2010–2019
Ang Inyong Mahinungdanong Pagpanimpalad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Inyong Mahinungdanong Pagpanimpalad

Ang Manluluwas nagdapit kanato, kada adlaw, sa paghikling sa atong mga kahamugaway ug mga kasiguroan ug moapil Kaniya diha sa panaw sa pagkadisipulo.

Kalabut sa mga Hobbit

Usa ka ganahan nga pambatang pantasya nga nobela nga gisulat daghang katuigan na ang milabay nagsugod sa kapahayag nga “Sa usa ka lungag sa yuta adunay nagpuyo nga usa ka hobbit.”1

Ang istorya bahin ni Bilbo Baggins mahitungod sa labing normal ug dili makapainteresado nga hobbit nga gihatagan og labing talagsaon nga oportunidad—ang talagsaong kahigayunan nga manimpalad ug ang saad sa dakong ganti.

Ang problema mao nga ang mga hobbit nga nagrespeto gayud sa kaugalingon dili ganahan og mga pagpanimpalad. Ang ilang kinabuhi mahitungod ra gayud sa kahamugaway. Malingaw ra sila nga mokaon og unom ka kan-anan sa usa ka adlaw kon makakuha sila niini ug mogahin sa ilang mga adlaw sa ilang mga hardin, magpaambitay og mga sugilanon sa mga bisita, manganta, magtukar og mga instrumento sa musika, ug magmaya sa yanong mga kalingawan sa kinabuhi.

Hinoon, sa dihang gihatagan si Bilbo sa umaabut nga dakong pagpanimpalad, adunay butang nga diha-diha ug mas nakapainteresado kaniya. Nakasabut siya gikan sa sinugdanan nga ang panaw mahimong mahagiton. Gani delikado. Aduna pa gani posibilidad nga dili na siya makabalik.

Ug sa gihapon, ang tawag sa pagpanimpalad nakaapekto gayud niya sa hilabihan. Ug busa, kining dili makapainteresado nga hobbit mibiya sa kahamugaway ug misulod sa dalan paingon sa mahinungdanong pagpanimpalad nga modala kaniya “ngadto ug pabalik.”2

Ang Inyong Pagpanimpalad

Tingali ang usa sa mga rason nga kining istorya makapaukyab og mga emosyon sa daghan kay mao usab kini ang atong istorya.

Sa dugay na kaayong panahon nga milabay, bisan sa wala pa kita matawo, sa usa ka panahon nga nakalimtan na ug natago sa panumduman, kita usab gidapit nga moapil sa usa ka pagpanimpalad. Gisugyot kini sa Dios, ang atong Langitnong Amahan. Ang pagdawat niining pagpanimpalad magpasabut nga mobiya sa kahamugaway ug kasiguroan diha sa Iya mismong presensya. Magpasabut kini nga moanhi sa yuta alang sa usa ka panaw nga puno sa wala mahibaloi nga kakuyaw ug pagsulay.

Nasayud kita nga dili kini sayon.

Apan nasayud usab kita nga makabaton kita og bililhong mga bahandi, lakip na ang pisikal nga lawas ug pagsinati sa hilabihan nga mga kalipay ug mga kagul-anan sa pagkamortal. Makakat-on kita nga maningkamot, mangita, ug manglimbasug. Makadiskubre kita sa mga kamatuoran mahitungod sa Dios ug sa atong kaugalingon.

Siyempre, nasayud kita nga makahimo kita og daghang sayop atol sa pagpakabuhi dinhi sa mortalidad. Apan kita aduna usab niining saad: nga tungod sa dakong sakripisyo ni Jesukristo, malimpyuhan kita sa atong mga kalapasan, malunsay ug mahinlo ang atong mga espiritu, ug usa ka adlaw mabanhaw ug mahiusa pag-usab niadtong atong gimahal.

Atong nakat-unan kon unsa kadako ang paghigugma sa Dios kanato. Gihatagan Niya kita og kinabuhi, ug gusto Niya nga magmalampuson kita. Busa, miandam Siya og usa ka Manluluwas alang kanato. “Bisan pa niana,” miingon ang atong Amahan sa Langit, “ikaw mahimo nga makapili alang sa imong kaugalingon, kay kini gihatag nganha kanimo.”3

Aduna gayuy mga bahin sa mortal nga pagpanimpalad nga nakapabalaka ug gani nakapalisang sa mga anak sa Dios, kay daghan sa atong espirituhanong mga kaigsoonan ang mihukom batok niini.4

Pinaagi sa gasa ug gahum sa moral nga kabubut-on, atong gitino nga ang potensyal sa unsay atong makat-unan ug unsay mahitabo kanato sa kahangturan angay lamang sa risgo.5

Ug busa, kay misalig sa mga saad ug gahum sa Dios ug sa Iyang Pinalanggang Anak, gidawat nato ang hagit.

Akong gihimo.

Ug mao usab kamo.

Miuyon kita nga mobiya sa kasiguroan sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta ug mohimo sa atong kaugalingon nga mahinungdanong pagpanimpalad “ngadto ug pabalik.”

Ang Tawag sa Pagpanimpalad

Ug sa gihapon, ang mortal nga kinabuhi adunay paagi sa pagbalda kanato, dili ba? Morag makalimot kita sa atong mahinungdanong katuyoan, mas gipalabi ang kahamugaway ug kasayon kay sa kalamboan ug kauswagan.

Sa gihapon, adunay nagpabilin nga butang nga dili ikalimud, diha sa atong kahiladman, nga nangandoy og mas espirituhanong katuyoan. Kini nga pangandoy mao ang usa ka rason nganong ang mga tawo madani sa ebanghelyo ug sa Simbahan ni Jesukristo. Ang gipahiuli nga ebanghelyo, sa usa ka paagi, usa ka pagbag-o sa tawag sa pagpanimpalad nga gidawat nato sa dugay na kaayong panahon ang milabay. Ang Manluluwas nagdapit kanato, kada adlaw, sa paghikling sa atong mga kahamugaway ug mga kasiguroan ug moapil Kaniya diha sa panaw sa pagkadisipulo.

Adunay daghang babag niini nga dalan. Adunay mga bungtod, mga walog, ug mga likoanan. Tingali aduna pa gani mapasumbingayon nga mga damang, mga troll, ug gani usa o duha ka dragon. Apan kon magpabilin kamo diha sa dalan ug mosalig sa Dios, sa katapusan makakita ra kamo sa agianan paingon sa inyong mahimayaong padulngan ug balik sa inyong langitnong panimalay.

Busa unsaon man ninyo pagsugod?

Medyo yano ra kini.

Ipaduol ang Inyong Kasingkasing ngadto sa Dios

Una, kinahanglan kamong mopili nga ipaduol ang inyong kasingkasing ngadto sa Dios. Paningkamot kada adlaw sa pagpangita Kaniya. Pagkat-on sa paghigugma Kaniya. Ug dayon tuguti kana nga gugma nga makapadasig kaninyo nga makakat-on, makasabut, ug makasunod sa Iyang mga pagtulun-an ug makakat-on sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo gihatag kanato diha sa klaro ug yano nga paagi nga ang usa ka bata makasabut. Apan ang ebanghelyo ni Jesukristo adunay mga tubag sa labing komplikado nga mga pangutana sa kinabuhi ug ang maong tulukibon nga kalawom ug kakomplikado nga bisan sa tibuok kinabuhi nga pagtuon ug pagpamalandong, maglisud kita sa pagsabut bisan sa kinagamyang bahin.

Kon magduha-duha kamo niining pagpanimpalad tungod kay nagduda kamo sa inyong abilidad, hinumdumi nga ang pagkadisipulo dili mahitungod sa perpektong pagbuhat sa mga butang; mahitungod kini sa tinuyo nga pagbuhat sa mga butang. Ang inyong mga pagpili nga nagpakita kon unsa gayud kamo, labaw pa gayud kay sa inyong mga abilidad.6

Bisan kon mapakyas kamo, makapili kamo nga dili mohunong sa pagsulay, apan diskubriha ang inyong kaisug, padayon, ug dawata ang responsibilidad. Mao kana ang pinakamahinungdanong pagsulay sa panaw.

Nasayud ang Dios nga dili kamo perpekto, nga mapakyas kamo usahay. Dili maminusan ang paghigugma sa Dios kaninyo kon manglimbasug kamo kay sa kon magmalampuson kamo.

Sama sa usa ka mahigugmaong ginikanan, gusto lamang Niya nga tuyo kamong magpadayon sa pagsulay. Ang pagkadisipulo susama sa pagkat-on nga makatukar og piano. Tingali ang bugtong butang nga inyong mahimo pagsugod mao ang pagtukar og dili kaayo maila nga rendisyon sa “Chopsticks.” Apan kon magpadayon kamo sa pagpraktis, ang yano nga mga tuno sa usa ka adlaw mamahimo nang talagsaon nga mga sonata, mga rhapsody, ug mga concerto.

Karon, kana nga adlaw mahimong dili moabut atol niining kinabuhia, apan moabut kini. Ang bugtong gipangayo sa Dios mao nga magmatinguhaon kamong maningkamot.

Pagpakita og Gugma ngadto sa Uban

Adunay butang nga makapainteresado, hapit magkontraryo, mahitungod niining dalan nga inyong gipili: ang bugtong paagi aron mouswag kamo diha sa inyong pagpanimpalad sa ebanghelyo mao ang pagtabang sa uban nga mouswag usab.

Ang pagtabang sa uban mao ang dalan sa pagkadisipulo. Ang hugot nga pagtuo, paglaum, gugma, kalooy, ug serbisyo makapalunsay kanato isip mga disipulo.

Pinaagi sa inyong mga paningkamot nga motabang sa kabus ug timawa, nga motabang niadtong anaa sa kalisdanan, ang inyong kaugalingong kinaiya malunsay ug maporma, ang inyong espiritu mapalambo, ug mas mapasaligon ug matinud-anon kamo.

Apan kini nga gugma dili moabut uban sa mga gipaabut nga bugti. Dili kini mahimong matang sa serbisyo nga nagpaabut og pag-ila, pagdayeg, o pabor.

Ang tinuod nga mga disipulo ni Jesukristo naghigugma sa Dios ug sa Iyang mga anak nga wala magpaabut og butang isip bugti. Higugmaon nato kadtong wala makapahimuot kanato, kadtong wala ganahi nato. Bisan kadtong motamay, moabuso, ug magtinguha nga mopasakit nato.

Kon pun-on ninyo ang inyong kasingkasing og tiunay nga gugma ni Kristo, walay mabilin nga luna alang sa kaligutgot, paghukom, ug pagpakaulaw. Motuman kamo sa mga sugo sa Dios tungod kay inyo Siyang gihigugma. Diha sa proseso, hinay-hinay kamong mahisama kang Kristo diha sa inyong mga hunahuna ug mga binuhatan.7 Aduna pa bay pagpanimpalad nga molabaw pa niini?

Ipaambit ang Inyong Istorya

Ang ikatulong butang nga paningkamutan natong mahanas niini nga panaw mao ang pagdala diha kanato sa ngalan ni Jesukristo ug dili maulaw nga usa ka miyembro sa Simbahan ni Jesukristo.

Dili nato itago ang atong pagtuo.

Dili nato kini ilubong.

Sukwahi niini, maghisgot kita mahitungod sa atong panaw ngadto sa uban sa normal ug natural nga mga paagi. Mao kana ang buhaton sa managhigala—maghisgot sila mahitungod sa mga butang nga importante kanila. Mga butang nga duol sa ilang kasingkasing ug makahimo og kalainan ngadto nila.

Mao kana ang inyong buhaton. Inyong isulti ang inyong mga istorya ug mga kasinatian isip usa ka miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Usahay ang inyong mga istorya makapakatawa sa mga tawo. Usahay makapahilak kini nila. Usahay makatabang kini sa mga tawo nga magpadayon diha sa pagpailub, pagbangon human sa pagsulay, ug kaisug nga moatubang sa laing oras, laing adlaw ug mas magpaduol ngadto sa Dios.

Ipaambit ang inyong mga kasinatian sa personal, diha sa social media, sa mga grupo, bisan asa.

Usa sa katapusang mga butang nga gisulti ni Jesus sa Iyang mga disipulo mao nga kinahanglan silang moadto sa tibuok kalibutan ug ipaambit ang istorya sa nabanhaw nga Kristo.8 Karon malipayon usab kitang modawat nianang mahinungdanong mando.

Pagkamahimayaong mensahe nga atong ipaambit: tungod ni Jesukristo, ang matag lalaki, babaye, ug bata makauli nga luwas ngadto sa ilang langitnong panimalay ug didto magpuyo diha sa himaya ug pagkamatarung!

Aduna gani mas labaw pa nga maayong balita nga ikapaambit.

Ang Dios mipakita sa tawo sa atong panahon! Kita adunay buhi nga propeta.

Ako mong pahinumduman nga wala magkinahanglan ang Dios nga inyong “ibaligya” ang gipahiuli nga ebanghelyo o ang Simbahan ni Jesukristo.

Nagpaabut lamang Siya nga dili ninyo kini itago ilawom sa gantangan.

Ug kon ang mga tawo mohukom nga ang Simbahan dili alang kanila, ila kanang desisyon.

Wala kana magpasabut nga napakyas kamo. Padayon ninyo silang trataron sa mabinationg paagi. Ni kini wala na magpalakip nila aron inyo silang dapiton pag-usab.

Ang kalainan tali sa kaswal nga sosyal nga pakigkontak ug maloloy-on, maisugong pagkadisipulo mao ang—pagdapit!

Atong gihigugma ug girespeto ang tanang anak sa Dios, bisan unsa pa ang ilang kahimtang sa kinabuhi, bisan unsa pa ang ilang kaliwat o relihiyon, bisan unsa pa ang ilang mga desisyon sa kinabuhi.

Sa atong bahin, kita moingon, “Ari kamo ug makita ninyo! Tan-awa sa inyong kaugalingon kon sa unsang paagi nga ang paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo mahimong magantihon ug makapadasig.”

Atong gidapit ang mga tawo nga “moanhi ug motabang, samtang sulayan nato paghimo ang kalibutan nga mas maayong dapit.”

Ug kita moingon, “Ari kamo ug pagpabilin! Kami inyong mga kaigsoonan. Dili kami perpekto. Misalig kami sa Dios ug naninguha nga motuman sa Iyang mga sugo.

“Apil kanamo, ug mapahimo ninyo kami nga mas maayo. Ug, diha sa proseso, mahimo usab kamong mas maayo. Himoon nato kining pagpanimpalad nga magkauban.”

Kanus-a man Ko Magsugod?

Sa dihang ang atong higala nga si Bilbo Baggins mibati sa tawag sa pagpanimpalad nga nakapaaghat niya, nakahukom siya nga matulog og maayo sa gabii, motagamtam og nindot nga pamahaw, ug nagsugod og sayo sa buntag.

Sa pagmata ni Bilbo, nakabantay siya nga nagkagubot ang iyang balay, ug ang iyang nindot nga plano hapit mabalda.

Apan ang iyang higala nga si Gandalf miabut ug nangutana, “Kanus-a man diay ka moanhi?”9 Aron makaapas sa iyang mga higala, kinahanglang mohukom si Bilbo alang sa iyang kaugalingon kon unsay buhaton.

Ug busa, ang normal ra kaayo ug dili makapinteresado nga hobbit nakabantay sa iyang kaugalingon nga daling midagan pagawas sa iyang atubangang pultahan paingon sa dalan sa pagpanimpalad sa ingon kapaspas nga nakalimtan niya ang iyang kalo, sungkod, ug panyo sa bulsa. Iya pa ganing gibiyaan ang iyang ikaduhang pamahaw nga wala mahuman.

Tingali adunay leksyon dinhi nga alang usab kanato.

Kon kamo ug ako mibati og mga pag-aghat nga moapil sa mahinungdanong pagpanimpalad sa pagsunod ug pagpaambit kon unsay giandam sa atong mahigugmaong Langitnong Amahan alang kanato sa dugay nang panahon ang milabay, mopasalig ko ninyo, karon ang adlaw sa pagsunod sa Anak sa Dios ug sa atong Manluluwas diha sa Iyang dalan sa pagserbisyo ug pagkadisipulo.

Mahimo kitang mogahin sa tibuok kinabuhi nga maghulat alang niana nga gutlo kon ang tanan perpekto nang nahan-ay. Apan karon mao ang panahon sa hingpit nga pagpasalig nga mangita sa Dios, mangalagad sa uban, ug mopaambit sa atong kasinatian ngadto sa uban.

Biyai ang inyong kalo, sungkod, panyo sa bulsa, ug nagkagubot nga balay.10

Kanato nga naglakaw na niana nga dalan, pagbaton og kaisug, ipakita ang kalooy, pagbaton og pagsalig, ug padayon!

Niadtong mibiya sa dalan, palihug balik, apil og balik uban namo, himoa kami nga mas lig-on.

Ug niadtong wala pa makasugod, nganong maglangay man? Kon gusto ninyong makasinati sa mga katingalahan niining mahinungdanon nga espirituhanong panaw, sugdi ang inyong kaugalingong dako nga pagpanimpalad! Pakig-istorya sa mga misyonaryo. Pakig-istorya sa inyong mga higala nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Pakig-istorya nila mahitungod niining talagsaong buhat ug usa ka katingalahan.11

Panahon na sa pagsugod!

Dali, Pakig-uban Kanamo!

Kon nakabantay mo nga ang inyong kinabuhi adunay dugang nga kahulugan, mas taas nga katuyoan, mas lig-on nga mga relasyon sa pamilya, ug mas suod nga koneksyon ngadto sa Dios, palihug, dali, pakig-uban kanamo.

Kon nangita mo og komunidad sa mga tawo nga naningkamot nga mahimong labing maayong bersyon sa ilang kaugalingon, motabang niadtong nanginahanglan, ug mohimo niining kalibutan nga mas maayo nga dapit, dali, pakig-uban kanamo!

Ari kamo ug makita ninyo kon unsa kining talagsaon, katingalahan, ug mapanimpalaron nga panaw.

Diha sa dalan madiskubrihan ninyo ang inyong kaugalingon.

Madiskubrihan ninyo ang kahulugan.

Madiskubrihan ninyo ang Dios.

Madiskubrihan ninyo ang labing mapanimpalaron ug mahimayaon nga panaw sa inyong kinabuhi.

Niini ako mopamatuod sa ngalan sa atong Manunubos ug Manluluwas, nga si Jesukristo, amen.