2010–2019
Ayaw Paglingla Kanako
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ayaw Paglingla Kanako

Samtang kita mosunod sa mga sugo sa Dios, kita sa kanunay gigayahan sa saktong paagi ug dili malingla.

Karon, mohatag ko og tambag alang sa tanan, apan ilabi na kaninyo nga bag-ong henerasyon—mga bata sa Primarya, batan-ong mga lalaki, ug batan-ong mga babaye. Gimahal kamo pag-ayo sa propeta sa Ginoo sa atong panahon, si Presidente Russell M. Nelson—mao nga siya namulong kaninyo sa usa ka espesyal nga sibya sa tibuok kalibutan nga debosyonal sa kabatan-onan nga giulohan og “Paglaum sa Israel.”1 Kanunay kitang makadungog ni Presidente Nelson nga nagtawag kaninyo nga—ang “paglaum sa Israel,” ang bag-o nga henerasyon ug ang umaabut sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo.

Akong batan-ong mga higala, gusto ko nga magsugod pinaagi sa pagpakigbahin og duha ka istorya sa pamilya.

Ang ika-102 nga Dalmatian

Sa milabayng katuigan, miabut ko sa balay gikan sa trabaho ug nahibulong sa pagkakita og puti nga pintal nga nagkatag bisan asa—diha sa yuta, sa pultahan sa garahe, ug sa among balay nga hinimo sa pula nga bika. Gitan-aw nako pag-ayo ang talan-awon ug nakadiskobre nga basa pa ang pintal. Dihay kutay sa pintal nagpaingon sa luyo, ug maong akong gisunod. Didto, akong nakita ang akong singko anyos nga anak nga naggunit og brush sa pintal naggukod sa among iro. Ang among matahum nga itom nga Labrador napintalan ang katunga og puti!

“Unsay imong gibuhat?” Pinalagsik nga tingog kong nangutana.

Ang akong anak mihunong, mitan-aw nako, mitan-aw sa brush sa pintal nga nagtulo sa puti nga pintal, ug miingon, “Gusto lang unta nako nga ang iro mapareha sa mga iro nga dunay puntik-puntik nga itom sa salida—kabalo ka, katong 101 ka Dalmatians.”

Labrador
Dalmatian

Gimahal ko ang among iro. Nagtuo ko nga ang among iro perpekto na, apan nianang adlawa ang akong anak adunay lahi nga ideya.

Ang Iring nga Dunay Badlis

Ang akong ikaduhang istorya nagsentro sa Apohan sa Tuhod nga Uyoan nga si Grover kinsa nagpuyo sa layo, sa usa ka balay nga gawas sa lalawigan, layo sa siyudad. Si Tiyo Grover nagkatigulang nag maayo. Naghunahuna mi nga ang among mga anak nga lalaki makahimamat niya sa dili pa siya mamatay. Maong, usa ka hapon, mibiyahe mi og layo ngadto sa iyang kasarangan nga balay. Nanglingkod ming tanan aron mag-istorya ug mipaila kaniya ngadto sa among mga anak nga lalaki. Sa wala madugay sa panagsultihanay, ang among duha ka gagmay nga batang lalaki, tingali mga singko ug sais anyos, gusto nga moadto sa gawas ug magdula.

Si Tiyo Grover, nakadungog sa hangyo, mipaduol sa iyang nawong ngadto sa ilaha. Tigulang na kaayo ang nawong ug dili pamilyar nga ang mga batang lalaki nahadlok og gamay kaniya. Miingon siya ngadto kanila, sa seryoso nga tingog, “Pagbantay—adunay daghang skunk sa gawas.” Pagkadungog niini, si Lesa ug ako nakuratan; nabalaka mi nga sila mapasiritan sa skunk! Sa wala madugay ang mga batang lalaki migawas aron magdula samtang nagpadayon mi sa panag-istorya.

Skunk

Dayon, sa dihang nanakay na mi sa sakyanan aron mopauli, nangutana ko sa mga bata, “Nakakita ba mo og skunk?” Usa nila mitubag, “Wala, wala mi nakit-an nga skunk, apan nakakita mi og itom nga iring nga dunay badlis nga puti sa iyang luyo!”

Ang Bantugang Tiglingla

Kini nga mga istorya bahin sa inosente nga mga bata nga nakadiskobre og kabahin sa kinabuhi ug sa reyalidad makapahiyom sa matag usa nato, apan sila usab nagpakita og mas lawom nga konsepto.

Sa iyang unang istorya, ang among gamay nga anak nga lalaki adunay nindot nga iro; bisan pa, siya mikuha og galon sa pintal ug, sa brush sa pintal nga gigunitan, determinado nga maghimo og iyang kaugalingong gihanduraw nga reyalidad.

Sa ikaduhang istorya, ang mga batang lalaki wala gayud makahibalo sa posible nga hulga nga ilang giatubang pagkakita sa skunk. Wala kaayo makaila sa unsay ilang nasugatan, nahimutang sila sa peligro sa pag-antus sa pipila ka walay swerte nga mga sangputanan. Kini mao ang mga istorya sa sayop nga pagkaila—nagtuo sa tinuod nga butang nga lahi. Sa bisan asa ani, ang mga sangputanan gamay ra.

Hinoon, daghang tawo karon ang nakigbisog niining sama nga isyu sa mas dako nga pakigbisog. Sila wala makakita sa mga butang sa ingon niana, o wala matagbaw sa kamatuoran. Dugang pa, adunay lig-ong mga impluwensya karon nga gituyo sa paghimo aron pagpahisalaag nato gikan sa mahangturong kamatuoran. Kini nga mga paglingla ug mga pamakak molapas pa sa inosente nga nasaypan nga pagkatawo ug sa kasagaran adunay grabe, dili gamay nga mga sangputanan.

Si Satanas, ang amahan sa mga bakak ug ang bantugang tiglingla, moimpluwensya nato sa pagkwestyon sa mga butang nga ingon niana ug mopabaliwala sa mahangturong mga kamatuoran o mousab niini ngadto sa butang nga mas makapahimuot. “Siya nagpasiugda og gubat batok sa mga santos sa Dios”2 ug migahin og milenyum sa pagplano ug pagbansay sa abilidad sa pagdani sa mga anak sa Dios nga motuo nga ang maayo dautan ug ang dautan maayo.

Nakahimo siya og reputasyon alang sa iyang kaugalingon sa pagkombinser sa mga mortal nga ang mga skunk mga iring ra o nga, gamit ang pintal, ikaw makausab sa Labrador ngadto sa pagka-Dalmatian!

Moses Seeing Jehovah

Moadto kita sa usa ka ehemplo niini nga baruganan nga makita sa mga kasulatan, sa dihang ang usa sa mga propeta sa Ginoo nga si Moises miatubang niining sama nga isyu. “Si Moises nadala ngadto sa usa ka hilabihan ka taas nga bukid[;] … siya nakakita sa Dios nawong sa nawong, ug siya nakigsulti uban kaniya.”3 Ang Dios mitudlo ni Moises bahin sa iyang mahangturong pagkatawo. Bisan og si Moises mortal ug dili perpekto, ang Dios mitudlo nga si Moises “may pagkasama sa akong Bugtong Anak; ug ang akong Bugtong Anak … mahimo nga Manluluwas.”4

Sa pag summarize, niining talagsaong panan-awon si Moises, nakakita sa Dios, ug siya usab nakakat-on og butang nga importante mahitungod sa iyang kaugalingon: siya gayud usa ka anak sa Dios.

Paminaw pag-ayo unsay nahitabo samtang kining talagsaong panan-awon natapos. “Ug nahinabo nga sa diha nga … si Satanas miabut nga nagtintal kaniya,” nga nag-ingon: “Moises, anak sa tawo, simba kanako!”5 Si Moises maisugong mitubag: “Kinsa ikaw? Kay tan-awa, ako mao ang usa ka anak sa Dios, nga may pagkasama sa iyang Bugtong Anak; ug hain ang imong himaya, nga ako magsimba kanimo?”6

Sa laing pagkasulti, si Moises miingon, “Dili ka makalingla kanako, kay ako nasayud kinsa ako. Ako gilalang pinaagi sa hitsura sa Dios. Ikaw walay kahayag ug himaya Niya. Mao nga nganong mosimba ko nimo o magpadala sa imong paglingla?”

Karon bantayi pag-ayo kon giunsa pa pagdugang og tubag ni Moises. Siya mipahayag, “Pahawa gikan dinhi, Satanas; ayaw paglingla kanako.7

Adunay daghan nga atong makat-unan gikan sa maisugong tubag ni Moises sa tintasyon gikan sa kaaway. Modapit ko ninyo sa pagtubag sa samang paagi kon kamo mobati og impluwensya sa tintasyon. Mandoi ang kaaway sa inyong kalag pinaagi sa pag-ingon, “Pahawa! Ikaw walay himaya. Ayaw panintal o pamakak kanako! Nasayud ako nga ako anak sa Dios. Ug ako motawag kanunay sa akong Dios alang sa Iyang panabang.”

Ang kaaway, hinoon, dili sayon nga mobiya sa iyang makadaot nga mga motibo sa paglingla ug pagpakaulaw nato. Siya wala gayud mobiya ni Moises, hinoon nagtinguha sa pag-agni kaniya sa pagkalimot kinsa siya sa kahangturan.

Ingon og siya gisaput sama sa usa ka bata, “Si Satanas misinggit uban ang makusog nga tingog, ug nagyaw-yaw diha sa yuta, ug nagmando, nga nag-ingon: Ako mao ang Bugtong Anak, simba kanako.”8

Atong ribyuhon. Nakadungog ba kamo unsay iyang gisulti? “Ako mao ang Bugtong Anak. Simba kanako!”

Ang bantugang tiglingla,miingon “Ayaw kabalaka, dili ko kamo unsaon—dili ako skunk; ako usa ka inosente nga itom ug puti nga iring.”

Moses: I am a Son of God

Si Moises dayon mitawag sa Dios ug nakadawat sa Iyang balaang kusog. Bisan og ang kaaway mikurog ug ang yuta miuyog, si Moises wala magpadala. Ang iyang tingog sigurado ug klaro. “Pahawa gikan kanako, Satanas,” siya mipahayag, “kay kining usa nga Dios lamang ako mosimba, nga mao ang Dios sa himaya.”9

Sa katapusan, siya “mibiya … gikan sa atubangan ni Moises.”10

Human mipakita ug mipanalangin ang Ginoo ni Moises tungod sa iyang pagkamasulundon, ang Ginoo miingon:

“Bulahan ikaw, Moises, kay… ikaw pagabuhaton nga labaw nga gamhanan kay sa daghan nga mga tubig. …

“Ug tan-awa, Ako mouban kanimo, bisan ngadto sa katapusan sa imong mga adlaw.”11

Ang pagbatok ni Moises sa kaaway usa ka klaro ug makadasig nga ehemplo alang sa matag usa nato, bisan unsa ang atong kahimtang sa atong kianbuhi. Gamhanan kini nga mensahe nga personal alang kaninyo—nga makahibalo unsay buhaton kon siya mosulay sa paglingla kaninyo. Alang kaninyo, sama ni Moises, napanalanginan sa gasa sa langitnong tabang.

Mga Sugo ug mga Panalangin

Unsaon man ninyo sa pagpangita niining langitnong tabang, sama sa gibuhat ni Moises, ug dili malingla o mahulog sa tintasyon? Usa ka klaro nga tinubdan alang sa balaan nga tabang gimatuod niini nga dispensasyon sa Ginoo Mismo sa dihang Siya mipahayag: “Busa, Ako ang Ginoo, nahibalo sa katalagman nga moabut diha sa mga lumulupyo sa yuta, mitawag sa akong sulugoon si Joseph Smith, Jun., ug namulong ngadto kaniya gikan sa langit, ug mihatag kaniya og mga sugo.”12 Gamit ang mas yanong mga pulong, kita makaingon nga ang Ginoo, kinsa nasayud “sa katapusan gikan sa sinugdanan,”13 nasayud sa talagsaong mga kalisud sa atong panahon. Busa, mihatag Siya og paagi sa pagbatok sa mga hagit ug mga tintasyon, daghan niini gikan sa direkta nga resulta sa mga impluwensya sa paglingla sa kaaway ug sa iyang mga pangataki.

Ang paagi yano ra. Pinaagi sa Iyang mga sulugoon, ang Dios makigsulti kanato, Iyang mga anak, ug mohatag nato og mga sugo. Atong usbon kadto nga mga bersikulo nga bag-o lang nakong gikutlo nga mag-ingon, “Ako, ang Ginoo, … mitawag sa akong sulugoon si [Presidente Russell M. Nelson], ug nakigsulti ngadto kaniya gikan sa langit, ug mihatag kaniya og mga sugo.” Dili ba kana usa ka mahimayaong kamatuoran?

Ako mopamatuod og ligdong nga pagsaksi nga ang Ginoo sa tinuod nakigsulti ngadto ni Joseph Smith gikan sa langit, sugod sa dakong Unang Panan-awon. Nakigsulti usab Siya ngadto ni Presidente Nelson sa atong panahon. Ako mopamatuod nga ang Dios nakigsulti sa mga propeta sa karaang panahon ug mihatag kanila og mga sugo nga gidesinyo sa paggiya sa Iyang mga anak ngadto sa kalipay niini nga kinabuhi ug himaya sa sunod.

Ang Dios nagpadayon sa paghatag og mga sugo ngadto sa atong buhi nga propeta karon. Daghang mga ehemplo—ang mas nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga balanse sa pagtudlo sa ebanghelyo; ang home ug visiting teaching nga gipulihan sa pagpangalagad; mga kausaban sa mga polisiya ug mga ordinansa sa templo; ug ang bag-ong programa sa Kabataan ug Kabatan-onan. Natingala ko sa kaayo ug kapuangod sa usa ka mahigugmaong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, kinsa mipahiuli sa Iyang Simbahan dinhi sa yuta sa makausa ug mitawag og propeta sa atong panahon. Ang Pagpahiuli sa ebanghelyo ni Jeuskristo mibatok sa malisud nga mga panahon uban sa kahingpitan sa mga panahon.

Ang Pagkadautan Dili Mahitabo nga Mahimo nga Kalipay

Ang pagkamasulundon sa mga sugo nga gihatag sa atong propeta mao ang yawe dili lamang sa paglikay sa impluwensya sa kaaway apan sa pagsinati usab sa mahangturong kalipay. Kining balaan nga pormula yano ra: pagkamatarung, o pagkamasulundon sa mga sugo, makahatag sa mga panalangin, ug ang mga panalangin makahatag og kalipay o hingpit nga kalipay sa atong kinabuhi.

Hinoon, sa samang paagi nga ang kaaway naningkamot sa paglingla ni Moises, siya nagtinguha sa paglaang kaninyo. Siya kanunay nga nagpakaaron-ingnon nga ingon niana apan dili diay. Siya kanunay nga mosulay sa pagtago kinsa gayud siya. Siya nangangkon nga ang pagkamasulundon mohimo sa inyong kinabuhi nga miserable ug nga kini makapugong sa inyong kalipay.

Makahunahuna ba kamo sa pipila sa iyang mga laang sa paglingla? Pananglitan, iyang himoon nga dili makadaot ang mga sangputanan sa gidili nga drugas o pag-inom ug gani mosugyot nga kini makahatag og kalipay. Pasanapan niya kita og daghang negatibo nga mga elemento nga anaa sa social media, lakip sa makadaot nga mga pagtandi ug ideyalismo nga reyalidad. Agig dugang, ipabantang ta niya ngadto sa ubang makadaot nga talan-awon nga makita sa online, sama sa pornograpiya, klaro nga pag-ataki sa uban pinaagi sa cyberbullying, ug paghatag og sayop nga impormasyon aron makaingon sa pagduha-duha ug kahadlok sa atong mga kasingkasing ug mga hunahuna. Maliputon siyang mohung-hung, “Sunod lang nako, ug ikaw magmalipayon gayud.”

Ang mga pulong nga nahisulat daghang katuigan na ang nakalabay sa usa ka propeta sa Basahon ni Mormon magamit nato sa atong panahon: “Ang pagkadautan dili mahitabo nga kalipay.”14 Hinaut nga kita makaila sa mga pagpanglingla ni Satanas bisan unsa kini. Hinaut nga kita makigbatok ug makaila sa mga bakak ug mga impluwensya sa usa kinsa nagtinguha sa paglaglag sa atong mga kalag ug sa pagkuha gikan nato sa atong kalipay karon ug sa umaabut nga himaya.

Minahal kong kaigsoonan, kinahanglan kitang mopadayon nga matinud-anon ug magmabinantayon, kay sa ingon mao lamang ang paagi sa pag-ila sa kamatuoran ug sa pagpaminaw sa tingog sa Ginoo pinaagi sa Iyang mga sulugoon. “Kay ang Espiritu namulong sa kamatuoran ug dili mamakak. … Kini nga mga butang gipakita ngari kanato sa yano nga paagi, alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. … Kay ang Dios usab namulong kanila ngadto sa mga propeta sa karaan.”15 Kita mga Santos sa Makagagahum nga Dios, ang paglaum sa Israel! Magduha-duha ba kita? “Motalaw ba sa away? Di! … Sugo sa Dios, ang tumanon, kanunay tang matinuoron.”16

Ako mohatag sa akong espesyal nga saksi sa Usa nga Balaan sa Israel—bisan si Jesukristo. Ako mopamatuod sa Iyang malahutayong gugma, kamatuoran, ug kalipay nga nahimong posible pinaagi sa Iyang walay kinutuban ug mahangturong sakripisyo. Samtang kita mosunod sa Iyang mga sugo, kita sa kanunay gigayahan sa saktong paagi ug dili malingla. Sa sagradong ngalan sa atong Manluluwas, si Jesukristo, amen.