2010–2019
Pagpaluyo sa mga General Authority, mga Area Seventy, ug Kinatibuk-ang mga Opisyales saSimbahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpaluyo sa mga General Authority, mga Area Seventy, ug Kinatibuk-ang mga Opisyales sa Simbahan

Mga kaigsoonan, gisugyot nga atong paluyohan si Russell Marion Nelson isip propeta, manalagna, ug tigpadayag ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; Dallin Harris Oaks isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan; ug Henry Bennion Eyring isip Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

Kadtong uyon ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna, mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan si Dallin H Oaks isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug si M. Russell Ballard isip Akting nga Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Bisan kinsa nga supak mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mosunod isip mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong, ug Ulisses Soares.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Si bisan kinsa nga mosupak mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Gisugyot nga atong i-release uban sa pasalamat sa ilang mapahinungurong pagserbisyo sila si Elder Wilford W. Andersen, Kim B. Clark, Lawrence E. Corbridge, Claudio R. M. Costa, Bradley D. Foster, O. Vincent Haleck, Donald L. Hallstrom, Steven E. Snow, ug Larry Y. Wilson isip mga General Authority Seventy ug ihatag kanila ang estado sa pagka-emiritus.

Kadtong buot nga moduyog kanamo sa pagpasalamat niini nga mga Kaigsoonan ug sa ilang mga pamilya sa talagsaon nilang serbisyo, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong i-release ang mosunod nga mga Area Seventy: Julio C. Acosta, Blake R. Alder, Alain L. Allard, Omar A. Alvarez, Taiichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Aley K. Auna Jr., Grant C. Bennett, Michael H. Bourne, Rómulo V. Cabrera, Wilson B. Calderón, Hernando Camargo, José C. F. Campos, Nicolás Castañeda, Walter Chatora, Zeno Chow, Robert J. Dudfield, J. Kevin Ence, Meliula M. Fata, K. Mark Frost, Claude R. Gamiette, Maurício G. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose L. Isaguirre, Tae Gul Jung, Sergio L. Krasnoselsky, Milan F. Kunz, Bryan R. Larsen, G. Kenneth Lee, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Lono, Khumbulani Mdletshe, Dale H. Munk, Norman R. Nemrow, Yutaka Onda, Wolfgang Pilz, Raimundo Pacheco De Pinho, Gennady N. Podvodov, Abraham E. Quero, Marco A. Rais, Steven K. Randall, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raúl H. Spitale, C. Walter Treviño, ‘Aisake K. Tukuafu, Juan A. Urra, Raul S. Villanueva, ug Leonard Woo.

Kadtong moduyog kanamo sa pagpasalamat sa ilang maayo kaayo nga pagserbisyo palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mosunod nga bag-ong mga Area Seventy: Michel J. Carter, Alfred Kyungu, R. Pepper Murray, Ryan K. Olsen, ug Iotua Tune.

Kadtong uyon ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna, mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang ubang mga General Authority, mga Area Seventy, ug Kinatibuk-ang mga Opisyales sa Simbahan nga kasamtangang gipili.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Gidapit namo kadtong misupak sa bisan hain sa gisugyot sa pagkontak sa ilang mga presidente sa stake.

Mga kaigsoonan, padayon kaming magpasalamat sa inyong padayon nga pagtuo ug mga pag-ampo alang sa mga lider sa Simbahan.