining duha, akong itumong kini nga mensahe.

Bisan asa kamo sa dalan sa kinabuhi, ang uban ninyo tingali mibati nga nabug-atan pag-ayo nga wala na ninyo gikonsiderar ang inyong kaugalingon nga anaa niana nga dalan. Gusto nakong dapiton kamo nga mogawas niana nga kangitngit padulong sa kahayag. Ang kahayag sa ebanghelyo mohatag og kainit ug pagkaayo ug motabang ninyo nga makasabut kinsa gayud kamo ug unsay inyong katuyoan sa kinabuhi.

Ang uban kanato nahisalaag sa gidili nga mga dalan, naningkamot nga makakita og kalipay didto.

Gidapit kita sa mahigugmaong Langitnong Amahan nga molakaw sa dalan sa pagkadisipulo ug mobalik Kaniya. Gihigugma Niya kita og hingpit nga gugma.1

Unsa ang paagi? Ang paagi mao ang pagtabang sa usag usa nga makasabut kinsa kita pinaagi sa pagpangalagad sa usag usa.

Alang kanako, ang pagpangalagad mao ang pagpakita og balaanong gugma.2 Nianang paagiha nagmugna kita og palibut diin ang tighatag ug tigdawat makaangkon og tinguha nga maghinulsol. Sa laing pagkasulti, mousab kita og direksyon ug magpaduol ug mahimong mas sama sa atong Manluluwas, si Jesukristo.

Sama pananglit, dili kinahanglan nga kanunayng sultihan ang atong kapikas o mga anak kon sa unsang paagi sila mahimong molambo; nasayud na sila niana. Diha sa pagmugna niini nga kahimtang sa gugma nga matugutan sila sa paghimo sa gikinahanglan nga mga kausaban sa ilang kinabuhi ug mahimong mas maayong mga tawo.

Niini nga paagi ang paghinulsol mahimong inadlaw nga proseso sa paghashas nga tingali maglakip sa pagpangayo og pasaylo tungod sa dili maayo nga kinaiya. Makahinumdom ug makasinati gihapon ko og mga sitwasyon diin dali kaayo ko nga nakahusga o dugay kaayong naminaw. Ug sa pagtapos sa adlaw, atol sa akong personal nga pag-ampo, mibati ko og mahigugmaong tambag gikan sa langit nga maghinulsol ug mahimong mas maayo. Ang mahigugmaong kahimtang nga unang namugna sa akong mga ginikanan, mga igsoon, ug wala madugay sa akong asawa, mga anak, ug mga higala nakatabang nako nga mahimong mas maayong tawo.

Kitang tanan nasayud kon asa kita pwede nga mahimong mas maayo. Dili kinahanglang balik-balikon sa pagpahinumdom ang usag usa, apan dunay panginahanglan sa pagpangga ug pag-alagad sa usag usa ug, sa pagbuhat niini, makahatag og kahimtang sa kaandam nga mag-usab.

Niini nga samang kahimtang nagkat-on kita kon si kinsa gayud kita ug unsa ang atong tahas niining katapusang kapitulo sa kasaysayan sa kalibutan sa wala pa ang Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas.

Kon naghunahuna mo mahitungod sa inyong parte, gusto kong dapiton kamo sa pagpangita og dapit diin mag-inusara kamo ug hangyoa ang Langitnong Amahan nga ipahibalo kaninyo ang parte nga inyong pagabuhaton. Ang tubag malagmit moabut sa hinay-hinay ug dayon mas klaro kon mas lig-on natong giestablisar ang atong kaugalingon sa dalan sa pakigsaad ug pagpangalagad.

Nagsinati kita og pipila sa samang mga kalisdanan nga giatubang ni Joseph Smith samtang anaa siya “taliwala [sa] gubat sa mga pulong ug kagubot sa mga opinyon.” Samtang atong basahon ang iyang kaugalingong pagsaysay, kanunay siyang mosulti sa iyang kaugalingon: “Unsa kaha ang buhaton? Kinsa sa tanan niini nga mga pundok ang tinuod; o, sila bang tanan mga sayop? Kon adunay usa kanila nga tinuod, hain niini, ug sa unsa nga paagi ako masayud niini?”3

Uban sa kahibalo nga iyang nakita diha sa Sulat ni Santiago, nga nag-ingon, “Kon aduna man kaninyoy nakulangan og kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud, ug sa walay pagpamoyboy; ug kini igahatag kaniya,”4 si Joseph “sa kadugayan miabut sa hugot nga tinguha sa ‘pagpangutana sa Dios.’”5

Dugang natong mabasa nga “kini mao ang una nga higayon sa [iyang] kinabuhi nga [siya] mihimo sa ingon nga pagsulay, kay taliwala sa [iyang] tanan nga mga kabalaka [siya] wala pa gayud makahimo sa pagsulay og pag-ampo sa kusog nga tingog.”6

Ug mao usab kini kanato sa unang higayon nga makigsulti kita sa atong Magbubuhat sa paagi nga wala pa nato mahimo kaniadto.

Tungod kay misulay si Joseph, ang Langitnong Amahan ug ang Iyang Anak, si Jesukristo, mipakita kaniya, mitawag kaniya sa iyang ngalan, ug isip resulta nakaangkon kita og mas klarong panabut kon kinsa kita ug nga importante gayud kita.

Dugang natong mabasa nga sa linghud nga katuigan sa iyang pagkatin-edyer, si Joseph “gigukod niadto kinsa [iyang] mga higala ug [angay unta] nga mohatag [kaniya] og mabination nga pagtagad.”7 Ug busa makapaabut kita og pipila ka oposisyon samtang magpuyo kita og kinabuhi sa pagkadisipulo.

Kon gibati ninyo karon nga dili kamo pwedeng mahimong kabahin sa orchestra ug ang dalan sa paghinulsol daw lisud kaninyo, palihug hibaloi nga kon mopadayon kita sa pagpaningkamot, ang palas-anon kuhaon gikan sa atong mga abaga ug adunay kahayag na usab. Ang Langitnong Amahan dili gayud mobiya kanato kon mokab-ut kita Kaniya. Mahimo kitang mapandol ug mobarug, ug motabang Siya nato sa pagpapha sa mga hugaw sa atong mga tuhod.

Ang uban kanato mga samaran, apan ang unang pangtambal sa Ginoo adunay mga bendahe nga igo ang gidak-on aron makatabon sa tanan natong samad.

Mao kana ang gugma, kanang hingpit nga gugma nga gitawag usab nato nga gugmang putli o “ang tiunay nga gugma ni Kristo,”8 nga gikinahanglan sa atong mga panimalay diin ang mga ginikanan mangalagad ngadto sa ilang mga anak ug ang mga anak ngadto sa ilang mga ginikanan. Pinaagi niana nga gugma, ang mga kasingkasing mausab ug matawo ang mga tinguha sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on.

Kana nga gugma ang gikinahanglan sa atong pakigrelasyon sa usag usa isip mga anak sa atong Langitnong Amahan ug isip mga miyembro sa Iyang Simbahan ug nga motugot nato sa paglakip sa tanang instrumento sa musika diha sa atong mga orchestra aron mahimayaon kitang mopasundayag uban sa choir sa mga anghel sa langit sa pag-anhi pag-usab sa Manluluwas.

Kana nga gugma, kana nga kahayag ang kinahanglang modan-ag ug mopahayag sa atong palibut sa atong pagpadayon sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang mga tawo makabantay sa kahayag ug madani niini. Kana nga matang sa misyonaryo nga buhat ang makadani sa uban nga “moduol ug motan-aw, moduol ug motabang, ug moduol ug magpabilin.9 Palihug, kon makadawat kamo sa inyong saksi kabahin niining dakong buhat ug sa atong parte niini, maglipay kita uban sa atong pinalanggang Propeta Joseph Smith, kinsa mideklarar, “Kay ako nakakita og usa ka panan-awon; Ako nasayud niini, ug ako nasayud nga ang Dios nasayud niini, ug ako dili makalimud niini.”10

Mopamatuod ko ninyo nga nasayud ko kon si kinsa ko, ug nasayud ko kon kinsa kamo. Kitang tanan mga anak sa Langitnong Amahan kinsa nagmahal kanato. Ug wala Niya kita gipadala dinhi aron mapakyas apan aron mahimayaong mobalik ngadto Kaniya. Nga kitang tanan makasabut sa atong parte niining dakong buhat sa pagpangalagad aron mamahimo kitang mas sama Kaniya sa pagbalik sa Manluluwas mao ang akong pag-ampo sa ngalan ni Jesukristo, amen.