2010–2019
Ang Mensahe, ang Kahulugan, ug ang Pundok sa Katawhan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Mensahe, ang Kahulugan, ug ang Pundok sa Katawhan

Tadlas sa walay hunong nga kabanha ug makabalda sa atong panahon, hinaut nga maningkamot kita nga makita si Kristo nga sentro sa atong kinabuhi, sa atong pagtuo, ug sa atong pagserbisyo.

Mga kaigsoonan, mao kini si Sammy Ho Ching, pito ka bulan, nagtan-aw sa kinatibuk-ang komperensya sa telebisyon diha sa iyang panimalay niadtong Abril.

Sammie Watching Conference

Sa dihang oras na para paluyohan si Presidente Russell M. Nelson ug ang ubang mga General Authority, ang mga bukton ni Sammy nagkapuliki sa paggunit sa iyang beberon. Busa gihimo niya ang sunod nga labing maayong buhaton.

Sammie Watching Conference

Gihatagan ni Sammy og bag-ong kahulugan ang konsepto sa pagbotar gamit ang inyong mga tiil.

Welcome niining semiannual nga komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Aron masugdan ang diskusyon sa kahulugan niining kaduha sa usa ka tuig nga panagpundok, gusto nakong hunahunaon ninyo kining eksena gikan sa istorya ni Lucas sa Bag-ong Tugon:1

“Ug sa nagkahiduol [si Jesus] sa Jerico, diha sa daplin sa dalan naglingkod ang usa ka buta nga nagpakilimos:

“… Sa nadungog niya ang pagpangagi sa panon sa katawhan, siya nangutana kon unsa kadto.

“… Siya gisuginlan nila nga nag-ingon nga si Jesus nga Nazaretnon anaa nagaagi.

“Ug siya misinggit nga nag-ingon, Jesus, Anak ni David, kaloy-i ako.”

Nakalitan sa iyang kaisug, ang mga tawo misulay sa pagpahilum sa tawo, apan “siya misamot pa hinoon sa pagsinggit,” nag-ingon kini. Tungod sa iyang kamalahutayon, gidala siya ngadto ni Jesus, kinsa nakadungog sa iyang puno sa pagtuo nga pangamuyo nga mahiuli ang iyang panan-aw ug giayo siya.2

Madasig ako niining tataw nga mubong kasinatian matag higayon nga mobasa ko niini. Atong mabati ang kasakit sa tawo. Daw ato siyang madungog nga nagsinggit aron makuha ang pagtagad sa Manluluwas. Mipahiyum kita sa iyang pagdumili nga mohilum—gani, sa iyang determinasyon nga pakusgan ang tingog samtang ang tanan nagsulti kaniya nga pahinayan kini. Kini, kon mao lang, usa ka nindot nga istorya sa determinado kaayong pagtuo. Apan, sama sa tanang kasulatan, kon mas mobasa kita niini, mas daghan kita og makita niini.

Usa ka hunahuna nga bag-o lang misantup kanako mao ang maayong paminsar niining tawhana nga mapalibutan og mga tawo nga sensitibo sa espirituhanong paagi. Ang kamahinungdanon niining istorya nag-agad sa pipila ka wala mailhing mga tawo kinsa, sa dihang gipangutana sa ilang kauban, “Unsa ang kahulugan niini nga kaguliyang?” adunay kaalam, kon mao man, sa pag-ila kang Kristo nga maoy hinungdan sa kagubot; Siya ang Kahulugan Mismo. Adunay leksyon gikan niining gamayng pag-istoryahanay alang kanatong tanan. Kon kalabut sa pagtuo ug kombiksyon, makatabang ang pagtumong sa inyong pangutana ngadto niadtong aduna mismoy pagtuo ug kombiksyon! “Makahimo ba ugod ang usa ka buta sa pagguyod sa laing buta?” Kausa nangutana si Jesus. “[Kon mao,] dili ba mangahulog silang duha ngadto sa gahong?”3

Ang katuyoan nato sa pagtambong niini nga mga komperensya mao ang pagpalambo sa pagtuo ug kombiksyon, ug pinaagi sa pag-apil kanamo karon, inyong maamgohan nga kini nga katuyoan giambitan sa tanan. Tan-awa ang inyong palibut. Dinhi niini nga dapit nga makakita mo og mga pamilya sa lain-laing gidak-on nga moabut gikan sa lain-laing direksyon. Ang dugay na nga mga higala maghangup sa malipayong panagkita, usa ka talagsaong choir mangandam, ug ang mga tigprotesta maninggit gikan sa ilang paboritong pwesto. Ang mga misyonaryo kaniadto mangita sa ilang kanhi mga kompanyon, samtang ang bag-ong nauli nga mga misyonaryo mangita og bag-ong mga kompanyon (kon nakasabut mo!). Ug mga litrato? Perting daghana! Tungod kay ang tanan dunay cell phone, nausab na kita gikan sa “ang matag miyembro usa ka misyonaryo” ngadto sa “ang matag miyembro usa ka litratista.” Taliwala niining makalingaw nga kaguliyang, makatarunganon ang pagpangutana, “Unsay kahulugan niining tanan?”

Sama sa atong istorya sa Bag-ong Tugon, kadtong napanalanginan og panan-aw makaila nga, bisan pa sa tanang matanyag kanato niini nga tradisyon sa komperensya, kini walay kahulugan gawas kon kining tanan nakatutok kang Jesus. Aron maangkon ang pagsabut nga atong gitinguha, ang pagkaayo nga Iyang gisaad, ang kamahinungdanon nga atong nahibaloan nga anaa dinhi, kinahanglang dili kita malinga sa kaguliyang—bisan malipayon pa kini—ug ipunting ang atong atensyon ngadto Kaniya. Ang pag-ampo sa matag mamumulong, ang paglaum sa tanang manganta, ang balaang pagtahud sa matag bisita—tanan gipahinungod sa pagdapit sa Espiritu Niya kansang Simbahan mao kini—ang buhi nga Kristo, ang Kordero sa Dios, ang Prinsipe sa Kalinaw.

Apan dili kinahanglang anaa kita sa conference center aron makakaplag Kaniya. Kon ang usa ka bata mobasa sa Basahon ni Mormon sa unang higayon ug maganahan sa kaisug ni Abinadi o sa pagmartsa sa 2,000 ka batan-ong manggugubat, hinay natong madugang nga si Jesus mao ang labing importanteng tawo niining talagsaong libro, nag-impluwensya ug nagdasig sa matag pahina niini ug naghatag og koneksyon ngadto sa tanang makapalig-on sa pagtuo nga mga tawo diha niini.

Sa samang paagi, kon ang usa ka higala nagkat-on mahitungod sa atong relihiyon, mahimong makalitan siya sa pipila sa talagsaong mga elemento ug dili pamilyar nga bokabularyo sa atong relihiyusong binuhatan—mga restriksyon sa pagkaon, mga suplay sa kinaugalingong paningkamot, pioneer nga mga biyahe, gi-digital nga mga family tree, uban sa daghan kaayong mga stake center diin ang pipila nagtuo nga makakaon sila og lamian nga sinugbang baka nga maayong pagkaluto. Busa, samtang ang atong bag-ong mga higala makakita ug makadungog og mga butang nga bag-o kanila, kinahanglang tabangan nato sila nga makasabut sa kahulugan ug katuyoan niining tanan, ang mahinungdanong sentro sa walay katapusang ebanghelyo—ang gugma sa Langitnong mga Ginikanan, ang maulaong gasa sa balaang Anak, ang makahupay nga giya sa Espiritu Santo, ang pagpahiuli sa ulahing mga adlaw niining tanang kamatuoran ug daghan pa kaayo.

Kon ang usa ka tawo moadto sa balaang templo sa unang higayon, siya tingali masurprisa niana nga kasinatian. Ang atong trabaho mao ang pagsiguro nga ang sagradong mga simbolo ug gipadayag nga mga ritwal, ang sinina sa seremonya ug biswal nga mga pasundayag, dili makapalinga apan hinoon mopunting ngadto sa Manluluwas, kinsa maoy atong gianha aron simbahon. Ang templo mao ang Iyang balay, ug kinahanglang Siya ang gitutukan sa atong hunahuna ug kasingkasing—ang talagsaong doktrina ni Kristo nga mopuno sa atong pagkatawo sama nga kini mipuno sa mga ordinansa sa templo—gikan sa panahon nga atong gibasa ang nakasulat ibabaw sa atubangang pultahan ngadto sa katapusang higayon nga atong gigahin sulod sa gambalay. Taliwala sa tanang talagsaong butang nga atong masugatan, kinahanglang atong makita, labaw sa tanan, ang kahulugan ni Jesus diha sa templo.

Ikonsiderar ang daghang maisugong mga inisyatibo ug bag-ong mga pahibalo sa Simbahan niining bag-ohay nga mga bulan. Samtang mangalagad kita sa usag usa, o molunsay sa atong kasinatian sa Igpapahulay, o mohangup og bag-ong programa alang sa kabataan ug kabatan-onan, mataligam-an nato ang tinuod nga rason alang niining gipadayag nga mga kausaban kon tan-awon nato sila isip magkabulag, walay kalabutan nga mga elemento imbis nga konektadong paningkamot sa pagtabang kanato nga mas lig-ong nakatukod sa Bato sa atong Kaluwasan.4 Sigurado, sigurado, mao kini ang tuyo ni Presidente Russell M. Nelson sa pagpagamit kanato sa gipadayag nga ngalan sa Simbahan.5 Kon si Jesus—Iyang ngalan, Iyang doktrina, Iyang ehemplo, Iyang kabalaan—mahimong sentro sa atong pagsimba, atong gipalig-on ang mahinungdanong kamatuoran nga gitudlo kaniadto ni Alma: “Adunay daghan nga mga butang nga moabut; [apan] tan-awa, adunay usa ka butang nga labaw ka mahinungdanon kay kanilang tanan— … ang Manunubos [kinsa] mabuhi ug moanhi taliwala sa iyang mga katawhan.”6

Usa ka panapos nga hunahuna: Ang banikanhong palibut ni Joseph Smith sa ika-19 nga siglo nagdilaab sa nag-indigay nga pundok sa mga saksi nga Kristiyano.7 Apan sa kagubot nga ilang nahimo, kining madasigong mga revivalist [tig-awhag sa pagtuo], sa sukwahing paagi, mitabon sa mismong Manluluwas nga kinasingkasing nga gitinguha sa batan-ong si Joseph. Nakigbatok sa unsay iyang gitawag nga “kangitngit ug kalibug,”8 miadto siya sa mingaw nga kakahoyan diin iyang nakita ug nadungog ang mas mahimayaong saksi sa kaimportante sa Manluluwas sa ebanghelyo kay sa bisan unsa nga among nahisgutan dinhi karong buntaga. Uban sa gasa sa panan-aw nga wala damha ug hunahunaa, nakita ni Joseph sa panan-awon ang iyang Langitnong Amahan, ang gamhanang Dios sa tibuok uniberso, ug si Jesukristo, ang Iyang hingpit nga Bugtong Anak. Dayon ang Amahan mipakita sa ehemplo sa atong gihisgutan karon: mitudlo Siya ngadto ni Jesus, nag-ingon: “Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!”9 Walay mas dakong pagpahayag sa balaang pagkatawo ni Jesus, sa Iyang kaimportante diha sa plano sa kaluwasan, ug sa Iyang kahimtang diha sa mga mata sa Dios nga mahimong molabaw nianang mubo nga deklarasyon.

Kagubot ug kalibug? Mga pundok sa katawhan ug panagbingkil? Adunay daghan niana sa atong kalibutan. Sa pagkatinuod, ang mga maduhaduhaon ug ang mga matinud-anon naglalis gihapon niini nga panan-awon ug sa hapit tanan nga akong gihisgutan karon. Sa higayon nga naningkamot kamo nga mas klarong makakita ug makakaplag og kahulugan taliwala sa daghan kaayong opinyon, itudlo ko kamo nianang sama nga Jesus ug mohatag og apostolikanhong saksi sa kasinatian ni Joseph Smith, nga nahitabo mga 1,800 ka tuig human ang atong buta nga higala nakadawat sa iyang panan-aw diha sa karaang Dalan sa Jerico. Mopamatuod ko uban niining duha ug sa daghan pang uban sa tibuok kapanahunan nga ang labing nindot nga makita ug madungog sa kinabuhi mao ang dili lamang pag-agi ni Jesus10 apan ang Iyang pag-anhi ngari kanato, paghunong tupad kanato, ug pagpuyo uban kanato.11

Mga kaigsoonan, tadlas sa walay hunong nga kabanha ug makabalda sa atong panahon, hinaut nga maningkamot kita nga makita si Kristo sa sentro sa atong kinabuhi, sa atong pagtuo, ug sa atong pagserbisyo. Diha makita ang tinuod nga kahulugan. Ug kon sa ubang mga adlaw limitado ang atong panglantaw, o naminosan ang atong pagsalig, o gisulayan ug gilunsay ang atong pagtuo—nga siguradong mahitabo—hinaut nga mas kusganon dayon kitang mosinggit, “Jesus, anak ni David, kaloy-i ako.”12 Mosaad ako uban sa apostolikanhong kadasig ug mapanagnaong kombiksyon nga makadungog Siya kaninyo ug moingon, sa madugay o madali, “Makakita ka na; ang imong pagsalig nakapaayo kanimo.”13 Welcome sa kinatibuk-ang komperensya. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.