2010–2019
Tinuod nga mga Disipulo sa Manluluwas
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tinuod nga mga Disipulo sa Manluluwas

Mobati kita og malungtarong kalipay kon ang atong Manluluwas ug ang Iyang ebanghelyo mahimong labing importante nga mga butang diin atong matukod ang atong kinabuhi.

Morag natago sa basahon ni Haggeo sa Daang Tugon nga dili kaayo pamilyar mao ang deskripsyon sa usa ka grupo sa mga tawo nga makagamit unta sa tambag ni Elder Holland. Nasayop sila sa wala pagbutang kang Kristo diha sa sentro sa ilang kinabuhi ug sa ilang pagserbisyo. Gipakita ni Haggeo ang pipila sa makapaukyab sa hunahuna nga handurawan samtang gibadlong niya kining mga tawo tungod sa pagpuyo sa ilang komportable nga mga balay imbis nga magtukod sa templo sa Ginoo:

“Panahon na ba alang kaninyo nga kamo magapuyo sa inyong kinasamihan nga balay, samtang kining balaya nagapabilin nga guba?

“Busa karon mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon; Palandunga ang inyong mga dalan.

“Nagapugas kamo og daghan, ug diyutay ra ang naani ninyo; kamo nagakaon, apan kamo wala makabaton og igo; kamo nagainum, apan kamo wala matagbaw sa ilimnon; kamo nagasaput sa inyong kaugalingon, apan walay usa nga nainit; ug kadtong nagadawat sa suhol, nagadawat sa suhol nga isulod sa puntil nga may mga buslot.

“Mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon; Palandunga ang inyong mga dalan.”1

Dili ba mo ganahan niadtong mga paghulagway sa kawalay pulos sa paghatag og prayoridad sa mga butang nga walay bili sa kahangturan labaw pa sa mga butang sa Dios?

Sa bag-ohay lang nga natambungan nakong panagtigum alang sa sakramento, usa ka miuli na nga misyonaryo ang mikutlo sa usa ka amahan nga hingpit nga milatid niining ideya sa dihang miingon siya sa iyang mga anak, “Ang gikinahanglan nato dinhi minos nga Wi-Fi ug dugang nga Nephi!”

Kay nakapuyo sa West Africa sulod sa lima ka tuig, nakakita ko og daghang ehemplo sa mga tawo nga mihatag og prayoridad sa ebanghelyo nga natural ug walay pagkaulaw. Usa nianang ehemplo mao ang ngalan sa usa ka negosyo sa ayuhanan og ligid ug pagbalanse sa ligid didto sa Ghana. Ang tag-iya mingalan niini nga “Thy Will Alignment [Ang Imong Pagbuot Matarung].”

Mobati kita og malungtarong kalipay2 kon ang atong Manluluwas ug ang Iyang ebanghelyo mahimong labing importante nga mga butang diin atong matukod ang atong kinabuhi. Hinoon, sayon ra kaayo alang nianang butanga nga mahimong mga butang niining kalibutana, diin ang ebanghelyo mahimo lamang nga opsyonal o sama ra kayano sa pagtambong sa simbahan og duha ka oras ma-Dominggo. Kon mao kini ang mahitabo, susama ra kini nga gibutang ang atong mga suhol ngadto sa “puntil nga may mga buslot.”

Gisultihan kita ni Haggeo nga magmapasaligon—aron mahimo nga, sama sa among giingon sa Australia, “fair dinkum” bahin sa pagsunod sa ebanghelyo. Ang mga tawo ma-fair dinkum kon sila mao gayud kon unsay ilang giingon nga sila mao.

Nakakat-on ko og gamay bahin sa pagka-fair dinkum ug pagpasalig pinaagi sa pagdula og rugby. Akong nakat-unan nga kon midula ko sa akong pinakamaayo, kon akong gihatag ang tanan kutob sa akong mahimo, hilabihan gayud ang akong kalingaw sa dula.

Terence M. Vinson

Ang paborito nakong tuig sa rugby mao ang tuig human sa high school. Ang team diin ko nahisakop parehong dunay talento ug mapasaligon. Kami ang team nga nakampiyon nianang tuiga. Hinoon, usa ka adlaw kinahanglan ming makigdula sa usa ka ubos og ranggo nga team, ug human sa dula kaming tanan dunay mga ka-date nga dad-on sa dako, tinuig nga sayaw sa kolehiyo. Naghunahuna ko nga tungod kay sayon ra ni nga dula, kinahanglang sulayan nako pagpanalipod ang akong kaugalingon gikan sa pagkaangol aron malingaw gyud kog maayo sa sayaw. Niana nga dula, dili mi ingon ka mapasaligon atol sa among pakigkumbati sa ubang magdudula sa unsay angay unta namong buhaton, ug napilde mi. Ang nakapait pa gyud, natapos nako ang dula nga dunay hubag kaayo, miburot nga ngabil nga wala makatabang sa akong hitsura alang sa akong gikahinaman nga date. Siguro duna koy kinahanglang makat-unan.

Usa ka lahi kaayo nga kasinatian nahitabo sa ulahing bahin sa usa ka dula diin hingpit gyud ko nga nagmapasaligon. Sa usa ka higayon midagan kog tinud-anay ngadto sa kontra nga team; diha-diha dayon mibati kog kasakit sa akong nawong. Kay gitudloan ko sa akong amahan nga dili gyud ko mopakita sa kontra nga nasakitan ko, nagpadayon ko sa pagdula. Nianang gabhiona, samtang misulay sa pagkaon, akong nabantayan nga dili ko makapaak. Pagkasunod buntag, miadto ko sa ospital, diin nakumpirma sa X-ray nga nabuak ang akong apapangig. Ang akong ba-ba gibutangan og alambre sa misunod nga unom ka semana.

Makat-unan ang mga leksyon gikan niini nga sambingay bahin sa miburot nga ngabil ug nabuak nga apapangig. Bisan pa man sa akong mga handumanan sa dili matagbaw nga mga kahidlaw alang sa gahi nga pagkaon atol sa unom ka semana nga mga liquid ra gyud ang akong matulon, wala ko magmahay bahin sa nabuak nakong apapangig kay miresulta man kini sa paghatag nako sa tanan kutob sa akong mahimo. Apan nagmahay ko sa miburot nga ngabil kay nagsimbolo kini sa akong pagpanagana.

Ang paghatag sa tanan kutob sa atong mahimo wala magpasabut nga magpadayon kita sa pagsinati lamang og maayong mga kahimtang o kanunay nga adunay kalampusan. Apan nagpasabut kini nga makabaton kita og hingpit nga kalipay. Ang hingpit nga kalipay dili lumalabay lamang nga kalingawan o gani temporaryo nga kamaya. Ang hingpit nga kalipay malungtaron ug moabut kon dawaton sa Ginoo ang atong mga paningkamot.3

Usa ka ehemplo niini nga pagdawat mao ang istorya bahin ni Oliver Granger. Sama sa giingon ni Presidente Boyd K. Packer: “Sa dihang ang mga Santos giabug gikan sa Kirtland, … si Oliver nahibilin aron sa pagbaligya sa ilang mga kabtangan bisan sa gamayng kantidad kutob sa iyang mahimo. Walay dakong higayon nga siya molampos. Ug, tuod man, wala gayud siya molampus!”4 Gisugo siya sa Unang Kapangulohan nga mohimo og usa ka buluhaton nga lisud, kondili man gani imposible. Apan ang Ginoo midayeg kaniya alang sa klaro niyang dili malampuson nga mga paningkamot niini nga mga pulong:

“Ako nahinumdom sa akong sulugoon nga si Oliver Granger; tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon ngadto kaniya nga ang iyang ngalan pagahinumduman diha sa pagkasagrado gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan, hangtud sa kahangturan, nag-ingon ang Ginoo.

“Busa, himoa siya nga makugihon nga makigbisog alang sa katubsanan sa Unang Kapangulohan sa akong Simbahan, nag-ingon ang Ginoo; ug kon siya mapukan siya makabangon pag-usab, kay ang iyang pagsakripisyo mahimo nga labaw pa nga sagrado ngari kanako kay sa iyang paglambo, nag-ingon ang Ginoo.”5

Mahimong tinuod kana sa tanan nato—dili ang atong mga kalampusan apan hinoon ang atong sakripisyo ug mga paningkamot ang mahinungdanon ngadto sa Ginoo.

Laing ehemplo sa tinuod nga disipulo ni Jesukristo mao ang usa ka minahal namong higala gikan sa Côte d’Ivoire sa West Africa. Kining talagsaon, matinud-anon nga sister grabe nga nag-antus og emosyonal, ug gani pipila ka pisikal, nga pag-abuso gikan sa iyang bana sulod sa taas nga panahon, ug sa katapusan nagdiborsyo. Wala gayud siya mopaling-paling sa iyang pagtuo ug kamaayo, apan tungod sa kapintas sa iyang bana ngadto niya, nasakitan siya sa hilabihan sulod sa taas nga panahon. Sa iyang kaugalingong mga pulong, iyang gihulagway kon unsay nahitabo:

“Bisan kon miingon ko nga ako siyang gipasaylo, kanunay kong matulog nga samdan; akong gigahin ang akong mga adlaw nga duna niana nga samad. Morag susama kini sa kahapdos sa akong kasingkasing. Daghang panahon nga nag-ampo ko sa Ginoo nga tangtangon kini gikan nako, apan sakit kaayo kini nga kusganon kong mituo nga mogahin ko sa tibuok nakong kinabuhi nga magdala niini. Mas sakit pa kini sa dihang namatay ang akong mama sa batan-ong pangidaron; mas sakit pa kini sa dihang namatay ang akong papa ug gani ang akong anak nga lalaki. Morag mikaylap kini ug mitabon sa akong kasingkasing, mihatag kanako sa impresyon nga gani mamatay ko bisan unsang orasa.

“Sa ubang higayon gipangutana nako ang akong kaugalingon kon unsa kaha unta ang buhaton sa Manluluwas sa akong sitwasyon, ug ako moingon hinoon, ‘Grabe na man kaayo ni, Ginoo.’

“Dayon usa ka buntag akong gipangita ang sakit nga nagagikan niining tanan diha sa akong kasingkasing ug mas gipalawman pa, nangita alang niini diha sa akong kalag. Wala na kini makit-i. Gibalikan sa akong hunahuna ang tanang rason nga ako [aduna] aron mobati nga nasakitan, apan wala ko mobati sa kasakit. Naghulat ko tibuok adlaw aron masiguro nga mobati ko sa kasakit diha sa akong kasingkasing; wala ko mibati niini. Dayon miluhod ko ug nagpasalamat sa Dios sa paghimo sa maulaong sakripisyo nga mosalir kanako.”6

Kini nga sister malipayon na karong nasilyo ngadto sa usa ka talagsaon, matinud-anong lalaki nga nahigugma kaniya sa hilabihan.

Nan unsa man gayud ang atong kinaiya kon kita tinuod nga mga disipulo ni Kristo? Ug unsa may bili sa ebanghelyo kanato kon atong “palandungon ang [atong] mga dalan,” sama sa gisugyot ni Haggeo?

Ganahan ko sa ehemplo sa hustong kinaiya nga gipakita sa amahan ni Haring Lamoni. Mahinumduman ninyo ang iyang kasuko pagsugod sa pagkabantay nga ang iyang anak giubanan ni Ammon, usa ka Nephite—usa ka katawhan nga gikayugutan sa mga Lamanite. Iyang gihulbot ang iyang espada aron makigharong kang Ammon ug sa wala madugay nakabantay nga ang espada ni Ammon anaa na sa iyang kaugalingong tutunlan. “Karon ang hari, nahadlok nga mawad-an sa iyang kinabuhi, miingon: Kon ikaw moluwas kanako ako motugyan nganha kanimo bisan unsa ang imong pangayoon, bisan ang katunga sa akong gingharian.”7

Hinumdumi ang iyang tanyag—katunga sa iyang gingharian alang sa iyang kinabuhi.

Apan sa wala madugay, human makasabut sa ebanghelyo, mihimo siya og laing tanyag. “Ang hari miingon: Unsa ang akong buhaton aron ako makaangkon niining kinabuhi nga dayon nga imong gipamulong? Oo, unsa ang akong buhaton nga ako mahimo nga matawo sa Dios, nakaangkon niining dautan nga espiritu nga malangkat gikan sa akong dughan, ug makadawat sa iyang Espiritu, aron ako mapuno sa hingpit nga kalipay, aron ako dili isalikway sa katapusan nga adlaw? Tan-awa, miingon siya, ako mobiya sa tanan nga ako nanag-iya, oo, ako mobiya sa akong gingharian, aron ako mahimo nga makadawat niining dako nga hingpit nga kalipay.”8

Niining higayuna, andam na siya nga itugyan ang tanan niyang gingharian, tungod kay ang ebanghelyo mas bililhon pa kay sa tanan nga anaa kaniya! Usa siya ka fair dinkum bahin sa ebanghelyo.

Busa, ang pangutana alang sa matag usa kanato mao, kita ba fair dinkum usab bahin sa ebanghelyo? Tungod kay ang pagkadili hingpit nga mapasaligon dili mahimong usa ka fair dinkum! Ug ang Dios wala mailhi nga grabe nga modayeg sa dagaang.9

Walay bahandi, ni bisan unsa nga kalingawan, estado, social media, mga video game, isport, pakig-uban sa usa ka inila, ni bisan unsa dinhi sa yuta nga mas bililhon pa kay sa kinabuhing dayon. Mao nga ang tambag sa Ginoo sa matag tawo mao ang “palandunga ang inyong mga dalan.”

Ang akong mga pagbati mas mapahayag diha sa mga pulong ni Nephi: “Ako mihimaya sa kayano; ako mihimaya sa kamatuoran; ako mihimaya sa akong Jesus, kay siya nagtubos sa akong kalag gikan sa impyerno.”10

Kita ba tinuod nga mga sumusunod Niya nga mihatag sa tanan Niya alang kanato? Siya nga atong Manunubos ug atong Manlalaban ngadto sa Amahan? Siya kinsa, sa Iyang kaugalingon hingpit nga mipasalig sa Iyang maulaong sakripisyo ug hilabihan gayud ka mapasaligon diha sa Iyang gugma, sa Iyang kalooy, ug sa Iyang tinguha alang kanato nga makabaton og mahangturong kalipay? Mangamuyo ko sa tanan nga makabati ug makabasa niining mga pulong: Palihug, palihug ayaw og hunonga ang tibuok ninyong pasalig hangtud nga moabut kamo niini sa wala diha, umaabut pa nga panahon. Pag-fair dinkum na karon ug batia ang hingpit nga kalipay! Sa ngalan ni Jesukristo, amen.