2010–2019
Hinigugmang Anak nga mga Babaye
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Hinigugmang Anak nga mga Babaye

Diha sa sentro sa tanan nga among gibuhat sa Young Women mao ang among tinguha sa pagtabang kaninyo nga makabaton og dili matarug nga pagtuo ni Ginoong Jesukristo.

Minahal nga kaigsoonan kong mga babaye, usa kini ka hingpit nga kalipay nga makig-uban kaninyo! Nagsaksi kita karon og pagbu-bu sa pagpadayag nga makapalig-on sa kalag ug makalipay.

Sa atong pagsugod, ipaila-ila ko kamo sa pipila ka mga higala; sila mao ang batan-ong mga babaye nga talagsaon ang talento, kostumbre, ug indibidwal ug pamilya nga kahimtang. Matag usa kanila, sama kaninyong tanan, nakadani sa akong kasingkasing.

Bella

Una, ila-ilaha si Bella. Nagbarug siya nga lig-on isip mao lamang ang batan-ong babaye sa iyang branch sa Iceland.

Josephine

Ila-ilaha usab ang matinuoron nga si Josephine nga taga-Africa, kinsa mipasalig og balik sa pagtuon sa Basahon ni Mormon kada adlaw. Nadiskubrihan niya ang gahum ug mga panalangin nga moabut gikan niini nga yano, matinud-anon nga buhat.

Ashtyn

Ug sa katapusan, ila-ilaha ang akong pinanggang amiga nga si Ashtyn, usa ka talagsaon nga batan-ong babaye kinsa namatay human sa unom ka tuig nga pakigbugno sa kanser. Ang iyang pagpamatuod sa Pag-ula ni Jesukristo ingon nga nabati gihapon sa akong kasingkasing.

Kamong tanan mga buotan kaayo nga batan-ong mga babaye. Magkalahi kamo, ang matag usa uban sa inyong kaugalingong mga gasa ug mga kasinatian apan susama sa mahinungdanon kaayo ug sa mahangturong paagi.

Kamo tinuod nga mga espirituhanong anak nga mga babaye sa Langitnong mga Ginikanan, ug walay makapabulag kaninyo gikan sa Ilang gugma ug sa gugma sa inyong Manluluwas.1 Kon kamo mas mopaduol ngadto Kaniya, bisan sa pagbuhat og kinagamyan nga mga lakang sa bata sa pagpadayon, madiskubrihan ninyo ang malungtarong kalinaw nga moabut sa inyong kalag isip matinud-anong disipulo sa atong Manluluwas, si Jesukristo.

Si Presidente Russell M. Nelson, ang atong gihigugma nga propeta, mihangyo nga akong ipakigbahin ang pipila ka dinasig nga mga kausaban nga motabang ninyo nga “molambo ang [inyong] sagradong personal nga potensyal”2 ug molambo ang inyong matarung nga impluwensya. Mohisgut ako og upat ka bahin sa mga kausaban karong gabhiona.

Tema sa Young Women

Una, diha sa sentro sa among gibuhat sa Young Women mao ang among tinguha sa pagtabang kaninyo nga makabaton og dili matarug nga pagtuo ni Ginoong Jesukristo3 ug usa ka sigurado nga kahibalo sa inyong balaanong pagkatawo isip anak nga babaye sa Dios.

Karong gabhiona, akong ipahibalo ang kausaban sa tema sa Young Women. Ako nag-ampo nga kamo mobati sa Espiritu Santo nga mopamatuod sa kamatuoran niini nga mga pulong samtang akong litukon ang bag-o nga tema:

Ako usa ka hinigugmang anak nga babaye sa langitnong mga ginikanan,4 nga adunay diosnong kinaiya ug mahangturong padulngan.5

Isip usa ka disipulo ni Jesukristo,6 ako maningkamot nga mahimong sama Kaniya.7 Ako magtinguha ug mobuhat sa personal nga pagpadayag8 ug mangalagad sa uban diha sa Iyang balaan nga ngalan.9

Ako mobarug ingon nga usa ka saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang ug diha sa tanan nga mga dapit.10

Samtang ako maningkamot aron mahimong angay sa kahimayaan,11 akong hatagan og bili ang gasa sa paghinulsol12 ug magtinguha nga molambo sa matag adlaw.13 Uban sa hugot nga pagtuo,14 akong lig-unon ang akong panimalay ug pamilya,15 mohimo ug motuman sa sagradong mga pakigsaad,16 ug modawat sa mga ordinansa17 ug mga panalangin sa balaan nga templo.18

Bantayi ang kausaban gikan sa “kami” ngadto sa “ako.” Kini nga mga kamatuoran magamit ninyo tagsa-tagsa. Kamo mga hinigugmang anak nga babaye sa Langitnong mga Ginikanan. Kamo mga disipulo sa pakigsaad sa atong Manluluwas, si Jesukristo. Dapiton ko kamo sa pagtuon ug sa pagpamalandong niini nga mga pulong. Ako nasayud nga sa pagbuhat ninyo, mahimo kamong makaangkon og pagpamatuod sa kamatuoran niini. Ang pagsabut niini nga mga kamatuoran mousab sa paagi sa inyong pag-atubang sa mga hagit. Ang pagkahibalo sa inyong pagkatawo ug katuyoan motabang kaninyo sa pagpahiuyon sa inyong kabubut-on diha sa kabubut-on sa Manluluwas.

Ang kalinaw ug giya maangkon ninyo samtang mosunod kamo ni Jesukristo.

Mga Klase sa Young Women

Ang ikaduha nga bahin sa kausaban makaapekto sa mga klase sa Young Women. Si Elder Neal A. Maxwell miingon, “Sa kanunay gikinahanglan kaayo sa mga tawo ang mapanalipdan gikan sa mga unos sa kinabuhi diha sa dapit diin ang matag usa mobati nga nahisakop.”19 Ang atong mga klase kinahanglang mahimo nga balaanong dapit nga makapanalipod gikan sa mga unos, luwas nga mga dapit nga anaa ang gugma ug mobati nga nahisakop. Sa paningkamot sa pag-ugmad og dugang nga panaghiusa, pagpalig-on sa panaghigalaay, ug pagpalambo nianang pagbati nga nahisakop diha sa Young Women, naghimo kami og pipila ka mga kausaban sa estraktura sa klase.

Sobra sa 100 ka tuig, ang batan-ong mga babaye nabahin sa tulo ka klase. Magsugod dayon, gidapit namo ang mga lider sa Young Women ug mga bishop nga mainampoon nga maghunahuna sa mga panginahanglan sa matag batan-on nga babaye ug i-organisar sila sumala sa piho nga mga kahimtang sa ward. Ania ang pipila ka mga ehemplo kon unsa ang mahitabo.

  • Kon diyutay ra ang batan-ong mga babaye, mahimong usa ra ang klase nga ang tanan mag-uban sa Young Women.

  • Tingali kamo adunay dako nga grupo sa batan-ong mga babaye nga nag-edad og 12 ug dayon gamay nga grupo sa batan-ong mga babaye nga mas magulang. Mahimo kamong modesisyon sa paghimo og duha ka klase: Young Women 12 ug Young Women 13–18.

  • O kon dako ang inyong ward nga adunay 60 ka batan-ong mga babaye nga nanambong, mahimo nga kamo adunay unom ka klase, usa sa matag edad, gi-organisar sumala sa tuig.

Bisan giunsa pa pag-organisar ang inyong mga klase, kamo nga batan-ong mga babaye mahinungdanon sa pag-ugmad og panaghiusa. Magmahimong usa ka kahayag niadtong nagpalibut kaninyo. Magmahimong tinubdan sa gugma ug pag-atiman nga inyong gilauman nga madawat gikan sa uban. Uban sa pag-ampo diha sa inyong kasingkasing, padayon sa pagtabang ug paningkamot nga mahimong impluwensya alang sa kaayohan. Sa pagbuhat ninyo sa ingon, ang inyong kinabuhi mapuno sa pagkamabination. Kamo adunay mas arang-arang nga pagbati ngadto sa uban ug mosugod sa pagkakita sa ilang kaayo.

Mga Ngalan sa Klase sa Young Women

Ikatulo, niining bag-o nga pag-organisar sa klase, ang tanang mga klase pagatawagon pinaagi sa makapahiusang ngalan nga “Young Women.”20 Undangon na nato ang paggamit sa mga ngalan nga “Beehive,” “Mia Maid,” ug “Laurel.”

Lig-unon ang mga Kapangulohan sa Klase

Ang katapusan nga bahin nga gusto nakong hisgutan mao ang kaimportante sa mga kapangulohan sa klase. Dili igsapayan kon giunsa pag-organisar ang mga klase sa Young Women, ang matag klase kinahanglan adunay kapangulohan sa klase!21 Pinaagi kini sa balaan nga plano nga ang batan-ong mga babaye pagatawagon aron mogiya sa ilang pagkabatan-on.

Ang tahas ug katuyoan sa mga kapangulohan sa klase gipalig-on ug mas klaro nga gipasabut. Ang trabaho sa kaluwasan usa niining mahinungdanon nga mga responsibilidad, ilabi na diha sa mga bahin sa pagpangalagad, buhat sa misyonaryo, pagpaaktibo, ug buhat sa templo ug family history.22 Oo, mao kini ang paagi kon unsaon nato pagpundok ang Israel23—usa ka mahimayaon nga buhat alang sa tanang batan-ong mga babaye isip mga miyembro sa batalyon sa mga batan-on sa Ginoo.

Sa inyong nasayran, sa matag ang-ang sa Simbahan, ang Ginoo motawag og mga kapangulohan aron mangulo sa Iyang katawhan. Mga batan-ong mga babaye, ang pagkamiyembro sa kapangulohan sa klase tingali inyong unang higayon nga makaapil niining dinasig nga sundanan sa pagpangulo. Mga hamtong nga mga lider, himoang prayoridad ang pagtawag sa mga kapangulohan sa klase ug dayon mangulo diha sa ilang kiliran, motudlo ug mogiya nila aron sila molampus.24 Bisan unsa pa ang ang-ang sa kasinatian sa kapangulohan sa klase, sugdi kon asa sila ug tabangi sila nga molambo ang mga kahanas ug pagsalig nga makapanalangin nila isip mga lider. Pagpabilin nga suod kanila, apan ayaw pagbuot. Ang Espiritu mogiya kaninyo samtang inyo silang giyahan.

Chloe

Sa paghulagway sa importante nga tahas sa mga ginikanan ug mga lider isip mga tigtudlo, tuguti ako sa pagsulti kaninyo og usa ka istorya. Si Chloe gitawag sa pagserbisyo isip presidente sa klase. Ang iyang maalamong lider sa pagkapari miawhag niya sa pagpangayo og tabang sa Ginoo sa pagrekomendar og mga ngalan alang sa iyang kapangulohan. Si Chloe nag-ampo ug dali kaayong nakadawat og inspirasyon kon kinsa ang irekomendar isip iyang mga magtatambag. Samtang siya nagpadayon sa pagpamalandong ug pag-ampo bahin sa secretary, ang Espiritu mipabalik-balik niya sa pagtutok sa usa ka batan-ong babaye nga nakapakugang niya—usa ka batan-on nga panagsa ra moanha sa simbahan o sa mga kalihokan.

Mibati nga wala makasiguro sa pag-aghat, si Chloe nakigsulti sa iyang inahan, kinsa mipasabut nga usa sa mga paagi nga kita makadawat og pagpadayag mao ang pagbalik-balik sa mga hunahuna. Uban sa nabag-o nga pagsalig, gibati ni Chloe nga makarekomendar na siya niining batan-ong babaye. Mihatag ang bishop sa tawag, ug ang batan-ong babaye midawat. Human nga na-set apart, kining buotan nga secretary misulti, “Kahibalo ka, wala nako gibati sukad nga aduna koy luna, o gikinahanglan ko sa bisan asa. Wala ko mobati nga naapil ko. Apan niini nga tawag, gibati nako nga morag ang Langitnong Amahan adunay katuyoan ug luna alang kanako.” Samtang si Chloe ug ang iyang inahan mibiya sa miting, si Chloe miatubang sa iyang mama nga adunay luha sa iyang mga mata ug miingon, “Ang pagpadayag tinuod! Ang pagpadayag kasaligan gyud!”

Mga kapangulohan sa klase, gitawag kamo sa Dios ug gisaligan nga mangulo sa grupo sa Iyang anak nga mga babaye. “Ang Ginoo nakaila kaninyo. … Siya mipili kaninyo.”25 Humana kamo nga na set apart sa usa ka tawo nga adunay awtoridad sa pagkapari; kini nagpasabut nga samtang inyong gibuhat ang mga katungdanan sa inyong calling, inyong gigamit ang awtoridad sa pagkapari. Kamo adunay importante nga buluhaton. Magmahimong sensitibo ug buhata ang mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Sa pagbuhat ninyo sa ingon, makaserbisyo kamo nga adunay pagsalig, kay wala kamo mag-inusara sa pagserbisyo!

Mga presidente sa klase, gikinahanglan namo ang inyong kaalam, opinyon, ug kusog sa bag-ong ward youth council nga gipahibalo karong adlawa ni Elder Quentin L. Cook. Mahinungdanon kamo nga bahin sa solusyon aron matubag ang mga panginahanglan sa inyong mga kaigsoonan.26

Kini nga mga kausaban sa organisasyon sa klase ug pagpangulo mahimong sugdan kon maandam na ang mga ward ug mga branch apan kinahanglan nga mapahimutang na inigka-Enero 1, 2020.

Minahal kong mga sister, mopamatuod ko nga kining mga kausaban nga akong gisulti karon dinasig nga direksyon gikan sa Ginoo. Samtang makugihon kitang moimplementar niining mga kausaban, hinaut nga dili gayud kita mawala sa atong tumong: sa paglig-on sa atong desisyon sa pagsunod ni Jesukristo ug sa pagtabang sa uban nga moduol ngadto Kaniya. Mopamatuod ko nga kini Iyang Simbahan. Mapasalamaton kaayo ko nga Iya kitang gitugutan nga mahimong importante kaayo nga bahin sa Iyang sagrado nga buhat.

Ako nag-ampo nga ang sama nga Espiritu nga naggiya niining mga kausaban mogiya kaninyo samtang kamo magpadayon diha sa dalan sa pakigsaad. Niini ako mopamatuod sa ngalan ni Jesukristo, amen.