2010–2019
Kabbayen-an sa Pakigsaad nga Nakigtambayayong sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kababayen-an sa Pakigsaad nga Nakigtambayayong sa Dios

Ang pagkahimong usa ka babaye sa pakigsaad nga nakig-uban sa Dios mao ang kon unsa ka halangdon ug kamaayo nga ang mga anak nga babaye sa Dios kanunay nga nanginahan, nangulo ug nangalagad.

Mapasalamaton ko sa panalangin nga mopakigpulong kaninyo, anak nga mga babaye sa pakigsaad sa Dios. Karong gabhiona, ang akong katuyoan mao ang pag-awhag kaninyo sa dako nga serbisyo diin kamo gitawag. Oo, ang matag anak nga babaye sa Dios nga naminaw sa akong tingog nakadawat og tawag gikan ni Ginoong Jesukristo.

Ang imong tawag nagsugod sa dihang gibutang ka sa mortalidad, sa dapit ug panahon nga gipili alang nimo sa usa ka Dios kinsa nakaila nimo sa hingpit ug nahigugma nimo isip Iyang anak nga babaye. Sa kalibutan sa espiritu, Siya nakaila nimo ug nagtudlo nimo ug mibutang nimo diin ikaw maadunay kahigayunan, nga talagsa ra sa kasaysayan sa kalibutan, nga madapit ngadto sa bunyaganan. Didto, madungog nimo kini nga mga pulong nga isulti sa usa ka tinawag nga sulugoon ni Jesukristo: “Ingon nga sinugo ni Jesukristo, ako mobunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.”1

Sa dihang gibunyagan ka, gidawat nimo ang laing tawag sa pagserbisyo. Isip bag-ong anak nga babaye sa pakigsaad sa Dios, mihimo ka og saad ug midawat og gimbuhaton gikan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, diin gikumpirmar ka dayon nga usa ka miyembro. Mipakigsaad ka sa Dios sa pagdala diha sa imong kaugalingon sa ngalan ni Jesukristo, nga mosunod sa Iyang mga sugo, ug moserbisyo Kaniya.

Sa matag usa kinsa mihimo niini nga mga pakigsaad, ang serbisyo nga diin ang Ginoo mitawag kaniya nga buhaton hingpit nga nahiangay niana nga tawo. Ang anak nga mga babaye ug mga lalaki sa pakigsaad sa Dios, hinoon, tanan nag-inambitay sa usa ka importante ug malipayong tawag. Kana mao ang pagserbisyo sa uban alang Kaniya.

Nakig-istorya sa mga sister, si Presidente Russell M. Nelson mihatag og nindot nga summary sa tawag sa Ginoo diha nimo nga moapil Kaniya sa Iyang buhat. Si Presidente Nelson mihulagway sa inyong tawag niini nga paagi: “Ang Ginoo miingon, ‘Ang akong buhat ug ang akong himaya [mao] ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo.’ (Moises 1:39.) Mao nga ang Iyang mahalaron nga anak nga babayeng disipulo mahimong moingon sa tinuoray, ‘Ang akong buhat ug ang akong himaya mao ang pagtabang sa akong mga hinigugma sa pagkab-ot nianang langitnong tumong.’

“Ang pagtabang sa lain nga tawo nga makab-ot ang iyang langitnong katakus usa ka bahin sa balaanong misyon sa babaye. Isip usa ka inahan, magtutudlo, o Santos nga moamuma, siya motabang sa ubang mga tawo nga molambo sa ilang katakus. Sa pagpakig-uban sa Dios, ang iyang balaanong misyon mao ang pagtabang sa mga espiritu nga mabuhi ug ang mga kalag pagabayawon. Kini mao ang katuyoan sa iyang pagkalalang. Kini halangdon, makapabayaw, ug mahimayaon.”2

Dili ka makahibalo kanus-a, o sa unsang gitas-on sa panahon, ang imong personal nga misyon motutok sa serbisyo diha sa mga tawag sama sa pagkainahan, lider, o tigpangalagad nga sister. Ang Ginoo, tungod sa gugma, wala mohatag kanato og kapilian kabahin sa tayming, gidugayon, o pagkasunod-sunod sa atong mga gimbuhaton. Apan nakahibalo ka gikan sa kasulatan ug sa buhing mga propeta nga tanan niini nga mga gimbuhaton moabut, niini nga kinabuhi ba o sa sunod, sa matag anak nga babaye sa Dios. Ug kining tanan maoy pagpangandam alang sa walay katapusang kinabuhi sa mahigugmaong mga pamilya—“ang pinakadako sa tanang gasa sa Dios.”3

Mahimo kang maalamon sa paghatag sa matag paningkamot aron makaandam karon nga maghunahuna ug magplano para sa katapusang tumong. Kana nga tahas gipayano tungod kay matag usa niini nga mga gimbuhaton nagkinahanglan sa samang dako nga pagpangandam.

Magsugod kita sa gimbuhaton nga mahimong tigpangalagad nga sister. Maanaa man ka ana nga gimbuhaton isip 10-anyos nga anak nga babaye sa usa ka pamilya nga ang amahan namatay, o isip usa ka presidente sa Relief Society kansang lungsod bag-o lang nga nasunog, o anaa sa ospital nagpaayo gikan sa operasyon— aduna kay kahigayunan sa pagtuman sa imong tawag gikan sa Ginoo nga mahimong Iyang tigpangalagad nga anak nga babaye.

Kadto mora og pinalahi kaayo nga mga gimbuhaton sa pagpangalagad. Apan kining tanan nagkinahanglan sa pagpangandam gikan sa gamhanan, mahigugmaon nga kasingkasing, maisugong pagtuo nga ang Ginoo wala maghatag og sugo gawas nga Siya moandam og paagi, ug tinguha sa pag-adto og pagbuhat alang Kaniya.4

Tungod kay siya andam, ang 10-anyos nga anak nga babaye mogakos sa iyang nabiyuda nga inahan ug mag-ampo aron mahibalo kon unsaon pagtabang sa iyang pamilya. Ug magpadayon siya sa pag-ampo.

Ang presidente sa Relief Society andam na sa pagpangalagad sa wala pa ang wala damhang sunog sa iyang dapit. Naila-ila na niya ug gihigugma ang katawhan. Ang iyang pagtuo kang Jesukristo milambo paglabay sa mga tuig gikan sa pagkadawat og mga tubag sa iyang mga pag-ampo nga ang Ginoo motabang niya sa iyang ginagmayng mga serbisyo alang Kaniya. Tungod sa iyang taas nga pagpangandam, andam na siya ug mahinamon sa pag-organisar sa iyang mga sister sa pagpangalagad sa mga tawo ug mga pamilya nga naglisud.

Usa ka sister nga nagpaayo sa ospital gikan sa operasyon andam sa pagpangalagad sa iyang isig ka pasyente. Tibuok kinabuhi ang iyang gigahin nga mangalagad sa ngalan sa Ginoo ngadto sa matag estranghero nga mora ba siya og silingan o higala. Dihang gibati niya sa iyang kasingkasing ang tawag sa pagpangalagad diha sa ospital, maisugon siya nga miserbisyo sa uban ug pinaagi niana nga gugma ang ubang mga pasyente nangandoy nga unta dili dayon siya mamaayo.

Sa samang paagi nga ikaw mangandam sa pagpangalagad, ikaw mahimo ug kinahanglan mangandam alang sa imong tawag nga mangulo alang sa Ginoo kon kini moabut. Nagkinahanglan kini og pagtuo diha ni Jesukristo, nga nakabase sa imong dakong gugma sa mga kasulatan, aron mangulo sa katawhan ug motudlo sa Iyang pulong nga walay kahadlok. Dayon ikaw mahimong andam nga maangkon ang Espiritu Santo isip imong kanunay nga kauban. Matinguhaon ka nga moingon, “Ako lang,” kon ang imong magtatambag sa kapangulohan sa Young Women moingon, sa tingog nga nakulbaan, “Si Sister Alvarez nasakit karon. Kinsa ang motudlo sa klase?”

Nagkinahanglan og sama ka dako nga pagpangandam alang sa maanindot nga adlaw kon ang Ginoo motawag nimo sa usa ka gimbuhaton isip inahan. Apan nagkinahanglan usab og mas mahigugmaong kasingkasing kay sa imong gikinahanglan sa una. Magkinahanglan og pagtuo ni Jesukristo nga labaw pa kay sa unsay anaa sa imong kasingkasing kaniadto. Ug nagkinahanglan og kapasidad sa pag-ampo alang sa impluwensya, giya, ug kahupayan sa Espiritu Santo labaw sa unsay imong gibati nga posible.

Tingali mangutana ka unsaon kaha sa usa ka lalaki sa bisan unsang edad nga makahibalo unsay gikinahanglan sa mga inahan. Balido kana nga pangutana. Ang mga lalaki dili makahibalo sa tanan, apan makakat-on kami og pipila ka leksyon pinaagi sa pagpadayag gikan sa Dios. Ug makakat-on usab kami og daghan pinaagi sa pag-obserbar, kon among gamiton ang oportunidad nga magtinguha sa Espiritu aron motabang namo nga makasabut kon unsa ang among naobserbahan.

Naobserbahan nako si Kathleen Johnson Eyring sa 57 ka tuig nga kami naminyo. Inahan siya sa upat ka lalaki ug duha ka babaye. Hangtud karon, gidawat niya ang tawag nga mahimong impluwensyal nga inahan sa sobra sa usa ka gatus nga direktang mga miyembro sa pamilya ug gatusan pa kinsa iyang gihigugma nga sama sa kapamilya.

Nahinumduman ninyo ang hingpit nga paghulagway ni Presidente Nelson sa balaanong misyon sa usa ka babaye—lakip ang iyang misyon nga manginahan: “Isip usa ka inahan, magtutudlo, o Santos nga moamuma, siya motabang sa ubang mga tawo nga molambo sa ilang katakus. Sa pagpakig-uban sa Dios, ang iyang balaanong misyon mao ang pagtabang sa mga espiritu nga mabuhi ug ang mga kalag pagabayawon. Kini mao ang katuyoan sa iyang pagkalalang.”5

Sa akong nahibaloan, ang akong asawa, si Kathleen, mituman niana nga responsibilidad, nga gihatag ngadto sa anak nga mga babaye sa Amahan. Ang pinakaimportanting parte para nako mao ang mga pulong “siya motabang sa ubang mga tawo nga molambo sa ilang katakus … sa pagpakig-uban sa Dios.” Siya wala mamugos. Siya miimpluwensya. Ug siya adunay sundanan alang sa iyang mga pangandoy, ug diin siya misulay sa pag-impluwensya niadtong iyang gihigugma ug giamuma. Ang iyang sundanan mao ang ebanghelyo ni Jesukristo—sigun sa akong nakita pinaagi sa mainampuong pag-obserbar sa milabayng mga katuigan.

Ang pagkahimong babaye sa pakigsaad nga nakig-uban sa Dios mao ang unsa ka bantugan ug maayo nga ang anak nga mga babaye sa Dios kanunay nga nanginahan, migiya, ug nangalagad, miserbisyo sa bisan unsang paagi ug dapit nga Iyang giandam alang kanila. Mosaad ko nga ikaw makakita og kalipay sa imong panaw ngadto sa imong langitnong panimalay samtang ikaw mobalik Kaniya isip matinumanon sa pakigsaad nga anak nga babaye sa Dios.

Ako mopamatuod nga ang Dios nga Amahan buhi ug Siya nahigugma kanimo. Motubag Siya sa imong mga pag-ampo. Ang Iyang Pinalanggang Anak migiya, sa matag detalye, sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Si Presidente Russel M. Nelson mao ang Iyang buhi nga propeta. Ug si Joseph Smith nakakita ug nakig-istorya sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo sa kakahoyan didto sa Palmyra, New York. Nasayud kong tinuod kana. Mopamatuod usab ako nga si Jesukristo mao ang imong Manluluwas, Siya nahigugma kanimo. Ug pinaagi sa Iyang Pag-ula, mahimo kang putli ug mabayaw ngadto sa taas ug balaan nga mga tawag nga moabut kanimo. Ako mopamatuod pinaagi sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.