2010–2019
Pagtahud sa Iyang Ngalan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagtahud sa Iyang Ngalan

Uban sa pakigsaad sa pagkatawo ug pagkasakop, kita gitawag pinaagi sa ngalan ni Jesukristo.

Samtang ang mga ginikanan naghinam-hinam nga nagpaabut sa pagkatawo sa usa ka bata, sila adunay responsibilidad sa pagpili og ngalan alang sa ilang bag-ong masuso. Tingali niadtong natawo ka, nakadawat ka og ngalan nga gipasa gikan pas mga katigulangan sa inyong pamilya. O basin ang ngalan nga gihatag kanimo popular nianang tuiga o sa lugar diin ka natawo.

Si propeta Helaman ug iyang asawa mihatag og makahuluganong mga ngalan sa pamilya ngadto sa ilang masusong mga anak nga sila si Nephi ug Lehi. Misulti si Helaman sa iyang mga anak nga lalaki:

“Ako mihatag kaninyo sa mga ngalan sa atong unang mga ginikanan … nga sa panahon nga kamo mahinumdom sa inyong mga ngalan kamo mahinumdom kanila; ug sa panahon nga kamo mahinumdom kanila kamo mahinumdom sa ilang mga buhat; … nga kini gisulti, ug usab gisulat, nga sila mga maayo.

“Busa, akong mga anak nga lalaki, ako manghinaut nga kamo magbuhat niana nga maayo.”1

Ang mga ngalan nilang Nephi ug Lehi nakatabang kanila sa paghinumdom sa maayong mga buhat sa ilang mga katigulangan ug miawhag kanila sa pagbuhat usab og maayo.

Igsoong mga babaye, dili igsapayan asa kita nagpuyo, unsa ang pinulongan ang atong gilitok, o bisan 8 anyos pa kita o 108, nagpakigbahin kita og espesyal nga ngalan nga aduna niining sama nga mga katuyoan.

“Kay ang tanan [kanato] nga gibautismohan ngadto kang Kristo gikasul-uban og Kristo … kay [kita] usa ra diha kang Kristo Jesus.”2

Isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, “una kitang [mi]saad sa atong kaandam sa pagdala ngari kanato sa ngalan ni Kristo … pinaagi sa ordinansa sa bunyag.”3 Pinaagi niini nga pakigsaad, misaad kita nga kanunayng mohinumdom Kaniya, mohupot sa Iyang mga sugo, ug moalagad sa uban. Ang atong pagkaandam sa paghupot niini nga pakigsaad gibag-o matag adlaw sa Igpapahulay kon moambit kita sa sakramento ug magmaya sa makausa diha sa panalangin nga “[manag]gawi diha sa kabag-o sa kinabuhi.”4

Ang ngalan nga gihatag kanato sa dihang natawo kita nagrepresentar sa atong indibidwal nga pagkatawo ug nagpasakop kanato sa atong yutan-ong mga pamilya. Bisan pa niana, sa dihang kita “natawo pag-usab” sa pagbunyag, ang atong panabut kon si kinsa kita napadako. “Tungod sa pakigsaad diin kamo nakahimo kamo pagatawgon nga mga anak ni Kristo, … kay tan-awa, … siya sa espirituhanon nga paagi nanganak kaninyo; kay kamo nag-ingon nga ang inyong mga kasingkasing nausab pinaagi sa hugot nga pagtuo diha sa iyang ngalan; busa, kamo natawo kaniya.”5

Sa ingon, uban sa pag-ila sa pakigsaad ug pagkahisakop, kita gitawag pinaagi sa ngalan ni Jesukristo. Ug “walay lain nga ngalan nga gihatag ni lain nga mga agianan diin ang kaluwasan modangat ngadto sa mga katawhan, lamang diha ug pinaagi sa ngalan ni Kristo, ang Ginoong Makagagahum.”6

Ang ngalan ni Jesus dugay na nga gipanagna sa wala pa Siya matawo. Ngadto kang Haring Benjamin, usa ka anghel nanagna, “Ug siya pagatawgon og Jesukristo, ang Anak sa Dios, … ug ang iyang inahan pagatawgon og Maria.”7 Ang Iyang buhat sa “matubsanon nga gugma”8 gipahibalo usab ngadto sa mga anak sa Dios sa matag higayon ang ebanghelyo maanaa sa yuta, gikan sa mga adlaw ni Adan ug Eva hangtud karon, aron mahibaloan nila “sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala.”9

Sa miaging tuig, si Presidente Russell M. Nelson mipadangat og “usa ka propetikanhong paghangyo” ngadto sa mga igsoong babaye sa “pag-umol sa kaugmaon pinaagi sa pagtabang sa pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel.” Midapit siya kanato sa pagbasa sa Basahon ni Mormon ug “pagmarka sa matag bersikulo nga nagsulti o nagpunting ngadto sa Manluluwas.” Naghangyo siya kanato nga kita “magmatinuoron sa pagsulti kang Kristo, magmaya diha kang Kristo, ug magsangyaw kang Kristo uban sa [atong pamilya] ug mga higala.” Tingali nagsugod na kamo sa pag-ila sa mga bunga sa iyang saad nga “ikaw ug sila maduol ngadto sa Manluluwas. … Ug ang mga kausaban, gani mga milagro, magsugod og kahitabo.”10

Ang atong saad nga kanunayng mohinumdom sa Manluluwas naghatag kanato og kalig-on sa pagbarug alang sa kamatuoran ug pagkamatarung—manaa man kita sa dakong pundok o sa atong pag-inusara, diin walay nasayud sa atong mga binuhatan gawas lang sa Dios. Kon mohinumdom kita Kaniya ug sa Iyang ngalan nga atong gihuptan, wala kitay dapit sa pagpakunhod sa atong kaugalingong mga pagtandi o pagpasulabi nga mga paghusga. Sa atong mga mata nga nakapunting sa Manluluwas, nakasabut kita kon si kinsa gayud kita—minahal nga anak sa Dios.

Sa paghinumdom sa atong mga pakigsaad makapahilum sa atong kalibutanong mga kabalaka, ang pagduda sa kaugalingon mahimong kaisug, ug maghatag og paglaum sa mga panahon sa pagsulay.

Ug kon makahimo kita og sayop sa atong paglambo sa dalan sa pakigsaad, ato lang gayud hinumduman ang Iyang ngalan ug Iyang mahigugmaong pagkamabination ngari kanato. “Kay siya aduna sa tanan nga gahum, tanan nga kaalam, ug tanan nga salabutan, ug siya usa ka maloloy-on nga Binuhat … gani ngadto sa kaluwasan, ngadto kinsa mohinulsol ug motuo diha sa iyang ngalan.”11 Sa pagkatinuod walay mas nindot pa nga tingog kay sa ngalan ni Jesus ngadto sa tanan kinsa, may masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga espiritu, nangita sa “pagbuhat og maayo ug mahimong maayo.”12

Mitudlo si Presidente Nelson: “Dili na ron panahon nga kamo mahimong hilom ug komportable nga Kristiyano. Ang inyong relihiyon dili lang kabahin sa pagsimba ma-Dominggo. Kini kabahin sa pagpakita isip tinuod nga disipulo gikan sa Dominggo sa buntag hangtud sa Sabado sa gabii. … Wala gayud kanang ‘part-time’ nga disipulo ni Ginoong Jesukristo.”13

Ang atong pagkaandam sa pagdala ngari kanato sa ngalan ni Kristo sobra pa kay sa pormal nga pagbinayloay og mga pulong. Dili kini usa ka uyon-uyon lang nga saad o dili tinuod nga kultura. Dili kini usa ka tulumanon sa pagpalabay o usa ka name tag nga atong gisul-ob. Dili kini sinultihan nga basta lang ibutang nato sa estante o ibitay sa bongbong. Ang Iya mao ang usa ka ngalan nga “gibutang,”14 gisulat sa atong mga kasingkasing, ug “gikulit sa [atong] mga panagway.”15

Ang maulaong sakripisyo sa Manluluwas kinahanglan nga kanunayng hinumduman, pinaagi sa atong mga hunahuna, mga buhat, ug interaksyon sa uban. Dili lang kay Siya mahinumdom sa atong mga ngalan, apan Siya mahinumdom kanato kanunay. Ang Manluluwas mipahayag:

“Mahimo ba sa usa ka inahan sa pagkalimot sa iyang masuso nga bata, nga siya walay kalooy diha sa iyang anak nga lalaki sa iyang sabakan? Oo, sila mahimo nga makalimot, apan Ako dili makalimot kaninyo, O balay ni Israel.

“Tan-awa, ako mikulit kaninyo diha sa mga palad sa akong mga kamot.”16

Si Presidente George Albert Smith mitudlo, “Tahura ang mga ngalan nga inyong gidala, tungod kay sa umaabut nga adlaw ikaw adunay kahigayunan ug obligasyon sa pagreport … ngadto sa inyong Amahan sa langit … unsa ang inyong nabuhat uban [niadto nga mga ngalan].”17

Sama sa gipili og maayo nga mga ngalan ni Nephi ug Lehi, ikasulti ba ug ikasulat kanato nga kita tinuod nga mga disipulo ni Ginoong Jesukristo? Ato bang gitahud ang ngalan ni Jesukristo nga atong gidawat nga matugtanon diri sa atong kaugalingon? Kita ba “nangalagad ug nagpanghimatuod”18 sa Iyang mahigugmaong kamabination ug sa Iyang matubsanon nga gahum?

Dili pa lang dugay, naminaw ko sa Basahon ni Mormon. Sa katapusang kapitulo sa 2 Nephi, ako nakadungog ni Nephi nga miingon og usa ka butang nga wala pa sukad nako nabasa sa samang paagi sa una. Sa tibuok niya nga rekord, mitudlo siya ug mipamatuod sa “Manunubos,” ang “Balaan sa Israel,” ang “Kordero sa Dios,” ug ang “Mesiyas.” Apan sa iyang pagtapos sa iyang asoy, nakadungog kong miingon siya niini nga mga pulong: “Ako mihimaya sa kayano; ako mihimaya sa kamatuoran; ako mihimaya sa akong Jesus, kay siya nagtubos sa akong kalag.”19 Sa pagkadungog ko sa mga pulong, ang akong kasingkasing nagmaya ug balik-balik akong naminaw. Nakaila ako ug mitubag niadto nga bersikulo sama sa akong pag-ila ug pagtubag sa akong kaugalingon nga ngalan.

Ang Ginoo miingon, “Oo, bulahan kini nga mga katawhan kinsa andam sa pagdala sa akong ngalan; kay pinaagi sa akong ngalan sila pagatawgon; ug sila maako.”20

Isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, unta kita “sa kalipay [modala ngari kanato] sa ngalan ni Kristo”21 pinaagi sa pagtahud sa Iyang ngalan uban sa gugma, debosyon, ug maayong buhat. Ako mopamatuod nga Siya mao “ang Kordero sa Dios, oo, gani ang Anak sa Amahan sa Kahangturan.”22 Sa ngalan sa Iyang balaang anak, si Jesukristo, amen.