2010–2019
Mga Saksi, Mga Korum sa Aaronic nga Pagkapari, ug mga Klase sa Young Women
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Saksi, Mga Korum sa Aaronic nga Pagkapari, ug mga Klase sa Young Women

Ang mga kausaban nga gipahibalo namo karon gituyo aron sa pagtabang sa mga batan-ong lalaki ug sa mga batan-ong babaye nga mapalambo ang ilang sagradong personal nga potensyal.

Minahal nga kaigsoonan, nindot kaayo nga ikauban kamo pag-usab sa kinatibuk-ang komperensya. Sayo niining semanaha, gihimo ang mga pahibalo ngadto sa mga miyembro sa Simbahan mahitungod sa mga kausaban sa polisiya kabahin kon kinsa ang moalagad isip mga saksi sa mga ordinansa sa bunyag ug sa pagbugkos. Gusto nakong hisgutan ang tulo ka punto.

  1. Ang proxy nga bunyag alang sa namatay nga tawo mahimong saksihan ni bisan kinsa nga naghupot og magamit nga rekomend sa templo, lakip sa rekomend nga adunay limitasyon ang paggamit.

  2. Si bisan kinsa nga natugahan nga miyembro nga dunay magamit nga rekomend sa templo mahimong moalagad isip saksi sa mga ordinansa sa pagbugkos, sa buhi ug sa proxy.

  3. Si bisan kinsa nga nabunyagan nga miyembro sa Simbahan mahimong moalagad isip saksi sa bunyag sa buhi nga tawo. Kini nga kausaban alang sa tanang mga bunyag sa gawas sa templo.

Kining kausaban sa polisiya may kalabutan sa pamaagi. Ang sukaranang doktrina ug mga pakigsaad wala mausab. Kini parehong epektibo sa tanang mga ordinansa. Kini nga mga kausaban makapalambo pag-ayo sa pag-apil sa pamilya niini nga mga ordinansa.

Gusto usab ako nga mamulong kaninyo niining higayuna sa pagpahibalo sa mga kausaban nga may kalabutan sa atong kabatan-onan ug sa ilang mga lider.

Inyong mahinumduman nga akong gidapit ang kabatan-onan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagpalista sa batalyon sa kabatan-onan sa Ginoo sa pag-apil sa labing dakong kawsa sa kalibutan karon—ang pagpundok sa Israel.1 Miisyu ko niini nga imbitasyon sa atong kabatan-onan tungod kay sila hanas sa pagpaambit ngadto sa uban ug sa pagpakigbahin sa unsay ilang gituohan sa madanihong paagi. Ang kawsa sa pagpundok usa ka importante nga bahin sa pagtabang sa pag-andam sa kalibutan ug sa katawhan niini alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo.

Sa matag ward, ang batalyon sa kabatan-onan sa Ginoo gipangulohan sa usa ka bishop, usa ka mahalaron nga sulugoon sa Dios. Ang iyang una ug importante nga responsibilidad mao ang pag-atiman sa mga batan-ong lalaki ug sa mga batan-ong babaye sa iyang ward. Ang bishop ug ang iyang mga magtatambag mogiya sa buhat sa mga korum sa Aaronic nga Pagkapari ug sa mga klase sa Young Women diha sa ward.

Ang mga kausaban nga gipahibalo namo karon gituyo aron sa pagtabang sa mga batan-ong lalaki ug sa mga batan-ong babaye nga mapalambo ang ilang sagradong personal nga potensyal. Gusto usab namo nga lig-unon ang mga korum sa Aaronic nga Pagkapari ug ang mga klase sa Young Women ug mohatag og suporta ngadto sa mga bishop ug sa ubang hamtong nga mga lider samtang sila magserbisyo sa nagtubo nga henerasyon.

Si Elder Quentin L. Cook mohisgot karon sa mga kausaban nga may kalabutan sa mga batan-ong lalaki. Ug karong gabii, sa sesyon sa kinatibuk-ang kababayen-an, si Sister Bonnie H. Cordon, Kinatibuk-ang Presidente sa Young Women, mohisgot sa mga kausaban nga may kalabutan sa mga batan-ong babaye.

Ang Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles nagkahiusa sa pag-endorso niini nga mga paningkamot aron sa pagpalig-on sa atong kabatan-onan. O, mahal namo sila ug nag-ampo alang kanila! Sila ang “paglaum sa Israel, kasundalohan sa Zion, mga anak sa gisaad nga adlaw.”2 Among ipadayag ang among hingpit nga pagsalig sa atong kabatan-onan ug ang among pasalamat kanila. Sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.