2010–2019
Bunga
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Bunga

Ipabiling nakasentro ang inyong mga mata ug kasingkasing diha sa Manluluwas nga si Jesukristo ug sa mahangturong kalipay nga moabut pinaagi lamang Kaniya.

Nakahibalo ko kon unsay inyong gihunahuna! Usa na lang ka pakigpulong ug makadungog na kita gikan ni Presidente Nelson. Nanghinaut nga mapabilin kamong alerto sulod sa pipila ka minuto samtang maghulat kita sa atong minahal nga propeta, mipili ko og makapainteresado kaayo nga hilisgutan: ang akong hisgutan mao ang prutas [bunga].

Fruits and Vegetables

Uban sa kolor, texture, ug katam-is sa mga bugnay [berry], mga saging, pakwan, ug mangga, o mas exotic nga prutas sama sa kiwano o granada [pomegranate], ang prutas dugay nang kinaham nga pagkaon.

Atol sa Iyang yutan-ong pangalagad, ang Manluluwas mitandi sa maayong bunga ngadto sa mga butang nga adunay mahangturong bili. Miingon siya, “Kamo makaila kanila pinaagi sa ilang mga bunga.”1 “Ang matag usa ka maayong kahoy magabungag mga maayong bunga.”2 Miawhag Siya kanato nga magahipos og “bunga alang sa kinabuhing dayon.”3

Sa usa ka klaro nga damgo nga nahibaloan na gayud natong tanan diha sa Basahon ni Mormon, si propeta Lehi nakabantay sa iyang kaugalingon nga anaa sa “usa ka mangitngit ug awaaw nga kamingawan.” Adunay tubig nga hugaw, usa ka gabon sa kangitngit, katingalahan nga mga dalan, ug gidli nga mga dalan, ingon man usab ang usa ka gunitanan nga puthaw4 diha sa higpit ug pig-ot nga dalan nga nagpaingon sa usa ka matahum nga kahoy nga adunay “bunga [nga makapahimo] sa usa nga malipayon.” Misaysay sa damgo, miingon si Lehi, “Ako … mikaon sa bunga. …kini hilabihan ka tam-is, labaw pa sa tanan nga ako gayud [sukad] … nakatilaw. … [Ug] kini mipuno sa akong kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay.” Kini nga bunga “[mas] madanihon [kay sa] tanan nga mga bunga.”5

Lehi's Dream

Ang Kahulugan sa Kahoy ug sa Bunga

Unsay gisimbolo niining kahoy uban sa labing bililhong bunga niini? Nagrepresentar kini “sa gugma sa Dios”6 ug nagsangyaw sa talagsaong plano sa atong Langitnong Amahan bahin sa katubsanan. “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.”7

Kining bililhong bunga nagsimbolo sa katingalahang mga panalangin sa dili ikatandi nga Pag-ula sa Manluluwas. Dili lamang kay mabuhi kita pag-usab human sa atong pagkamortal, apan pinaagi sa atong hugot nga pagtuo kang Jesukristo, sa atong paghinulsol, ug pagtuman sa mga sugo, mapasaylo ang atong mga sala ug usa ka adlaw mobarug nga limpyo ug putli sa atubangan sa atong Amahan ug sa Iyang Anak.

Ang pag-ambit sa bunga sa kahoy nagsimbolo usab nga atong gihangup ang mga ordinansa ug mga pakigsaad sa gipahiuli nga ebanghelyo—ang pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, ug pagsulod sa balay sa Ginoo aron matugahan og gahum gikan sa kahitas-an. Pinaagi sa grasya ni Jesukristo ug sa pagtahud sa atong mga pakigsaad, madawat nato ang dili masukod nga saad sa pagpuyo uban sa atong matarung nga pamilya hangtud sa kahangturan.8

Dili ikatingala nga ang anghel mihulagway sa bunga isip “ang labing hingpit nga kalipay ngadto sa kalag.”9 Tinuod gayud kini!

Ang Hagit nga Magpabiling Matinuoron

Sama sa nakat-unan natong tanan, bisan human matagamtam ang bililhong bunga sa gipahiuli nga ebanghelyo, ang pagpabiling matinuoron ug matinud-anon ngadto ni Ginoong Jesukristo dili gihapon sayon nga buhaton. Sama sa nasulti na sa daghang higayon niining komperensya, padayon kita nga makasinati sa mga pagbalda ug mga pagpanglingla, mga kalibug ug mga kagubot, mga pagdani ug mga tintasyon nga mosulay sa pagbira sa atong kasingkasing gikan sa Manluluwas ug sa hingpit nga kalipay ug katahum nga atong nasinati sa pagsunod Kaniya.

Tungod niining kalisdanan, ang damgo ni Lehi nagdala usab og pasidaan! Sa pikas bahin sa suba mao ang usa ka dako nga gambalay nga adunay mga tawo sa tanang pangidaron nga mitulisok sa ilang mga tudlo, mibiay-biay, ug mibugal-bugal sa matarung nga mga sumusunod ni Jesukristo.

Ang mga tawo diha sa gambalay mitamay ug gikataw-an kadtong misunod sa mga sugo, nanghinaut nga mopakaulaw ug moinsulto sa ilang pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo. Ug tungod sa berbal nga mga pangataki sa pagduha-duha ug panginsulto nga gitumong ngadto sa mga tumutuo, ang uban niadtong nakatilaw sa bunga misugod sa pagbati og kaulaw sa ebanghelyo nga kausa ilang gihangup. Ang sayop nga mga pagpangdani sa kalibutan molingla kanila; mopalayo sila sa kahoy ug sa bunga ug, sa mga pulong sa kasulatan, “[mangahulog] ngadto sa gidili nga mga dalan ug [mangawala].”10

Sa atong kalibutan karon, ang mga sumusunod sa kaaway nagtrabaho og sobra nga oras, nagdali nga mipalambo sa dako ug lapad nga gambalay. Ang pagpalapad mikatap tabok sa suba, nanghinaut nga makasulod sa atong mga panimalay, samtang ang mga nanulisok ug mga nagbugal-bugal nagpalanog sa adlaw ug gabii sa ilang kalibutanong mga panglantaw diha sa internet.11

Si Presidente Nelson mipasabut, “Ang kaaway mipakusog pag-ayo sa iyang mga paningkamot aron sa pagbalda sa mga pagpamatuod ug pagbabag sa buhat sa Ginoo.”12 Hinumduman nato ang mga pulong ni Lehi: “Kami wala maminaw kanila.”13

Bisan kon dili kita angayang mahadlok, kinahanglan gayud kitang magbantay. Usahay, ang ginagmay nga mga butang makapabalda sa atong espirituhanong pagbalanse. Palihug ayaw tuguti nga ang inyong mga pangutana, ang mga panginsulto sa uban, walay pagtuo nga mga higala, o alaot nga mga sayop ug mga kasagmuyo mopalayo kaninyo gikan sa matam-is, putli, ug makatagbaw sa kalag nga mga panalangin nga moabut gikan sa bililhong bunga sa kahoy. Ipabiling nakasentro ang inyong mga mata ug kasingkasing diha sa Manluluwas nga si Jesukristo ug sa mahangturong kalipay nga moabut pinaagi lamang Kaniya.

Ang Hugot nga Pagtuo ni Jason Hall

Niadtong Hunyo, si Kathy, ug ako mitambong sa lubong ni Jason Hall. Sa panahon sa iyang pagkamatay, 48 anyos siya ug nagserbisyo isip presidente sa elders quorum.

Ania ang mga pulong ni Jason mahitungod sa usa ka hitabo nga nakapausab sa iyang kinabuhi:

“[Sa edad nga 15] nahiagum ko og aksidente sa pag-ambak paingon sa tubig. … [Nabali] ang akong liog ug naparalisar gikan sa dughan paubos. Nawad-an kog hingpit nga kontrol sa akong mga bitiis ug parsyal nga kontrol sa akong mga bukton. Dili na ko kalakaw, kabarug, … o kakaon nga ako ra. Maglisud gani ko pagginhawa o pagsulti.”14

“‘Minahal nga Amahan [sa Langit],’ nangamuyo ko, ‘kon magamit lang unta nako ang akong mga kamot, kahibalo ko nga makasugakod ko niini nga pagsulay. Palihug, Amahan, palihug. …

“… ‘Bahala na ang akong mga bitiis, Amahan; ako lang [giampo] ang paggamit sa akong mga kamot.’”15

Wala gayud madawat ni Jason nga magamit niya ang iyang mga kamot. Madungog ba ninyo ang mga tingog gikan sa lapad nga gambalay? “Jason Hall, wala dungga sa Dios ang imong mga pag-ampo! Kon ang Dios usa ka mahigugmaong Dios, nganong gipasagdan ka man Niya nga sama niini? Nganong magbaton pa man ka og pagtuo kang Kristo?” Nadungog ni Jason Hall ang ilang mga tingog, apan wala siya mopatalinghug kanila. Hinoon mikaon siya og maayo sa bunga sa kahoy. Ang iyang hugot nga pagtuo kang Jesukristo dili na matarug. Migradwar siya sa unibersidad ug naminyo kang Kolette Coleman diha sa templo, nga naghulagway kaniya isip ang tawo nga iyang gihigugma labaw sa tanan.”16 Human sa 16 ka tuig nga kaminyoon, laing milagro, ang ilang pinalanggang anak nga lalaki, si Coleman, natawo.

The Hall Family
The Hall Family

Giunsa nila sa pagpalambo ang ilang pagtuo? Si Kolette mipasabut: “Misalig kami sa plano sa Dios. Ug nakahatag kini kanamo og paglaum. Nasayud kami nga si Jason [sa umaabut nga adlaw] maulian. … Nasayud kami nga ang Dios mihatag kanamo og Manluluwas, kansang maulaong sakripisyo nakapahimo kanamo sa pagtan-aw sa unahan sa dihang gusto na namong mohunong.”17

Young Men

Namulong sa lubong ni Jason, ang 10 anyos nga si Coleman miingon nga ang iyang papa mitudlo kaniya nga: “Ang Langitnong Amahan [adunay] plano alang kanamo, nga ang kinabuhi sa yuta nindot, ug mahimo kaming magpuyo diha sa mga pamilya. … Apan … kinahanglan namong moagi sa lisud nga mga butang ug makahimo kami og mga sayop.”

Mipadayon si Coleman: “Ang Langitnong Amahan mipadala sa Iyang Anak, nga si Jesus, nganhi sa yuta. Ang Iyang trabaho mao ang mahimong hingpit. Ang pag-ayo sa mga tawo. Ang paghigugma kanila. Ug dayon mag-antus alang sa atong kasakit, kagul-anan, ug mga sala. Dayon namatay Siya alang kanato.” Dayon midugang si Coleman, “Tungod kay Iya kining gihimo, nasayud si Jesus kon unsay akong gibati karon.

“Tulo ka adlaw human namatay si Jesus, Siya … nabuhi pag-usab, nga ang Iyang lawas hingpit. Importante kini nako tungod kay nasayud ko nga … ang lawas sa akong [papa] mahimong hingpit ug magkauban kami isip usa ka pamilya.”

The Hall Family

Si Coleman mitapos: “Kada gabii sukad sa gamay pa ko nga bata, ang akong papa moingon nako, ‘Gimahal ka ni papa, gimahal ka sa Langitnong Amahan, ug buotan ka nga bata.’”18

Ang Hingpit nga Kalipay Moabut Tungod ni Jesukristo

Si Presidente Russell M. Nelson mihulagway nganong ang pamilyang Hall mibati og hingpit nga kalipay ug paglaum. Siya miingon:

“Ang kalipay nga atong gibati dili kaayo konektado sa mga sirkumstansya sa atong kinabuhi apan konektado kaayo sa gitutokan sa atong kinabuhi.

“Kon ang sentro sa atong kinabuhi anaa sa plano sa Dios sa kaluwasan … ug ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo, mobati kita og kalipay bisan unsa pay mahitabo—o wala mahitabo—sa atong kinabuhi. Ang kalipay moabut gikan ug tungod Kaniya. Siya ang tinubdan sa tanang kalipay. …

“Kon motan-aw kita diha sa kalibutan … , dili gayud kita makaila og hingpit nga kalipay. … [Ang hingpit nga kalipay] mao ang gasa nga moabut gikan sa tinuyo nga paningkamot sa pagpuyo og matarung nga kinabuhi, sama sa gitudlo ni Jesukristo.”19

Usa ka Saad sa Inyong Pagbalik

Kon taud-taud na nga wala ninyo ang bunga sa kahoy, palihug hibaloi nga ang mga bukton sa Manluluwas kanunay nga gipatuyhad nganha kaninyo. Mahigugmaon siyang nangamay, “Maghinulsol ug moduol kanako.”20 Ang iyang bunga daghan ug kanunay nga anaa sa panahon. Dili kini mapalit og kwarta, ug walay usa nga matinuorong nagtinguha niini ang balibaran.21

Kon nagtinguha kamo nga mobalik ngadto sa kahoy ug motilaw pag-usab sa bunga, sugdi pinaagi sa pag-ampo sa inyong Langitnong Amahan. Tuo kang Jesukristo ug sa gahum sa Iyang maulaong sakripisyo. Mosaad ko ninyo nga samtang motan-aw kamo sa Manluluwas “sa matag hunahuna,”22 ang bunga sa kahoy mainyo pag-usab, lamian sa inyong pagkaon, makapalipay sa inyong kalag, “ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios.”23

Portugal: Pioneers of Lisbon

Tulo na ka semana ang milabay karon, nakita nako ang hingpit nga kalipay sa bunga sa Manluluwas nga klaro gayud kaayo samtang si Kathy ug ako mitambong sa pagpahinungod sa Lisbon Portugal Temple. Ang mga kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo gibuksan ngadto sa Portugal niadtong 1975 sa dihang ang kagawasan sa relihiyon gihatag. Daghang halangdon nga mga Santos kinsa unang nakatilaw sa bunga sa dihang wala pay mga kongregasyon, walay mga chapel, ug walay templo nga mas duol pa sa 1,000 ka milya (1,600 km) nagmaya uban namo nga ang bililhong bunga sa kahoy anaa na karon diha sa balay sa Ginoo sa Lisbon, Portugal. Gipasidunggan ug gitahud gayud nako kining mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga mipabilin sa ilang kinabuhi nga nakatutok sa Manluluwas.

Ang Manluluwas miingon, “Ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan: kay gawas kanako wala gayud kamoy arang mahimo.”24

Namulong karong buntag ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan, si Presidente Nelson miingon, “Minahal kong mga kaigsoonan, kamo ang buhing mga ehemplo sa mga bunga gumikan sa pagsunod sa mga pagtulun-an ni Jesukristo.” Dayon midugang siya: “Salamat kaninyo! Gimahal ko kamo!”25

Gimahal ka namo, Presidente Nelson.

Usa ko ka saksi sa gahum sa pagpadayag nga anaa sa atong minahal nga Presidente. Siya mao ang propeta sa Dios. Sama ni Lehi sa karaan, si Presidente Russell M. Nelson nangamay kanato ug sa tanang pamilya sa Dios nga moduol ug mokaon sa bunga sa kahoy. Hinaut nga anaa kanato ang pagkamapainubsanon ug kalig-on nga mosunod sa iyang tambag.

Mapainubsanon kong mosaksi nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios. Ang Iyang gugma, ang Iyang gahum, ug ang Iyang grasya nagdala sa tanang butang nga adunay mahangturong bili. Niini ako mopamatuod sa ngalan ni Jesukristo, amen.