2010–2019
Espirituhanong Kapasidad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Espirituhanong Kapasidad

Isip matinud-anong mga disipulo ni Jesukristo, makadawat ikaw og personal nga inspirasyon ug pagpadayag, nga uyon sa Iyang mga sugo, nga gipahaom alang kanimo.

Dihang mibiya ko sa Young Women camp niini nga summer, usa ka buotan nga batan-ong babaye mihatag kanako og mubo nga sulat. Diha niini, nangutana siya, “Unsaon nako sa pagkahibalo kon ang Dios dunay gustong isulti kanako?” Ganahan ko sa iyang pangutana. Kita naghandom og usa ka koneksyon sa atong langitnong panimalay. Gusto kitang mobati nga kita gikinahanglan ug mapuslanon. Apan usahay maglisud kita sa pag-ila tali sa kaugalingon natong hunahuna ug sa malumong mga impresyon sa Espiritu. Ang mga propeta, karaan ug bag-o, mitudlo nga kon may butang “nga magdapit ug moagni kanimo sa paghimo og maayo, naggikan kini kang Kristo.”1

Si Presidente Russell M. Nelson mihatag og yano, impluwensyal nga pagdapit: “Minahal kong mga kaigsoonan, mohangyo ko kaninyo sa pagpalambo sa inyong espirituhanong kapasidad sa pagdawat og pagpadayag. … Pilia ang paghimo sa espiritwal nga buhat nga maoy gikinahanglan aron sa pagtagamtam sa gasa sa Espiritu Santo ug mas kanunay ug mas klaro nga pagpaminaw sa tingog sa Espiritu.”2

Akong tinguha nga karong buntag makapamulong ako gikan sa akong kasingkasing bahin sa upat ka paagi sa pagpalambo sa atong espirituhanong kapasidad sa pagdawat og pagpadayag.

1. Himoa nga Intensyon ang Pagmugna og Panahon ug Dapit aron Madungog ang Tingog sa Dios

Samtang imong gamiton ang imong kabubut-on sa pagkulit og oras matag adlaw aron mahiduol sa tingog sa Dios, ilabi na diha sa Basahon ni Mormon, sa ngadto-ngadto, ang Iyang tingog mas maklaro nimo ug mas mapamilyar.

Agi og sukwahi, ang mga makabalda ug ang kalangas nga ania sa kalibutan ug sa atong panimalay ug sa atong kinabuhi mas makapalisud sa atong pagdungog sa Iyang tingog. Kini nga mga makabalda mopuno kaayo sa atong hunahuna ug kasingkasing nga wala na kitay luna alang sa malumong mga pag-aghat sa Espiritu Santo.

Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga sa kasagaran gayud ang Dios mopadayag sa Iyang Kaugalingon “ngadto sa mga indibidwal sa pribado, sa ilang kwarto, sa kamingawan o sa kaumahan, ug nga sa kasagaran ngadto sa walay saba o kaguliyang.”3

Si Satanas ganahan nga kita mahilayo gikan sa tingog sa Dios pinaagi sa pagpahilayo kanato gikan sa mga hilom nga dapit. Kon ang Dios mamulong sa hinay, hinagawhaw nga tingog, ikaw ug ako kinahanglang magpaduol aron makadungog Kaniya. Hunahunaa unsay mahitabo kon tuyo gyud nato nga konektado kita sa langit sama nga kita gustong konektado kanunay sa Wi-Fi! Pagpili og oras ug dapit, aron makapamati sa tingog sa Dios matag adlaw. Ug tumanon sa hingpit kining sagrado nga iskedyul, kay mag-agad ra gyud niini ang daghang butang!

2. Lihok sa Walay Langay

Kon makadawat ka og mga pag-aghat ug molihok uban sa katuyoan, gamiton ka sa Ginoo. Kon daghan ang imong paglihok, mas masinati nimo ang tingog sa Espiritu. Magkadali ang imong pag-ila sa giya sa Dios ug nga Siya “andam … nga mopadayag sa Iyang hunahuna ug kabubut-on.”4 Kon maglangay ka, basin makalimot ka sa pag-aghat o mawala ang kahigayunan nga makatabang sa uban para sa Dios.

3. Pagkuha og Buluhaton gikan sa Dios

Ang pag-ampo nga gusto kaayong tubagon sa Langitnong Amahan mao ang atong pangamuyo nga magiyahan ngadto sa tawo nga atong tabanganan. Si Presidente Henry B. Eyring mitudlo kanato sa pagtinguha og pagpadayag pinaagi sa pagpangutana sa Dios kinsay atong matabangan para Kaniya. “Kon ikaw mangutana og sama ana, moabut ang Espiritu Santo ug bation nimo ang mga pag-aghat kon unsay imong mahimo sa ubang tawo. Kon moadto ka og mobuhat niini, ikaw anaa sa buluhaton sa Ginoo, ug kon ikaw anaa sa buluhaton sa Ginoo, ikaw mosarang sa gasa sa Espiritu Santo.”5

Pwede kang mag-ampo ug mangayo sa Ginoo og buluhaton. Kon imong buhaton, Siya makagamit sa ordinaryo nimong mga kahanas aron matuman ang dili ordinaryo Niyang buhat.

Fritz Lundgren

Ang akong lolo [sa habig ni mama], si Fritz Hjalmar Lundgren, milangyaw gikan sa Sweden sa 19 anyos pa siya. Miabut siya sa Amerika nga siya ra, usa ka malita ang dala ug may unom ka tuig nga pormal nga pag-eskwela. Dili makasulti og Iningles, miadto siya sa Oregon ug nanarbaho didto isip tigputol og kahoy ug sa wala madugay, uban sa akong lola ug sa akong mama, mipasakop sa Simbahan. Wala siya makapangulo og usa ka ward, apan isip matinud-anong home teacher, napaaktibo niya ang kapin sa 50 ka lain-laing pamilya ngadto sa Simbahan. Giunsa niya paghimo?

Human namatay si Lolo, nangukay ko sa kahon sa iyang mga papeles ug nakapunit og sulat gikan sa usa ka tawo kinsa mibalik og simba tungod sa gugma ni Lolo. Mabasa ang sulat, “Ang sekreto ni Brother Fritz, mituo ko, nga siya anaa kanunay sa buluhaton sa Langitnong Amahan.”

Sulat kadto ni Brother Wayne Simonis. Gibisitahan siya ni Lolo ug giilaila ang tanang sakop sa pamilya. Sa kadugayan, gisultihan sila ni Lolo nga sila mahinungdanon, ug midapit kanila sa pagsimba. Apan nianang Dominggo, nakamata si Brother Simonis nga dunay kalibog—wa pa siya kahuman og ayo sa atop sa iyang balay, ug moabutay na ang ulan nianang semanaha. Mihukom siyang moadto sa simbahan, molamano ni Lolo, ug mobiya dayon aron humanon ang pag-atop. Makatambong ra ang iyang pamilya nga wala siya.

Maayo ra ang iyang plano hangtud nga, samtang didto sa atop, nakadungog siya’g tawo nga mikatkat sa hagdan. Matud niya: “Sa akong paghangad, … didto nagbarug ibabaw sa hagdan si Brother Fritz. Mipahiyom ra siya nako. Sa sinugdanan, naulaw ko ug mibati nga daw usa ka bata nga nasakpang miikyas sa eskwelahan. Dayon … mibati ko’g kapikal. [Apan si Brother Fritz ] mihubo lang sa iyang coat ug gisab-it kini sa hagdan. Dihang gipilo niya ang mga manggas sa iyang puti nga polo, milingi siya nako ug miingon, ‘Brother Simonis, duna ka bay laing martilyo? Siguradong importante kaayo ning trabahoa, kay kon di pa, di gyud to nimo biyaan ang imong pamilya, ug kay kini importante, gusto kong motabang nimo.’ Dihang mitan-aw ko sa iyang mata, kamabination ang akong nakita ug Kristohanong gugma. Nawagtang ang akong kapikal. … Akong gihipos ang akong mga gamit nianang Dominggoha ug misunod sa pagkanaog sa buotan nakong higala ug mibalik sa chapel.”

Nakakuha si Lolo sa iyang buluhaton gikan sa Ginoo, ug nasayud siyang gipangita niya ang nawala nga karnero. Sama sa upat ka tawo nga mipas-an sa ilang higala nga paralitiko ngadto sa atop ug gitunton siya gikan sa atop aron ayuhon ni Jesukristo,6 si Lolo usab mikuha kaniya gikan sa atop. Ang Ginoo mopadala og pagpadayag niadtong nangita og katabangan.

4. Motuo ug Mosalig

Bag-o lang, nakabasa ko sa mga kasulatan bahin sa laing talagsaong misyonaryo kinsa mikuha sa iyang buluhaton gikan sa Ginoo. Si Aaron nagtudlo sa hari sa mga Lamanite, kinsa nahibulong nganong ang igsoon ni Aaron nga si Ammon wala usab moadto sa pagtudlo kaniya. “Ug si Aaron miingon sa hari: Tan-awa, ang Espiritu sa Ginoo mitawag kaniya sa lain nga agianan.7

Ang Espiritu namulong sa akong kasingkasing: matag usa kanato dunay lain-laing misyon nga buhaton, ug usahay ang Espiritu mopasubay kanato sa “lain nga dalan.” Dunay daghang paagi sa pagtukod sa gingharian sa Dios isip tighimo og pakigsaad, mga tigtuman og pakigsaad nga mga disipulo ni Jesukristo. Isip Iyang matinud-anong mga disipulo, makadawat ikaw og personal nga inspirasyon ug pagpadayag, nga uyon sa Iyang mga sugo, nga gipahaom alang kanimo. May lahi ka nga mga misyon ug tahas nga buhaton sa kinabuhi ug mahatagan og lahi nga giya sa pagtuman niini.

Si Nephi, igsoon ni Jared, ug gani si Moises tanan dunay dagkong lawod nga labangon—ug matag usa mihimo niini sa managlahing paagi. Si Nephi milalik og “mga kahoy sa talagsaon nga pagkahimo.”8 Ang igsoon ni Jared mihimo og mga kasko nga “hugot sama ngadto sa usa ka tadyaw,”9 Ug si Moises “nanagpanlakaw sa ibabaw sa mamala nga yuta sa taliwala sa dagat.”10

Matag usa kanila nakadawat og personal nga direksyon, gipahaom sa ilaha, ug ang matag usa misalig ug milihok. Ang Ginoo mahunahunaon niadtong motuman ug, sa mga pulong ni Nephi, “moandam og paagi alang [kanato nga kita] makatuman sa butang diin siya misugo.”11 Timan-i nga si Nephi misulti, “og paagi”—dili “ang paagi.”

Kita ba nalipat o mibaliwala sa personal nga mga buluhaton gikan sa Ginoo kay lahi ang iyang giandam “nga paagi” kay sa atong gilauman?

Ang akong lolo gidala ngadto sa dili kasarangang dapit—nga nag-coat, sa atop, sa adlawng Dominggo. Saligi ang Dios sa pagtultol kanimo, bisan og ang dalan lahi ra kay sa imong gilauman o lahi kay sa uban.

Ang mga Santos sa Ulahing mga Adlaw naggikan sa daghang porma o gidak-on, apan “ang tanan managsama ngadto sa Dios”—“itum ug puti, ulipon ug gawasnon, lalaki ug babaye,” dili minyo ug minyo, adunahan ug kabus, batan-on ug tigulang, dugay nang miyembro ug bag-ong kinabig.12 Bisan kinsa ka man o unsay imong giatubang, gidapit ikaw sa lamesa sa Ginoo.13

Kon ang pagpangita ug paghimo sa kabubut-on sa Amahan nahimong komon nga sundanan sa inadlaw nimong pagpakabuhi, ikaw, tultulan aron mag-usab ug maghinulsol.

Ang bag-ong programa sa Simbahan alang sa kabataan ug kabatan-onan gitukod diha sa pundasyon sa pagkat-on aron makapangita og pagpadayag, modiskubre unsay ipabuhat kanato sa Ginoo, ug dayon lihukon kana nga sugo. Matag usa kanato, bisan pilay pangidaron o kahimtang, makatinguha sa pagpangita, pagdawat, ug paglihok. Kon sundon nimo kining mahangturong sundanan nga gitukod para sa atong panahon, ikaw mas maduol kang Jesukristo—sa Iyang gugma, sa Iyang kahayag, sa Iyang direksyon, sa Iyang kalinaw, ug sa Iyang makaayo ug makapalihok nga gahum. Ug motubo ang imong espirituhanong kapasidad nga mahimong inadlaw nga himan sa Iyang mga kamot sa pagtuman sa Iyang talagsaong buhat. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.