2010–2019
Duha ka Dagkong mga Sugo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Duha ka Dagkong mga Sugo

Kinahanglan kitang mosulay sa paghupot sa duha ka dagkong mga sugo. Sa pagbuhat niini, nagsubay kita sa pino nga linya tali sa balaod ug sa gugma.

Akong minahal nga mga sister sa ebanghelyo ni Jesukristo, ako motimbaya kaninyo isip balaang gisangunan nga mga tigbantay sa mahangturong pamilya. Si Presidente Russell M. Nelson mitudlo kanato nga, “Kini nga Simbahan gipahiuli aron ang pamilya maporma, mabugkos, ug mahimaya sa kahangturan.”1 Kana nga pagtulon-an adunay importante nga kalabutan alang sa mga tawo kinsa nagpaila isip tomboy, bayot, bisexual, o transgender, kasagarang gitawag nga LGBT.2 Si Presidente Nelson mipahinumdom kanato nga dili “kinahanglan [kanunay] kitang magkauyon sa usa’g usa aron sa paghigugma sa usa’g usa.”3 Kini nga propetikanhong mga pagtulon-an importante alang sa mga panaghisgutanay sa pamilya aron sa pagtubag sa mga pangutana sa kabataan ug kabatan-onan. Mainampuon akong nangayo og inspirasyon nga makapamulong niini nga grupo sa mananambong tungod kay maapektuhan kamo sa talagsaon nga paagi niining mga pangutana, nga sa direkta o dili makaapekto sa matag pamilya dinhi sa Simbahan.

I.

Magsugod ko sa unsay gitudlo ni Jesus nga duha ka dagko nga mga sugo.

“Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan.

“Mao kana ang dako ug ang unang sugo.

“Ug ang ikaduha susama ra, Higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”4

Kini nagpasabut nga kita gimandoan sa paghigugma sa tanan, tungod kay ang sambingay ni Jesus sa maayo nga Samarianhon nagtudlo nga ang tanan atong silingan.5 Apan ang atong kadasig sa pagsunod niining ikaduhang sugo kinahanglan dili makapakalimot sa una, ang paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasingkasing, kalag, ug salabutan. Atong mapakita kana nga gugma pinaagi sa “paghupot sa [Iyang] mga sugo.”6 Gikinahanglan sa Dios kanato ang pagtuman sa Iyang mga sugo tungod kay pinaagi lamang nianang pagkamasulundon, lakip sa paghinulsol, kita makabalik sa pagpuyo diha sa Iyang presensya ug mahimong hingpit sama Kaniya.

Sa iyang bag-ohay nga pakigpulong sa mga young adult sa Simbahan, si Presidente Russell M. Nelson namulong sa unsay iyang gitawag nga “lig-on nga koneksyon tali sa gugma sa Dios ug sa Iyang mga balaod.”7 Ang mga balaod nga labing mahinungdanon nga magamit sa mga isyu nga may kalabutan niadtong matawag nga LGBT mao ang balaod sa Dios sa kaminyoon ug ang kauban niining balaod sa kaputli. Ang duha gikinahanglan sa plano sa atong Amahan sa Langit sa kaluwasan alang sa Iyang mga anak. Sama sa gitudlo ni Presidente Nelson, “Ang mga balaod sa Dios hingpit nga nadasig sa Iyang walay kinutubang gugma kanato ug sa Iyang tinguha alang kanato nga mahimong maayo kutob sa mahimo.”8

Si Presidente Nelson mitudlo: “Daghang mga nasud … ang naghimong legal sa kaminyoon sa managsama og sekso. Isip mga miyembro sa Simbahan, atong gitahod ang mga balaod sa yuta … , lakip na ang sibil nga kaminyoon. Ang tinuod mao, hinoon, nga sa sinugdanan … ang kaminyuon gi-orden sa Dios! Ug hangtod karon kini gihulagway Niya nga tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye. Ang Dios wala mag-usab sa Iyang kahulugan sa kaminyoon.”

Si Presidente Nelson mipadayon: “Ang Dios wala gihapon mag-usab sa Iyang balaod sa kaputli. Ang mga rekisito sa pagsulod sa templo wala mausab.”9

Si Presidente Nelson nagpahinumdom kanatong tanan nga “ang atong katungdanan isip mga Apostoles mao ang pagtudlo og walay lain gawas sa kamatuoran. Kana nga katungdanan wala maghatag [sa mga Apostoles] og katungod sa pag-usab sa balaod.”10 Sa ingon, akong mga igsoong babaye, ang mga lider sa Simbahan kinahanglan kanunay nga magtudlo sa talagsaong importansya sa kaminyoon tali sa lalaki ug babaye ug sa kabahin niini nga balaod sa kaputli.

II.

Ang buhat sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa katapusan may kalabutan sa pag-andam sa mga anak sa Dios alang sa celestial nga gingharian, ug ilabi na sa labing taas niini nga himaya, kahimayaan o mahangturong kinabuhi. Ang labing taas nga padulngan posible lamang pinaagi sa kaminyoon alang sa kahangturan.11 Ang kinabuhing dayon naglakip sa mamugnaong mga gahum nga importanting bahin sa kombinasyon sa lalaki ug babaye12—nga gihulagway sa modernong pagpadayag isip ang “pagpadayon sa mga binhi hangtud sa hangtud.”13

Sa iyang pakigpulong sa mga young adult, si Presidente Nelson mitudlo, “Ang pagsunod sa mga balaod sa Dios makahimo kanimo nga luwas samtang ikaw nag-uswag ngadto sa umaabut nga kahimayaan”14—mao kana ang, mahimong sama sa Dios, nga adunay nahimaya nga kinabuhi ug balaan nga potensyal sa atong Langitnong mga Ginikanan. Mao kana ang kapalaran nga atong gusto alang sa tanan natong gihigugma. Tungod niana nga gugma, dili kita makatugot nga ang atong gugma molabaw pa sa mga sugo ug sa plano ug buhat sa Dios, nga atong nahibaloan nga magdala sa atong gihigugma ngadto sa ilang labing dako nga kalipay.

Apan naay daghan nga atong gihigugma, lakip na ang uban nga nahibalo sa gipahiuli nga ebanghelyo, kinsa wala motuo o mipili nga dili mosunod sa mga sugo sa Dios bahin sa kaminyoon ug balaod sa kaputli. Unsaon mana sila?

Ang doktrina sa Dios nagpakita nga kitang tanan Iyang mga anak ug nga Iya kitang gibuhat aron magbaton og hingpit nga kalipay.15 Ang modernong pagpadayag nagtudlo nga ang Dios naghatag og plano alang sa mortal nga kasinatian kon diin ang tanan makapili sa pagtuman aron sa pagtinguha sa Iyang labing dako nga mga panalangin o makapili nga mosangput sa usa ka dili kaayo mahimayaon nga mga gingharian.16 Tungod sa dako nga gugma sa Dios alang sa tanan Niyang mga anak, kadtong ubos nga mga gingharian mas nindot gihapon kaysa matugkad sa hunahuna sa mga mortal.17 Ang Pag-ula ni Jesukristo nakahimo niining tanan nga posible, samtang Siya “naghimaya sa Amahan, ug ”nagtubos sa tanan nga mga binuhat sa iyang mga kamot.18

III.

Ako nang nahisgutan ang unang sugo, unya unsa naman lang ang ikaduha? Unsaon nato pagtuman ang sugo nga higugmaon ang atong mga silingan? Kita nagtinguha sa paghangyo sa atong mga miyembro nga kadtong kinsa nagsunod sa tinumboy, binayot, bisexual, o transgender nga mga panudlo ug mga buhat kinahanglan trataron sa gugma nga gisugo sa atong Manluluwas nga ipakita ngadto sa tanan natong mga silingan. Sa ingon, sa dihang ang kaminyoon sa samang sekso gipahayag nga legal dinhi sa Estados Unidos, ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha mipahayag: “Ang ebanghelyo ni Jesukristo nagtudlo nato sa paghigugma ug pagtagad sa tanan uban sa pagkamabination ug pagtahud—bisag kon wala kita magkasinabut. Kami mopamatuod nga kadtong mopahimulos sa mga balaod o mga mando sa korte nga nagtugot sa sama og sekso nga kaminyoon dili gayud trataron nga walay pagtahud.”19

Dugang pa, dili gayud nato daug-daugon kadtong dili parehas nato og mga gituohan ug mga pasalig.20 Subo lang, ang ubang mga tawo nga nag-atubang niini nga mga isyu padayon nga mibati nga walay bili ug gisalikway sa ubang mga miyembro ug sa mga lider diha sa atong mga pamilya, mga ward, ug mga stake. Kitang tanan kinahanglang maningkamot nga mahimong mas mabination ug mas matinahuron.

IV.

Sa rason nga dili nato masabtan, aduna kita’y lainlain nga mga hagit sa atong mortal nga mga kasinatian. Apan kita nasayud nga ang Dios motabang sa matag usa kanato nga mabuntog kining mga hagit kon sinsero kitang magtinguha sa Iyang tabang. Human sa pag-antus ug paghinulsol sa pagsupak sa mga balaod nga kita gitudloan, kitang tanan gitakda alang sa gingharian sa himaya. Ang labing mahinungdanon ug katapusang paghukom pagahimuon sa Ginoo, kinsa ang nag-inusara nga aduna sa gikinahanglan nga kahibalo, kaalam, ug kalooy aron sa paghukom sa matag usa kanato.

Sa samang higayon, kinahanglan kitang motuman sa duha ka dagkong mga sugo. Sa pagbuhat niini, naglatay kita sa pino nga linya tali sa balaod ug sa gugma––nagtuman sa mga sugo ug naglakaw sa dalan sa pakigsaad, samtang naghigugma sa atong mga silingan. Kini nga paglakaw nanginahanglan kanato nga magtinguha sa balaanong inspirasyon kon unsa ang suportahan ug unsa ang supakon ug unsaon sa pagpaminaw sa matinahurong paagi ug niana nga proseso makatudlo. Ang atong paglakaw nanginahanglan nga dili nato makompromiso ang mga sugo apan magpakita sa hingpit nga gidak-on sa pagsabut ug gugma. Ang atong paglakaw kinahanglan naay konsiderasyon sa kabataan kinsa dili sigurado sa ilang sekswal nga oryentasyon, apan kini magdumili sa sayo ra nga pag-ila tungod kay, kasagaran sa kabataan, ang samang kalibug mag-anam og kawala sa pagdagan sa panahon.21 Ang atong paglakaw mosupak sa pang-agni nga mapalayo sa dalan sa pakigsaad, ug dili kini mosuporta sa bisan unsa nga magdala sa katawhan palayo sa Ginoo. Sa tanan niini atong hinumduman nga ang Dios misaad sa paglaum ug hingpit nga kalipay ug mga panalangin alang sa tanan kinsa nagtuman sa Iyang mga sugo.

V.

Mga inahan ug mga amahan ug kitang tanan responsable sa pagtudlo sa duha ka dagkong mga sugo. Alang sa kababayen-an sa Simbahan, si Presidente Spencer W. Kimball mihulagway niana nga katungdanan niining talagsaong panagna: “Ang dakong pagtubo nga moabut sa Simbahan sa katapusang mga adlaw moabut tungod kay daghang buotang mga babaye sa kalibutan … mapaduol sa Simbahan sa tumang kadaghan. Kini mahitabo sa kahimtang nga ang mga babaye sa Simbahan mopasanag sa pagkamatarung ug pagkamaayong mopahimutang sa ilang kinabuhi ug sa kahimtang nga ang mga babaye sa Simbahan makita nga talagsaon ug lahi … kay sa mga babaye sa kalibutan. … Busa mao kana nga ang babayeng mga ehemplo sa Simbahan nga mahimong mahinungdanong kusog sa gidaghanon ug sa espirituhanong pagtubo sa Simbahan niining katapusang mga adlaw.”22

Mahitungod niana nga panagna, si Presidente Russell M. Nelson mipahayag nga “ang adlaw nga nakita nang daan ni Presidente Kimbal mao karon. Kamo ang mga kababayen-an nga iya nang nakita!”23 Wala lang damha nato nga nakadungog niadtong panagna 40 ka tuig ang milabay nga makaamgo nga pipila niadtong maluwas sa kababayen-an niini nga Simbahan mao ang ilang kaugalingong minahal nga mga higala ug pamilya nga kasamtangang naimpluwensya sa kalibutanon nga mga prayoridad ug yawan-on nga mga pagtuis. Akong pag-ampo ug panalangin mao nga kamo magtudlo ug molihok aron sa pagpatuman niadto nga panagna, sa ngalan ni Jesukristo, amen.